SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 12. Ponedjeljak, 23. ožujka 2009.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

17.

Temeljem članka 12. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine« broj 01/07), te članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 31/07) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 12. ožujka 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista
i kandidata

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način financiranja političkih stranaka i nezavisnih lista, čiji su kandidati izabrani za vijećnike u Općinskom vijeću Općine Baška (u daljnjem tekstu: Vijeće).

Članak 2.

(1) Sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Vijeću osiguravaju se u Proračunu Općine Baška i iznose 68.400,00 kuna godišnje.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovog članka raspoređuju se političkim strankama, odnosno nezavisnim listama, koje imaju najmanje jednog vijećnika u Vijeću, na način da pojedinoj političkoj stranci, odnosno nezavisnoj listi, pripadnu sredstva razmjerno broju njezinih vijećnika u Vijeću.

(3) Za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog spola, političkoj stranci, odnosno nezavisnoj listi, pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku.

Članak 3.

(1) Ako pojedini vijećnik nakon konstituiranja Vijeća napusti ili promijeni članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva iz stavka 1. ovog članka ostaju političkoj stranci sa čije liste je isti izabran u Vijeće.

(2) U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 2. ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Članak 4.

(1) Sredstva raspoređena sukladno članku 2. ove Odluke doznačuju se na račun, temeljem zahtjeva političke stranke, odnosno nezavisne liste, u pravilu, u jednakim tromjesečnim iznosima, ovisno o prilivu sredstava u Proračun Općine Baška.

(2) Nezavisna lista je dužna otvoriti poseban račun za redovno financiranje svoje djelatnosti.

Članak 5.

(1) U godini u kojoj se održavaju izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, svakoj političkoj stranci, odnosno nezavisnoj listi, zastupljenima u aktualnom sazivu Vijeća prije izbora, pripada jedna polovina (50%) godišnjeg iznosa utvrđenog na način iz ove Odluke.

(2) Nakon provedenih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i konstituiranja predstavničkog tijela, svakoj političkoj stranci, odnosno nezavisnoj listi čiji članovi su izabrani u Vijeće, pripada jedna polovina (50%) godišnjeg iznosa utvrđenog na način iz ove Odluke.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o financiranju političkih stranaka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/01, 29/06 i 54/06).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/7

Ur. broj: 2142-03-09-8

Baška, 12. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr