SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
GRAD RIJEKA
77

84.

Na temelju odredbe članka 4. i članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 23. prosinca 2003. godine, donijelo je

PRORAČUN
GRADA RIJEKE ZA 2004. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Rijeke za 2004. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

u kunama


PRORAČUN

2004.


PRIHODI POSLOVANJA 572.400.700


PRIHODI OD PRODAJE

NEFINANCIJSKE IMOVINE 65.190.000


RASHODI POSLOVANJA 507.447.700


RASHODI ZA NABAVU

NEFINANCIJSKE IMOVINE 175.847.000


RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK -45.704.000


B. RAČUNA FINANCIRANJA


PRORAČUN

2004.


PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE

I ZADUŽIVANJA 63.040.000


IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU

I OTPLATE ZAJMOVA 17.336.000


NETO FINANCIRANJE 45.704.000VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE 0


Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2004. godinu, kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI u kunama


BROJ VRSTA PRIHODA PRORAČUN

KONTA 2004.


1 2 3


UKUPNI PRIHODI (6+7) 637.590.700

6 PRIHODI POSLOVANJA 572.400.700

61 PRIHODI OD POREZA 235.420.700

611 Porez i prirez na dohodak 184.351.700

6111 Porez i prirez na dohodak 150.377.000

6111 Porez na dohodak za financiranje osnovnog školstva 10.945.000

6111 Porez na dohodak za financiranje Javne vatrogasne postrojbe 4.018.000

6118 Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnanja za decentralizirane funkcije

osnovnog školstva 7.373.700

6118 Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnanja za decentralizirane

funkcije vatrogastva 11.638.000

612 Porez na dobit 28.000.000

6121 Porez na dobit 28.000.000

613 Porezi na imovinu 15.119.000

6131 Porez na neizgrađeno građevno zemljište 50.000

6131 Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine 50.000

6131 Porez na kuće za odmor 19.000

6134 Porez na promet nekretnina 15.000.000

614 Porezi na robu i usluge 7.950.000

6142 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 2.900.000

6145 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 5.000.000

6145 Porez na reklame 50.000

63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR

OPĆE DRŽAVE 4.480.000

633 Pomoći iz proračuna 4.480.000

6331 Tekuća pomoć iz državnog proračuna za Javnu vatrogasnu postrojbu 100.000

6331 Tekuća pomoć iz županijskog proračuna za zdravstvo 800.000

6332 Kapitalna pomoć iz državnog proračuna za kulturu 1.580.000

6332 Kapitalna pomoć iz državnog proračuna za poduzetništvo 2.000.000

64 PRIHODI OD IMOVINE 113.793.800

641 Prihodi od financijske imovine 19.048.800

6411 Prihodi od kamata za dane zajmove 12.000

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 500.000

6414 Prihodi od zateznih kamata 18.450.000

6416 Prihodi od dividendi 86.800

642 Prihodi od nefinancijske imovine 94.745.000

6421 Naknade za ostale koncesije 1.200.000

6421 Naknade za koncesije na pomorskom dobru 500.000

6422 Prihodi od zakupa stambenog prostora 6.500.000

6422 Prihodi od zakupa poslovnog prostora 73.500.000

6422 Prihodi od zakupa ostalih prostora u vlasništvu Grada 715.000

6422 Prihodi od zakupa zemljišta 4.700.000

6422 Naknada za uporabu javnih gradskih površina 4.830.000

6423 Prihodi od spomeničke rente 2.500.000

6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 300.000

65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 218.192.000

651 Administrativne (upravne) pristojbe 5.610.000

6513 Prihod od prodaje državnih biljega 5.500.000

6514 Ostale pristojbe 110.000

652 Prihodi po posebnim propisima 212.582.000

6522 Naknade za zaštitu i korištenje voda 11.600.000

6523 Komunalni doprinosi 30.000.000

6523 Komunalna naknada 96.730.000

6526 Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju 69.700.000

6526 Ostali nespomenuti prihodi odjela 4.552.000

66 OSTALI PRIHODI 514.200

662 Kazne 360.000

6627 Novčane kazne 360.000

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 154.200

6631 Donacije za mjesne odbore 154.200

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 65.190.000

71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE 26.800.000

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava 26.800.000

7111 Prihodi od prodaje zemljišta 26.800.000

72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 38.390.000

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 38.390.000

7211 Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo 11.350.000

7211 Prihodi od prodaje stanova u vlasništvu Grada 15.180.000

7212 Prihodi od prodaje poslovnog prostora 11.660.000

7212 Prihod od prodaje ostalih objekata 200.000


RASHODI u kunama


BROJ VRSTA RASHODA PRORAČUN

KONTA 2004.


1 2 3


UKUPNI RASHODI (3+4) 683.294.700

3 RASHODI POSLOVANJA 507.447.700

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 145.178.640

311 Plaće 116.928.500

3111 Plaće za redovan rad 112.191.750

3112 Plaće u naravi 292.000

3113 Plaće za prekovremeni rad 1.819.150

3114 Plaće za posebne uvjete rada 2.625.600

312 Ostali rashodi za zaposlene 6.615.300

3121 Ostali rashodi za zaposlene 6.615.300

313 Doprinosi na plaće 21.634.840

3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 1.620.000

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 18.025.900

3133 Doprinosi za zapošljavanje 1.988.940

32 MATERIJALNI RASHODI 175.209.650

321 Naknade troškova zaposlenima 3.106.860

3211 Službena putovanja 950.600

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.905.680

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 250.580

322 Rashodi za materijal i energiju 20.080.900

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.842.120

3222 Materijal i sirovine 790.870

3223 Energija 15.879.830

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 924.020

3225 Sitni inventar i autogume 644.060

323 Rashodi za usluge 132.089.910

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.510.660

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 81.048.260

3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.213.130

3234 Komunalne usluge 21.991.660

3235 Zakupnine i najamnine 1.148.900

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.144.670

3237 Intelektualne i osobne usluge 12.829.980

3239 Ostale usluge 5.202.650

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.931.980

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. 2.740.360

3292 Premije osiguranja 2.034.700

3293 Reprezentacija 2.728.180

3294 Članarine 263.000

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.165.740

34 FINANCIJSKI RASHODI 5.059.010

342 Kamate za primljene zajmove 2.660.000

3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 2.660.000

343 Ostali financijski rashodi 2.399.010

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 665.910

3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 64.000

3433 Zatezne kamate 457.100

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.212.000

35 SUBVENCIJE 31.146.400

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 27.694.000

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 27.694.000

352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan

javnog sektora 3.452.400

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 2.337.400

3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 1.115.000

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 564.000

363 Pomoći unutar opće države 564.000

3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 564.000

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA

I DRUGE NAKNADE 21.260.000

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 21.260.000

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.050.000

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 18.210.000

38 OSTALI RASHODI 129.030.000

381 Tekuće donacije 40.419.500

3811 Tekuće donacije u novcu 40.237.500

3812 Tekuće donacije u naravi 182.000

382 Kapitalne donacije 4.520.000

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3.520.000

3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 1.000.000

385 Izvanredni rashodi 2.790.500

3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 500.000

3859 Ostali izvanredni rashodi 2.290.500

386 Kapitalne pomoći 81.300.000

3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima

u javnom sektoru 81.300.000

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 175.847.000

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 26.739.000

411 Materijalna imovina - prirodna bogastva 25.739.000

4111 Zemljište 25.739.000

412 Nematerijalna imovina 1.000.000

4123 Licence 1.000.000

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 100.833.000

421 Građevinski objekti 69.822.000

4211 Stambeni objekti 3.282.000

4212 Poslovni objekti 19.750.000

4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 29.140.000

4214 Ostali građevinski objekti 17.650.000

422 Postrojenja i oprema 10.285.000

4221 Uredska oprema i namještaj 1.705.000

4222 Komunikacijska oprema 2.170.000

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 200.000

4226 Sportska i glazbena oprema 650.000

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 5.560.000

423 Prijevozna sredstva 160.000

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 160.000

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 800.000

4241 Knjige u knjižnicama 400.000

4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 400.000

426 Nematerijalna proizvedena imovina 19.766.000

4262 Ulaganja u računalne programe 700.000

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 19.066.000

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 48.275.000

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 46.964.000

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 46.964.000

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 1.240.000

4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 1.240.000

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 71.000

4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 71.000


B. RAČUN FINANCIRANJA u kunama


BROJ VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA PRORAČUN

KONTA 2004.


1 2 3


8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 63.040.000

81 PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA 2.200.000

816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim

i srednjim poduzetnicima izvan jav. sektora 2.200.000

8161 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim

poduzetnicima izvan javnog sektora 2.200.000

84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 60.840.000

844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 60.840.000

8441 Novi zajam za kapitalna ulaganja 60.840.000

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 17.336.000

51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 2.700.000

516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu

izvan javnog sektora 2.700.000

5161 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu

izvan javnog sektora 2.700.000

54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 14.636.000

544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan

javnog sektora 14.636.000

5441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih

institucija izvan javnog sektora 8.251.000

5442 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija 6.385.000


NETO FINANCIRANJE (8-5) 45.704.000


II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu u iznosu od 700.630.700 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

u kunama


Pozi- Broj Funk- VRSTA RASHODA / IZDATAKA Proračun

cija konta cija 2004.


1 2 3 4 5


RAZDJEL 01 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ,

URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

GLAVA 1 DIREKCIJA ZA RAZVOJ

0111 Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA

GRADA RIJEKE 9.593.000

01110001 0620 Aktivnost: Geografski informacijski sustav 233.000

1 3233 Usluge promidžbe i informiranja 30.000

2 3237 Intelektualne i osobne usluge 200.000

3 3239 Ostale usluge 2.500

4 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 500

01110002 0620 Aktivnost: Priprema zemljišta za razvojne projekte 363.000

5 3233 Usluge promidžbe i informiranja 20.000

6 3239 Ostale usluge 2.500

7 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 500

8 3859 Ostali izvanredni rashodi 300.000

9 4264 Ostala nematerijalna neproizvedena imovina 40.000

01110003 0620 Kapitalni projekt: Lokacija Škurinje - stanogradnja 2.610.000

10 4111 Zemljište 2.610.000

01110004 0620 Kapitalni projekt: Bazen Kantrida 3.200.000

11 4264 Ostala nematerijalna neproizvedena imovina 3.200.000

01110005 0620 Kapitalni projekt: Lokacija Barčićeva ulica 750.000

12 4211 Stambeni objekti 750.000

01110006 0620 Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica 2.171.000

13 4111 Zemljište 2.019.000

14 4264 Ostala nematerijalna neproizvedena imovina 152.000

01110007 0620 Kapitalni projekt: Lokacija Zvonimirova ulica 152.000

15 4211 Stambeni objekti 152.000

01110008 0620 Kapitalni projekt: Radna zona Škurinje 114.000

16 4264 Ostala nematerijalna neproizvedena imovina 114.000


Ukupno glava 1: 9.593.000


GLAVA 2 DIREKCIJA ZA URBANIZAM I EKOLOGIJU

0121 Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA 6.710.000

01210001 0620 Aktivnost: Izrada Generalnog urbanističkog plana 485.000

26 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000

27 3237 Intelektualne i osobne usluge 450.000

28 3239 Ostale usluge 25.000

01210002 0620 Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja 2.180.000

29 3233 Usluge promidžbe i informiranja 20.000

30 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.150.000

31 3239 Ostale usluge 10.000

01210003 0620 Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja 735.000

32 3233 Usluge promidžbe i informiranja 50.000

33 3237 Intelektualne i osobne usluge 680.000

34 3239 Ostale usluge 5.000

01210004 0620 Aktivnost: Zaštita okoliša 1.210.000

35 3233 Usluge promidžbe i informiranja 20.000

36 3237 Intelektualne i osobne usluge 980.000

37 3239 Ostale usluge 10.000

38 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000

39 3811 Tekuće donacije u novcu 150.000

01210005 0620 Kapitalni projekt: Prometnice i promet 1.540.000

40 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 1.540.000

01210006 0620 Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji 320.000

41 3233 Usluge promidžbe i informiranja 20.000

42 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 300.000

01210007 0620 Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad 240.000

43 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 240.000


Ukupno glava 2: 6.710.000


GLAVA 3 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

0131 Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU

GRADA RIJEKE 4.080.000

01310001 0620 Aktivnost: Evidencije o prostoru 780.000

53 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000

54 3237 Intelektualne i osobne usluge 760.000

55 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 10.000

01310002 0620 Aktivnost: Priprema zemljišta 500.000

56 3233 Usluge promidžbe i informiranja 60.000

57 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 40.000

58 3859 Ostali izvanredni rashodi 400.000

01310003 0620 Kapitalni projekt: Lokacija Škurinje - garaže 1.260.000

59 4111 Zemljište 1.200.000

60 4264 Ostala nematerijalna neproizvedena imovina 60.000

01310004 0620 Kapitalni projekt: Lokacija za azil za životinje 940.000

61 4111 Zemljište 890.000

62 4264 Ostala nematerijalna neproizvedena imovina 50.000

01310005 0620 Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište 440.000

63 4111 Zemljište 300.000

64 4264 Ostala nematerijalna neproizvedena imovina 140.000

01310006 0620 Kapitalni projekt: Lokacija Gornji Zamet (urb. ozn. 58) 160.000

65 4264 Ostala nematerijalna neproizvedena imovina 160.000


Ukupno glava 3: 4.080.000


Ukupno razdjel 01: 20.383.000


RAZDJEL 02 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV

GLAVA 1 DIREKCIJA PLANA I RAZVOJA

0211 Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE I NABAVA OPREME 143.236.000

021101 Potprogram: PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE 45.960.000

02110101 0451 Kapitalni projekt: Cesta 233 6.500.000

75 4111 Zemljište 1.000.000

76 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 5.500.000

02110102 0451 Kapitalni projekt: Škurinjska cesta II 4.530.000

77 4111 Zemljište 2.000.000

78 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 2.530.000

02110103 0451 Kapitalni projekt: Stepenište Dolac - I. faza 4.000.000

79 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 4.000.000

02110104 0451 Kapitalni projekt: Nova Ciottina - II. faza 3.700.000

80 4111 Zemljište 3.700.000

02110105 0451 Kapitalni projekt: Spoj ulica Korzo i A. Starčevića 2.200.000

81 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 2.200.000

02110106 0451 Kapitalni projekt: Ceste u naselju Drenova 400.000

82 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 400.000

02110107 0451 Kapitalni projekt: Autobusno okretište Pehlin 1.700.000

83 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 1.700.000

02110108 0451 Kapitalni projekt: Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu 4.000.000

84 4111 Zemljište 1.200.000

85 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 2.800.000

02110109 0451 Kapitalni projekt: Pristupne ceste do objekta K-12 Martinkovac 700.000

86 4111 Zemljište 70.000

87 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 630.000

02110110 0451 Kapitalni projekt: Pristupna cesta na lokaciji Z. Zamet 600.000

88 4111 Zemljište 350.000

89 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 250.000

02110111 0451 Kapitalni projekt: Pristupna cesta 102 80.000

90 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 80.000

02110112 0451 Kapitalni projekt: Pristupna cesta 104 600.000

91 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 600.000

02110113 0451 Kapitalni projekt: Pristupne ceste do objekata Marčeljeva Draga 150.000

92 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 150.000

02110114 0451 Kapitalni projekt: Pristupna cesta prema DPU Škurinjska Draga 1.500.000

93 4111 Zemljište 500.000

94 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 1.000.000

02110115 0451 Kapitalni projekt: Pristupna cesta prema DPU Krnjevo 500.000

95 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 500.000

02110116 0451 Kapitalni projekt: Pristupna cesta Posl. centru Diračje 300.000

96 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 300.000

02110117 0451 Kapitalni projekt: Trg Sveta Barbara s infrastrukturom 1.000.000

97 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 1.000.000

02110118 0451 Kapitalni projekt: Klobučarićev trg s infrastrukturom 1.000.000

98 4214 Ostali građevinski objekti 1.000.000

02110119 0451 Kapitalni projekt: Pristupna cesta s rotorom u Radničkoj ulici 5.000.000

99 4111 Zemljište 500.000

100 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 4.500.000

02110120 0451 Kapitalni projekt: Pristupna cesta Pastoralnom centru Škurinje 1.000.000

101 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 1.000.000

02110121 0451 Kapitalni projekt: Željeznički podvožnjak RIO Zamet 6.000.000

102 4111 Zemljište 700.000

103 4511 Dodatna ulaganja na građevnim objektima 5.300.000

02110122 0451 Kapitalni projekt: Javni garažni objekt 500.000

104 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 500.000

021102 Potprogram: GRADSKA GROBLJA 6.000.000

02110201 0620 Kapitalni projekt: Izgradnja općih polja 3.000.000

105 4214 Ostali građevinski objekti 3.000.000

02110202 0620 Kapitalni projekt: Izgradnja centralnog objekta 3.000.000

106 4214 Ostali građevinski objekti 3.000.000

021103 Potprogram: OBJEKTI TRŽNE DJELATNOSTI 800.000

02110301 0620 Kapitalni projekt: Uređenje objekata tržne djelatnosti 800.000

107 4511 Dodatna ulaganja na građevnim objektima 800.000

021104 Potprogram: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

STAMBENIH PODRUČJA 8.500.000

02110401 0451 Kapitalni projekt: Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju

stanova na Srdočima 3.000.000

108 4214 Ostali građevinski objekti 3.000.000

02110402 0451 Kapitalni projekt: Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova

na Rujevici 2.500.000

109 4214 Ostali građevinski objekti 2.500.000

02110403 0451 Kapitalni projekt: Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju

stanova na Drenovi 2.500.000

110 4214 Ostali građevinski objekti 2.500.000

02110404 0451 Kapitalni projekt: Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova

- Škurinjsko Plase 500.000

111 4214 Ostali građevinski objekti 500.000

021105 Potprogram: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA 81.300.000

02110501 0520 Aktivnost: Otpadne vode 20.400.000

112 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama

i trgovačkim društvima u javnom sektoru 20.400.000

02110502 0630 Aktivnost: Vodoopskrba 35.000.000

113 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama

i trgovačkim društvima u javnom sektoru 35.000.000

02110503 0510 Aktivnost: Gospodarenje otpadom 24.300.000

114 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama

i trgovačkim društvima u javnom sektoru 24.300.000

02110504 0432 Aktivnost: Plinifikacija 1.600.000

115 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama

i trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.600.000

021106 Potprogram: OSTALE AKTIVNOSTI 676.000

02110601 0451 Aktivnost: Ostali rashodi 676.000

116 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 100.000

117 3233 Usluge promidžbe i informiranja 30.000

118 3237 Intelektualne i osobne usluge 526.000

119 3433 Zatezne kamate 10.000

120 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 10.000

0212 Program: SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA 27.694.000

02120001 0451 Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja KD »Autotrolej« 23.470.000

121 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 23.470.000

02120002 0510 Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanjaTD za gospodarenje otpadom 500.000

122 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 500.000

02120003 0451 Aktivnost: Pokriće gubitka KD »Autotrolej« 3.724.000

123 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3.724.000


Ukupno glava 1: 170.930.000


GLAVA 2 DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI

0221 Program: GOSPODARENJE STAMBENIM PROSTOROM U VLASNIŠTVU 14.680.000

022101 Potprogram: UPRAVLJANJE STAMBENIM PROSTOROM

GRADA RIJEKE 5.800.000

02210101 0610 Aktivnost: Pričuva 2.900.000

133 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.900.000

02210102 0610 Aktivnost: Troškovi redovnog upravljanja 1.700.000

134 3223 Energija 20.000

135 3233 Usluge promidžbe i informiranja 150.000

136 3234 Komunalne usluge 10.000

137 3237 Intelektualne i osobne usluge 700.000

138 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000

139 3433 Zatezne kamate 400.000

140 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 400.000

02210103 0610 Aktivnost: Povrat razlike sredstava između slobodno ugovorene

najamnine i pričuve 600.000

141 3859 Ostali izvanredni rashodi 600.000

02210104 0610 Aktivnost: Rashodi nastali po sudskim presudama 600.000

142 3859 Ostali izvanredni rashodi 600.000

022102 Potprogram: ODRŽAVANJE STAMBENOG PROSTORA U VLASNIŠTVU 3.500.000

02210201 0610 Aktivnost: Tekuće održavanje stambenog prostora za koji nisu dostatna

sredstva pričuve 1.000.000

143 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.000.000

02210202 0610 Aktivnost: Investicijsko održavanje zajedničkih djelova stambenih

zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik 500.000

144 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 500.000

02210203 0610 Aktivnost: Investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema

listi prioriteta 2.000.000

145 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.000.000

022103 Potprogram: REKONSTRUKCIJA STAMBENOG PROSTORA

U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE 3.000.000

02210301 0610 Kapitalni projekt: Uređenje objekta u Mihačevoj dragi za potrebe socijalno

ugroženih građana 1.500.000

146 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.500.000

02210302 0610 Kapitalni projekt: Uređenje fasada zgrada u užem centru grada u kojima

se nalazi stambeni prostor 1.500.000

147 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.500.000

022104 Potprogram: KUPNJA STAMBENOG PROSTORA 2.380.000

02210401 0610 Kapitalni projekt: Kupnja stambenog prostora kojim bi se povećala

kvaliteta stambenog fonda Grada Rijeke 2.380.000

148 4211 Stambeni objekti 2.380.000

0222 Program: SOCIJALNI PROGRAM 300.000

02220001 1060 Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova zaštićene i slobodno ugovorene

najamnine korisnicima soc. skrbi 300.000

149 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 300.000


Ukupno glava 2: 14.980.000


GLAVA 3 DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI

0231 Program: GOSPODARENJE POSLOVNIM OBJEKTIMA 33.960.000

023101 Potprogram: UPRAVLJANJE POSLOVNIM OBJEKTIMA 9.266.000

02310101 0490 Aktivnost: Pričuva 4.800.000

159 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.800.000

02310102 0490 Aktivnost: Tekuće održavanje 1.400.000

160 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.400.000

02310103 0490 Aktivnost: Troškovi upravljanja 2.066.000

161 3223 Energija 250.000

162 3233 Usluge promidžbe i informiranja 250.000

163 3234 Komunalne usluge 150.000

164 3237 Intelektualne i osobne usluge 700.000

165 3239 Ostale usluge 50.000

166 3292 Premije osiguranja 6.000

167 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000

168 3433 Zatezne kamate 10.000

169 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 400.000

170 3859 Ostali izvanredni rashodi 200.000

02310104 0490 Kapitalni projekt: Sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu 1.000.000

171 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 1.000.000

023102 Potprogram: KUPNJA POSLOVNIH OBJEKATA 7.000.000

02310201 0490 Kapitalni projekt: Kupnja poslovnih objekata 7.000.000

172 4212 Poslovni objekti 7.000.000

023103 Potprogram: REKONSTRUKCIJA POSLOVNIH OBJEKATA 17.694.000

02310301 0490 Kapitalni projekt: Rekonstrukcije na građevinskim objektima

- slobodni poslovni prostor 10.000.000

173 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 10.000.000

02310302 0490 Kapitalni projekt: Rekonstrukcije na građevinskim objektima

- poslovni prostor u zakupu 5.000.000

174 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.000.000

02310303 0460 Kapitalni projekt: Uređenje fasada zgrada u užem centru grada

u kojima se nalazi poslovni prostor 2.694.000

175 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.694.000


Ukupno glava 3: 33.960.000


GLAVA 4 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI

0241 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 89.741.000

024101 Potprogram: JAVNA RASVJETA 11.747.000

02410101 0640 Aktivnost: Utrošak struje i održavanje javne rasvjete 8.671.000

185 3223 Energija 5.000.000

186 3232 Tekuće i investicijsko održavanje 3.667.000

187 3239 Ostale usluge 4.000

02410102 0640 Kapitalni projekt: Proširenje javne rasvjete 1.086.000

188 4214 Ostali građevinski objekti 1.086.000

02410103 0640 Kapitalni projekt: Nabava opreme za ažuriranje postojećeg GIS projekta

javne rasvjete 90.000

189 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 90.000

02410104 0640 Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na objektima i uređajima javne rasvjete 1.900.000

190 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.900.000

024102 Potprogram: ZELENE POVRŠINE, DJEČJA IGRALIŠTA

I JAVNE FONTANE 19.263.000

02410201 0620 Aktivnost: Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana 18.833.000

191 3223 Energija 120.000

192 3225 Sitni inventar i autogume 20.000

193 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 18.000.000

194 3234 Komunalne usluge 635.000

195 3237 Intelektualne i osobne usluge 50.000

196 3239 Ostale usluge 8.000

02410202 0620 Kapitalni projekt: Oprema za ostale namjene 430.000

197 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 430.000

024103 Potprogram: POTHODNICI 380.000

02410301 0451 Aktivnost: Održavanje pothodnika 380.000

198 3223 Energija 50.000

199 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 313.000

200 3239 Ostale usluge 5.000

201 3292 Premije osiguranja 12.000

024104 Potprogram: ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA 12.550.000

02410401 0510 Aktivnost: Čišćenje javno - prometnih površina 12.480.000

202 3225 Sitni inventar i autogume 30.000

203 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 25.000

204 3234 Komunalne usluge 12.425.000

02410402 0510 Kapitalni projekt: Nabava opreme - košarice za smeće 70.000

205 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 70.000

024105 Potprogram: DIVLJI DEPONIJI 880.000

02410501 0510 Aktivnost: Sanacija divljih deponija 880.000

206 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 880.000

024106 Potprogram: ČIŠĆENJE MORA 660.000

02410601 0510 Aktivnost: Čišćenje mora 660.000

207 3234 Komunalne usluge 660.000

024107 Potprogram: JAVNI SANITARNI ČVOROVI 587.000

02410701 0620 Aktivnost: Održavanje javnih sanitarnih čvorova 157.000

208 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 150.000

209 3239 Ostale usluge 7.000

02410702 0620 Kapitalni projekt: Uređenje javnih sanitarnih čvorova 430.000

210 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 430.000

024108 Potprogram: JAVNI SATOVI 109.000

02410801 0640 Aktivnost: Održavanje javnih satova 109.000

211 3223 Energija 5.000

212 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 100.000

213 3292 Premije osiguranja 4.000

024109 Potprogram: AUTOBUSNE ČEKAONICE 170.000

02410901 0620 Aktivnost: Održavanje autobusnih čekaonica 170.000

214 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 160.000

215 3292 Premije osiguranja 10.000

024110 Potprogram: PLAŽE 483.000

02411001 0620 Aktivnost: Održavanje plaža 483.000

216 3223 Energija 10.000

217 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 464.000

218 3239 Ostale usluge 4.000

219 3292 Premije osiguranja 5.000

024111 Potprogram: PLOČE S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH

BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO 80.000

02411101 0620 Aktivnost: Održavanje i postava ploča s nazivom ulica, trgova, kućnih

brojeva, oznaka grada i sl. 80.000

220 3223 Energija 3.000

221 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 75.000

222 3239 Ostale usluge 2.000

024112 Potprogram: ZAOSTALO OPREMANJE 6.220.000

02411201 0620 Aktivnost: Uređenje javnih površina 1.040.000

223 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 920.000

224 3237 Intelektualne i osobne usluge 120.000

02411202 0620 Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja 5.180.000

225 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.940.000

226 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 1.240.000

024113 Potprogram: OKOLIŠ OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA 900.000

02411301 0620 Aktivnost: Održavanje okoliša objekata u vlasništvu grada 795.000

227 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 795.000

02411302 0620 Kapitalni projekt: Oprema za ostale namjene 105.000

228 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 105.000

024114 Potprogram: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU

MJESNIH ODBORA 10.423.000

02411401 0620 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta 6.754.000

229 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.473.000

230 3237 Intelektualne i osobne usluge 281.000

02411402 0620 Aktivnost: Održavanje javnih površina 2.206.000

231 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.000.000

232 3237 Intelektualne i osobne usluge 206.000

02411403 0640 Kapitalni projekt: Proširenje javne rasvjete 1.064.000

233 4214 Ostali građevinski objekti 1.064.000

02411404 0620 Kapitalni projekt: Oprema za ostale namjene 399.000

234 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 399.000

024115 Potprogram: NERAZVRSTANE CESTE 20.210.000

02411501 0451 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta 16.040.000

235 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 13.726.000

236 3239 Ostale usluge 2.284.000

237 3292 Premije osiguranja 30.000

02411502 0451 Aktivnost: Čišćenje slivnika 1.370.000

238 3234 Komunalne usluge 1.370.000

02411503 0451 Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema za ceste 500.000

239 4111 Zemljište 500.000

02411504 0451 Kapitalni projekt: Oprema za sustav automatskog upravljanja prometom 2.300.000

240 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.300.000

024116 Potprogram: ATMOSFERSKE VODE 1.500.000

02411601 0520 Kapitalni projekt: Uređenje odvodnje oborinskih voda 1.500.000

241 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.500.000

024117 Potprogram: GROBLJA 3.579.000

02411701 0620 Aktivnost: Održavanje groblja 3.579.000

242 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.579.000

0242 Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 12.919.000

024201 Potprogram: DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA 513.000

02420101 0620 Aktivnost: Dežurna pogrebna služba 513.000

243 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 513.000

024202 Potprogram: PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA 1.899.000

02420201 0620 Aktivnost: Dekoracija i iluminacija 1.889.000

244 3223 Energija 90.000

245 3225 Sitni inventar i autogume 390.000

246 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.385.000

247 3239 Ostale usluge 24.000

02420202 0620 Kapitalni projekt: Oprema za ostale namjene 10.000

248 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 10.000

024203 Potprogram: MJERE DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE 1.710.000

02420301 0530 Aktivnost: Provođenje mjera deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije

javnih površina, stambenih površina i poslovnog prostora 1.710.000

249 3234 Komunalne usluge 1.650.000

250 3237 Intelektualne i osobne usluge 60.000

024204 Potprogram: VETERINARSKE USLUGE 747.000

02420401 0540 Aktivnost: Veterinarske usluge 747.000

251 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 747.000

024205 Potprogram: GRADSKO KUPATILO 370.000

02420501 0620 Aktivnost: Održavanje gradskog kupatila 370.000

252 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 165.000

253 3234 Komunalne usluge 205.000

024206 Potprogram: ZAŠTITA OD POŽARA 4.000.000

02420601 0320 Aktivnost: Gradska vatrogasna zajednica Rijeka 4.000.000

254 3811 Tekuće donacije u novcu 4.000.000

024207 Potprogram: OBJEKTI ŠKOLSKOG, ZDRAVSTVENOG, SOCIJALNOG,

KULTURNOG, SPORTSKOG SADRŽAJA I SADRŽAJA TEHNIČKE

KULTURE 2.000.000

02420701 0620 Aktivnost: Održavanje objekata školskog, zdravstvenog, socijalnog, kulturnog,

sportskog i sadržaja tehn. kulture 2.000.000

255 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.000.000

024208 Potprogram: OSTALE AKTIVNOSTI 1.180.000

02420801 0411 Aktivnost: Materijalni rashodi 912.000

256 3233 Usluge promidžbe i informiranja 80.000

257 3237 Intelektualne i osobne usluge 160.000

258 3239 Ostale usluge 622.000

259 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000

02420802 0411 Aktivnost: Financijski rashodi 178.000

260 3433 Zatezne kamate 10.000

261 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 168.000

02420803 0411 Aktivnost: Ostali rashodi 90.000

262 3859 Ostali izvanredni rashodi 90.000

024209 Potprogram: ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA 500.000

02420901 9620 Aktivnost: Redovno održavanje pomorskog dobra 500.000

263 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 500.000


Ukupno Glava 4: 102.660.000


GLAVA 5 KOMUNALNO REDARSTVO

0251 Program: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA 300.000

02510001 0510 Aktivnost: Komunalne usluge 150.000

273 3234 Komunalne usluge 150.000

02510002 0510 Aktivnost: Ostale usluge 150.000

274 3239 Ostale usluge 150.000


Ukupno glava 5: 300.000


Ukupno razdjel 02: 322.830.000


RAZDJEL 03 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO

0301 Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA 525.000

03010001 0411 Aktivnost: Materijalni rashodi 505.000

284 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.000

285 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 65.000

286 3237 Intelektualne i osobne usluge 400.000

287 3292 Premije osiguranja 30.000

03010002 0411 Aktivnost: Financijski rashodi 20.000

288 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 20.000

0302 Program: MARKETING 725.000

03020001 0411 Aktivnost: Sajamsko nastupanje 725.000

289 3233 Usluge promidžbe i informiranja 700.000

290 3239 Ostale usluge 25.000

0303 Program: KREDITIRANJE MALOG GOSPODARSTVA 3.500.000

03030001 0411 Aktivnost: Kreditiranje za razne ciljne skupine 2.700.000

291 5161 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom

i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora 2.700.000

03030002 0411 Aktivnost: Sufinanciranje kamata, troškova kredita i komunalne naknade 800.000

292 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 800.000

0304 Program: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE 2.975.000

03040001 0411 Aktivnost: Razvojna agencija - programska potpora 300.000

293 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 300.000

03040002 0411 Aktivnost: Poduzetnički inkubator - programska potpora 100.000

294 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 100.000

03040003 0411 Aktivnost: Tehnološko inovacijski centar - programska potpora 100.000

295 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 100.000

03040004 0411 Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa 475.000

296 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.500

297 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 315.000

298 3811 Tekuće donacije u novcu 141.500

03040005 0411 Kapitalni projekt: Pokretanje poslovne zone Škurinje 2.000.000

299 4111 Zemljšte 2.000.000


UKUPNO RAZDJEL 03: 7.725.000


RAZDJEL 04 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

GLAVA 1 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

0411 Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA 3.174.700

04110001 0980 Aktivnost: Program za darovite učenike i studente 1.142.000

309 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 30.000

310 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.100.000

311 3812 Tekuće donacije u naravi 12.000

04110002 0980 Aktivnost: Donacije ustanovama i zakladama 235.000

312 3811 Tekuće donacije u novcu 235.000

04110003 0980 Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela 135.900

313 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 45.400

314 3233 Usluge promidžbe i informiranja 25.000

315 3237 Intelektualne i osobne usluge 32.000

316 3239 Ostale usluge 15.000

317 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.000

318 3859 Ostali izvanredni rashodi 500

04110004 0911 Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti privatnih vrtića 1.661.800

319 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 1.661.800

0412 Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA

ODGOJA I ŠKOLSTVA 9.634.200

04120001 0911 Aktivnost: Održavanje objekata Dječjeg vrtića Rijeka 1.370.000

320 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.370.000

04120002 0980 Aktivnost: Održavanje objekata Doma mladih 540.000

321 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 540.000

04120003 0912 Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola 799.700

322 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 799.700

04120004 0912 Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola - decentralizirane funkcije 2.120.900

323 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.120.900

04120005 0980 Aktivnost: Osiguranje objekata odgoja i školstva 603.600

324 3292 Premije osiguranja 603.600

04120006 0980 Kapitalni projekt: Sanacija krova Dvorca Stara Sušica 2.100.000

325 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 100.000

326 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.000.000

04120007 0912 Kapitalni projekt: Adaptacija objekata osnovnih škola - decentralizirane funkcije 2.100.000

327 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 300.000

328 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.800.000


Ukupno glava 1: 12.808.900


GLAVA 2 DJEČJI VRTIĆ »RIJEKA«

0421 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA 37.915.000

04210001 0911 Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje 36.815.000

337 3111 Plaće za redovan rad 30.530.000

338 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.032.000

339 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 4.734.000

340 3133 Doprinosi za zapošljavanje 519.000

04210002 0911 Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove 950.000

341 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 36.000

342 3223 Energija 400.000

343 3234 Komunalne usluge 514.000

04210003 0911 Kapitalni projekt: Nabava opreme 150.000

344 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 150.000


Ukupno glava 2: 37.915.000


GLAVA 3 »DOM MLADIH«

0431 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH 2.842.000

04310001 0980 Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje 1.905.740

354 3111 Plaće za redovan rad 1.604.000

355 3121 Ostali rashodi za zaposlene 25.200

356 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 249.000

357 3133 Doprinosi za zapošljavanje 27.540

04310002 0980 Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove 836.260

358 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 31.000

359 3222 Materijal i sirovine 230.000

360 3223 Energija 157.330

361 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 30.000

362 3234 Komunalne usluge 71.400

363 3237 Intelektualne i osobne usluge 221.200

364 3239 Ostale usluge 35.000

365 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.330

04310003 0980 Kapitalni projekt: Nabava opreme 100.000

366 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 100.000


Ukupno glava 3: 2.842.000


GLAVA 4 OSNOVNO ŠKOLSTVO

0441 Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA

- DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 14.097.800

044101 Potprogram: REDOVNA NASTAVA OSNOVNIH ŠKOLA

GRADA RIJEKE 13.931.200

04410101 0912 Aktivnost: Programska djelatnost osnovnih škola Grada 12.251.200

376 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 75.620

377 3223 Energija 4.593.600

378 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 275.940

379 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.993.010

380 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 246.360

381 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 900.000

382 3235 Zakupnine i najamnine 40.000

383 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 126.670

04410102 0912 Kapitalni projekt: Nabava opreme 1.680.000

384 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.680.000

044102 Potprogram: REDOVNA NASTAVA OSTALIH OSNOVNIH ŠKOLA 166.600

04410201 0912 Aktivnost: Programska djelatnost ostalih osnovnih škola 166.600

385 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 166.600

0442 Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG

STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE 2.381.000

044201 Potprogram: ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA

GRADA RIJEKE 2.205.400

04420101 0912 Aktivnost: Program produženog boravka 1.097.400

386 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.097.400

04420102 0912 Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama 170.000

387 3222 Materijal i sirovine 70.000

388 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 100.000

04420103 0912 Aktivnost: Program rada s darovitim učenicima 128.400

389 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 128.400

04420104 0912 Aktivnost: Alternativni i eksperimentalni programi 386.600

390 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 386.600

04420105 0912 Aktivnost: Program međugradske i međunar. suradnje 48.000

391 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 48.000

04420106 0912 Aktivnost: Program školskih manifestacija 96.000

392 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 96.000

04420107 0912 Tekući projekt: Program stvaralaštva 17.000

393 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000

04420108 0912 Tekući projekt: Upisni postupak u I. razred 5.000

394 3239 Ostale usluge 5.000

04420109 0912 Tekući projekt: Ostale aktivnosti 81.000

395 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 81.000

04420110 0912 Kapitalni projekt: Nabava opreme 176.000

396 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 176.000

044202 Potprogram: ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA

DRUGIH OSNIVAČA 175.600

04420201 0912 Aktivnost: Program produženog boravka 128.300

397 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 128.300

04420202 0912 Aktivnost: Alternativni i eksperimentalni programi 27.300

398 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 27.300

04420203 0912 Aktivnost: Program školskih manifestacija 20.000

399 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 20.000


Ukupno glava 4: 16.478.800


Ukupno razdjel 04: 70.044.700


RAZDJEL 05 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO

I SOCIJALNU SKRB

0501 Program: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA 237.000

05010001 1090 Aktivnost: Materijalni rashodi 232.000

409 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 17.000

410 3223 Energija 20.000

411 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 35.000

412 3233 Usluge promidžbe i informiranja 20.000

413 3234 Komunalne usluge 20.000

414 3237 Intelektualne i osobne usluge 20.000

415 3239 Ostale usluge 45.000

416 3292 Premije osiguranja 35.000

417 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000

05010002 1090 Aktivnost: Financijski rashodi 5.000

418 3433 Zatezne kamate 1.000

419 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4.000

0502 Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE 22.725.000

050201 Potprogram: SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH 9.650.000

05020101 1040 Aktivnost: Prehrana dojenčadi i male djece 400.000

420 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 400.000

05020102 1040 Aktivnost: Smještaj u jaslicama i dječjim vrtićima 5.800.000

421 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 5.800.000

05020103 1040 Aktivnost: Marenda u osnovnim školama 1.500.000

422 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.500.000

05020104 1040 Aktivnost: Obrok u produženom boravku u OŠ 850.000

423 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 850.000

05020105 1040 Aktivnost: Školski udžbenici i školski pribor 270.000

424 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 40.000

425 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 230.000

05020106 1040 Aktivnost: Oprema za novorođenčad 100.000

426 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 100.000

05020107 1040 Aktivnost: Pomoć nezbrinutoj i zlostavljanoj djeci 280.000

427 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 140.000

428 3811 Tekuće donacije u novcu 140.000

05020108 1040 Aktivnost: Poklon paketi za djecu 50.000

429 3812 Tekuće donacije u naravi 50.000

05020109 1090 Kapitalni projekt: Uređenje prostora Centra za zlostavljanu djecu 400.000

430 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 400.000

050202 Potprogram: SOCIJALNA ZAŠTITA STARIJIH, NEMOĆNIH

OSOBA I UMIROVLJENIKA 9.425.000

05020201 1070 Aktivnost: Pučka kuhinja 2.700.000

431 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 2.700.000

05020202 1020 Aktivnost: Prehrana umirovljenika 365.000

432 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 365.000

05020203 1020 Aktivnost: Pomoć i njega u kući 490.000

433 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 490.000

05020204 1040 Aktivnost: Gradski prijevoz 2.700.000

434 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 2.700.000

05020205 1070 Aktivnost: Pogrebne usluge 50.000

435 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 50.000

05020206 1011 Aktivnost: Psihijatrijska bolnica Lopača 2.300.000

436 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.300.000

437 3811 Tekuće donacije u novcu 1.000.000

05020207 1020 Aktivnost: Klubovi za starije osobe 240.000

438 3811 Tekuće donacije u novcu 240.000

05020208 1020 Aktivnost: Pomoć za umirovljenike 186.000

439 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.000

440 3811 Tekuće donacije u novcu 150.000

441 3812 Tekuće donacije u naravi 30.000

05020209 1020 Aktivnost: Pomoć starijim i nemoćnim osobama 80.000

442 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000

443 3811 Tekuće donacije u novcu 50.000

444 3812 Tekuće donacije u naravi 20.000

05020210 1080 Aktivnost: Potpore udrugama i organizacijama u socijalnoj skrbi 154.000

445 3811 Tekuće donacije u novcu 154.000

05020211 1020 Kapitalni projekt: Nabava kombi vozila za Službu za pomoć i njegu 160.000

446 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 160.000

050203 Potprogram: SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI 2.505.000

05020301 1060 Aktivnost: Naknade za podstanare 810.000

447 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 810.000

05020302 1060 Aktivnost: Naknade za električnu energiju 120.000

448 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 120.000

05020303 1060 Aktivnost: Naknade za grijanje i ogrjev 1.500.000

449 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 800.000

450 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 700.000

05020304 1060 Aktivnost: Naknade za ostale komunalne usluge 75.000

451 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 75.000

050204 Potprogram: POSEBNI PROGRAMI U SOCIJALNOJ SKRBI 1.145.000

05020401 1090 Aktivnost: Psihosocijalna pomoć stradalnicima Domovinskog rata 75.000

452 3811 Tekuće donacije u novcu 75.000

05020402 1090 Aktivnost: Programi udruga sudionika Domovinskog rata i veterana 220.000

453 3811 Tekuće donacije u novcu 220.000

05020403 1012 Aktivnost: Prijevoz invalida 550.000

454 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.000

455 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 20.000

456 3292 Premije osiguranja 15.000

457 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 500.000

05020404 1012 Aktivnost: Programi udruga i ustanova osoba s invaliditetom 300.000

458 3811 Tekuće donacije u novcu 300.000

0503 Program: ZDRAVSTVENI PROGRAMI GRADA RIJEKE 6.105.000

05030001 0760 Aktivnost: Prevencija ovisnosti o drogama 1.200.000

459 3811 Tekuće donacije u novcu 1.200.000

05030002 0760 Aktivnost: Ostali preventivni programi 200.000

460 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 50.000

461 3811 Tekuće donacije u novcu 150.000

05030003 0740 Aktivnost: Zdravstveno prosvjećivanje 340.000

462 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 140.000

463 3811 Tekuće donacije u novcu 200.000

05030004 0760 Aktivnost: Zaštita od zaraznih bolesti 30.000

464 3811 Tekuće donacije u novcu 30.000

05030005 0760 Aktivnost: Ostali zdravstveni programi 240.000

465 3811 Tekuće donacije u novcu 220.000

466 3812 Tekuće donacije u naravi 20.000

05030006 0750 Aktivnost: Stručno usavršavanje djelatnika zdravstva 150.000

467 3811 Tekuće donacije u novcu 100.000

468 3812 Tekuće donacije u naravi 50.000

05030007 0760 Aktivnost: Potpore udrugama i organiz. u zdravstvu 65.000

469 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 15.000

470 3811 Tekuće donacije u novcu 50.000

05030008 0750 Kapitalni projekt: Nabava opreme za KBC Rijeka 3.000.000

471 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3.000.000

05030009 0750 Kapitalni projekt: Nabava opreme za Dom zdravlja 480.000

472 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 480.000

05030010 0750 Aktivnost: Održavanje objekata zdravstva 400.000

473 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 400.000

0504 Program: PROGRAM »RIJEKA - ZDRAVI GRAD« 305.000

05040001 0760 Aktivnost: Glasilo »Rijeka - zdravi grad« i ostali edukativni materijal 40.000

474 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000

475 3237 Intelektualne i osobne usluge 20.000

476 3239 Ostale usluge 10.000

05040002 0760 Aktivnost: Interesne grupe građana 160.000

477 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.000

478 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000

479 3239 Ostale usluge 100.000

480 3811 Tekuće donacije u novcu 40.000

05040003 0760 Aktivnost: Međunarodna suradnja 55.000

481 3237 Intelektualne i osobne usluge 20.000

482 3294 Članarine 35.000

05040004 0760 Aktivnost: »Grad - prijatelj djece« 50.000

483 3239 Ostale usluge 50.000


Ukupno razdjel 05: 29.372.000


RAZDJEL 06 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU

GLAVA 1 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU

0611 Program: JAVNE POTREBE UDRUGA I POSEBNE PROGRAMSKE

DJELATNOSTI 5.788.000

061101 Potprogram: PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA GRAĐANA 2.530.000

06110101 0820 Aktivnost: Izložbena aktivnost 402.000

493 3811 Tekuće donacije u novcu 402.000

06110102 0820 Aktivnost: Nakladnička djelatnost 351.000

494 3811 Tekuće donacije u novcu 351.000

06110103 0820 Aktivnost: Scenska djelatnost 402.000

495 3811 Tekuće donacije u novcu 402.000

06110104 0820 Aktivnost: Glazbena djelatnost 402.000

496 3811 Tekuće donacije u novcu 402.000

06110105 0820 Aktivnost: Filmska djelatnost 100.000

497 3811 Tekuće donacije u novcu 100.000

06110106 0820 Aktivnost: Multimedijalna djelatnost 40.000

498 3811 Tekuće donacije u novcu 40.000

06110107 0820 Aktivnost: Kulturni programi etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina 218.000

499 3811 Tekuće donacije u novcu 218.000

06110108 0820 Aktivnost: Prigodni programi 71.000

500 3811 Tekuće donacije u novcu 71.000

06110109 0820 Aktivnost: Manifestacije i kulturna suradnja 544.000

501 3811 Tekuće donacije u novcu 544.000

061102 Potprogram: POSEBNA PROGRAMSKA DJELATNOST 3.258.000

06110201 0820 Aktivnost: Zaštita kulturnih dobara 250.000

502 3811 Tekuće donacije u novcu 250.000

06110202 0820 Aktivnost: Izložbena aktivnost 225.000

503 3237 Intelektualne i osobne usluge 45.000

504 3239 Ostale usluge 23.000

505 3811 Tekuće donacije u novcu 157.000

06110203 0820 Aktivnost: Nakladnička djelatnost 296.000

506 3237 Intelektualne i osobne usluge 36.000

507 3811 Tekuće donacije u novcu 260.000

06110204 0820 Aktivnost: Scenska djelatnost 30.000

508 3237 Intelektualne i osobne usluge 6.000

509 3239 Ostale usluge 3.000

510 3811 Tekuće donacije u novcu 21.000

06110205 0820 Aktivnost: Glazbena djelatnost 310.000

511 3237 Intelektualne i osobne usluge 50.000

512 3239 Ostale usluge 25.000

513 3811 Tekuće donacije u novcu 235.000

06110206 0820 Aktivnost: Filmska djelatnost 150.000

514 3811 Tekuće donacije u novcu 150.000

06110207 0820 Aktivnost: Multimedijalna djelatnost 50.000

515 3237 Intelektualne i osobne usluge 25.000

516 3811 Tekuće donacije u novcu 25.000

06110208 0820 Aktivnost: Kulturni programi mjesnih odbora 60.000

517 3239 Ostale usluge 12.000

518 3811 Tekuće donacije u novcu 48.000

06110209 0820 Aktivnost: Kulturna suradnja 130.000

519 3237 Intelektualne i osobne usluge 13.000

520 3239 Ostale usluge 10.000

521 3811 Tekuće donacije u novcu 107.000

06110210 0820 Aktivnost: Manifestacije 1.757.000

522 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000

523 3237 Intelektualne i osobne usluge 181.000

524 3239 Ostale usluge 91.000

525 3811 Tekuće donacije u novcu 1.475.000

0612 Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA

UPRAVLJA ODJEL 2.272.660

06120001 0820 Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata 2.272.660

526 3112 Plaće u naravi 138.000

527 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 30.000

528 3222 Materijal i sirovine 45.000

529 3223 Energija 243.600

530 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 60.000

531 3225 Sitni inventar i autogume 60.000

532 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 50.000

533 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 722.000

534 3233 Usluge promidžbe i informiranja 20.000

535 3234 Komunalne usluge 269.160

536 3235 Zakupnine i najamnine 60.000

537 3237 Intelektualne i osobne usluge 161.000

538 3239 Ostale usluge 45.000

539 3292 Premije osiguranja 337.100

540 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.700

541 3433 Zatezne kamate 3.100

542 3434 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000

0613 Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE 5.700.000

06130001 0820 Kapitalni projekt: Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka 3.100.000

543 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 3.100.000

06130002 0820 Kapitalni projekt: Idejno rješenje nove zgrade Gradske knjižnice u Rijeci 310.000

544 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 310.000

06130003 0820 Kapitalni projekt: Dominikanski samostan 560.000

545 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 560.000

06130004 0820 Kapitalni projekt: Zgrada Filodrammatice 650.000

546 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 650.000

06130005 0820 «Kapitalni projekt: Bivša upravna zgrada »Rikard Benčić« 1.080.000

547 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 1.080.000


Ukupno glava 1: 13.760.660


GLAVA 2 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA

0621 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE 5.978.900

06210001 0820 Aktivnost: Opći poslovi ustanove 5.422.900

554 3111 Plaće za redovan rad 3.775.000

555 3114 Plaće za posebne uvjete rada 177.100

556 3121 Ostali rashodi za zaposlene 153.700

557 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 612.500

558 3133 Doprinosi za zapošljavanje 67.200

559 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 119.000

560 3223 Energija 140.000

561 3234 Komunalne usluge 149.300

562 3235 Zakupnine i najamnine 229.100

06210002 0820 Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove 156.000

563 3211 Službena putovanja 20.000

564 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 13.000

565 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 48.000

566 3237 Intelektualne i osobne usluge 55.000

567 3239 Ostale usluge 20.000

06210003 0820 Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe 400.000

568 4241 Knjige u knjižnicama 400.000


Ukupno glava 2: 5.978.900


GLAVA 3 MUZEJ GRADA RIJEKE

0631 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE 1.890.520

06310001 0820 Aktivnost: Opći poslovi ustanove 1.345.520

578 3111 Plaće za redovan rad 875.900

579 3121 Ostali rashodi za zaposlene 27.000

580 3132 Doprinosi za zdrastveno osiguranje 146.300

581 3133 Doprinosi za zapošljavanje 4.400

582 3211 Službena putovanja 8.950

583 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 25.780

584 3213 Stručno usavršavenje zaposlenika 4.700

585 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 19.000

586 3223 Energija 88.400

587 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 29.300

588 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.660

589 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.030

590 3234 Komunalne usluge 71.100

591 3237 Intelektualne i osobne usluge 25.600

592 3293 Reprezentacija 3.550

593 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.850

06310002 0820 Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove 274.000

594 3211 Službena putovanja 21.000

595 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.450

596 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.300

597 3222 Materijal i sirovine 10.350

598 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 20.700

599 3233 Usluge promidžbe i informiranja 20.700

600 3237 Intelektualne i osobne usluge 107.800

601 3239 Ostale usluge 72.500

602 3293 Reprezentacija 5.000

603 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.200

06310003 0820 Kapitalni projekt: Otkup i restauracija umjetničkih djela 271.000

604 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 200.000

605 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 71.000


Ukupno glava 3: 1.890.520


GLAVA 4 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI

0641 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE 2.551.920

06410001 0820 Aktivnost: Opći poslovi ustanove 1.828.920

615 3111 Plaće za redovan rad 1.133.700

616 3121 Ostali rashodi za zaposlene 20.700

617 3132 Doprinosi za zdrastveno osiguranje 175.800

618 3133 Doprinosi za zapošljavanje 19.300

619 3211 Službena putovanja 4.650

620 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 27.500

621 3213 Stručno usavršavenje zaposlenika 1.830

622 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 34.200

623 3222 Materijal i sirovine 8.020

624 3223 Energija 61.000

625 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.080

626 3225 Sitni inventar i autogume 4.060

627 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 54.800

628 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 21.000

629 3234 Komunalne usluge 25.900

630 3235 Zakupnine i najamnine 213.200

631 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.080

632 3239 Ostale usluge 3.250

633 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvrš. tijela, povjerenstava i sl. 4.060

634 3293 Reprezentacija 2.030

635 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.760

06410002 0820 Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove 499.400

636 3211 Službena putovanja 52.000

637 3213 Stručno usavršavenje zaposlenika 5.000

638 3222 Materijal i sirovine 12.400

639 3223 Energija 7.000

640 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 114.000

641 3233 Usluge promidžbe i informiranja 15.000

642 3237 Intelektualne i osobne usluge 70.000

643 3239 Ostale usluge 216.000

644 3294 Članarine 8.000

06410003 0820 Aktivnost: Restauracija umjetnina 23.600

645 3222 Materijal i sirovine 14.600

646 3239 Ostale usluge 9.000

06410004 0820 Kapitalni projekt: Otkup umjetničkih djela 200.000

647 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 200.000


Ukupno glava 4: 2.551.920


GLAVA 5 HNK »IVANA PL. ZAJCA«

0651 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE 34.149.500

06510001 0820 Aktivnost: Opći poslovi ustanove 32.849.500

657 3111 Plaće za redovan rad 23.354.800

658 3113 Plaće za prekovremeni rad 248.400

659 3114 Plaće za posebne uvjete rada 387.300

660 3121 Ostali rashodi za zaposlene 861.500

661 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 360.000

662 3132 Doprinosi za zdrastveno osiguranje 3.718.600

663 3133 Doprinosi za zapošljavanje 407.900

664 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 720.000

665 3213 Stručno usavršavenje zaposlenika 10.600

666 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 84.100

667 3223 Energija 856.000

668 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 263.000

669 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 221.000

670 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 214.000

671 3233 Usluge promidžbe i informiranja 210.500

672 3234 Komunalne usluge 315.200

673 3235 Zakupnine i najamnine 522.000

674 3292 Premije osiguranja 21.000

675 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 73.600

06510002 0820 Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove 1.300.000

676 3211 Službena putovanja 114.000

677 3222 Materijal i sirovine 300.000

678 3233 Usluge promidžbe i informiranja 83.000

679 3237 Intelektualne i osobne usluge 550.000

680 3239 Ostale usluge 213.000

681 3293 Reprezentacija 40.000


Ukupno glava 5: 34.149.500


GLAVA 6 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA

0661 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE 2.894.500

06610001 0820 Aktivnost: Opći poslovi ustanove 2.594.500

691 3111 Plaće za redovan rad 1.925.000

692 3113 Plaće za prekovremeni rad 40.000

693 3121 Ostali rashodi za zaposlene 49.200

694 3132 Doprinosi za zdrastveno osiguranje 304.700

695 3133 Doprinosi za zapošljavanje 33.600

696 3211 Službena putovanja 20.000

697 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 50.200

698 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.000

699 3222 Materijal i sirovine 30.500

700 3223 Energija 19.000

701 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 43.700

702 3234 Komunalne usluge 40.600

703 3235 Zakupnine i najamnine 9.600

704 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.400

06610002 0820 Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove 300.000

705 3211 Službena putovanja 10.000

706 3213 Stručno usavršavenje zaposlenika 10.000

707 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.000

708 3222 Materijal i sirovine 70.000

709 3223 Energija 10.000

710 3233 Usluge promidžbe i informiranja 20.000

711 3237 Intelektualne i osobne usluge 120.000

712 3239 Ostale usluge 50.000


Ukupno glava 6: 2.894.500


Ukupno razdjel 06: 61.226.000


RAZDJEL 07 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT

I TEHNIČKU KULTURU

GLAVA 1 DIREKCIJA ZA PROGRAME SPORTA

I TEHNIČKE KULTURE

0711 Program: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U SPORTU 12.405.000

07110001 0810 Aktivnost: Redovne aktivnosti sportskih udruga 7.825.000

722 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000

723 3811 Tekuće donacije u novcu 7.815.000

07110002 0810 Aktivnost: Vannastavne aktivnosti djece, učenika i studenata 310.000

724 3811 Tekuće donacije u novcu 310.000

07110003 0810 Aktivnost: Sportsko-rekreacijske aktivnosi građana 150.000

725 3811 Tekuće donacije u novcu 150.000

07110004 0810 Aktivnost: Kineziterapijske aktivnosti invalidnih i osoba oštećena zdravlja 80.000

726 3811 Tekuće donacije u novcu 80.000

07110005 0810 Aktivnost: Poticajni programi 1.600.000

727 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 250.000

728 3811 Tekuće donacije u novcu 1.350.000

07110006 0810 Aktivnost: Posebni programi 1.100.000

729 3811 Tekuće donacije u novcu 1.100.000

07110007 0810 Aktivnost: Izvanredni programi 1.340.000

730 3811 Tekuće donacije u novcu 1.340.000

0712 Program: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U TEHNIČKOJ KULTURI 2.480.000

07120001 0860 Aktivnost: Redovne aktivnosti strukovnih udruga 494.000

731 3811 Tekuće donacije u novcu 494.000

07120002 0860 Aktivnost: Redovne aktivnosti djece, učenika i studenata 276.240

732 3811 Tekuće donacije u novcu 276.240

07120003 0860 Aktivnost: Redovne aktivnosti osposobljavanja mladeži i građana 173.000

733 3811 Tekuće donacije u novcu 173.000

07120004 0860 Aktivnost: Redovne aktivnosti širenja znanstveno - tehničkih dostignuća građana 130.000

734 3811 Tekuće donacije u novcu 130.000

07120005 0860 Aktivnost: Redovne aktivnosti darovitih i hendikepiranih osoba 42.000

735 3811 Tekuće donacije u novcu 42.000

07120006 0860 Aktivnost: Poticajni programi 44.000

736 3811 Tekuće donacije u novcu 44.000

07120007 0860 Aktivnost: Posebni programi 460.000

737 3811 Tekuće donacije u novcu 460.000

07120008 0860 Aktivnost: Izvanredni programi 860.760

738 3811 Tekuće donacije u novcu 860.760


Ukupno glava 1: 14.885.000


GLAVA 2 DIREKCIJA ZA OBJEKTE SPORTA I TEHNIČKE KULTURE

0721 Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE

KULTURE U VLASNIŠTVU GRADA 14.831.000

07210001 0810 Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata kojima gospodari Grad 6.012.000

748 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 40.000

749 3223 Energija 1.945.000

750 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje 160.000

751 3225 Sitni inventar 70.000

752 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 70.000

753 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.180.000

754 3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.000

755 3234 Komunalne usluge 1.760.000

756 3235 Zakupnine i najamnine 20.000

757 3237 Intelektualne i osobne usluge 105.000

758 3292 Premije osiguranja 600.000

759 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000

760 3433 Zatezne kamate 7.000

761 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 25.000

762 4221 Uredska oprema i namještaj 15.000

07210002 0810 Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata sporta kojima gospodare drugi 7.999.000

763 3811 Tekuće donacije u novcu 7.999.000

07210003 0860 Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata tehničke kulture kojima

gospodare drugi 820.000

764 3811 Tekuće donacije u novcu 820.000

0722 Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA 31.970.000

07220001 0810 Kapitalni projekt: Otkup terena, izrada projekta i pripremni radovi

za izgradnju Dvorane »Zamet« 7.950.000

765 4111 Zemljište 6.200.000

766 4212 Poslovni objekti 750.000

767 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 1.000.000

07220002 0810 Kapitalni projekt: Izrada projekta, pripremni radovi i izgradnja

bazena »Kantrida« 17.170.000

768 4212 Poslovni objekti 12.000.000

769 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 5.170.000

07220003 0810 Kapitalni projekt: Nabava sportske opreme 650.000

770 4226 Sportska i glazbena oprema 650.000

07220004 0810 Kapitalni projekt: Uređenje košarkaškog igrališta »Brajda«- II. faza 2.500.000

771 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.500.000

07220005 0810 Kapitalni projekt: Polaganje umjetne trave na pomoćnom nogometnom

igralištu »Kantrida« 3.700.000

772 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.700.000

0723 Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE TEHNIČKE KULTURE 2.000.000

07230001 0860 Kapitalni projekt: Uređenje objekta za SP 2004. u padobranstvu 2.000.000

773 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.000.000


Ukupno glava 2: 48.801.000


Ukupno razdjel 07: 63.686.000


RAZDJEL 08 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE

0801 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 52.527.000

08010001 0131 Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima 50.677.000

783 3111 Plaće za redovan rad 39.289.000

784 3112 Plaće u naravi 154.000

785 3113 Plaće za prekovremeni rad 591.000

786 3114 Plaće za posebne uvjete rada 83.000

787 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3.686.000

788 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 6.195.000

789 3133 Doprinosi za zapošljavanje 679.000

08010002 0131 Aktivnost: Materijalni rashodi 1.100.000

790 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 960.000

791 3292 Premije osiguranja 140.000

08010003 0112 Aktivnost: Financijski rashodi 650.000

792 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 566.000

793 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 64.000

794 3433 Zatezne kamate 10.000

795 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 10.000

08010004 0131 Aktivnost: Rashodi za plaće po sudskim presudama 100.000

796 3111 Plaće za redovan rad 100.000

0802 Program: OTPLATE ZAJMOVA 17.860.000

08020001 0170 Aktivnost: Otpl. kamata za primljene zajmove od banaka 2.660.000

797 3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija

izvan javnog sektora 2.660.000

08020002 0170 Aktivnost: Sufinanciranje otplate kredita Primorsko-goranskoj županiji

za sportsku dvoranu »Borovo« 564.000

798 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 564.000

08020003 0170 Aktivnost: Otpl. glavnice za primljene zajmove od banaka 14.636.000

799 5441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih

financijskih institucija izvan javnog sektora 8.251.000

800 5442 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih

financijskih institucija izvan javnog sektora 6.385.000


Ukupno razdjel 08: 70.387.000


RAZDJEL 09 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

GLAVA 1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

0911 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 13.864.000

09110001 0131 Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike 5.187.000

810 3211 Službena putovanja 700.000

811 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 200.000

812 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 831.000

813 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.450.000

814 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 6.000

09110002 0133 Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela 7.327.000

815 3223 Energija 1.200.000

816 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 150.000

817 3225 Sitni inventar i autogume 70.000

818 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.450.000

819 3233 Usluge promidžbe i informiranja 220.000

820 3234 Komunalne usluge 1.500.000

821 3235 Zakupnine i najamnine 34.000

822 3237 Intelektualne i osobne usluge 400.000

823 3239 Ostale usluge 200.000

824 3292 Premije osiguranja 186.000

825 3293 Reprezentacija 250.000

826 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 643.000

827 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.000

828 3433 Zatezne kamate 6.000

829 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 16.000

09110003 0131 Kapitalni projekt: Nabava opreme 1.050.000

830 4221 Uredska oprema i namještaj 390.000

831 4222 Komunikacijska oprema 410.000

832 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 200.000

833 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 50.000

09110004 0133 Kapitalni projekt: Projekt uređenja I. kata zgrade Korzo 16 300.000

834 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 300.000

0912 Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA 406.300

09120001 0133 Aktivnost: Naknada troškova za rad članova Vijeća mjesnih odbora 406.300

835 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 406.300

0913 Program: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 240.000

09130001 0320 Aktivnost: Aktivnost Gorske službe spašavanja 240.000

836 3811 Tekuće donacije u novcu 240.000


Ukupno glava 1: 14.510.300


GLAVA 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE

0921 Program: ZAŠTITA OD POŽARA 18.233.300

09210001 0320 Aktivnost: Rashodi za redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe

Grada Rijeke 18.233.300

846 3111 Plaće za redovan rad 9.604.350

847 3113 Plaće za prekovremeni rad 939.750

848 3114 Plaće za posebne uvjete rada 1.978.200

849 3121 Ostali rashodi za zaposlene 760.000

850 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 1.260.000

851 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.890.000

852 3133 Doprinosi za zapošljavanje 231.000

853 3223 Energija 590.000

854 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 980.000


Ukupno glava 2: 18.233.300


GLAVA 3 MJESNI ODBORI

0931 Program: MJESNA SAMOUPRAVA 653.400

09310001 0133 Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost mjesnih odbora 653.400

864 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.200

865 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 43.500

866 3223 Energija 900

867 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.800

868 3233 Usluge promidžbe i informiranja 11.900

869 3235 Zakupnine i najamnine 21.000

870 3237 Intelektualne i osobne usluge 78.300

871 3239 Ostale usluge 59.900

872 3293 Reprezentacija 227.600

873 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 196.000

874 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 9.300


Ukupno glava 3: 653.400


Ukupno razdjel 09: 33.397.000


RAZDJEL 10 URED GRADA

1001 Program: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA 3.900.000

10010001 0111 Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća 1.700.000

884 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tjela, povjerenstava i slično 1.700.000

10010002 0111 Aktivnost: Naknade za rad osoba izabranih na određene dužnosti 600.000

885 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tjela, povjerenstava i slično 600.000

10010003 0111 Aktivnost: Objava akata 600.000

886 3239 Ostale usluge 600.000

10010004 0111 Aktivnost: Protokol 1.000.000

887 3293 Reprezentacija 1.000.000

1002 Program: OSTALE AKTIVNOSTI ODJELA 5.740.000

10020001 0111 Aktivnost: Promicanje Grada u sredstvima javnog informiranja 2.040.000

888 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.040.000

10020002 0111 Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih 1.800.000

889 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.800.000

10020003 0111 Aktivnost: Reprezentacija 1.200.000

890 3293 Reprezentacija 1.200.000

10020004 0111 Aktivnost: Financijski rashodi 100.000

891 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 100.000

10020005 0111 Aktivnost: Ostali rashodi 100.000

892 3859 Ostali izvanredni rashodi 100.000

10020006 0111 Aktivnost: Proračunska zaliha 500.000

893 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 500.000

1003 Program: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA 3.260.000

10030001 0111 Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke 350.000

894 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 350.000

10030002 0111 Aktivnost: Proslave Grada Rijeke 1.000.000

895 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000.000

10030003 0111 Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke 660.000

896 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 660.000

10030004 0111 Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija 300.000

897 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300.000

10030005 0111 Aktivnost: Suradnja s nacionalnom udrugom Savez gradova 220.000

898 3294 Članarine 220.000

10030006 0111 Aktivnost: Međunarodna suradnja 680.000

899 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 680.000

10030007 0860 Aktivnost: Prikupljanje dokumentarne građe Rijeka u Domovinskom ratu 50.000

900 3239 Ostale usluge 50.000

1004 Program: DONATORSKE AKTIVNOSTI 2.490.000

10040001 0840 Aktivnost: Sredstva za političke stranke 1.300.000

901 3811 Tekuće donacije u novcu 1.300.000

10040002 0840 Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama 150.000

902 3811 Tekuće donacije u novcu 150.000

10040003 0860 Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama 500.000

903 3811 Tekuće donacije u novcu 500.000

10040004 0860 Aktivnost: Gradska glazba Trsat 120.000

904 3811 Tekuće donacije u novcu 120.000

10040005 0860 Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje 120.000

905 3811 Tekuće donacije u novcu 120.000

10040006 0111 Aktivnost: Suradnja s Vijećima nacionalnih manjina 300.000

906 3811 Tekuće donacije u novcu 300.000

1005 Program: NABAVA OPREME 760.000

10050001 0131 Aktivnost: Nabava komunikacijske opreme 760.000

907 4222 Komunikacijska oprema 760.000


Ukupno razdjel 10: 16.150.000


RAZDJEL 11 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST

1101 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 1.430.000

11010001 0133 Aktivnost: Materijalni rashodi 1.430.000

917 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 520.000

918 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 630.000

919 3233 Usluge promidžbe i informiranja 40.000

920 3237 Intelektualne i osobne usluge 240.000

1102 Program: INFORMATIZACIJA UPRAVE 4.000.000

11020001 0133 Kapitalni projekt: Nabava softwarea 1.000.000

921 4123 Licence 1.000.000

11020002 0133 Kapitalni projekt: Nabava opreme 1.300.000

922 4221 Uredska oprema i namještaj 1.300.000

11020003 0133 Kapitalni projekt: Nabava komunikacijske opreme 1.000.000

923 4222 Komunikacijska oprema 1.000.000

11020004 0133 Kapitalni projekt: Ulaganja u računalne programe 700.000

924 4262 Ulaganja u računalne programe 700.000


Ukupno razdjel 11: 5.430.000


UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA 700.630.700


Članak 4.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2004. - 2006. godine, koji čini sastavni dio ovoga Proračuna planirani su rashodi za nefinancijsku imovinu, kapitalne pomoći i donacije.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 021-05/03-01/135

Ur. broj: 2170-01-10-03-2

Rijeka, 23. prosinca 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

mr. sc. Željko Glavan, v. r.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=49&mjesto=51000&odluka=84
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr