SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 13. Utorak, 31. ožujka 2009.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

15.

Na temelju članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 01 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 30. ožujka 2009. godine donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
Grada Crikvenice za 2008. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Grada Crikvenice za 2008. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA


OPIS OSTVARENO (u kn)


PRIHODI POSLOVANJA 70.385.999,63 kn


PRIHODI OD PRODAJE NEFINAN-

CIJSKE IMOVINE 10.318.536,71 kn


RASHODI POSLOVANJA 61.196.345,60 kn


RASHODI ZA NABAVU NEFINAN-

CIJSKE IMOVINE 17.565.879,62 kn


RAZLIKA - MANJAK 1.942.311,12 kn


B.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)


RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ

PRETHODNIH GODINA 0,00 kn


C.MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA


VIŠAK SREDSTAVA IZ PRET-

HODNIH GODINA -2.974.096,64 kn


D. RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA


PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE

I ZADUŽIVANJA 135.633,20 kn


IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU

I OTPLATU ZAJMOVA 3.931.876,89 kn


NETO ZADUŽIVANJE/

FINANCIRANJE -3.796.243,69 kn


E.VIŠAK/MANJAK PRIHODA I RASHODA IZ TEKUĆE GODINE + RASPOLOZIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA - MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE


MANJAK PRIHODA PO GODIŠNJEM

OBRAČUNU - 4.828.029,21 kn


Članak 2.

Godišnji obračun Proračuna sadržava opći i posebni dio. Opći dio Proračuna sadrži ukupnu svotu ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda, razliku između ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda, odredbu o načinu pokrića proračunskog manjka, pregled bilančnog dijela prihoda i rashoda Proračuna.

 

OPĆI DIO PRORAČUNA

I. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

1. Višak prihoda iz poslovanja ostvaren u 2008. godini u iznosu od 8.427.589 kuna raspodijelit će se za rashode u 2009. u skladu sa zakonskim propisima.

2. Manjak prihoda od nefinancijske imovine ostvaren u 2008. godini u iznosu od 6.184.086,85 kuna, čiji je izvor financiranja bio planirani dugoročni kredit pokrit će se iz sredstava dugoročnog kredita koja će se realizirati u 2009. godini i to:

.Kapitalno ulaganje u predškolski odgoj 699.519,21 kn

.Istraživanja na arheološkom lokalitetu

igralište 897.323,98 kn

.Odvodnja otpadnih voda 3.794.121,70 kn

.Program nabavke informatičkih

programa i hardwera 269.678,96 kn

.Kapitalni poticaji u gospodarstvu 523.445,00 kn.

Razlika od 301.191,06 kuna manjka iz 2008. godine i prenesenog manjka iz ranijeg razdoblja u iznosu od 6.355.548,03 kuna što ukupno iznosi 6.656.739,09 kuna pokrit će se iz prihoda u 2009. godini.

Članak 4.

Posebni dio Godišnjeg obračuna u okviru bilance izvršenja proračuna sadrži rashode izvršene po nositeljima i korisnicima, po programima, projektima i aktivnostima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Ukupno plan 2008. 98.408.820,00

Ukupno ostvarenje 82.694.102,11

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Godišnji obračun Proračuna Grada Crikvenice za 2008. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/09-01/05

Ur. broj: 2107/01-01-09-7

Crikvenica, 30. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 

Godišnji obračun Proračuna Grada Crikven  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr