SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 12. Ponedjeljak, 23. ožujka 2009.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

11.

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine PGŽ« broj 24/01, 18/03 i 26/08) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 19. ožujka 2009.godine donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja 24
Poslovne zone Permani (K12)

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 24 Poslovne zone Permani (K12) u nastavku Plan.

Nositelj izrade Plana je Poglavarstvo Općine Matulji. Odgovorna osoba je Predsjednik Poglavarstva Općine Matulji.

Članak 2.

Pravna osnova Plana

Pravni osnov za izradu Plana je članak 292., stavak jedan alineja 24. Prostornog plana uređenja Općine Matulja (»Službene novine PGŽ« broj 36/08 - UPU 24 poslovna zona Permani (K 12 ).

Članak 3.

Razlozi za pristupanje izradi Plana

Zakon o prostornom uređenju i gradnji propisuje, da se za izdvojene poslovne zone rade urbanistički planovi uređenja. Slijedom toga Prostorni plan uređenja Općine Matulji planirao je izdvojenu poslovnu zonu Permani, zacrtao granice poslovne zone i propisao izradu urbanističkog plana uređenja naziva »Upu 24 Poslovna zona Permani (K12).

Interes vlasnika zemljišta je da se omogući gradnja unutar zone. U tu svrhu vlasnik dijela zemljišta izradio je idejni projekat ceste unutar zone, idejni projekt priključka ceste na županijsku cestu Matulji - Rupa, izvršeno je snimanje terena i izrađen prijedlog parcelacije zemljišta.

Članak 4.

Obuhvat Plana

Planom će se obuhvatiti zona obuhvata zacrtana Prostornim planom uređenja Općine Matulji u površini cca 2,56 ha.

Članak 5.

Ocjena stanja u obuhvatu Plana

U obuhvatu Plana postojeće stanje je nepromijenjeno, jer nije bilo nikakvih radova na terenu. Zemljište je u privatnom vlasništvu.

Zona Plana nalazi se uz postojeću županijsku cestu Matulji - Rupa, i cijelu zonu treba na odgovarajući način spojiti na županijsku cestu.

Zonu će se moći povezati na infrastrukturu: elektriku, vodu i telefoniju, dok će se kanalizacija morati riješiti posebno za cijelu zonu i otpadne vode na odgovarajući način tretirati prije ispuštenja u teren.

Članak 6.

Ciljevi i programska polazišta Plana

Programska polazišta Plana su zacrtana Prostornim planom uređenja Općine Matulji (»Službene novine PGŽ« broj 36/08) II. Odredbama za provođenje, a planske mogućnosti su određene člancima 12., 13., 14., 15., 106., 107. i 108. Uvjeti smještaja i gradnje građevina propisane su člankom 109.

Ciljevi Plana su uskladiti mogućnosti, koje daju planske postavke u naprijed navedenim člancima i potrebe investitora. U skladu s namjenom i prostornim kapacitetima treba riješiti infrastrukturu zone. Cilj Plana je namjenu prostora, uvjete smještaja i gradnje riješiti u skladu s mjerama zaštite krajobraznih i prorodnih vrijednosti i kulturno povijesnih cjelina, postupanja s otpadom i odrediti mjere sprečavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš, a sve prema odrednicama Prostornog plana uređenja Općine Matulji.

Članak 7.

Stručne i topografsko-katastarske podloge Plana

Geodetska podloga za izradu urbanističkog plana uređenja prema »Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova« članak 17 alineja šest je osnovna državna karta u mjerilu 1:5000 ili topografsko- katastarski plan u mjerilu 1:1000 ili 1:2000.

Za izradu ovog plana optimalna podloga je osigurati topografsko-katastarski plan u mjerilu 1:2000.

Članak 8.

Popis tijela prema posebnim propisima

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Plana zatražit će se od:

- Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske , Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor zaštite od požara i civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka

- Primorsko-goranska županije, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, u Opatiji,

- Javne ustanove Županijski zavod za prostorno uređenje u Rijeci, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

- Javnog poduzeća Komunalac d.o.o. iz Opatije,

- Hrvatske elektroprivrede, Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka Rijeka, Viktora Cara Emina 2 51000 Rijeka pogon Opatija

- HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka, Maršala Tita 166, 51410 Opatija

- Hrvatskih voda , Vodnogospodarstveni odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka

- Sektora za dokumentaciju i telekomunikacijsku infrastrukturu Zagreb

- Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, N. Tesle 9/X, 51000 Rijeka

- Hrvatske šume

Sukladno odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji navedena tijela i osobe pozvat će se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice i propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se, da zahtjeva nema.

Članak 9.

Rokovi za izradu pojedinih faza Plana

Rokovi za zradu pojedinih faza Plana su:

- Dostava zahtjeva za izradu Plana (podatci, planske smjernice i propisani dokumenti) u roku od 30 dana

- Izrada Nacrta prijedloga Plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od 60 dana od dostave zahtjeva odnosno po isteku roka za dostavu očitovanja po zahtjevu,

- Izrada prijedloga Plana za potrebe javne rasprave- u roku od 30 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- Javni uvid u prijedlog Plana 30 dana,

- Izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- Izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od 30 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- Dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na Nacrt konačnog prijedloga plana u roku 30 dana,

- Izrada konačnog prijedloga Plana - u roku od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- Donošenje »Odluke o Urbanističkom planu uređenja 24 Poslovne zone Permani (K 12)«.

Članak 10.

Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata i građenja tijekom izrade i donošenja Plana

Za vrijeme trajanja izrade Plana nema pravnog osnova za izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola na području zahvata Plana, a najdulje dvije godine.

Članak 11.

Izvori financiranja izrade Plana

Sredstva za izradu Plana osiguravaju se u proračunu Općine Matulji za 2009. god.

Članak 12.

Odluka stupa na snagu osam dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/09-01/8

Ur. broj: 2156-04-09-1

Matulji, 19. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Matulji
Mario Ćiković, ing., v.r.

Članci 12., 13., 14., 15., 106., 107., 108. i 109. propisani su Prostornim planom uređenja Općine Matulji (»Službene novine PGŽ« broj 36/08) i glase:

Članak 12.

Ovim Prostornim planom određena su slijedeća građevinska područja izdvojenih namjena koje svojim strukturama, veličinom, djelatnošću i načinom korištenja nisu spojive s naseljem:

1. gospodarska namjena: - K poslovna namjena

2. sportsko-rekreacijska - R1 sportsko-rekreacijski centri

namjena: - R2 rekreacijski centri

3. infrastrukturna namjena: - IS ranžirni kolodvori

4. ostala namjena: - O1 poligon za obuku vatrogasaca

- O2 vikend naselje

5. groblja: - (G) groblja (izdvojena iz naselja)

U zaštićenom obalnom području mora u Općini Matulji je zona sportsko-rekreacijske namjene R21 (Pavlovac- Matulji).

Članak 13.

U građevinskim područjima izdvojenih namjena gradi se temeljem plana užeg područja, u načelu urbanističkog plana uređenja (ili detaljnog plana uređenja za zone za koje je taj plan donesen).

U građevinskim područjima izdvojenih namjena nisu dopušteni sadržaji stanovanja.

1.2.1. POVRŠINE GOSPODARSKE - POSLOVNE NAMJENE

Članak 14.

Ovim Prostornim planom određene su površine za gradnju gospodarskih sadržaja poslovne namjene i to:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 15.

Izdvojene zone gospodarske-poslovne namjene su zone za smještaj čiste i relativno tihe prerađivačke industrije, većih pogona proizvodnog obrta, skladišta, servisa i uslužnih djelatnosti, trgovačkih i veletrgovačkih sadržaja, komunalno servisnih sadržaja, prometnih terminala i slobodnih carinskih zona (proizvodna namjena, trgovačka- veletrgovačka namjena, skladišna namjena, uslužna namjena, komunalno-servisna namjena).

U zoni K11 Rupa ne dopuštaju se proizvodne djelatnosti.

Pored navedenih djelatnosti dopuštene su i druge namjene koje ne ometaju odvijanje osnovnih djelatnosti, prateće ili posredno u funkciji osnovnih djelatnosti (javne, ugostiteljsko-turističke, sportsko-rekreacijske i prometne namjene).

Članak 106.

Izgrađene strukture izvan naselja su građevinska područja izdvojenih namjena gospodarske-poslovne, sportsko- rekreacijske, infrastrukturne namjene, groblja i ostale namjene.

Za sva građevinska područja izdvojenih namjena, osim proširenja postojećih groblja, utvrđuje se obveza izrade plana užeg područja.

U građevinskim područjima izdvojenih namjena ne može se planirati nova stambena gradnja. Izuzetno se za vikend naselje na Lisini planiraju dodatni kapaciteti povremenog stanovanja.

2.3.1.1. POVRŠINE GOSPODARSKE-POSLOVNE NAMJENE

Članak 107.

Nova gradnja na površinama gospodarske-poslovne namjene se određuje urbanističkim planom uređenja ili detaljnim planom uređenja za zone za koje je izrađen.

Članak 108.

Za izdvojene zone gospodarske-poslovne namjene propisuje se optimalno uređeno građevinsko zemljište, koje obuhvaća pristupni put, propisani broj parkirnih mjesta, vodoopskrbu, odvodnju (vlasiti zatvoreni kanalizacijski sustav s pročišćavanjem ili priključak na mjesnu kanalizacijsku mrežu) i električnu energiju na osnovi posebnih uvjeta komunalnih i javnih poduzeća (II. kategorija uređenosti građevinskog zemljišta).

Građevne čestice u zoni poslovne namjene moraju biti udaljene od građevinskih područja naselja najmanje 30 m i odijeljene zelenim pojasom, javnom prometnom površinom, parkiralištem ili sl. Proizvodne građevine, kao i vanjski prostori na kojima će se odvijati djelatnosti koje u izvjesnoj mjeri utječu na okoliš (buka, veća frekvencija kol

nog prometa) moraju biti udaljene od građevinskih područja naselja najmanje 50 m.

Javne i nerazvrstane ceste koje prolaze kroz poslovne zone, a nisu samo u funkciji te zone, definiraju se sa obveznim obostranim pojasom zelenila, minimalne širine 6 m.

Uvjeti smještaja i gradnje građevina propisane su člankom 109.

Članak 109.

Za izradu plana užeg područja građevinskog područja gospodarske - poslovne namjene propisuju se slijedeći uvjeti smještaja i gradnje građevina:

Oblik i veličina građevne čestice treba omogućiti smještaj građevina na građevnoj čestici ovisno o namjeni građevine i organizaciji tehnološkog procesa, neometan kolni pristup, manevriranje vozila i organizaciju protupožarnih pristupa.

Najmanja dopuštena veličina građevne čestice je 2000 m2. Izuzetno se u dijelovima pojedinih zona dopušta formiranje građevnih čestica manjih pogona površine najmanje 500 m2.

Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) je 0,4.

Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) je 0,8 / 1,2 ako se gradi podrum i/ili tavan.

Najmanji dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) je 0,2.

Izuzetno se za pojedine zone određuje veći koeficijent izgrađenosti i iskorištenosti, i to za:

- K6kig = 0,60 kis = 1,80

- K3kig = 0,50 kis = 1,00 / 1,5 ako se gradi podrum i/ ili tavan.

Najveći dopušteni broj etaža je: podrum + 2 nadzemne etaže + tavan, a izuzetno se mogu planirati 3 nadzemne etaže za uredske, trgovačke, pomoćne i prateće sadržaje.

Najveća dopuštena ukupna visina građevine je 12 metara.

Izuzetno u poslovnim zonama K2, K3, K9, K10 i K11 najveća dopuštena ukupna visina građevina je 9 m.

Dijelovi građevina mogu biti do 50% viši od najveće dopuštene visine građevina. Najveća dopuštena površina viših dijelova građevine je 10% izgrađene površine građevine.

Do podruma se može urediti kolni pristup najveće dopuštene širine 8 m.

Građevni pravac udaljen je od regulacijskog pravca najmanje 8,0 m. Izuzetno se može odrediti i manja udaljenost prema internoj prometnici zone, ali ne manje od pola dopuštene visine građevine.

Granica gradivog dijela čestice udaljena je od ostalih granica građevne čestice najmanje pola najveće dopuštene visine građevine.

Potporni zidovi izvode se maksimalnih visina do 5,0 m, a veće visinske razlike savladavaju se oblikovanjem terena (pokosima) u sklopu zelenih površina građevne čestice ili izvedbom platoa u više razina.

Građevne čestice mogu se ograđivati ogradom visine do 2 m. Ograde se izvode od kamena, metala ili prefabriciranih betonskih elemenata.

Uz osnovne građevine unutar gradivog dijela građevne čestice mogu se graditi i ostale građevine: nadstrešnice, trjemovi, građevine prema zahtjevima tehnološkog procesa i sl.

Izvan gradivog dijela građevne čestice se mogu graditi i uređivati: prometnice, prostori za parkiranje i manipulaciju, komunalne građevine i uređaji, potporni zidovi i sl.

Građevine gospodarske - poslovne namjene treba oblikovati u slogu suvremene arhitekture poslovnih građevina, uključujući montažnu gradnju u betonu ili čeliku, primjenu suvremenih materijala i slobodniju kolorističku obradu. Pročelja skladno oblikovati ujednačenom raščlambom ploha i otvora, a primjenjene materijale, dimenzije i tipove otvora unificirati.

Sklop građevina na jednoj čestici treba činiti oblikovnu cjelinu usklađenih gabarita, kod svih elemenata sklopa (osnovne i ostale građevine) primijeniti iste principe oblikovanja i iste materijale završne obrade.

Krovište građevine može biti ravno ili koso, nagiba kojeg predviđa usvojena tehnologija građenja. Vrsta pokrova se ne određuje. Na krovište je dopušteno ugraditi kupole za prirodno osvjetljenje i kolektore sunčane energije.

Najmanje 15 % površine građevne čestice uređuje se kao zelena površina, u pravilu uz rubove građevne čestice.

Parkirališta se na površinama poslovne namjene rješavaju u pravilu unutar građevne čestice. Najmanji broj parkirnih i/ili garažnih mjesta u sklopu građevne čestice određuje se prema potrebama tehnološkog procesa, a najmanje prema prometnim uvjetima.

Parkirališta se uređuju sadnjom visokog zelenila ili laganim nadstrešnicama.

 

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređ  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=606&mjesto=51211&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr