SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 11. Subota, 21. ožujka 2009.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

7.

GRAD CRES, Creskog statuta 15 u Cresu, zastupan po gradonačelniku prof. Gaetanu Negovetiću (u daljnjem tekstu: Grad Cres)

i

Poljoprivredna zadruga Loznati iz Cresa, Loznati 6a, zastupana po direktoru Brunu Žicu (u daljnjem tekstu: Osiguravatelj sredstava)

zaključili su dana 5. ožujka 2009. godine sljedeći

UGOVOR
o financiranju izrade Urbanističkog plana uređenja zone
poslovne namjene Loznati K1
2

Članak 1.

Ovim Ugovorom, ugovorne strane uređuju međusobne odnose u vezi financiranja izrade Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene Loznati K12 (u daljnjem tekstu: Plan), sukladno članku 136. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07).

Članak 2.

Ugovorne strane utvrđuju:

1) da je Osiguravatelj sredstava dana 25. ožujka 2008. godine izrazio namjeru da u cijelosti financiranju izradu Plana, kako bi na zemljištu u svom vlasništvu mogao realizirati izgradnju objekata za prozvodnju Creskog ovčjeg sira,

2) da je Gradsko poglavarstvo Grada Cresa na sjednici održanoj 7. travnja. 2008. godine prihvatilo inicijativu da izradu Plana financira Osiguravatelj sredstava,

3) da je Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 14. studenog. 2008. godine donijelo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Loznati, a koja je objavljena u »Službenim novinama PGŽ« broj 44/ 08 i gdje je definirano da će plan financirati Osiguravatelj sredstava,

4) da je Osiguravatelj sredstava dostavio Gradu Cresu ponudu br. 24-01/08 od Urbanističkog studia Rijeka d.o.o. iz Rijeke, Strossmayerova 3/II za usluge izrade programa i prijedloga Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Loznati u iznosu 61.338,91 kn, PDV nije uključen u iskazanu cijenu (u daljnjem tekstu: Izrađivač plana).

Članak 3.

Grad Cres obvezuje se donijeti Plan, na način propisan Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i važećim provedbenim propisima.

Obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu plana, ciljevi i programska polazišta, te rok izrade Plana, određeni su Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Loznati, a koja je objavljena u »Službenim novinama PGŽ« broj 44/08.

Rokovi izrade propisani Odlukom iz stavka 2. ovog članka ne obuhvaćaju radnje i aktivnosti koje treba provesti Grad Cres u postupku donošenja Plana: prikupljanje prethodnih zahtjeva subjekata koji sudjeluju u njegovoj izradi, organiziranje prethodne rasprave o nacrtu prijedloga Plana, utvrđivanje prijedloga za javnu raspravu, organiziranje javne rasprave, usvajanje izvješća s javne rasprave, utvrđivanje nacrta konačnog prijedloga Plana, upućivanje nacrta konačnog prijedloga Plana nadležnim tijelima radi dobivanja njihovog mišljenja ili suglasnosti, utvrđivanje konačnog prijedloga Plana i donošenje Plana. Grad Cres obvezuje se aktivnosti iz ovog stavka provoditi na način da osigura što kvalitetnije i brže donošenje Plana, a najduže u roku od 45 dana od dana kada su stvoreni uvjeti za realizaciju pojedine aktivnosti.

Članak 4.

Osiguravatelj sredstava se obvezuju dostaviti Izrađivaču plana i Gradu Cres svoje prijedloge u roku od 60 dana potpisa ovog ugovora.

Grad Cres ne preuzima nikakve obveze u odnosu na Osiguravatelja sredstava u pogledu konačnih rješenja namjene i uvjeta izgradnje koji će biti definirani Planom, već će prvenstveno voditi računa da se Planom optimalno osigura poštivanje načela prostornog uređenja propisanih Zakonom, te da on bude sukladan Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 31/02 i 23/06).

Članak 5.

Osiguravatelj sredstava će u cijelosti snositi troškove izrade Plana u iznosu od 61.338,91 kuna uvećanom za PDV.

Osiguravatelj sredstava će sredstva iz stavka 1. ovog članka uplaćivati Gradu Cresu, na žiro račun broj 2402006-1805200006 i pozivom na broj 21 7706-MB, prema dinamici plaćanja koju Grad Cres ima prema Izrađivaču plana, i to u roku od 8 dana od dana kada mu Grad Cres dostavi preslike ovjerenih privremenih ili okončanih situacija Izrađivača plana.

U slučaju da do dana određenog stavkom 2. ovog članka Osiguravatelj sredstava ne uplate traženi iznos, cjelokupni neisplaćeni iznos do iznosa iz stavka 1. ovog članka dospijeva na naplatu s danom s kojim je nastupilo zakašnjenje.

Članak 6.

U slučaju da uslijed promjene propisa bude produžena procedura i rokovi donošenja Plana iz članka 3. ovog ugovora, ugovorne strane suglasne su da se rokovi donošenja Plana računaju prema tim novim okolnostima, bez potrebe izmjene ovog ugovora.

U slučaju da Gradsko vijeće ne prihvati donošenje Plana izrađenog na način propisan člankom 3. ovog ugovora, Grad Cres obvezuje se vratiti Osiguravatelju sredstava uplaćena sredstva za izradu Plana uvećana za zakonsku zateznu kamatu koja će se obračunati za vrijeme od dana uplate sredstava iz članka 5 ovog ugovora do dana izvršenog povrata sredstava.

U slučaju da uslijed promjena propisa, nastalih nakon zaključenja ovog ugovora bude onemogućeno donošenje Plana, Grad Cres obvezuje se vratiti Osiguravatelju sredstava uplaćena sredstva za izradu Plana uvećana za zakonsku zateznu kamatu obračunatu od dana nastupa okolnosti koja onemogućava donošenje Plana do dana izvršenog povrata sredstava.

 

Članak 7.

Sastavni dio ovog ugovora čine:

1. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Loznati, a koja je objavljena u »Službenim novinama PGŽ« broj 44/08.

2. Ugovor o izradi Plana kojeg će Grad Cres zaključiti sa Izrađivačem plana u roku od 8 dana od dana zaključenja ovog ugovora. Grad Cres obvezuje se presliku navedenog ugovora dostaviti Osiguravatelju sredstava u roku od 8 dana od dana njegovog zaključenja.

Članak 8.

Praćenje i koordinaciju međusobnih aktivnosti vezanih uz ovaj ugovora i donošenje plana, ugovorne strane ostvarivati će kroz osobe:

- Grad Cres: Dubravka Fak, ing. arh. voditeljica stambeno komunalnog odsjeka,

- Osiguravatelj sredstava: Bruno Žic.

Članak 9.

Za eventualne sporne odnose koji nastanu realizacijom ovog ugovora, ugovorne strane ugovaraju nadležnost suda u Malom Lošinju.

Članak 10.

Ovaj Ugovor zaključen je u 4 istovjetna primjeraka, po dva za svaku ugovornu stranu.

Za Grad Cres: Za Osiguravatelja sredstava:

Gradonačelnik Poljoprivredna zadruga Loznati

prof. Gaetano Negovetić, v.r. Bruno Žic, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr