SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 12. Ponedjeljak, 23. ožujka 2009.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

6.

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i građenju (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice, Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na svojoj 32. redovnoj sjednici dana 16. ožujka 2009. donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 6

Članak 1.

Pravna osnova Plana

(1) Obveza donošenja Plana je utvrđena temeljem odredbi članka 164. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice (»Službene novine PGŽ« broj 16/07).

(2) Nositelj izrade Plana je Gradsko poglavarstvo Grada Kraljevice. Odgovorna osoba je Predsjednik Poglavarstva.

Članak 2.

Obuhvat Plana

(1) Urbanistički plan uređenja UPU 6 (u daljnjem tekstu Plan) obuhvaća površine izdvojene namjene i to: zonu ugostiteljsko-turističke namjene T13A i/ili T23 i T23A, uređenu plažu UPL5, prirodne plaže PPL2 i PPL4, zonu infrastrukturne namjene IS2 s akvatorijem luke otvorene za javni promet lokalnog značaja u uvali Trnova i privez u zoni ugostiteljsko-turističke namjene u uvali Scott.

(2) Obuhvat Plana je grafički određen kartografskim prikazom 3b Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja primjene planskih mjera zaštite Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice.

(3) Površina obuhvata Plana iznosi oko 26,29 ha, od toga je površina zone ugostiteljsko-turističke namjene T13A i/ili T23 16,90 ha (izgrađeno 2,84 ha, neizgrađeno 14,06 ha), površina zone ugostiteljsko-turističke namjene T23A 1,89 ha (stambeno - vikend naselje, u potpunosti izgrađeno), površina zone infrastrukturne namjene IS2 Trnova 0,68 ha, dok je ostalih 6,82 ha površina mora.

(4) Odredbama Prostornog plana Primorsko-goranske županije je unutar zone ugostiteljsko-turističke namjene T13A i/ili T23 planiran ukupan broj od 1.100 ležajeva. Unutar zone ugostiteljsko-turističke namjene T23A planiran je ukupan broj od 100 postojećih ležajeva.

(5) Plan će se izraditi u mjerilu 1:2000.

Članak 3.

Ocjena stanja u obuhvatu Plana

(1) Pored ocjene stanja opisanog u Izvješću o stanju u prostoru Grada Kraljevice 1. ožujka 2006. godine (sn PGŽ 17/06) utvrđuju se dodatne bitne specifičnosti kako slijedi:

- na dijelu zone obuhvata Plana građevinsko zemljište nije uređeno,

- postoji interna kanalizacijska mreža hotelskog naselja Uvala Scott s ispustom u more, ostalo područje obuhvata nije pokriveno kanalizacijskom mrežom,

- status turističkog zemljišta u vlasništvu RH nije definiran,

- granice uređenih i prirodnih plaža nisu definirane,

- način uređenja privezišta u zoni ugostiteljsko-turističke namjene nije definiran,

- način uređenja komunalne lučice nije definiran,

- interes za ulaganje u predmetno područje je ograničen; za sufinanciranje izrade Plana i definiranje programa i ulaganje u izgradnju turističkih kapaciteta na poziv Grada Kraljevice prijavila su se dva vlasnika zemljišta.

Članak 4.

Ciljevi i programska polazišta Plana

(1) S obzirom da obuhvat Plana sadrži više građevinskih područja različitih namjena određuju se opći i specifični ciljevi Plana.

(2) Opći cilj plana je usuglasiti različite aktivnosti u razvoju i opremanju prostora u skladu s PPU Grada Kraljevice, posebice odnosa smještajnih kapaciteta od sveukupno 1.200 ležajeva, te pratećih turističkih, ugostiteljskih i sportsko-rekreativnih sadržaja te plaža, priveza i luke otvorene za javni promet lokalnog značaja. Smještajne kapacitete planirati u uređenom dijelu zone u okviru postojećih kapaciteta koji iznose oko 650 ležajeva, a novih 450 ležajeva planirati izvan užeg obalnog pojasa na sjevernom i sjeveroistočnom dijelu zone s ciljem realizacije ulaganja u izgradnju turističkih kapaciteta od strane vlasnika zemljišta prijavljenih na poziv Grada Kraljevice.

(3) Specifični ciljevi plana utvrđuju se za svako građevinsko područje posebno;

- za građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene T13A i/ili T23 se utvrđuje potreba definiranja smještaja s razmještajem i tipologijom smještajnih jedinica u okviru novih 450 ležajeva, organiziranih u dvije zone na zemljištu u vlasništvu Investitora ovog Plana, a prema uvjetima iz Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Kraljevice, potreba definiranja pratećih turističkih, ugostiteljskih i sportsko-rekreativnih sadržaja, definiranje prometne i infrastrukturne mreže unutar zone i priključaka na postojuću prometnu i infrastrukturnu mrežu kao i definiranje načina zbrinjavanja otpadnih voda,

- za građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene T23A utvrđuje se potreba definiranja uvjeta rekonstrukcije postojećih objekata, definiranje nedostajuće infrastrukturne mreže,

- za građevinsko područje infrastrukturne namjene IS2 Trnova i akvatorij luke otvorene za javni promet lokalnog značaja planiranog kapaciteta 100 vezova utvrđuje se potreba definiranja uvjeta rekonstrukcije i nadogradnje postojećih objekata, definiranje načina izgradnje vezova za barke i definiranje nedostajuće infrastrukturne mreže,

- za privezište planiranog kapaciteta do 200 vezova se utvrđuje potreba definiranja načina izgradnje vezova i definiranje nedostajuće infrastrukturne mreže,

- za uređenu plažu UPL5 se utvrđuje potreba definiranja granica kupališne zone, potreba planiranja i smještaja pratećih sadržaja,

- za prirodne plaže PPL2 i PPL4 se utvrđuje potreba definiranja granica kupališne zone, te način sanacije devastiranih površina.

Članak 5.

Stručne i katastarsko-topografske podloge Plana

(1) Investitor će za potrebe izrade plana osigurati propisanu i ažuriranu topografsko-katastarsku podlogu postojećeg stanja za obuhvat UPU-a i za neposredno kontaktno

područje, u mjerilu 1:2000 u digitalnom formatu u ACAD- u. Podloga treba sadržavati prikaz područja u obuhvatu Plana; kopna i mora s dubinama.

Članak 6.

Popis tijela prema posebnim propisima

(1) Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji u roku od 30 dana moraju dati zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga rada:

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci,

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite,

- Ministarstvo mora, turizma prometa i razvitka, Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučka kapetanija Rijeka,

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Rijeka,

- PGŽ, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša,

- PGŽ, Upravni odjel za pomorstvo promet i veze,

- PGŽ, Županijska lučka uprava Bakar - Kraljevica,

- PGŽ, Županijska uprava za ceste,

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Rijeka,

- Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka,

- KD Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka,

- Amga-Adria d.o.o. koncesionar distribucije plina, Kraljevica,

- HT - Hrvatske telekomunikacije d.d. Rijeka,

- Hrvatska agencija za telekomunikacije Zagreb,

- Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb,

- Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske

- Autocesta Rijeka - Zagreb d.o.o.

- MO Kraljevica

Članak 7.

Rokovi

(1) Za izradu Plana određuju se sljedeći rokovi:

- Za izradu Nacrta prijedloga
Plana
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. tromjesječje 2009. godine

- Za izradu Prijedloga
Plana
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. tromjesječje 2009. godine

- Za izradu Konačnog prijedloga
Plana
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. tromjesječje 2009. godine

Članak 8.

Zabrane

(1) Do donošenja Plana je dozvoljena rekonstrukcija postojećih legalnih građevina u postojećim gabaritima dok nova gradnja na području obuhvata nije dozvoljena.

Članak 9.

Izvori financiranja

(1) Izradu ovog Plana i pribavljanje katastarsko-topografskih podloga za izradu Plana će financirati Investitori: Nurudin Dilji i Darko Boban.

Članak 10.

Završne odredbe

(1) Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 350-03/09-01/3

Ur. broj: 2170/08-08-09-02

Kraljevica, 16. ožujka 2009.

Predsjednik
Danijel Frka, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr