SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
GRAD RIJEKA
77

79.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 23. prosinca 2003. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2004. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2004. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima kulturnih djelatnosti:

- kazališna djelatnost

- muzejska djelatnost

- knjižnična djelatnost

- scenska djelatnost

- glazbena djelatnost

- izložbena i likovne djelatnosti

- nakladnička djelatnost

- filmska djelatnost

- zaštita i očuvanje kulturnih dobara

- programi alternativne i multumedijalne kulture te programi koji promiču kulturu mladih.

Članak 2.

Temeljem utvrđenih potreba u djelatnostima iz područja kulture utvrđuje se program od posebnog značenja za Grad Rijeku koji čine posebni programi ustanova u kulturi čiji je osnivač Grad Rijeka, programi udruga građana te programi drugih pravnih i fizičkih osoba.

Odjel gradske uprave za kulturu određuje prioritete onih programa i kategorija korisnika proračuna čija je redovna djelatnost segment dugoročnije kulturne politike.

Članak 3.

U 2004. godini Grad Rijeka sufinancirat će javne potrebe u kulturi, kako slijedi:

1. Programe ustanova kulture kojima je Grad Rijeka osnivač:

1.1. HNK »Ivana pl. Zajca« Rijeka

1.2. Gradskog kazališta lutaka Rijeka

1.3. Gradske knjižnice Rijeka

1.4. Muzeja grada Rijeke

1.5. Muzeja moderne i suvremene umjetnosti;

2. Muzejske programe te programe izložbenih i ostalih likovnih djelatnosti;

3. Koncepcijski cjelovite godišnje ili periodične izložbene programe u prostoru galerije Kortil;

4. Pojedinačne izložbene programe u galeriji Kortil te u izložbenim prostorima Filodrammaticae i Gradine Trsat;

5. Koncerte i ostale programe u glazbenoj djelatnosti, uključujući i ponudu za koncertnu sezonu 2004.;

6. Predstave i ostale programe u scenskoj djelatnosti;

7. Programe knjižnične djelatnosti, izdavanje knjiga i časopisa u kulturi te ostale programe u nakladničkoj djelatnosti;

8. Programe filmske djelatnosti, koncepcijski cjelovite filmske programe u HKD-u na Sušaku;

9. Programe koji promiču kulturu mladih i za mlade;

10. Programe alternativne i multimedijalne kulture;

11. Programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara od interesa za Grad Rijeku;

12. Znanstveno-istraživačke skupove i popratna izdanja na području kulture;

13. Usavršavanje u struci (s prednošću deficitarnih djelatnosti u kulturi);

14. Razvojne programe u kulturi (radionice i seminari);

15. Programe međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje i programe kulture etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina, te ostalih skupina;

16. Programe kulture u mjesnim odborima Grada Rijeke;

17. Kulturne akcije i manifestacije a posebno: Međunarodni festival malih scena, Jazz time, Bašćinske glase, ljetnu kulturnu manifestaciju (srpanj-kolovoz), Zajčeve dane, za koje predlagatelj može ponuditi dio ili cjelokupni razrađeni program s provedbom.

Članak 4.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 3. ovoga Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za 2004. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja Odjel gradske uprave za kulturu, sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2004. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) po korisnicima i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu.

Odjel gradske uprave za kulturu sklapa ugovor s korisnicima temeljem dostavljenog izvješća o realizaciji Programa u prethodnoj kalendarskoj godini.

Plan iz stavka 2. ovoga članka nalazi se u privitku koji čini sastavni dio ovoga Programa.

Članak 5.

Odjel gradske uprave za kulturu može odobriti prenamjenu sredstava utvrđenih Planom iz članka 4. stavka 2. ovoga Programa za pojedinog korisnika samo iznimno, na temelju pisanog zahtjeva korisnika.

O izvršavanju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik podnosi izvješće Odjelu gradske uprave za kulturu najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Odjela i češće.

Članak 6.

Odjel gradske uprave za kulturu prati namjensko korištenje sredstava iz članka 4. ovoga Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Poglavarstvu Grada Rijeke.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 021-05/03-01/139

Ur. broj: 2170-01-10-03-2

Rijeka, 23. prosinca 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. sc. Željko Glavan, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=49&mjesto=51000&odluka=79
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr