SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 12. Ponedjeljak, 23. ožujka 2009.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

1.

Na temelju članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine PGŽ« broj 34/01) Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj 16. ožujka 2009. godine donosi

GODIŠNJI OBRAČUN
PRORAČUNA GRADA KRALJEVICE
ZA 2008. GODINU

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Grada Kraljevice za 2008. godinu sadrži:

- ostvarene prihode/primitke 22.475.880 kn

- ostvarene rashode/izdatke -24.930.134 kn

- manjak prihoda nad rashodima 2008.

godine -2.454.254 kn

- višak prihoda nad rashodima ranijih

godina 4.430.392 kn

- razlika za raspored 1.976.138 kn

Članak 2.

Višak prihoda nad izdacima u visini 1.976.138 kn rasporedit će se u Proračunu za 2009. godinu za slijedeće izdatke:

Arhitektonska snimka Kaštela 72.000 kn

Arhitektonski natječaj za Trg Sv. Nikole 270.000 kn

Dovršetak uređenja Trga Sv. Nikole - I. faza 34.000 kn

Projekt Doma Kraljevica 74.000 kn

UPU Podbanj 223.000 kn

UPU Kraljevica 414.000 kn

DPU Črišnjeva 60.000 kn

Dovršetak uređenja Doma Križišće 325.000 kn

Lukobran Oštro 135.000 kn

Uređenje Jakovčićeve ul., Kraljevica 230.000 kn

Projekt Luke Carovo 15.138 kn

Karta buke 19.000 kn

POP 94 - presude 105.000 kn

Članak 3.

Plan i izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Kraljevice za 2008. godinu i Plan i izvršenje Proračuna po funkcijskoj klasifikaciji sastavni su dio ovog Godišnjeg obračuna.

Članak 4.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/07-01/4

Ur. broj: 2170/08-08-09-03

Kraljevica, 16. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Danijel Frka, v.r.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA ZA 2008. GODINU
za razdoblje 01.01.-31.12.08.

I. OPĆI DIO

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

PLAN I OSTVARENJE PRORAČUNA ZA 2008. GODINU
br. 5 za razdoblje 01.01.-31.12.08.

II. POSEBNI DIO

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Godišnji obračun Proračuna Grada Kraljev  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr