SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
GRAD RAB
28

31.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, pročišćeni tekst) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Raba, na svojoj sjednici dana 11. prosinca 2003. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o komunalnom redu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se komunalni red kao i mjere za njegovo provođenje.

Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve građane, pravne i fizičke osobe, koji stalno ili povremeno borave na području Grada Raba, ako zakonom ili drugim propisima nije drugačije određeno.

Članak 2.

Ovom su Odlukom naročito propisane odredbe o:

- uređenju naselja,

- održavanju čistoće i čuvanju javnih površina,

- korištenju javnih površina,

- skupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom,

- uklanjanju snijega i leda,

- uklanjanju protupravno postavljenih predmeta,

- mjerama za provođenje komunalnom reda,

- kaznama za učinjene prekršaje.

Članak 3.

Pod javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se:

- javne zelene površine: gradski parkovi, gradske šumice, drvoredi, skupine i pojedinačna stabla, dječja igrališta kao i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja koji nisu proglašeni zaštitnim dijelovima prirode, rekreacijska površina, zelena površina uz cestu, javni objekti i slična površina koja je uređena i koristi se kao javna zelena površina,

- javno prometna površina: cesta, nogostup, pješačke staze, pješačke zone trg, prolaz, javne stube, javno parkiralište, stajalište javnog gradskog prijevoza i slične površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi,

- dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelvoi cesta ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu,

- površine na kojima se u skladu s tržnim redom pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima.

U slučaju spora, što se smatraju javnom površinom, odluku donosi Poglavarstvo Grada Raba.

Članak 4.

Pod predmetima u smislu ove Odluke smatraju se pokretne stvari koje se mogu premjestiti s jednog mjesta na drugo, a da im se ne povrijedi bit (supstanca) i predmeti koji nemaju građevinskog dijela ili nisu ugrađeni u podlogu.

Pod predmetima iz stavka 1. ovog članka, smatraju se naročito:

1. kiosk, kao prenosiva, tipizirana i prefabricirana jednoprostorna jedinica proizveden od ovlaštenog proizvedena od ovlaštenog proizvođača u modularnom sistemu, čije se postavljanje na terenu izvodi sa suhom montažom na odgovarajuću podlogu te podrazumijeva mogućnost premještanja i uklanjanja s lokacije u komadu,

2. montažni objekt koji svojom namjenom, veličinom, oblikovanjem te montažom i suhom izvedbom nosivog konstruktivnog sistema predstavlja građevinu privremenog karaktera, koji podrazumijeva mogućnost demontaže, premještanja i uklanjanja s lokacije,

3. stolovi, stolice, zaštita od sunca i druga oprema ugostiteljskih terasa,

4. pokretna radnja, kao prostorno neovisna i prenosiva prostorna jedinica (u pravilu na kotačima),

5. uslužna naprava (automat, hladnjak, vaga, peć za pečenje kestena, kokica i slično),

6. naprava za zabavu (uređaj predviđen za zabavu djece i odraslih - vlak, vrtuljak, jastuk za skakanje, karting staza i slično, drugi uređaji u sastavu zabavnog parka, šator za zabavne i druge prilike),

7. štand (tipiziran lako prenosivi element, predviđen za stalnu, povremenu ili prigodnu uličnu prodaju),

8. transparenti, jarboli za zastave, metalni nosači za konzolne reklame, plastične reklame, oglasne ploče, oglasni stupovi, oglasni ormarići te druge slične naprave i uređaje za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje.

Vlasnici odnosno korisnici predmeta iz stavka 1. ovog članka dužni su iste održavati urednima, čistima te u stanju funkcionalne sposobnosti.

II. UREĐENJE NASELJA

Članak 5.

Uređenje naselja određeno je dokumentom prostornog uređenja Grada, propisima o građenju, propisima o zaštiti okoliša prirode i kulturnih dobara te drugih zakonskih i pod zakonskih propisa.

Pod uređenjem naselja u smislu ove Odluke smatra se:

1. Označavanje naselja, ulica, trgova i obilježavanje zgrada

2. Uređenje i održavanje vanjskih dijelova zgrada

3. Uređenje i održavanje okoliša

4. Postavljanje natpisa, reklama, zaštitnih naprava i plakata, uređivanje izloga i oglašavanje

5. Održavanje javne rasvjete

6. Uvjeti i način odvoza i odlaganja zemlje i otpadnog građevnog materijala

7. Održavanje dječjih i sportskih igrališta

8. Održavanje reda i čistoće na tržnicama

9. Držanje domaćih životinja

10. Postavljanje i održavanje komunalnih objekata i uređaja u općoj upotrebi

11. Održavanje kolodvora, pristaništa, taksi stajališta i parkirališta

12. Odvodnja oborinskih i otpadnih voda, čišćenje septičkih jama i odvoz fekalija

13. Održavanje i čišćenje dimnjaka

1. Označavanje naselja, ulica, trgova i obilježavanje zgrada

Članak 6.

Za sva naselja u obuhvatu Grada Raba, gdje postoje uvjeti za uvođenje sustava ulica, putova i trgova nazivi će se označiti u smislu odredbi ove Odluke.

Članak 7.

Naselja, ulice i trgovi moraju biti vidljivo označeni natpisnim pločama.

Natpisne ploče iz st. 1.ovog članka sadrže naziv naselja odnosno ime ulice ili trga.

Imena ulica i trgova određuje gradsko vijeće Grada Raba posebnom Odlukom.

Ulicama u smislu ove odluke, smatraju se ulice i ceste s kolnikom i nogostupom, putovi, javna stubišta, šetališta, javni prolaz, parkovi i druge javne površine.

Članak 8.

Na području jednog naselja ne može postojati više ulica, putova ili trgova s istim nazivom.

Naselja u smislu ove odluke smatraju se:

- Banjol

- Barbat

- Kampor

- Lopar

- Mundanije

- Palit

- Rab

- Supetarska Draga

Članak 9.

Natpisne ploče s nazivom naselja postavljaju se na glavnim ulazima u naselju. Natpisne ploče moraju biti postavljene na svakom ulazu u ulicu, odnosno trgu i na svakom križanju. Na području naselja pod zaštitom, mogu se iznimno odrediti oblici i veličine natpisnih ploča u dogovoru s nadležnim Državnim zavodom za zaštitu spomenika.

Natpisne ploče iz prethodnog stavka održava i o njima vodi brigu pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje istog.

Članak 10.

Svaka zgrada u naseljenom mjestu mora biti obilježena kućnim brojem.

Troškove nabave, postavljanje i održavanje pločica s oznakom kućnih brojeva snosi vlasnik, a troškove nabave, održavanja i postavljanja natpisnih ploča naselja, ulica i trgova snosi Grad.

Članak 11.

U slučaju promjene naziva ulica ili trga postavlja se nova natpisna ploča, najkasnije u roku 60 dana od preimenovanja.

U slučaju iz st. 1. u istom roku moraju se promijeniti pločice s oznakom kućnih brojeva ukoliko nisu u skladu s izvršenom promjenom.

Članak 12.

Očevidnik o imenovanju ulica i trgova vodi nadležno tijelo gradske uprave. Kućne brojeve određuje nadležna katastarska uprava.

Članak 13.

Zabranjeno je oštećivati i uništavati te neovlašteno skidati i mijenjati ploče iz članka 7. ove Odluke.

2. Uređenje i održavanje vanjskih dijelova zgrada

Članak 14.

O uređenju i izgledu naselja dužne su brinuti pravne i fizičke osobe kojima je povjereno uređenje i održavanje javnih površina i objekata kao i sve druge pravne i fizičke osobe, te građani - vlasnici odnosno korisnici nekretnina i pokretnina u naselju.

Članak 15.

Vlasnici odnosno korisnici zgrada i druge pravne osobe na području starogradske jezgre Grada Raba dužni su u tehničkom, funkcionalnom i estetskom pogledu održavati vanjske dijelove zgrade, na poslovnim prostorima.

Na terase, balkone, ograde, vrata i ostale vanjske dijelove zgrada koje su okrenute javno prometnoj površini zabranjeno je vješati rublje posteljinu, sagove i sve ono čime se nagrđuje izgled objekta.

Posuda s cvijećem izvan gabarita zgrade u starogradskoj jezgri mora biti postavljena i osigurana na način da se spriječi pad posude te izlijevanje vode na prolaznike kod zalijevanja cvijeća.

Vanjski uređaji i oprema izvan gabarita zgrade moraju biti postavljeni tako da ne ometaju pješački promet i smanjuju preglednost u cestovnom prometu.

Članak 16.

Vanjski dijelovi zgrada u starogradskoj jezgri (fasade, balkoni, terase, lođe, vanjska stolarija, podrumski otvori, žljebovi, oluci, krovovi, vanjske instalacije i dr.) moraju se redovito održavati i popravljati.

Vanjske dijelove zgrada vlasnik je dužan održavati na način određen propisima o gradnji i propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ako se nalaze unutar obuhvata stare gradske jezgre ili su registrirani kao kulturno dobro. Svaki pojedinačni zahvat na pročelju zgrade (probijanje otvora, zamjena otvora, montaža raznih uređaja) mora biti odobrena od strane nadležnog tijela za prostorno uređenje i graditeljstvo.

Trošak uređenja snosi vlasnik ili korisnik zgrade.

Grad Rab će u svom Proračunu planirati sredstva za subvencioniranje kredita za uređenje vanjskih dijelova zgrada u starogradskoj jezgri.

Plan i Program uređenja donosi upravno gradsko tijelo zaduženo za komunalne poslove.

Članak 17.

Po vanjskim dijelovima zgrada zabranjeno je šarati, crtati ili ih na drugi način prljati i nagrđivati.

3. Uređenje i održavanje okoliša (okućnica) zgrada svih namjena

Članak 18.

Vlasnik i korisnik stambene zgrade, poslovnog prostora i građevinskog zemljišta dužan je održavati okućnicu odnosno okoliš zgrade, uključujući i ogradu prema javnoj površini koja ne smije ometati korištenje javno prometne površine.

Okućnica odnosno okoliš iz stavka 1. ovog članka mora biti uređena.

Na nekretninama koje graniče s javnom površinom ili su vidljive s javne površine, nije dozvoljeno skladištenje niti odlaganje komunalnog otpada, krupnog komunalnog otpada te raznog otpadnog materijala (otpadno drvo, željezo, lim, olupine automobila i slično).

Vlasnik odnosno korisnik nekretnine iz stavka 1. ovog članka dužan je podrezivati zelenilo zasađeno u dvorištu koje svojim granama prelazi na javno prometnu površinu tako da omogući nesmetan prolaz pješaka i prolaznika.

Članak 19.

Ograde prema javnoj površini ni na koji način ne smiju ometati korištenje javne površine, poglavito ako graniče sa nogostupom ili kolnikom.

Ograda na javnoj površini mora biti izgrađena tako da se uklapa u okolni izgled naselja.

4. Postavljanje natpisa, reklama, zaštitnih naprava i plakata, uređivanje izloga i oglašavanje

Članak 20.

Pravne i fizičke osobe i drugi korisnici poslovnih prostora dužni su na zgradi u kojoj koriste poslovni prostor, postaviti odgovarajući natpis odnosno tvrtku.

Natpis mora biti čitljiv, estetski oblikovan, jezično ispravan i uredan. Prijedlog natpisa dostaviti će se Upravnom odjelu za komunalni sustav koji će odobrenjem odrediti oblik, vrstu, način postavljanja te druge uvjete.

Vlasnici zgrada dužni su omogućiti postavljanje natpisa.

Pravne i fizičke osobe dužne su ukloniti natpisnu ploču tvrtke u roku od 15 dana od dana prestanke obavljanja djelatnosti, odnosno iseljenja iz prostora.

Članak 21.

Na gradskom se području, na zgrade, zemljišta i druge prostore mogu postavljati reklame: konstrukcije, ploče, panoi, zastave, transparenti i ormarići, drugi prigodni natpisi, oglasni panoi, putokazi koji se ne smatraju prometnim znakom i druge naprave koje služe reklamiranju i informiranju (u daljnjem tekstu: reklame, te jarboli za zastave, zaštitne naprave na izlozima (rolete, tende, stakla, prozori, roloi, platna i drugo) i slično.

Postavljanje naziva, reklama, jarbola za zastave, zaštitnih naprava na izlozima i drugih reklamnih materijala i uređaja dopušteno je samo uz odobrenje gradskog upravnog odjela nadležnog za komunalne poslove a u skladu s posebnom Odlukom.

Prije izdavanja odobrenja za postavljanje predmeta iz stavka 1. ovog članka podnositelj zahtjeva dužan je pribaviti mišljenje gradskog upravnog tijela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, tijela nadležnog za zaštitu kulturne baštine, kao i suglasnost vlasnika zgrade, zemljišta odnosno drugog prostora, sukladno propisima o vlasništvu u slučaju kada se takav predmet postavlja na objekte, zemljišta ili druge prostore koji nisu u vlasništvu Grada Raba.

Prije izdavanja odobrenja za postavljanje predmeta iz stavka 1. ovog članka, moraju biti uredno podmireni svi razrezani porezi i doprinosi Gradu Rabu, sukladno Odluci o porezima Grada Raba.

Članak 22.

Zaštitne naprave na izlozima koje bi presezale na javnu površinu, mogu se iznad ulaza, prozora i ostalih otvora na zgradama, odnosno na pročeljima zgrada, postavljati samo uz prethodno odobrenje gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove.

Postavljanje zaštitnih naprava neće se odobriti ako bi njihovo postavljanje ometalo promet prolaznika i vozila ili ako bi zbog veličine, boje, izvedbe, izgleda i sličnog, ili zbog samog postavljanja, umanjivalo arhitektonske ili ambijentalne vrijednosti zgrade na koju se namjeravaju postaviti.

Članak 23.

Plakati, oglasi i druge objave (u daljnjem tekstu: plakati) smiju se isticati samo na za to predviđenim mjestima. Odobrenje za postavljanje oglasa i plakata daje Upravni odjel za komunalni sustav. Postavljanje oglasa, plakata te održavanje oglasnih ploča, ormarića i stupova vrši pravna ili fizička osoba ovlaštena za obavljanje komunalne djelatnosti.

Pravna ili fizička osoba iz prethodnog stava brine se da plakati budu u urednom, čistom i ispravnom stanju, te da sve oštećene, zaprljane i neaktualne plakate odmah ukloni ili prekrije novim plakatima.

Uredno istaknute plakate zabranjeno je prljati, oštećivati ili uništavati.

Pravna ili fizičke osoba koje postavi ili naruči postavljanje plakata i oglasa na nedozvoljenim mjestima kaznit će se prema odredbama ove Odluke.

Članak 24.

Prigodni panoi, transparenti i viseće trake mogu se postavljati za vrijeme trajanja priredbi, blagdana, raznih manifestacija kao i drugim prigodama.

Odobrenje za postavljanje reklama, prigodnih panoa, transparenata i visećih traka daje Upravni odjel za komunalni sustav.

Prigodni predmeti iz st. 1. moraju se ukloniti najkasnije u roku do 2 dana nakon završetka događaja.

Ukoliko vlasnik odnosno organizator ne postupi na način propisan u stavku 3. ovog članka uklanjanje će izvršiti komunalno redarstvo na trošak vlasnika odnosno korisnika.

Članak 25.

Nazivi, reklame, jarboli za zastave, zaštitne naprave na izlozima i plakati iz čl. 21., 22. i 23. moraju se održavati čistima, urednima i ispravnima, a dotrajali se moraju obnoviti, odnosno zamijeniti.

Ukoliko predmeti iz stavka 1. ovoga članka nisu uredno održavani i za čije isticanje nije podmiren dospjeli porez Gradu Rabu ni protekom roka od 30 dana od dana dostavljene opomene. Komunalno redarstvo će iste ukloniti, bez prethodne opomene vlasniku, i s njima postupati kao s komunalnim otpadom.

Članak 26.

Izlozi i drugi slični objekti koji služe izlaganju robe moraju biti tehnički i estetski oblikovani, odgovarajuće osvijetljeni i u skladu s izgledom zgrade i okoliša.

U izlozima se ne smije držati ambalaža ili skladištiti roba.

Izlozi se moraju redovito uređivati, čistiti i prati.

Zabranjeno je vješanje ili drugačije izlaganje robe na vratima i prozorima poslovnih prostora (radnji), okvirima izloga i na pročeljima zgrada.

5. Održavanje javne rasvjete

Članak 27.

Javna rasvjeta na javnim prometnim površinama mora biti izvedena u skladu sa suvremenom rasvjetnom tehnikom, uzimajući u obzir značenje pojedinih dijelova naselja i pojedinih javnih površina, promet i potrebe građana.

Javna se rasvjete mora redovito održavati u stanju funkcionalne ispravnosti.

Javna rasvjeta u pravili svijetli cijele noći.

Članak 28.

Za raspored, jačinu i vrstu rasvjete, te oblike rasvjetnih stupova i tijela na gradskom području koje je pod zaštitom ili je spomenik kulture, potrebno je pribaviti mišljenje nadležnog tijela za zaštitu spomenika kulture.

Članak 29.

Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje rasvjetnih stupova i rasvjetnih tijela.

Na rasvjetne stupove nije dopušteno postavljanje oglasa, obavijesti, reklama i slično osim iznimno po odobrenju gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove.

Bez odobrenja nadležnog Upravnog tijela za komunalne poslove niti jedna pravna ili fizička osoba ne može se koristiti uređajima i objektima elektro uređaja u vlasništvu Grada.

6. Uvjeti i način odvoza i odlaganja zemlje i otpadnog građevinskog materijala

Članak 30.

Pod iskopanim materijalom u smislu ove Odluke podrazumijeva se materijal dobiven iskopom kod izgradnje objekata i uređenja zemljišta.

Članak 31.

Pod otpadnim materijalom u smislu ove Odluke podrazumijeva se materijal dobiven rušenjem rekonstrukcijom ili popravkom objekata.

Članak 32.

Materijal iz članka 30. i 31. upotrijebit će se ukoliko je moguće, za uređenje gradilišta, odnosno okućnice objekta.

Preostali materijal deponirat će se u odlagalište otpada.

Suglasnost za deponiranje iskopanog i otpadnog materijala daje pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni poslovi održavanja odlagališta otpada.

Članak 33.

Izuzetno iz odredbe članka 32. iskopani i otpadni građevinski materijali može se upotrijebiti za nasipavanje vrtača i drugog za to pogodnog zemljišta, uz prethodnu suglasnost vlasnika i odobrenje Upravnog odjela za komunalni sustav.

Odlaganje materijala u smislu st. 1. ovog članka može se odobriti samo pod uvjetom da se time ne uništava poljoprivredno i šumsko zemljište, ne zagađuje čovjekov okoliš i podzemne vode te ne uništavaju podzemne instalacije.

7. Održavanje dječjih i sportskih igrališta

Članak 34.

Dječja i sportska igrališta i objekti na njima, te rekreacijske površine i objekti koji su namijenjeni za druge javne priredbe, korisnici moraju održavati u urednom i ispravnom stanju.

Vlasnik ili korisnik sportskog i rekreacijskog objekta, zabavnog parka i igrališta, obvezan je osigurati zaštitu od prašine, buke i drugih štetnih utjecaja na okolinu.

Članak 35.

Na površinama i objektima iz članka 34. ove odluke moraju biti na vidnom mjestu, istaknuti natpisi o održavanju reda, čistoće i vremena u kojem se mogu iste koristiti.

Radno vrijeme sportskih igrališta odredit će Gradsko poglavarstvo posebnom odlukom.

Članak 36.

Dječja igrališta su javno dobro i o njihovom održavanju brigu vodi Grad preko svojih Upravnih odjela. Za dječja igrališta koja se nalaze u sastavu okućnice drugih objekata brigu vodi vlasnik odnosno korisnik.

Članak 37.

Sportska igrališta u vlasništvu Grada dužne su održavati u smislu ove Odluke pravne ili fizičke osobe kojima je ugovorno preneseno korištenje istih.

8. Održavanje reda i čistoće na tržnicama

Članak 38.

Pravna osoba kojoj je povjereno upravljanje tržnicom dužna je donijeti Tržni red i provoditi sve njegove odredbe.

Članak 39.

Pravna osoba kojoj je povjereno održavanje tržnice dužna je sve objekte i uređaje držati u ispravnom stanju. Tržnica se mora redovito čistiti te se mora snabdjeti s dozvoljenom količinom posuda za odlaganje otpada.

Proizvodi koji se prodaju na tržnicama ne smiju se prodavati ili izlagati izvan prostora tržnice.

Članak 40.

Prostor kao i tržni red za veletržnicu (prodaja na veliko) odrediti se posebnom odlukom Gradsko poglavarstvo.

9. Držanje domaćih životinja

Članak 41.

Držanje pasa i mačaka propisano je posebnom Odlukom.

Članak 42.

U starogradskoj jezgri i PC Malom Palitu nije dozvoljeno držati životinje - kopitare, papkare, perad, pčele, pernatu divljač i glodavce.

Članak 43.

Na područjima koja nisu obuhvaćena odredbama članka 42. mogu se držati životinje ako njihovo držanje ispunjava sanitarno-higijenske uvjete i ako su udaljene više od 50 metara od najbliže kategorizirane javne prometnice i 100 metara od najbližeg stambenog objekta za stalno ili povremeno stanovanje.

Komunalni redar može po prijavi ili po službenoj dužnosti zabraniti držanje životinja na područjima gdje je to dopušteno ako je držanje životinja suprotno odredbi stavka 1. ovog članka ili ako se time nanosi nepotrebna smetnja okolnim stanarima ili narušava izgled naselja.

Ako se životinje drže u zabranjenoj zoni, Komunalni redar postupiti će prema ovlastima.

10. Postavljanje i održavanje komunalnih objekata i uređaja u općoj upotrebi

Članak 44.

Urbanu opremu (ploče s planovima naselja, javni satovi, telefonske govornice, poštanski sandučići, javni vodoskoci, fontane, spomenici, javni zdenci, javni nužnici, hidranti i drugi komunalni objekti u općoj upotrebi klupe, stolovi i sl.), mora se izgrađivati odnosno postavljati samo na temelju odobrenja gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove, ako posebnim propisima nije određeno drugačije.

Komunalne objekte i uređaje iz stavka 1. ovoga članka održava i o njima vodi brigu pravna ili fizička osoba koja obavlja komunalnu ili drugu djelatnost, odnosno kojoj Grad Rab to povjeri.

Članak 45.

Pravna ili fizička osoba iz članka 44. stavka 2. ove Odluke dužna je komunalne objekte i uređaje iz stavka 1. istoga članka održavati u ispravnom i urednom stanju, ispunjavati tehničke i higijenske uvjete, sukladno posebnim propisima.

Članak 46.

Komunalne objekte i uređaje iz članka 44. stavka 1. ove Odluke zabranjeno je uništavati, po njima šarati, crtati ili ih na drugi način prljati i nagrđivati.

11. Održavanje kolodvora, pristaništa, taksi stajališta i parkirališta

Članak 47.

Kolodvorske zgrade, čekaonice autobusnog i drugih prometa, pred prostori kolodvora, taksi stajališta i pristaništa,

moraju se održavati urednim i ispravnima i ispunjavati tehničke i higijenske uvjete određene posebnim propisima.

Članak 48.

Ovlaštenici upravljanja i korištenja javnih parkirališta dužni su na njima održavati red, čistoću i sigurnost, te njima namjenski gospodariti u svrhu što boljeg i racionalnijeg iskorištavanja parkirališne površine za smještaj motornih vozila.

Na javnim parkiralištima zabranjeno je trgovanje, pretovar robe i drugo što nije u skladu s namjenom.

12. Odvodnja oborinskih i otpadnih voda, čišćenje septičkih jama i odvoz fekalija

Članak 49.

Otpad iz septičkih jama i bazena za pročišćavanje gradskog kolektora odlaže se na način definiran prostorno planskom dokumentacijom Grada Raba, te uz uvjete definirane zakonskim aktima iz iste oblasti.

Članak 50.

Čišćenje septičkih jama i odvoz fekelija može obavljati pravna i fizička osoba kojoj je povjereno upravljanje sustavom otpadnih voda, i drugim pravnim i fizičkim osobama koje dobiju odobrenje Grada Raba, na teret naručioca, odnosno vlasnika objekta.

Članak 51.

Odvoz fekalija na deponiju ili uređaj za prijem ili odlaganje može se vršiti samo u posebno zatvorenim posudama (cisternama), i drugim specijalnim tehničkim sredstvima za čišćenje i odvoz koje je dužna osigurati pravna ili fizička osoba koja ima odobrenje za obavljanje.

Sadržaj septičkih jama ne može se upotrebljavati za gnojenje vrtova ili poljoprivrednih površina. Deponija za odlaganje fekalnog otpada je u vlasništvu Grada Raba.

Članak 52.

Pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno upravljanje sustavom za otpadne vode dužna je isti održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju.

Članak 53.

Korisnik usluga dužan je prijaviti na vrijeme čišćenje (pražnjenje), a davalac usluga dužan je svaki zahtjev izvršiti čim prije, a najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka zahtjeva.

Nadležna inspekcija (sanitarna) kad utvrdi da se septička jama prelijeva ili propušta fekalije, rješenjem će naložiti prekid dovoda vode objekta čije se fekalije izlijevaju iz septičke jame, dok se ne sanira postojeće stanje.

Troškove sanacije snosi vlasnik, odnosno korisnik septičke jame.

Članak 54.

Odvodnja oborinskih voda propisana je posebnom Odlukom o priključivanju građevina na komunalnu infrastrukturu.

13. Održavanje i čišćenje dimnjaka kao posebna komunalna djelatnost, regulirano je posebnom odlukom

III. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 55.

Javne površine iz članka 3. ove odluke koriste se u skladu s njihovom namjenom i moraju se održavati čistima i urednima.

Održavanje čistoće i čišćenje javnih površina provodi se u skladu s godišnjim programom održavanja i čišćenja javnih površina na području Grada Raba koje donosi Gradsko poglavarstvo na prijedlog upravnog odjela zaduženog za komunalne poslove odnosno pravne osobe kojoj je povjereno obavljanje tih poslova. Programom održavanja i čišćenja javnih površina određuje se standard održavanja javnih površina kao što su: opseg, vrijeme, tehnologija, učestalost i ostali uvjeti održavanja čistoće javnih površina.

Standard održavanja čistoće javnih površina ovisi o gustoći naseljenosti pojedinih naselja, rasporedu poslovnih i stambenih zgrada, gustoći prometa i stupnju onečišćenja javne površine.

Članak 56.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost neposredno uz javnu površinu dužna je svakodnevno dovesti javnu površinu u čisto i uredno stanje, ako zbog njihove poslovne i dr. djelatnosti dolazi do onečišćavanja površine oko njihova poslovnog objekta.

Vlasnik ili korisnik sportskog ili rekreacijskog objekta, zabavnog parka ili igrališta, organizator javnog skupa i ovlašteni korisnik javne površine dužan je osigurati stalno čišćenje korištene javne površine ili objekta, kao i prostora koji služe kao pristup tim javnim površinama, odnosno objektima.

Članak 57.

Na javnu površinu ne smije se bacati ni ostavljati bilo kakav otpad ili je na drugi način onečišćavati, a posebno se zabranjuje:

1. bacanje i ostavljanje različitog otpada izvan košara i drugih posuda za otpad,

2. bacanje gorućih predmeta u košare ili druge posude za otpad,

3. oštećivanje košara i posuda za otpad,

4. odlaganje građevnog i otpadnog građevnog materijala i postavljanje predmeta, naprava i strojeva bez odobrenja gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove,

5. popravljanje, servisiranje i pranje vozila,

6. bacanje reklamnih i drugih letaka iz zrakoplova ili na drugi način, bez odobrenja gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove,

7. ispuštanje otpadnih voda, gnojnica, ulja i sl.,

8. zagađivanje i bacanje otpada i otpadnih tvari u oborinske kanale, potoke, more i na obale,

9. paljenje otpada,

10. ostavljanje vozila bez registarskih tablica, odnosno neregistriranih vozila, lakih teretnih prikolica, kamp prikolica i drugih priključnih vozila, plovila i olupina plovila, vozila oštećenih u prometnoj nezgodi i olupine vozila,

11. obavljanje bilo kakve radnje ili njihovo propuštanje, kojima se onečišćuju javne površine.

Članak 58.

Vozila koja sudjeluju u prometu ili su zaustavljena ne smiju onečišćavati javnu površinu uljem, pijeskom, slamom, lišćem, piljevinom i sličnim tekućim, sipkim i rasutim materijalom.

Članak 59.

U slučaju prekomjernog onečišćenja javnih površina zbog atmosferskih prilika, urušavanja, klizališta, odrona, bujica i sl., uvodi se izvanredno održavanje javnih površina koje provodi pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje javnih površina ili nerazvrstanih cesta.

Zapreke, prepreke, rasuti teret na javnim površinama uklanja pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovog članka, sukladno nalogu Gradskog upravnog odjela nadležnog za komunalne poslove.

Članak 60.

Zabranjeno je bojanje, crtanje i pisanje poruka i raznih tekstova po javnim prometnim površinama bez odobrenja Gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove, osim prometne signalizacije koja se vrši sukladno posebnim propisima.

Članak 61.

Javne zelene površine održava pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje tih poslova.

Pravna ili fizička osoba koja upravlja ili gospodari javnim sportskim, rekreacijskim i dr. sličnim objektima, park šumama, spomen područjima, grobljima i sl. dužna je redovito održavati javno zelenu površinu te brinuti se za njezinu zaštitu i obnovu.

Članak 62.

Stabla, ukrasne živice i dr., te zelenilo uz prometnice, moraju se održavati urednima tako da ne ometaju sigurnost i vidljivost ili preglednost u prometu.

Gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove naložit će vlasniku zemljišta da ukloni bolesno ili osušeno stablo ili granu, koje bi svojim rušenjem odnosno padom moglo ugroziti sigurnost ljudi prometa ili objekata u neposrednoj blizini.

Na javnim zelenim površinama ne smiju se bez odobrenja gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove obavljati bilo kakvi radovi, osim redovnog održavanja tih površina od strane komunalne službe.

Članak 63.

Bez odobrenja gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove zabranjeno je:

1. rezanje i kidanje grana i vrhova, rušenje i uklanjanje drveća te vađenje panjeva,

2. prekopavanje javne zelene površine,

3. rekonstrukciju postojeće javne zelene površine ako posebnim propisom nije drukčije određeno,

4. postavljanje bilo kakvih objekata, uređaja, naprava, reklamnih panoa i sl.,

5. odlaganje građevnog materijala i zemlje,

6. skupljanje plodova, granja i lišća,

7. branje plodova s drveća i grmlja, kidanje i branje cvijeća, vađenje cvjetnog i dr. busenja te kidanje granja s grmlja i drveća.

Članak 64.

Radi zaštite javno zelene površine osobito se na tim površinama zabranjuje:

1. guljenje kore, zasijecanje, zarezivanje, savijanje i kidanje, zabijanje čavala i dr. predmeta, postavljanje plakata, bušenje, gaženje te oštećivanje drveća, grmlja i živice na drugi način,

2. penjanje po drveću,

3. uništavanje travnjaka, iskopavanje i odnošenje zemlje i bilja,

4. odlaganje kućnog otpada, opušaka, piljevine, drozge, odrezanog šiblja, granja i sl.,

5. puštanje životinja bez nadzora,

6. uništavanje, oštećivanje i prljanje komunalne opreme i uređaja,

7. vožnja, zaustavljanje i parkiranje svih prijevoznih sredstava, osim onih koji održavaju javne zelene površine,

8. loženje vatre i potpaljivanje stabala,

9. istovaranje i uskladištavanje raznog ogrjevnog i dr. materijala,

10. hvatanje i uznemiravanje ptica i drugih životinja,

11. obavljanje drugih radnji kojima se oštećuju i uništavaju javne zelene površine.

Članak 65.

Za dijelove zelenila koji su proglašeni zaštićenim objektom prirode (pojedino drvo, drvoredi, park šume, krajolici i sl.) primjenjuju se radi njihove zaštite propisi o zaštiti prirode.

Članak 66.

Radi ukrašavanja grada na javnim se površinama ispred ulaza u poslovne prostore mogu postavljati prikladne posude s ukrasnim biljem, ali je zato potrebno odobrenje gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove.

Vlasnik ili korisnik posude s ukrasnim biljem dužan je održavati, nadopunjavati, obnavljati i čistiti postavljene posude i ukrasnog bilja iz stavka 1. ovog članka.

IV. KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 67.

Javnim površinama upravlja Gradsko poglavarstvo koje može posebnom odlukom upravljanje određenim javnim površinama povjeriti dr. pravnim i fizičkim osobama.

Posebnom odlukom iz stavka 1. ovog članka određuje se način dodjele na korištenje i dr. uvjeti upravljanja javnom površinom.

Članak 68.

Ako objekt ili predmet koji ja postavljen na javnu površinu temeljem odobrenja gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove ima nedostatke ili oštećenja ili nije postavljen sukladno odobrenju, komunalni redar naredit će vlasniku, odnosno korisniku, uklanjanje nedostataka ili oštećenja, odnosno njegovo postavljanje sukladno odobrenju.

Ako vlasnik ili korisnik objekta ili predmeta u ostavljenom roku ne ukloni nedostatke ili oštećenja ili na postavi predmet ili objekt sukladno odobrenju, komunalni redar naredit će njegovo uklanjanje s javne površine.

Članak 69.

Javne površine mogu se koristiti za postavljanje pokretnih stvari iz članka 4. ove odluke koje posebnom odlukom odredi gradsko poglavarstvo, a na prijedlog gradskog upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gradskog nadležnog za prostorno planiranje i zaštitu okoliša (Odluka o davanju javnih površina na privremeno korištenje).

Sastavni dio odluke je i plan lokacije za korištenje javnih površina koji sadrži grafički prikaz s ucrtanim položajem i dimenzijama javne površine koja se može dodijeliti na korištenje te uvjeti, postupak i način dodjele javnih površina.

U slučaju hitne potrebe ili kada to nalažu posebni interesi Grada Raba, Gradsko poglavarstvo može izvršiti promjenu namjene korištenja pojedine javne površine u odnosu na namjenu utvrđenu odlukom iz stavka 1. ovog članka.

Članak 70.

Zabranjeno je na javnoj površini postaviti privremeni objekt bez zaključenog ugovora o zakupu ili je koristiti po isteku odobrenog roka.

Zabranjeno je bez odobrenja koristiti javnu površinu za potrebe gradnje ili je koristiti po isteku odobrenog roka.

Članak 71.

Zabranjeno je neovlašteno (bez odobrenja) koristiti javnu površinu za izlaganje i prodaju razne robe ili robu prodavati iz vozila, sa stolova ili u pokretu.

Članak 72.

Za korištenje javne površine gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove sklapa sa korisnikom javne površine ugovor, a nadležno tijelo za proračun i financije izdaje korisniku rješenje o razrezu poreza.

Ugovorom koje nadležno tijelo za komunalne poslove zaključuje s korisnikom javne površine, određuje se lokacija, vrijeme korištenja, namjena i drugi uvjeti.

Ako se javna površina daje na korištenje za postavljanje stolova i stolica radi organiziranja otvorenih terasa za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti, sastavni dio odobrenja je i grafički prikaz javne površine dane na korištenje. Gradsko poglavarstvo, odnosno gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove zadržavaju pravo donošenja diskrecione odluke o davanju javne površine na korištenje.

Članak 73.

Nitko ne može zauzimati javnu površinu bez odobrenja ili ugovora o korištenju javne površine.

U toku korištenja javne površine korisnik se mora pridržavati uvjeta korištenja određenih odobrenjem ili ugovorom.

Članak 74.

Korisnici javnih površina dužni su na njima održavati red, mir i čistoću i opremiti ih potrebnom komunalnom infrastrukturom.

Po isteku roka korištenja korisnik je dužan javnu površinu osloboditi od svih stvari u suprotnome će to učiniti komunalno redarstvo na trošak korisnika.

Članak 75.

Javne površine mogu se dodijeliti na korištenje pravnim i fizičkim osobama za potrebe:

- istovara, smještaja i utovara građevnog i otpadnog materijala,

- postavljanje skele u svrhu gradnje, čišćenja, uređenja i popravaka vanjskih dijelova zgrada i uređaja,

- istovara drva, ugljena i dr. krutih i tekućih goriva,

- iznajmljivanje vozila, plovila i bicikla,

- pristupa poslovnom objektu odnosno prostoru,

- održavanje kulturnih, zabavnih i sportskih manifestacija i priredbi,

- prezentacija i promotivne prodaje.

Za potrebe iz stavka 1. ovog članka odobrenje za korištenje izdaje gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove.

Odobrenjem se pobliže određuje rok i posebni uvjeti korištenja javne površine kao što su: dimenzije javne površine, mjere osiguranja, mjere zaštite sudionika u prometu, privremena regulacija prometa, mjere zaštite javne zelene površine i sl.

Uz zahtjev za korištenje javne površine podnositelj mora priložiti i odgovarajuće isprave kao što su: dokaz o obavljanju djelatnosti, grafički prikaz javne površine koju traži na korištenje i dr. ovisno o namjeni korištenja javne površine.

Zabranjeno je privremeno korištenje javne površine za potrebe određene stavkom 1. ovog članka bez odobrenja, ili suprotno izdanom odobrenju iz stavka 2. ovog članka.

Članak 76.

Gradsko poglavarstvo, odnosno gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove mogu odobriti privremeno korištenje javne površine bez plaćanja poreza, u slučaju održavanja humanitarnih, kulturnih, sportskih, ekoloških, promotivnih i sličnih manifestacija ili manifestacija pod pokroviteljstvom Grada Raba.

Članak 77.

Istovar i utovar građevnog i otpadnog materijala na javnoj površini mora se odvijati brzo i bez zastoja, uz što manje ometanja prometa pješaka i vozila.

Građevni materijal na javnoj površini mora biti uredno složen, zaštićen od raznošenja vjetrom te ne smije sprečavati otjecanje oborinskih voda i sl. Prilikom prijevoza, materijal za potreba gradilišta ne smije se prosipati po prometnicama a u koliko do toga dođe mora se hitno otkloniti.

Članak 78.

Zabranjeno je izvođenje vanjskih građevinskih radova u vremenu od 1. lipnja do 1. listopada kao i u periodu od 21. prosinca do 10. siječnja u starogradskoj jezgri.

Također je zabranjeno izvođenje vanjskih građevinskih radova koji izazivaju prekomjernu buku i prašinu , zagađuju okoliš te svojim izvođenjem ometaju boravak turista i normalno odvijanje turističko ugostiteljske djelatnosti u periodu od 1. lipnja do 1. listopada i na ostalim dijelovima otoka.

Iznimno se u periodu iz stavka 1. i 2. ovog članka može dozvoliti korištenje javne površine ili izvođenje građevinskih radova kada se radi o radovima od općeg interesa ili bi zbog neizvršenja radova mogla nastupiti znatnija šteta, te kada se radi o interventnim radovima, a odluku o tome, na prethodni zahtjev investitora, donosi Upravni odjel za komunalni sustav.

Članak 79.

Za utovar, istovar i smještaj građevinskog materijala, podizanje skele i sličnih radova koji služe građevinskoj svrsi, investitor mora upotrebljavati u pravili vlastito zemljište.

U opravdanim slučajevima mogu se za potrebe iz prethodnog stava privremeno koristiti i javne površine.

Korištenje javne površine za radove iz prethodnog stavka odobrava izvođačima i investitorima gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove.

Članak 80.

Kod postavljanja skele mora se omogućiti nesmetano odvijanje pješačkog prometa, a prolaz ispod skele mora se zaštiti zaštitnim krovom kako bi se spriječilo sipanje i prolaz građevinskog materijala na javnu površinu.

Korištenje javne površine za podizanje skele odobrava gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove na osnovu shematskog prikaza vertikalnog i horizontalnog osiguranja fasade na kojoj se izvode radovi.

Minimalna visina pješačkog hodnika ispod skele mora iznositi 3 metra.

Ako se skela za izvođenje radova postavi bez odobrenja ili protivno odobrenju nadležnog tijela, te ako se gradnja mora na duže vrijeme obustaviti, komunalno redarstvo će narediti uklanjanje skele i drugog materijala s javne površine.

Ukoliko izvođač ili investitor ne postupe po rješenju iz prethodnog stava redarstvo će provesti izvršenje rješenja o trošku izvođača ili investitora radova.

Članak 81.

Za istovar ogrjevnog materijala (drvo, ugljen, krutih i tekućih goriva i slično) te za slaganje, piljenje i cijepanje drva mora se koristiti vlastito zemljište ili kućni prostor.

Ukoliko je neophodno, može se dio javne površine koristiti za istovar ogrjevnog materijala, te za piljenje drva, ako se tim korištenjem ne ometa sigurno odvijanje prometa.

Ogrjevni materijal ne smije biti smješten na javnoj površini više od 48 sati.

Javna površina se mora nakon uklanjanja ogrijevnog materijala očistiti, a po potrebi i oprati.

Članak 82.

Utovar i istovar robe i materijala vrši se prvenstveno izvan javne površine.

U opravdanim slučajevima (dnevno snabdijevanje trgovina i sl.) može se istovar i utovar iz stava 1. ovog članka vršiti na javnim površinama bez zastoja i na način da se ne ometa sigurnost prometa.

Članak 83.

Na javnu površinu i uz prometnice zabranjeno je postavljati fizičke prepreke (stupiće, lance, i sl.).

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove može radi zaštite pješaka, stambenih i dr. objekata uz prometnicu dozvoliti postavljanje fizičke zaštite.

Članak 84.

Na javnu površinu ispred poslovnog objekta nije dozvoljeno odlagati ambalažu.

Na javnu površinu ispred zgrada ili ograda, na zgradu ili ogradu, nije dozvoljeno postavljanje uređaja ili predmeta koji mogu povrijediti prolaznike ili nanijeti neku štetu.

Članak 85.

Prekopavanje javnih površina i uspostavljanje prijašnjih stanja mora se obaviti sa što manje smetnji za javni promet.

Izvoditelj radova dužan je poduzeti sva tehnička osiguranja i druge mjere opreza da se spriječe eventualne nesreće i materijalna šteta te poduzeti zaštitne mjere radi osiguranja kolnog i pješačkog prometa po svim tehničkim i prometnim propisima.

Upravni odjel za komunalni sustav izdat će odobrenje za prekopavanje javne površine koje sadrži:

- vrijeme početka radova,

- rok završetka radova, odnosno uspostavljanje prijašnjih stanja koji ne može biti duži od 30 dana,

- mjere osiguranja iskopa (odgovarajuća ograda, signalizacija i sl.).

Nakon završetka prekopavanja ili drugih radnji na javnoj površini, nastala oštećenja i kvarovi na konstrukciji javne površine, instalacijama i drugim objektima na ili uz javnu površinu, izvoditelj mora odmah popraviti i dovesti u prvobitno stanje.

Ako izvoditelj odmah ne ukloni nastale kvarove ili oštećenja Upravni odjel za komunalni sustav odredit će da se nastala oštećenja uklone na trošak izvoditelja.

Ukoliko se kolnička traka prekopava po širini, iskop se mora vršiti po etapama tako da jedna strana kolnika bude uvijek slobodna za promet.

Ukoliko se radovi ne mogu izvesti na ovaj način može se dozvoliti i prekopavanje preko cijele širine s time da se ulica zatvori za promet ako se promet može odvijati preko neke obilazne ulice, a radovi se da obave u što kraćem roku. Ukoliko se vrši prekopavanje nogostupa po širini, izvođač radova dužan je osigurati siguran prijelaz preko iskopa.

Radovi na prekopima u svim naseljima Grada Raba ne mogu se izvoditi u vremenu od 15. svibnju do 1. listopada i 21.12.-10.01., a samo iznimno zbog posebno opravdanih razloga Gradsko Poglavarstvo može odobriti obavljanje prekopa u to doba godine.

Radovi iz stavka 8. ovog članka moraju se izvesti u jednoj smjeni, a ako to nije moguće moraju se izvoditi neprekidno dok se ne završe.

Članak 86.

Izvođači građevinskih radova dužni su:

- održavati gradilišta u urednom i čistom stanu,

- odlagati građevinski materijal na način da ne ometaju promet vozila i pješaka, te da omoguće slobodno oticanje oborinskih voda,

- polijevanjem spriječiti dizanje prašine kada se radi o rušenjima i sl.,

- zauzeti dio javne površine mora se ograditi odgovarajućom zaštitnom ogradom i označiti sukladno propisima o gradnji,

Kod većih zemljanih radova gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove može posebnim aktom odrediti ulice za odvoz materijala.

Zabranjeno je bez odobrenja koristiti javnu površinu za potrebe gradnje ili je koristiti po isteku odobrenog roka.

Članak 87.

U povodu državnih i dr. blagdana, obljetnica, raznih manifestacija i sl. može se organizirati prigodno uređenje javnih površina naselja.

Prigodno uređivanje organizira se postavljanjem objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme, ukrasa, ukrasnih žaruljica, božićnih drvca i sl.

Prigodno uređenje obavlja pravna ili fizička osoba ovlaštena za obavljanje tih poslova na prijedlog gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove.

Članak 88.

U slučaju da je prilikom korištenja javne površine došlo do oštećenja gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove korisniku će pismenim putem naložiti da u određenom roku dovede javnu površinu u prijašnje stanje, a u suprotnome će to izvršiti ovo gradsko upravno tijelo na trošak korisnika.

V. SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 89.

Komunalni otpad u smislu ove Odluke je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina, otpad koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.

Pod komunalnim otpadom u smislu ove odluke smatra se i glomazni otpad koji nastaje u kućanstvu, a to su osobito: staro pokućstvo, kućanski aparati, posuđe, krupna ambalaža, sanitarni uređaji, kartonska ambalaža i sl.

Komunalnim se otpadom u smislu ove odluke pod određenim uvjetima smatraju i neregistrirana vozila i plovila ili njihovi dijelovi kao i pokretne naprave ostavljene na javnim površinama na području Grada Raba.

Otpad se razvrstava ovisno o svojstvima i mjestu nastanaka sukladno Zakonu o otpadu.

Članak 90.

Tehnološki otpad je otpad koji nastaje u proizvodnim procesima u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima, a po količini, sastavu i svojstvima razlikuje se od komunalnog otpada (motorno ulje, ulje za friteze i sl.).

Proizvođač tehnološkog otpada dužan je na propisan način obraditi i uskladištiti tehnološki otpad koji nastaje obavljanjem djelatnosti.

Pravna ili fizička osoba, koja obavlja komunalnu djelatnost sakupljanja i odvoza otpada donosi program odvoza otpada o kojim je dužna obavijestiti korisnike usluga.

Članak 91.

Na javno prometnim i drugim javnim površinama postavljaju se, na zato određena mjesta košarice, isključivo za skupljanje otpadaka.

Košarice postavlja, prazni i održava, pravna ili fizička osoba, kojoj se ti poslovi povjeravaju.

Postavljanje košarica može se vršiti na način i po uvjetima koje određuje Upravni odjel za komunalni sustav.

Na prigodnim mjestima na javnim površinama postavljaju se tipske košarice za prikupljanje otpadaka i opušaka. U ove košarice dozvoljeno je odlaganje otpadaka u manjim količinama te papirnata ambalaža i otpaci hrane bez tekućine.

Košarice se moraju održavati u čistom, urednom i ispravnom stanju, moraju se redovito prazniti, a dotrajale zamijeniti novim.

Članak 92.

Zabranjeno je postavljanje košarica za otpatke na stupove na kojima su postavljeni prometni znakovi i znakovi informacija, na stupove javne rasvjete, stupove za isticanje zastava i na spomenike.

Članak 93.

Kućno smeće se odlaže u tipske kontejnere, kante ili ekološke i prihvatljive plastične vreće.

Poduzeća, privatni poslodavci, stanari te vlasnici objekata dužni su nabaviti potreban broj kontejnera i kanti za otpad i iste održavati u urednom i ispravnom stanju.

Ako se smeće odlaže u plastične vreće, korisnici usluga odvoza smeća moraju na dane kada se smeće odvozi uredno vezane i neoštećene vreće sa smećem iznijeti na određenu lokaciju.

Zabranjeno je na odlagalištu kućnog smeća ostavljati otvorene i oštećene vreće.

Članak 94.

Tip, vrstu i veličinu, te broj i lokaciju posuda za odvoz smeća određuje pravna ili fizička osoba kojoj je povjerena ova djelatnost, uz suglasnost Upravnog odjela za komunalni sustav.

Nabavu i postavljanje posuda može obavljati pravna ili fizička osoba koja se bavi prikupljanjem i odvozom, kao i svaki korisnik, uz prethodnu suglasnost davatelja usluga.

Članak 95.

Pravna ili fizička osoba koja se bavi prikupljanjem i dovozom komunalnog otpada, dužna je čistim i ispravnim održavati posude kojih je vlasnik. Isto se odnosi i na čišćenje prostora na kojima se postavljaju posude.

Članak 96.

U posude za otpad smije se odlagati samo otpad za koji je posuda za otpad namijenjena, odnosno za tu vrstu otpada posebno označena.

Odlaganje otpada izvan posude za otpad je zabranjeno.

Strogo se zabranjuje u posude za komunalni otpad ubacivati tekuće ili polu tekuće tvari, zapaljive predmete, tekućinu, građevinski otpad, zemlju, vrući pepeo i žar, te predmete koji se smatraju krupnim otpadom.

Osobito je zabranjeno ubacivati u posude za kućni otpad ili odlagati pored njih tehnološki otpad (ulje iz friteza, motorno ulje, akumulatore, auto-gume i sl.).

Pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje sakupljanja i odvoza komunalnog otpada donosi program sakupljanja otpada iz stavka 3. ovog članka.

Zabranjeno je prebiranje i odnošenje otpada iz posuda za otpad.

Članak 97.

Komunalni otpad može se prikupljati i odvoziti samo pomoću specijalnih vozila i posuda, te isto može obavljati samo pravna ili fizička osoba, koju je svojom Odlukom za to ovlastilo Gradsko vijeće.

Vozilo za prijevoz krupnog otpada mora biti propisno zaštićeno kako bi se spriječilo rasipanje materijala sa vozila, a po završetku rada mora se propisno očistiti.

Članak 98.

Usluge odvoza smeća na području Grada Raba i u ostalim naseljima Grada Raba vrši pravna ili fizička osoba ovlaštena za obavljanje te djelatnosti.

Ovlaštena pravna ili fizička osoba javno objavljuje raspored odvoza kućnog smeća na početku tekuće godine.

Djelatnici ovlaštene pravne osobe moraju pažljivo rukovoditi kontejnerima, kantama i vrećama za smeće, ne smiju rasipati smeće, podizati prašinu i stvarati buku, oštećivati kontejnere i kante, zidove zgrada, vrata, ograde, pločnike i izloge.

Svako oštećenje i onečišćenje koje nastaje pri odvozu smeća ovlaštena pravna ili fizička osoba dužna je ukloniti odmah, a najkasnije u tijeku dana u kojem je oštećenje nastalo.

Korisnik usluga odvoza kućnog smeća dužan je obavijestiti pravnu ili fizičku osobu:

- o početku potrebe pružanja usluga odvoza smeća,

- o prestanku potrebe pružanja usluga odvoza smeća.

Članak 99.

Deponij za odlaganje kućnog i glomaznog komunalnog otpada je odlagalište »Sorinj«, a na osnovu prostorno planerske dokumentacije Grada Raba.

Deponij održava i njime upravlja ovlaštena pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje komunalne djelatnosti.

Isti ima isključivo pravo raspolaganje otpacima odloženim na ove deponije.

Članak 100.

Zabranjen je pristup neovlaštenim osobama na deponij kao i prikupljanje i odnošenje otpadaka sa deponija.

Ovlaštena pravna ili fizička osoba, dužna je deponije držati u skladu s prostorno-planerskom dokumentacijom Grada Raba i u skladu sa svim pozitivnim zakonskim propisima koji određuju predmetno.

Članak 101.

Za ulice i područja gdje je onemogućen pristup vozilima za odvoz otpada, postavit će se shodno uvjetima posude za prikupljanje otpada.

Korisnici usluga iz st. 1. prikupljaju otpad u vrećama i odlažu iste u posude predviđene st. 1. ovog članka.

Udaljenost odlagališta za ulice i područja iz st. 1. može biti najviše do 150 m.

Članak 102.

Krupni otpad odvozit će se najmanje dva puta godišnje (proljeće, jesen), a plan i točne termine na prijedlog izvršitelja usluge određuje izvršitelj usluga ovlašten za obavljanje te djelatnosti.

Organizirani odvoz krupnog otpada obvezan je za cijelo područje Grada Raba, a izvršitelj usluga dužan je o tome obavijestiti korisnike.

Članak 103.

Krupni otpad koji se stvara u poduzećima, drugim organizacijama i zajednicama, te radnjama samostalnih privrednika, odvozi se prema neposrednom dogovoru s ovlaštenom pravnom ili fizičkom osobom ovlaštenom za obavljanje te djelatnosti, odnosno drugim davaocima komunalnih usluga.

Članak 104.

Zabranjeno je krupni komunalni otpad i kućni otpad odlagati i spaljivati na javnim i drugim površinama.

Članak 105.

Posude za otpad je zabranjeno oštećivati, po njima crtati i pisati te premještati ih sa postavljenog mjesta.

Nije dozvoljeno parkiranje vozila na način da se onemogući pristup specijalnom vozilu za odvoz otpada ili onemogući odvoz otpada na drugi način.

Članak 106.

Zabranjeno je bacanje otpadaka u more i na morsku obalu.

Članak 107.

U cilju zaštite od zagađivanja masnim, naftnim i drugim otpacima poduzeća i druge pravne i fizičke osobe dužne su poduzeti potrebne mjere u cilju zaštite morske obale, mora i vodotoka.

Članak 108.

Obalni pojas (prirodne plaže), uređene plaže, kupališta i zelene površine moraju se redovito čistiti i održavati, a jednom godišnje do početka mjeseca svibnja detaljno očistiti od otpadaka na obali i u moru.

Članak 109.

Obalnim pojasom (prirodnom plažom) smatraju se u smislu ove Odluke prostori na kojima je dozvoljeno kupanje, a na kojima nema izgrađenih pratećih objekata.

Prirodne plaže moraju se redovito čistiti za trajanje turističke sezone.

Uređenim plažama smatraju se prostori namijenjeni sunčanju i kupanju, snabdijevani određenim higijensko-tehničkim uvjetima.

Čišćenje uređenih plaža za vrijeme turističke sezone mora biti svakodnevno.

Kupališta su ograđeni i uređeni prostori za kupanje i sunčanje opremljeni svim uređajima, opremom za sunčanje i kupanje.

U periodu turističke sezone kupališta se moraju čistiti svakodnevno.

Članak 110.

U svakoj luci, lučici i marini mora postojati prostor predviđen za deponiranje otpada (komunalni otpad, maziva, motorna ulja i dr.) nastalog na plovnim objektima.

Posude za odvoz smeća s plovnih objekata ili iz luke nabavlja i postavlja pravna ili fizička osoba koja gospodari lukom, lučicom ili marinom.

Članak 111.

Ispostava Lučke kapetanije obvezan je informirati vlasnike plovila o održavanju čistoće i reda u lukama i na pomorskom dobru.

Članak 112.

Zabranjeno je pranje i kupanje domaćih životinja u moru, na javnim kupalištima i drugim mjestima gdje se ljudi masovno kupaju.

VI. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA S JAVNIH POVRŠINA

Članak 113.

Vlasnici odnosno korisnici stanova, stambenih i poslovnih zgrada, prostorija, dužni su odmah očistiti snijeg i led sa nogostupa i ulaza, te na prilazima objekta. Vlasnici čiji objekti graniče s javno prometnim površinama dužni su očistiti snijeg i led u širini pročelja objekta.

Članak 114.

Pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje cesta odnosno javnih površina, dužna je ukloniti materijal kojom je kolnik zasipan odmah, a najkasnije u roku od 3 dana po prestanku potrebe za istim.

VII. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

Članak 115.

Predmeti koji su na javnoj i dr. površini na zgradama ili objektima postavljeni suprotno odredbama ove odluke smatraju se protupravno postavljenim predmetima.

Komunalni redar rješenjem će naložiti uklanjanje predmeta postavljenih suprotno odredbama ove odluke.

Ukoliko vlasnik protupravno postavljenih predmeta istu stvar ne ukloni u roku određenom rješenjem komunalnog redara, ili se ne može utvrditi vlasnik iste stvari komunalni redar će ukloniti iste preko komunalnog društva »Vrela« d.o.o. Rab, koje će uskladištiti i čuvati prema zakonu, na trošak vlasnika, a ako je vlasnik nepoznat na trošak Grada, na rok od 30 dana u kojem je roku vlasnik dužan predmet preuzeti.

Uklonjeni predmet vlasnik će preuzeti po namirenju troškova čuvanja, prijevoza i dr. troškova ako ih je bilo.

Ako obaviješteni vlasnik ili korisnik ne preuzme predmete, ako vlasnik ili korisnik nije poznat ili ga nije bilo moguće obavijestiti u 2 pokušaja, s uklonjenim predmetima postupit će se po propisima koji uređuju postupanje s napuštenim stvarima.

VIII. MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA

Članak 116.

Nadzor nad provođenjem odredaba ove odluke i drugih akata vezanih za njezino provođenje, obavlja komunalno redarstvo.

Poslove komunalnog redarstva obavljaju komunalni redari, koji moraju imati posebnu iskaznicu, a mogu imati i posebnu odoru ili posebne oznake na odjeći.

Zbog potrebe za pojačanim komunalnim nadzorom u vrijeme turističke sezone, Poglavarstvo Grada Raba može uposliti više komunalnih redara na određeno vrijeme na prijedlog gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove.

Članak 117.

U provođenju komunalnog reda komunalni redar ovlašten je:

1. rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,

2. predložiti podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka,

3. izdati prekršajni nalog,

4. naplatiti globu, od počinitelja prekršaja odmah (na licu mjesta).

Članak 118.

Fizičke i pravne osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, a naročito pristup do prostorija, objekata, zemljišta, naprava i uređaja, dati mu osobne podatke i pružiti druge posebne obavijesti.

Ako komunalni redar naiđe na otpor prilikom obavljanja svoje dužnosti, može zatražiti pomoć nadležne policijske postaje.

Članak 119.

U cilju uspostavljanja komunalnog reda i zaštite imovine Grada Raba komunalno redarstvo može poduzimati odgovarajuće mjere u zajedništvu s nadležnim državnim i dr. tijelima, odnosno zaštitarskim tvrtkama.

Članak 120.

Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba Upravnom odjelu za upravljanje imovinom i komunalne djelatnosti Primorsko-goranske županije u roku od 8 (osam) dana od dana primitka rješenja.

Žalba uložena nadležnom tijelu ne odgađa izvršenje rješenja.

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 121.

Globom od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. predmete iz čl. 4. st. 1. ove Odluke ne održava urednima, čistima te u stanju funkcionalne sposobnosti (članak 4. st. 3 Odluke),

2. označava imena naselja, ulica i trgova, te zgrada brojevima protivno članku 6. ove Odluke,

3. ne postavi natpisne ploče i o njima ne vodi brigu u skladu sa čl. 7. i 9. ove Odluke,

4. ne obilježi zgradu kućnim brojem (čl. 10.),

5. ne promijeni natpisnu ploču ili kućni broj u roku prema članku 11. Odluke,

6. oštećuje, uništava, skida i mijenja ploče s imenima ulica protivno članku 13. ove odluke,

7. ne vodi brigu o uređenju javnih površina prema čl. 14. ove Odluke,

8. ne održava vanjske dijelove zgrada u tehničkom, funkcionalnom i estetskom smislu (članak 15. st. 1.),

9. na terase i balkone, ograde i ostale vanjske dijelove zgrada koji su okrenuti prema javnoj površini vješa rublje, posteljinu, sagove i sl. (članak 15. st. 2.),

10. vanjske uređaje i opremu van gabarita ne postavi tako da ne ometaju promet i pješake (članak 15. st. 3. i 4.),

11. ne održava okućnicu stambene zgrade odnosno okoliš poslovnog prostora i građevinsko zemljišta te ogradu do javne površine tako da ne ometa korištenje te površine (članak 18. stavak 1. i 2.),

12. na nekretninama vidljivim s javne površine uskladištava i odlaže komunalni otpad, građevinski i drugi krupni otpad i razni materijal (članak 18. st. 3. Odluke) i postupa suprotno čl. 18. st. 4.,

13. ne održava ogradu prema javnoj površini (članak 19.),

14. natpisnu ploču odnosno tvrtku postavlja protivno čl. 20. st. 1.,

15. natpisna ploča tvrtke nije čitljiva sukladno čl. 20. st. 2.,

16. vlasnik zgrade ne dopusti postavljanje natpisne ploče tvrtke sukladno čl. 20. st. 3.,

17. ne ukloni natpisnu ploču tvrtke u roku određenom člankom 20. st. 4.,

18. postavlja reklamne konstrukcije, ploče, panoe i sl. bez odobrenje upravnog odjela nadležnog za komunalne poslove (članak 21.),

19. zaštitne naprave na izlozima postavi bez odobrenja protivno čl. 22.,

20. plakate, oglase i dr. objave ističe protivno čl. 23. st.1.,

21. ne osigura da plakati ne budu u urednom i ispravnom stanju čl. 23. st. 2. i 3.,

22. bez odobrenja postavlja nazive, reklame, jarbole za zastave i sl. protivno čl. 24.,

23. izloge ne uređuje sukladno čl. 26. st. 1.,

24. u izlozima drži ambalažu ili skladišti robu protivno čl. 26. st. 2.,

25. ne uređuje izloge sukladno čl. 26. st. 3.,

26. vješa i drugačije izlaže robu na vratima i prozorima poslovnih prostora, okvirima izloga i pročeljima zgrada protivno čl. 26. st. 4.,

27. ne održava javnu rasvjetu u stanju funkcionalne ispravnosti i u skladu sa suvremenom rasvjetnom tehnikom (čl. 27.),

28. ne pribavi mišljenje nadležnog tijela sukladno čl. 28. ove Odluke,

29. oštećuje i uništava rasvjetne stupove i tijela protivno čl. 29. st.1.,

30. na rasvjetne stupove postavlja reklame i sl. protivno čl. 29. st. 2.,

31. bez odobrenja se koristi elektro uređajima u vlasništvu Grada (čl. 29. st. 3.),

32. deponira zemlju i otpadni građevni materijal u suprotnosti sa čl. 32. i 33. ove Odluke,

33. dječja i sportska igrališta i objekte na kojima te rekreacijske i sportske objekte koriste protivno odredbama čl. 34.-37. ove Odluke,

34. komunalno društvo kojem je povjereno upravljanje tržnicom ne donese tržni red i ne provodi njegove Odluke (članak 38.)

35. ne provodi odredbe iz članka 39. st. 1.,

36. ako prodaje ili izlaže proizvode suprotno čl. 39. st. 2. ove Odluke,

37. drži životinje u starogradskoj jezgri i PC Mali Palit (čl. 42.)

38. u dopuštenom području Grada Raba drži životinje ne ispunjavajući higijensko-sanitarne uvjete ili držanjem životinja nanosi smetnje okolnim stanarima čl. 43.

39. se ne pridržava odredbe čl. 44. st. 1.,

40. ne vodi brigu o održavanju (čl. 44. st. 2.),

41. ne održava komunalne objekte i urbanu opremu u stanju funkcionalne ispravnosti ili prlja, uništava i nagrđuje iste (čl. 45. i 46.),

42. ne pridržava se odredbi članka 47.,

43. ne postupa sukladno članku 48.,

44. ne postupa s fekalnim otpadom prema članku 49., 50., 51., 53. stavak 1.,

45. ne održava komunalne objekte, članak 52.,

46. ne koristi javne površine sukladno čl. 55. st. 1. ove Odluke,

47. ne donese godišnji program održavanja i čišćenja javnih površina (čl. 55. st. 2.),

48. ne dovede javnu površinu u čisto i uredno stanje sukladno čl. 56. st. 1.,

49. ne pridržava se odredbi čl. 57. ove odluke,

50. vozila onečišćuju javnu površinu sukladno čl. 58.,

51. ne provodi izvanredne mjere održavanja javnih površina sukladno čl. 59. st. 1.,

52. ne ukloni zapreke, prepreke, rasuti teret i sl. sukladno nalogu gradskog upravnog odjela nadležnog za komunalne poslove (čl. 59. st. 2.),

53. ne pridržava se odredbi čl. 60. ove Odluke,

54. ne postupa sa javno zelenim površinama sukladno članku 61. ove Odluke,

55. ne održava stabla, ukrasne živice i zelenilo uz prometnice pa iste ometaju promet (čl. 62. st. 1.),

56. ne postupi po nalogu upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove (čl. 62. st. 2.),

57. izvodi radove na javno zelenim površinama bez odobrenja (čl. 62. st. 3.),

58. postupa protivno čl. 63.,

59. postupa protivno čl. 64.,

60. krši propise o zaštiti prirode (čl. 65.),

61. postavlja ispred poslovnih prostora posude s ukrasnim biljem bez odobrenja (čl. 66. st. 1.),

62. ne održava posude sukladno čl. 66. st. 2.,

63. ne pridržava se odredbi čl. 67.,

64. ako ne postupi po nalogu komunalnog redara (čl. 68.),

65. javne površine koristi suprotno odluci o davanju javnih površina na privremeno korištenje (čl. 69.),

66. na javnu površinu postavi privremeni objekt iz članka 4 ove odluke bez ugovora o korištenju ili je koristi po isteku odobrenog roka (čl. 70. st. 1.),

67. koristi javnu površinu za potrebe gradnje bez odobrenja ili je koristi po isteku odobrenja / roka (čl. 70. st. 2.),

68. koristi javnu površinu za izlaganje i prodaju robe bez odobrenja (čl. 71.),

69. koristi javnu površinu bez odobrenja ili ugovora (čl. 73. st. 1.),

70. ne pridržava se uvjeta korištenja javne površine određenih odobrenjem ili ugovorom (čl. 73. st. 2),

71. na javnoj površini koju koristi ne održava red, mir i čistoću (čl. 74. st. 1.),

72. koristi javnu površinu za potrebe iz čl. 75. st. 1., bez odobrenja ili suprotno izdanom odobrenju (čl. 75. st. 5.),

73. postupa s građevinskim materijalom na javnoj površini suprotno odredbama čl. 77.,

74. postupa suprotno odredbama čl. 78.,

75. vrši istovar, utovar građ. materijala, podiže skelu i vrši slične građ. radove bez odobrenja (čl. 79.),

76. podiže skelu suprotno odredbama čl. 80.,

77. ne ukloni ogrjevni materijal sa javne površine u roku od 48 sati ili poslije korištenja ne očisti javnu površinu (čl. 81.),

78. vrši utovar i istovar robe i materijala tako da ometa promet (čl. 82.),

79. postavlja fizičke prepreke (stupiće, lance i sl.) na javnu površinu i uz prometnice (čl. 83. st. 1.),

80. odlaže ambalažu na javnu površinu (čl. 84. st. 1.),

81. postavlja uređaje ili predmete na ili ispred zgrada i ograda koji mogu povrijediti prolaznike ili im nanijeti štetu (čl. 84. st. 2.),

82. ako se kod prekopavanja javnih površina ne pridržava odredbi članka 85. ove Odluke,

83. ako vrši prekopavanja u zabranjeno vrijeme (čl. 85. st. 8.),

84. ne pridržavaju odredbi čl. 86.,

85. ako na propisan način ne uskladišti tehnološki otpad (motorno ulje, ulje za friteze i sl.) ili ga upušta u gradsku kanalizaciju (čl. 90. st. 2. i 3.),

86. ako ne donese program sakupljanja i odvoza otpada ili o tome ne obavijesti korisnike (čl. 90. st. 4.),

87. ne održava u čistom, urednom i ispravnom stanju košarice za otpatke i ostalu opremu (čl. 91.),

88. postavlja košarice za otpatke suprotno čl. 92. ove Odluke,

89. komunalni otpad odlaže suprotno odredbama čl. 93.

90. nabavlja komunalnu opremu suprotno čl. 94. ove Odluke,

91. ako komunalnu opremu i prostor oko nje ne održava čistim i urednim (čl. 95),

92. odlaže otpad suprotno odredbi čl. 96.,

93. odvozi krupni otpad suprotno čl. 97. ove Odluke,

94. s otpadom postupa suprotno čl. 98. ove Odluke,

95. ako ne održava deponij u skladu s pozitivnim zakonskim propisima (čl. 100. st. 2.),

96. neovlašteno prikuplja i odvozi otpad sa deponija (čl. 100. st. 1.),

97. odlaže krupni otpad izvan razdoblja predviđenog programom (čl. 102.),

98. sa krupnim otpadom postupa suprotno čl. 103. ove Odluke,

98. spaljuje i odlaže krupni i komunalni otpad na javnim i drugim površinama (čl. 104.),

99. oštećuje, šara po njima ili premješta posuđe za otpad (čl. 105. st. 1.),

100. nepropisno parkira vozilo i time onemogućava pristup specijalnom vozilu (čl. 105. st. 2.),

101. baca otpatke u more i na morsku obalu (čl. 106.),

102. ne poduzme mjere u cilju zaštite morske obale, mora i vodotoka (čl. 107.),

103. ne održava plaže, kupališta i zelene površine u skladu sa programom (čl. 108. i čl. 109.),

104. postupi s otpadom u marini, lučici ili luci suprotno čl. 111.,

105. pere i kupa domaće životinje na javnim kupalištima i drugim mjestima gdje se ljudi masovno kupaju (čl. 112.),

106. ne ukloni i očisti snijeg ili led sukladno čl. 113. i 114. ove Odluke,

107. ako postupa suprotno odredbama čl. 115. st. 1.

Globom od 200,00 kn globit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja izvrši prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 122.

Globom od 100,00 do 200,00 kn globit će se fizička osoba koja izvrši prekršaj iz čl. 121. stavak 1. ove odluke.

Globom od 100,00 do 200,00 kn globit će se roditelj odnosno staratelj malodobnog djeteta koje je počinilo prekršaj iz članka 121. st. 1. ove Odluke, ako je propustio dužnost staranja o malodobnom djetetu.

Članak 123.

Globu u iznosu od 100,00 kn komunalni redar naplatit će fizičkoj osobi na mjestu počinjenja prekršaja koja se zatekne pri vršenju prekršaja iz čl. 121. st. 1. ove Odluke.

O naplaćenoj globi komunalni redar dužan je izdati potvrdu.

Ako počinitelj prekršaja ne plati globu na mjestu počinjenja prekršaja, to može učiniti u roku od 8 (osam) dana od dana kada je počinio prekršaj.

Ako počinitelj prekršaja ne plati globu u roku iz stavka 3. ovog članka komunalni redar predložit će pokretanje prekršajnog postupka.

Članak 124.

Gradsko poglavarstvo će po potrebi donositi opće i pojedinačne akte radi provođenja ove Odluke.

Članak 125.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/96).

Članak 126.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/03-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-03-35

Rab, 11. prosinca 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Joško Vidas, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=49&mjesto=51280&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr