SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 11. Subota, 21. ožujka 2009.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

12.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 6. i 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/06 i 10/07), Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj sjednici održanoj dana 19. ožujka 2009. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima
Grada Bakra

Članak 1.

U članku 7. stavak 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/03) riječi »Poglavarstvo Grada« zamjenjuju se riječju: »gradonačelnik«.

Članak 2.

U članku 8. u stavku 1. alineja 1. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju: »gradonačelnik«.

Članak 3.

U članku 9. stavak 1. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju: »gradonačelnik«.

Članak 4.

U članku 11. stavak 1. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju: »gradonačelnik«.

Članak 5.

U članku 12. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju: »gradonačelnik«.

Članak 6.

U članku 13. stavak 2. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju: »gradonačelnik«.

Članak 7.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 17. svibnja 2009. godine.

Klasa: 021-05/09-01/01

Ur. broj: 2170-02-01-09-10

Bakar, 19. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ivana Herceg, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr