SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 11. Subota, 21. ožujka 2009.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

10.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06 i 146/08) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 54/06 i 10/07) Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj 32. sjednici održanoj 20. ožujka 2009. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o isključenju iz opće uporabe javnog dobra

Članak 1.

Isključuju se iz opće uporabe kao javno dobro nekretnine označene kao k.č.br. 3027/1, put, površine 12 m2, k.č.br. 3027/2, dvorište, površine 55 m2 i k.č.br. 3027/3, put, površine 78 m2 sve upisane u P I k.o. Bakar.

Članak 2.

Ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo da temeljem ove Odluke izvrši uknjižbu prava vlasništva na nekretninama navedenim u članku 1. ove Odluke u korist Grada Bakra.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave iste u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/01

Ur. broj: 2170-02-01-09-16

Bakar, 20. ožujka 2009.

GRAD BAKAR
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Ivana Herceg, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr