SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 11. Subota, 21. ožujka 2009.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

3.

Temeljem odredbi članka 122.-125. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i odredbe članka 24. stavak 1. alineja 5. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/06 i 10/07), Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj sjednici održanoj dana 20. ožujka 2009. godine donosi

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
Grada Bakra za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2008. godine

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Grada Bakra za 2008. godinu sadrži opći dio proračuna i posebni dio proračuna.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Tablica 1.1.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Neutrošena sredstva Proračuna Grada Bakra za 2008. godinu iznose 18.709.576,39 kn i predstavljaju sredstva za raspodjelu po Godišnjem obračunu Grada Bakra za 2008. godinu.

Članak 3.

Neutrošena sredstva iz članka 2. ove Odluke u iznosu od 18.709.576,39 kn raspoređuju se kako slijedi:


Program očuvanja spomeničke baštine

Revitalzacija lokacije kapele Sv. Ambroza Škrljevo 10.000,00

Nastavak projekta uređenja imov.- pravnih odnosa kuće Marohnić na Hreljinu 10.000,00

Investicijsko održavanje Kaštela u Bakru 800.000,00


Program sportskog amaterizma

Otkup zemljišta za športsko-rekreativnu zonu Škrljevo 35.000,00


Program ulaganja u objekte osnovnih škola i Pomorske škole Bakar

Sufinanciranje športske dvorane Pomorske škole Bakar 26.000,00

 

Program izgradnje objekata od javnog interesa

Uređenje zgrade ambulante u Bakru 4.733.576,00

Izgradnja Dječjeg vrtića Hreljin 6.000.000,00


Program održavanja prostora Grada

Izrada idejnog projekta Doma kulture u Bakru 50.000,00

Izrada projekta uređenja Doma kulture u Škrljevu 137.000,00

Izrada projekta uređenja Doma kulture u Hreljinu 130.000,00

Izrada idejnog projekta Doma kulture u Zlobinu 125.000,00

Izrada idejnog projekta Doma kulture, parkirališta i poslovne zgrade u Krasici 190.000,00

Uređenje fasade prostora Volcera u Bakru 100.000,00

Usluge investicijskog održavanja stanova 300.000,00

Održavanje športskih terena i objekata 180.000,00


Program preventivnih mjera zaštita od požara

Izrada projektne dokumentacije za vatrogasne domove Hreljin i Škrljevo 60.000,00


Program ekologije i praćenja stanja okoliša

Izgradnja reciklažnog dvorišta Moravac 100.000,00


Program prostornog planiranja

Ulaganje u urbanističke planove 1.300.000,00


Program izgradnje komunalne infrastrukture

Ulaganje u proširenje javne rasvjete 400.000,00

Ulaganje u uređenje gradskih groblja 563.000,00

Sufinanciranje izgradnje vodovoda Melnice 50.000,00

Izrada projekta i otkup zemljišta za izgradnju parkirališta u staroj jezgri Bakra 250.000,00

Izrada projekta uređenja parkirališta na Praputnjaku uz groblje i školu 50.000,00

Izrada projektne dokumentacije uređenja Jaza u Bakru 200.000,00

Projektna dokumentacija izgradnje ceste pored Doma kulture u Kukuljanovu 200.000,00

Projektna dokumentacije izgradnje ceste u Kukuljanovu - od Tomina do vodospreme 60.000,00

Izrada projektne dokumentacije izgradnje ceste do groblja Hreljin 60.000,00

Izrada projektne dokumentacije pristupne ceste Dječjem vrtiću Hreljin 100.000,00

Uređenje autobusnih ugibališta i postava čekaonica 240.000,00

Otkup zemljišta i projekt izrgradnje ceste Zamiščići na Krasici 200.000,00

Otkup zemljišta i projekt izgradnje ceste ispred škole Kukuljanovo 250.000,00

Otkup zemljišta za izgradnju prilazne ceste na platou A1 u Industrijskoj zoni 300.000,00

Projektna dokumentacija plinofikacije Grada Bakra 500.000,00

Izgradnja rjavne rasvjete u Industrijskoj zoni Kukuljanovo 1.000.000,00


SVEUKUPNO 18.709.576,00


II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 4.

Rashodi u iznosu od 49.300.913,71 kn i izdaci financiranja u iznosu od 165.373,30 kn iskazani su u posebnom dijelu Proračuna prema programima odnosno tekućim aktivnostima i kapitalnim projektima planiranim u 2008. godini, te čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 5.

Ovaj godišnji obračun stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/01

Ur. broj: 2170-02-01-09-17

Bakar, 20. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Ivana Herceg, v. r.

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA GODINU 2008 / 5
OD 01.01.08. DO 31.12.08.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Godišnji obračun Proračuna Grada Bakra z  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=605&mjesto=51222&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr