SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 12. Ponedjeljak, 23. ožujka 2009.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

5.

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i građenju (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice, Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na svojoj 32. redovnoj sjednici dana 16. ožujka 2009. donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 19

Članak 1.

Pravna osnova Plana

(1) Obveza donošenja Plana utvrđena je člankom 164. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice (»Službene novine PGŽ« broj 16/07).

(2) Nositelj izrade Plana je Gradsko poglavarstvo Grada Kraljevice. Odgovorna osoba je Predsjednik Poglavarstva.

Članak 2.

Obuhvat Plana

(1) Urbanistički plan uređenja UPU 19 (u daljnjem tekstu Plan) obuhvaća građevinsko područje ostale namjene O3.

(2) Obuhvat Plana je grafički određen kartografskim prikazom 3b Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja primjene planskih mjera zaštite Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice.

(3) Površina obuhvata Plana iznosi oko 3,13 ha. Područje je u cijelosti neizgrađeno.

(4) Plan će se izraditi u mjerilu 1:2000.

Članak 3.

Ocjena stanja u obuhvatu Plana

(1) Pored ocjene stanja opisanog u Izvješću o stanju u prostoru Grada Kraljevice 1. ožujka 2006. godine (»Službene novine PGŽ« broj 17/06) utvrđuju se dodatne bitne specifičnosti kako slijedi:

- zemljište je na području u obuhvatu Plana u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba,

- Prostornim planom uređenja Grada Kraljevice su unutar zone ostale namjene O3 planirani turistički, trgovački i poslovni sadržaji,

- na području u obuhvatu Plana građevinsko zemljište nije uređeno,

- do područja u obuhvatu Plana vodi prilazni put iz smjera naselja Šmrika,

- postoji interes pravnih osoba koje su vlasnici dijela zemljišta, za ulaganje u predmetno područje kroz ulaganje u uređenje građevinskog zemljišta i izgradnju pretežito trgovačkih te turističkih i poslovnih sadržaja u zoni.

Članak 4.

Ciljevi i programska polazišta Plana

(1) S obzirom da se na području obuhvata Plana predviđa uređenje više po namjeni različitih sadržaja; pretežito trgovačkih te turističkih i poslovnih, opći cilj plana je usuglasiti različite aktivnosti u razvoju i opremanju prostora u skladu s PPU Grada Kraljevice.

(2) U obuhvatu plana je potrebno planirati racionalnu organizaciju i uređenje prostora uključujući; javne prometnice i druge prometne površine kao i komunalnu infrastrukturu za zonu kao cjelinu.

(3) Potrebno je planirati prometno priključenje zone O3 na postojeću prometnu mrežu Grada Kraljevice i njome zonu povezati na državnu cestu.

Članak 5.

Stručne i katastarsko-topografske podloge Plana

(1) Investitor će za potrebe izrade plana osigurati propisanu i ažuriranu topografsko-katastarsku podlogu postojećeg stanja za obuhvat UPU-a i za neposredno kontaktno područje, u mjerilu 1:2000 u digitalnom formatu u ACAD-u.

Članak 6.

Popis tijela prema posebnim propisima

(1) Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji u roku od 30 dana moraju dati zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga rada:

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci,

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite,

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Rijeka,

- PGŽ, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša,

- PGŽ, Županijska uprava za ceste,

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Rijeka,

- Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka,

- KD Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka, PRJ kanalizacija

- KD Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka, PRJ vodovod

- HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.

- Optima telekom d.d.,

- Hrvatska agencija za telekomunikacije Zagreb,

- Amga-Adria d.o.o., koncesionar distribucije plina, Kraljevica

- Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske

- MO Šmrika

- MO Kraljevica

Članak 7.

Rokovi

(1) Za izradu Plana određuju se sljedeći rokovi:

- Za izradu Nacrta prijedloga
Plana
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. tromjesječje 2009. godine

- Za izradu Prijedloga
Plana
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. tromjesječje 2009. godine

- Za izradu Konačnog prijedloga
Plana
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. tromjesječje 2009. godine

Članak 8.

Zabrane

(1) Do donošenja Plana nova gradnja na području obuhvata nije dozvoljena.

Članak 9.

Izvori financiranja

(1) Izradu ovog Plana i pribavljanje katastarsko-topografskih podloga za izradu Plana će financirati Investitor; Goran graditeljstvo d.o.o. Delnice.

Članak 10.

Završne odredbe

 (2) Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 350-03/09-01/4

Ur. broj: 2170/08-08-09-01

Kraljevica, 16. ožujka 2009.

Predsjednik
Danijel Frka, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr