SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 10. Petak, 20. ožujka 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

35.

Temeljem stavka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 21/ 01, 8/06, 18/06 - pročišćeni tekst i 12/08), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 16. ožujka 2009. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2008. godinu

I. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2008. g. usvojen je na sjednicama Gradskog vijeća Grada Opatije dana 29. 11. 2007., 24. 7. 2008. te 27. 11. 2008. g. (»Službene novine PGŽ« broj 49/07, 30/08 i 46/ 08), te Odlukom o preraspodjeli planiranih sredstava po programima za 2008. godinu donijete temeljem članka 7. Odluke o izvršavanju proračuna za 2008. godinu.

II. Prihodi planirani za realizaciju programa ostvareni su na način kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Planirani prihodi za financiranje Programa u iznosu od 24.259.992,00 kuna ostvareni su sa 99,9% od čega su planirani prihodi od komunalne naknade od 14.000.000,00 ostvareni sa 99,83% ili 24.283,97 kuna manje od plana.

U odnosu na 2007. godinu prihodi od komunalne naknade viši su za 713.584,00 kuna ili 5,38%

Naveden je rezultat mjera koje se sastoje od sređivanja baze podataka te učinkovitije prisilne naplate.

III. OSTVARENJE PLANIRANOG OPSEGA POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ukupno ostvarenje Programa iznosi 23.525.214,99 kuna ili 96,97% u odnosu na plan (24.259.992,00 kn) što je na razini 2007. godine.

Planirani Program u dijelu Redovnog održavanja iznosio je 18.209.950,00 kuna, a realiziran je sa 98,7%, odnosno u iznosu od 17.987.755,00 kuna.

U dijelu Pojačanog održavanja komunalne infrastrukture Program je planiran u iznosu od 6.050.042,00 kuna, a realiziran je sa 91,5% odnosno u iznosu 5.537.460,48 kuna.

1. REDOVNO ODRŽAVANJE

1. Odvodnja atmosferskih voda

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine oborinski kanali, kanalske rešetke, taložnice, pjeskolov i slivnici koji se održavaju na nerazvrstanim cestama i na zelenim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja.

Predviđena je bila redovita kontrola i čišćenje svih kanala oborinske kanalizacije, kao i pripadajućih slivnika, taložnika i pjeskolova, a prema dinamici koju je utvrdio Upravni odjel za komunalni sustav Grada:

1.1 Čišćenje slivnika na javnim površinama: 1.724 kom. slivnika, 1 puta godišnje, kao i tekuće održavanje objekata odvodnje i otklanjanje oštećenja na istima obavio Komunalac u planom predviđenom ukupnom iznosu.

1.2 Čišćenje kanalskih rešetki i slivnika na zelenim površinama: 696 m rešetki 12 puta godišnje, 228 taložnika 10 puta godišnje i 2 pjeskolova 5 puta godišnje te 20 otvorenih rigola sa upojem - obavili Parkovi.

Radovi su obavljeni u cijelosti u skladu sa zadanim programom.

2. Održavanje čistoće javnih površina

Poslovi pometanja javno prometnih površina, te pranja ulica povjereni su poduzeću »Komunalac«, a čišćenje obalnog puta i pristupnih stubišta »Parkovima«.

Poslovi održavanja čistoće javnih površina realizirani su u planiranim veličinama u cijelosti uz pojačanu kontrolu na lokacijama na kojima smo imali reklamacije Mjesnih odbora. Obavljena je revizija površina koje se čiste i izvršena je na pojedinim lokalitetima preraspodjela vezana za strojno odnosno ručno čišćenje.

Fizički obim pometanja javnih površina realiziran je putem Komunalca (nogostupi, stubišta, ceste, trgovi) u planiranim veličinama, a putem Parkova (obalni put i prilazna stubišta) također u svemu prema planiranim veličinama. Strojnim čišćenjem ulica bilo je obuhvaćeno 22.678.402 m2 godišnje (Komunalac), te 6.538.010 m2 godišnje strojno čišćenje obalnog puta (Parkovi).

Obavljeno je pranje ulica u istom obimu kao i ranijih godina, i to na slijedećim ulicama: ul. M. Tita u cijelosti, Štangerova ul, I. Pošćića, ul. V. Spinčića, ul. R. K. Jeretova¹ Obala F. Supila, Trg V. Gortana, pristanište Zert, Peršićeva ulica, Liburnijska i Primorska ulica, i to po dinamici travanj x 1, lipanj x 3, srpnja i kolovoz x 4, te rujan x 1, te pranje nogostupa (Komunalac 35.590 m2 cesta i Parkovi 7.363 m2 nogostupa). Komunalac i Parkovi su obavili pranje javnih površina u skladu sa planom.

Predviđeno pranje i pjeskarenje javnih površina visokotlačnom pumpom, radi uklanjanja grafita i sličnih onečišćenja obavljeno je u predviđenom iznosu.

Uklanjanje smeća iz divljih deponija obavljeno je u planiranom iznosu u cijelosti. Programom su bila predviđena sredstva i za intervencije po nalogu komunalnih redara, u slučajevima kada one idu na teret Grada ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati. Plan realiziran u cijelosti.

Veterinarsko-higijeničarsku službu te poslove dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na površinama u vlasništvu grada (cca 40 h parkovnih površina i nerazvrstanih cesta) obavljala je Veterinarska stanica Opatija uz nadzor Zavoda za javno zdravstvo Primorsko goranske županije. Poslovi su obavljeni u cijelosti u planiranom obimu.

U sklopu ekoloških programa i akcija financirana je nabava sadnica građanima za uređenje okućnica i balkona u iznosu 22.000 kn, te je sufinanciran županijski program suzbijanja bjesnoće u iznosu 4.975,54 kn.

3. Održavanje javnih površina

Redovno održavanje zelenih površina povjereno je Parkovima, koji su program realizirali u cijelosti na ukupno 140.536 m2 raznih zelenih površina. Održavanje obuhvaćalo je i navodnjavanje zelenih površina za što je utrošeno 14.459 m3 vode (6770 ručno zalijevanje uz 4062 rs godišnje, 7.689 m3 automatsko zalijevanje na godišnjem nivou). Sve zelene površine održavane su u planiranom obimu i standardu.

Održavanje mreže za navodnjavanje zelenih površina ostvareno je u cijelosti. Do sada je sustav automatskog navodnjavanja uveden na 13.010,82 m2 zelenih površina: park kod fontane Slatina, park Sv. Jakov u cijelosti osim Puntice, park Angiolina - parter, Park Angiolina - kamelije, površine kod zida Ljetne pozornice, površine ispred zgrade Grada, površine ispred suda, površina na križanju. Katalinićeve ulice, Štangerove ulice i M. Tita, površine ispred vile Amalia, kod rasadnika u Parku Angiolina, travnjak u parku Margerita, površina kod spomenika Shilera, park V. Nazora, travnjak na plaži Ičići, park Tivoli u Ičićima, šetalište Slatina i zelena površina na raskrižju P. Kolova, park Gorovo 2016 m2, dio parka Margerita uz spojnicu V. Jože 1.200 m2 i površina iznad taložnice kod hotela ex h. Brioni 374 m2,. zelenoj površini kod crkve Sv. Ane u Voloskom 260 m2, zelenoj površini na trgu Ika 84 m2 i zelenoj površina na P.Kolovi kod zgrade M.Tita 157, 207 m2. U 2007 godini ugrađeno je navodnjavanje na sljedećim površinama: kod Paviljona u parku Angiolina 424,5 m2, površina između depandanse Amalija i M. Tita 639,55 m2 , te zelena površina na raskrižju A. Dminaka i Liburnijske uluce 28,5 m2, Park Angiolina kod upravne zgrade 262 m2, površina između Ville Angiolina i rasadnika 756 m2.

Planirana sredstva utrošena su za zamjenu prskalica, zamjenu baterija u senzorima prskalica, te pražnjenje sustava prije zime radi sprječavanja smrzavanja. Radovi su obavljeni u predviđenom obimu u cijelosti.

Interpolacija - zamjena dugotrajnih nasada realizirana je u cijelosti putem Parkova. Dobavljen je biljni materijala u ukupnoj vrijednosti od 35.845,00 kn. Sadnja dobavljenog biljnog materijala je obavljena na sljedećim lokacijama: Park Nazorova(Magnolia Granduflora), Park Angiolina (Pinus Silvestris, Libocedrus, Callistemon, Melia, Acer Campestre, Albicia Cupressus, Azalea Japonica), Park Sv. Jakov( Pittosporum), Park Margerita (Libocedrus, Pinus Pinea, Pinus Nigra, Cupressus), Šetalište Slatina (Dracaena), Veprinac (Acer Campestre) i dr. Utrošena su sva planom predviđena sredstva.

Obrezivanja raslinja uz komunikacije i sječa suhih stabala realizirana je u cijelosti putem Parkova, a otpadni materijal je prije deponiranja usitnjavan, što je činilo veliku uštedu na transportiranju drvne mase. Svi radovi obavljeni su u predviđenom obimu na predviđenim lokalitetima.

Košenje i tretiranje herbicidima obavljeno je uz nerazvrstane ceste u predviđenom obimu.

Održavanje travnjaka nogometnog igrališta ostvareno je u cijelosti putem Parkova.

U okviru ove stavke obavljeno je cjelokupno održavanje travnjaka nogometnog stadiona u Opatiji - 256.508,86 kn (od toga utrošak vode 60.750,00 kn). Redovno održavanje obuhvaćalo je dobavu travnog sjemena, organskog i umjetnog gnojiva, finog pijeska, popravke i održavanje sustava automatskog navodnjavanja, rad na održavanju travnjaka, pojačano održavanje.

Nabava, postava i popravak parkovnih klupa i košarica i dr. naprava (Parkovi).

Obavljeni su sljedeći radovi: dobava novih parkovnih klupa (18 kom), popravak parkovnih klupa (127 kom), dobava i postava betonskih posuda za otpatke, 80 l (10 komada), dobava i postava košarica za otpatke, 20 l (20 kom), pranje poklopaca betonskih posuda za otpatke - 3 X godišnje (kom 90), dobava i montaža inox poklopaca betonskih posuda za otpatke (kom 10), ličenje nogara klupa (21 kom), popravci komunalne opreme nakon oštećivanja.

Radovi su obavljeni u navedenom obimu do planom predviđene vrijednosti.

Komunalac je dobavio i postavio posude za smeće 20 l (kom 30), te je postojeće održavao u funkcionalnoj ispravnosti.

Održavanje javnih satova i meteorološke stanice

Za javne satove nisu utrošena nikakva sredstva u protekloj godini.(gradska tržnica, zgrada Gradskog vijeća, zvonik crkve Sv. Jakova u Opatiji).

Redovno održavanje i baždarenje hidrometeorološke opreme obavio Državni hidrometeorološki zavod. Jednom tjedno Parkovi su čistili staklo ispred monitora koji prikazuje meteo podatke na zgradi M.Tita 87 (FINA). Državni hidrometeorološki zavod dostavio je godišnje izvješće o obavljenim mjerenjima tijekom godine. U ovoj godini nismo imali neka veća oštećivanja sustava.

Održavanje fontana, kipova i javnih izljeva (Parkovi i najpovoljniji ponuđač u dijelu održavanja postrojenja). Grad održava 3 fontane: fontana Slatina, fontane Sv. Jakov i fontana pred zgradom Grada. Fontane su radile svih 12 mjeseci (čišćene su 12 puta godišnje), i postrojenja su održavana u funkcionalnoj ispravnosti.

Javni izljevi (Komunalac) 25 javnih špina, 7 tuševa na plažama Črnikovica, Volosko-vaterpolo, Volosko mul, Stari Put, Lipovica, Tomaševac, te 1 tuš na plaži Ika bili su u funkciji 5 mjeseci od svibnja do rujna. Sustav je održavan u funkcionalnoj ispravnosti.

Tijekom cijele godine bilo je u funkciji vanjsko osvjetljenje arhitektonski značajnih zgrada i kipova (zgrada Grada, crkva Sv. Jakova, Villa Angiolina, kip u parku Imperial, djevojka sa galebom, oznake Grada na ulazima u Grad). Održavan je sustav u funkcionalnoj ispravnosti.

U protekloj godini došlo je do otuđenja galeba sa kipa na Puntici. Pokrenuta je akcija izrade replike. Izrađen je kalup, kontra kalup i odliven je novi galeb prema originalu koji se nalazi u Muzeju u Crikvenici. Izlevin je jedan model u gipsu koji je predan na čuvanje u Hrvatski muzej turizma i drugi u bronzi koji je predviđen za ponovnu montažu na postojeći kip. Ukupni troškovi izrade replike iznose 82.087,61 kn.

Održavanje javnih WC-a realizirano je u cijelosti u planiranom obimu.

Održavanjem su bili obuhvaćeni javni WC-i u Opatiji (Trg V. Gortana - povjereno Komunalcu, i automatski WC povjeren Parkovima, Zert - povjereno Komunalcu, 12 mjeseci,. WC u sklopu CS Triglav ( 6 mjeseci), CS Lipovica (12 mjeseci) CS Škrbići (6 mjeseci) i novoizgrađeni WC u CS Tomaševac (6 mjeseci) povjereni Komunalcu, Ičići (dva bloka sanitarnih čvorova u kontejneru na plaži - svibanj-rujan, automatski WC na plaži Ičići - 12 mj povjeren Parkovima), plaža Ika (svibanj-rujan, subjekt koji pruža gospodarske usluge na plaži).

Kemijski WC-i bili su postavljeni na igralištu Tošina (12 mjeseci ) i na obalnom putu 4 kom (kupalište Črnikovica, plivalište Volosko, kod lučice Ičići (lipanj-rujan) u svemu prema planu, i na platou NK Opatija kom 2 (12 mjeseci).

Održavanje pješačkih staza, nogostupa i javnih stubišta (Parkovi). Obavljeni su radovi na održavanju pješačkih komunikacija na šetalištu Slatina.

Komunalac je održavao postojeće nogostupe u funkcionalnoj ispravnosti (uređenje Volosko-Črnikovica, Tošina, Kosićevo, Ika). Radovi su obavljeni do planom predviđenog iznosa.

Održavanje dječjih igrališta (Parkovi) - postojeća dječja igrališta (Kosovo I i II, Ičići-škola, Dj. vrtić Volosko, Pobri, kod h. Palace, Tošina, Črnikovica, Mušićevac, i igralište u parku Margerita) održavani su u stanju funkcionalne ispravnosti (sprave, rizla, ličenja, ograde i sl) do planom predviđene vrijednosti.

4. Održavanje nerazvrstanih cesta

Poslovi redovnog održavanja povjereni su »Komunalcu« d.o.o. Opatija. Održavanje nerazvrstanih ulica i puteva obuhvaćalo je održavanje ukupno 1.064 ceste (266,37 km). Redovno održavanje obavljano je u cilju održavanja funkcionalne ispravnosti prometnica, a obuhvatilo je sljedeće: ophodarska služba (1980 sati), čišćenje kolnika ručno 13.217 m2, plombiranje udarnih rupa i popravci manjih površina (hladna masa 3,58 t, strojna ugradba 245 t, ručna ugradba 283 t. asfaltne mase), popravci betonskih kolnika (3,30 m3 betona), održavanje makadamskih cesta (sa dovozom i postavljanjem 246 m3 kamenog materijala, održavanje bankina 3850 m2, usjeka, zasjeka i nasipa (uklanjanje 3,0 m3 osoline), održavanje objekata za odvodnju (1.157 m jaraka, 4950 m rigola, čišćenje propusta i taložnica 5 m3, košenje trave i tretiranje herbicidima 36.400 m2), popravak potpornih i obložnih zidova(8,78 m3 betonskih zidova). Navedeni obim održavanja predstavlja nužan minimum održavanja, obzirom da je većina prometnica takva da bi zahtijevala višestruko veća sredstva i cjelovite rekonstrukcije i usklađenja sa novim elementima iz prihvaćenog plana.

Oprema ceste (odbojnici, zaštitne ograde, stupići i dr.) obavljeno je putem Komunalca. Obavljano je saniranje oštećenja na prometnicama uzrokovanih prometnim nesrećama, kao i oštećenja nastalih dotrajalošću opreme (ličenje stupova prometnih znakova 78 kom, ravnanje stupića 21 kom, izrada lučnih segmenata 37 kom, ličenje ograde 350 m i dr.).

Prometna signalizacija horizontalna (najpovoljniji ponuđač) i vertikalna (Komunalac) obnovljena je postojeća horizontalna prometna signalizacija u 50% obzirom da su parkirna mjesta riješena putem koncesionara. Obavljeni su radovi redovnog održavanja postojeće vertikalne prometne signalizacije i to: popravci prometnih znakova 55 kom, zamjena dotrajalih i neispravnih prometnih znakova 15 kom, ravnanje stupova prometnih znakova, postava nedostajućih prometnih znakova 98 kom, zamjena prometnih znakova koji ne odgovaraju novom pravilniku kom 15. Uklupno je dobavljeno 215 novih prometnih znakova, te izvršena dobava i postava 16 kom prometnih ogledala.

Nisu dobavljani ni postavljani kućni brojevi.

Zimska služba - program rada zimske službe realiziran je u cijelosti putem Komunalca. Realizacija programa obavljena je u okviru planom predviđenih sredstava.

Održavanje BUS stanica i ugibališta (Parkovi) - obavljeni su popravci na čekaonicama u ulici I. K. Jeretova (kom 3) nakon što je izte preuzeo Grad od bivšeg koncesionara. Oržavanje ostalih postavljenih BUS čekaonica u gradu obavlja Metropolis Media koja na istima ima postavljene city light panoe.

Hitni popravci i intervencije, uspostava privremenog režima prometa - sa osiguranim sredstvima izrađena su potrebna prometna rješenja u svrhu održavanja manifestacija u Gradu. Obavljena je postava privremene prometne signalizacije za vrijeme održavanja manifestacija. Ukupna vrijednost radova iznosi 135.853,63 kn.

5. Održavanje groblja

Redovno održavanje i uređenje spomenika - u cijelosti je realizirano putem Parkova. Obavljeno je redovno održavanje čišćenja i uređenja spomenika palim borcima u Opatiji uključivo i spomenik borcima Domovinskog rata, Ičićima, Veprincu i Poljanama dva puta godišnje i to na dan antifašističke borbe i za Dan mrtvih.

Realizirano je i plaćanje grobne takse za 15 zaslužnih građana Opatije - poginuli branitelji domovinskog rata, osobe zaslužne za razvoj Opatije (Komunalac).

6. Javna rasvjeta

Utrošak struje -podmireni su troškovi utrošaka struje- funkcioniranje javne rasvjete (u punom obimu tijekom cijele godine, 1.874.652,5 kWh godišnje, 2128 različitih rasvjetnih tijela).

Održavanje javne rasvjete - temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti poslove je obavljao Metal Opatija. Javna rasvjeta održavana je u stanju funkcionalne ispravnosti za iznos od 452.208,89 kn godišnje.

Dekoracija grada - temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti povjerena je najpovoljnijem ponuđaču. Dekoracija grada svjetlećim elementima postavljena je za Božićne i Novogodišnje praznike, te za vrijeme karnevala i Uskrsa, a dekoracija grada zastavama za državne i gradske praznike (16 puta godišnje).Ukupni troškovi dekoracije Grada iznose 214.539,50 kn. U 2008.g. obavljena je zamjena dijela dotrajalih i uništenih elemenata novogodišnje dekoracije.

Dekoracija Grada zastavama obavljena je prema utvrđenom programu (na 132 stupa javne rasvjete).

7. Održavanje pomorskog dobra

Održavanje obalnog puta - povjereno je Parkovima. površina obalnog puta iznosi 22.800 m2, sa 10.500 m2 zelenih površina i prilaznih stubišta, brojnim podzidima i potpornim zidovima, 11 mostića. Na obalnom putu se nalazi 4.732 m1 raznih ograda, 170 kandelabera javne rasvjete, 75 klupa, 100 kanti za otpatke i dr. Nivo redovnog održavanja obuhvaćao je: orezivanje zelenila uz obalni put (9.000 m2), orezivanje zelenila uz stepenice i putove do obalnog puta (1.500 m2), pljevljenje trave sa ruba staza, uklanjanja kupina uz zidove (3.500 m2), odvoz otpadaka i pražnjenje košarica 20 l (15.059 pražnjenja košarica), odvoz otpadaka i pražnjenje košarica 80 l (24.196 pražnjenja košarica), hitne intervencije u slučaju obrušavanja potpornih zidova i puta - realizirano je (17.698,00 kn). Radovi su obavljeni u cjelini, te u planom predviđenom iznosu.

Održavanje kupališta i nekomercijalnih plaža - obavljali su Parkovi. Održavanje nekomercijalnih plaža obuhvaća 29 lokacija sunčališta (površine 3.757 m2, 77.493 kn). Održavanje nekomercijalnih plaža sa dječjim igralištima na njima (Lipovica, Belveder, Tomaševac i Črnikovica) - 4 mjeseca.

Održavanje plaža Ičići i Ika, održavano je na način:

A) Plaža Ika

Realiziran je program održavanja u sljedećem obimu: čišćenje plaže 862 m2 sa odvozom otpada, ravnanje plaže strojem, radnik na plaži 126 sati.

B) Plaža Ičići

Koncesionar na Plaži su Parkovi. Realizirano je sufinanciranje aktivnosti održavanja plaže u sljedećem obimu: čišćenje i odvoz otpada, pražnjenje košarica za otpatke, pražnjenje košarica izvan sezone, odvoz otpada na deponij, dobava i razastiranje finoga morskog pijeska, ravnanje plaže, voda (navodnjavanje, izljevi, popravci), intervencije na čišćenjima izvan sezone, vraćanja nanosa šljunka u more, građevinski popravci na plaži, održavanje dječjeg igrališta, montaže i demontaže plažne opreme i dr. u ukupnoj vrijednosti koja otpada na Grad 206.546,11 kn.

Javna rasvjeta na obalnom putu - temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti povjereno je najpovoljnijem ponuđaču. Održavano je 159 rasvjetnih tijela u funkcionalnoj ispravnosti tijekom cijele godine. Bilo je potrebno pristupiti zamjeni ukradenih poklopaca na betonskim stupovima rasvjetnih tijela, kojom prilikom smo bronzana vratašca zamjenili sa plastičnim (15 kom) zbog višekratnih krađa. Otuđeno je bilo ukupno 67 kom od čega je 14 kom pronađeno, dobavljeno je i ugrađeno ukupno 53 kom vratašaca (15 plastičnih, a preostali su privremeno zaštićeni limenim poklopcima do realizacije narudžbe). Ukupni trošak učinjene štete je do sada 34.568,70 kn.

Ekološki programi i akcije na pomorskom dobru - obavljeno je čišćenje podmorja u planom predviđenom obimu, kao i dodatno ispitivanje mora za plavu zastavu u Ičićima.

Sufinanciranje komunalnih akcija mjesnih odbora - u okviru ovog Programa osigurana sredstva za financiranje komunalnih akcija mjesnih odbora, na način da se za svaki od 15 mjesnih odbora osigurano bilo 50.000,00 kuna, koje su mjesni odbori trošili temeljem svojih programa.

9. Hitne intervencije i ostale obveze

Financirani su radovi hitnih intervencija uslijed elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Grad. Podmireni su troškovi sanacija izvanrednih događaja (krpanja oštećenja, oštećenja ograda, padovi stabala i dr.).

2. POJAČANO ODRŽAVANJE

2.1 Odvodnja atmosferskih voda

Popravljena je oborinska kanalizacija u ulici M. Brajše u Opatiji u dužini od 100 m. Popravljena je oborinska kanaliza u Parku Angiolina 52 m i 11 m rešetki uz sanaciju staza i rubnjaka, Park Margerita 65,5 m i 20,5 m rešetki uz sanaciju staza i rubnjaka.

2.3 Održavanje javnih površina

2/3.1 Kultiviranje novih zelenih površina i rekonstrukcija postojećih

Obavljena je sanacija i fitopatološki pregled stabala. Izrađena je fizikalno-kemijska analiza uzoraka sušenja stabala crnike, zdravstveni pregled 15 parkovnih i drvorednih stabala u Iki i Ičićima, te 16 u Opatiji. Obavljeno je prihranjivanjeputem lista i injektiranjem u deblo ugroženih stabala. Obavljene su i druge aktivnosti u cilju spašavanja ugroženih stabala.

Postavljeno je 215,7 m kamenih rubnjaka u Parku Margerita i 204,91 u Parku Angiolina. Izvršena je rekonstrukcija 222,40 m2 parkovnih staza u Parku Margerita i Parku Angiolina.

Zbog čekanja na rješenje Konzervatorskog odjela nije obavljeno uređenje Parka Dražica, pa su radovi prebačeni u 2009. godinu.

Izvršena je rekonstrukcija šetališta C. Sylva na dionici do spoja Put za Plahuti (120.000,00 kn).

Izrađen je projekt sanacije ulaza u Park Margerita sa južne strane ( na dijelu srušenog potpornog zida uz tenis igralište Hotela Opatija).

Uređena je zelena površina kod crkve Marijina navještenja u Opatiji (80.000,00 kn).

Obavljena je rekonstrukcija travnjaka u Parku Angiolina u površini od 1254 m2.

Izvršena je rekonstrukcija parkovnih staza na potezu Lipovica - Sud (50.000,00 kn).

Obavljeno je uređenje dijela zelene površine na Trgu V. Gortana iza poslovnice Autotroleja (rješena je oborinska odvodnja 55,47 m).

Obavljeno je krčenje povjesnih šetnica u smjeru Veprinca (Put Slavići-Opatija 1022m, Veprinac-N. cesta 1753 m, Veprinac - Falalelići-Ičići 400 m) ukupne vrijednosti 85.398,00 kn, dok je popravak prebačen u 2009. godinu zbog nepovoljnih vremenskih prilika za predviđenu vrstu radova.

Obavljeno je preuređenje zelene površine kod pošte u Opatiji u vrijednosti od 80.000,00 kn.

Izvršeno je preuređenje stupova za zastave u Voloskom i u Opatiji (kom 3).

Zbog slabog korištenja WC-a za pse na postojećim lokacijama nije izvršeno proširenje istih na sljedeće lokacije.

U MO Kosovo izvršeno je preuređenje zelene površine preko puta gumi servisa.

Uređen je okoliš igrališta tumpići u vrijednosti radova od 177.800,00 kn.

Utređen je okoliš potoka Vrutki u vrijednosti radova 46.176,00 kn.

Dograđena je mreža za navodnjavanje na dijelu parka Angiolina (kod upravne zgrade Parkova) u vrijednosti od 24.990,00 kn, te površina između Ville Angiolina i rasadnika u vrijednosti od 64.967,00 kn.

Generalno je popravljena javna cisterna u Tumpićima, te su izvršeni manji popravci na cisterni u Voloskom u ukupnoj vrijednosti od 60.654,00 kn.

Dobavljene su dječje sprave za igralište Veprinac i Oprič. U Opriču još nisu montirane s razloga što je prethodno trebalo izvesti građevinske radove vezano uz uređenje parkinga i potpornog zida, ali je nadmetanje poništeno pa se radovi planiraju izvesti u ovoj godini. Nabavljene su sprave: njihalica na opruzi, vrtuljak, višenamjenska penjalica i jednostruka ljuljačka. U Veprincu je nabavljeno: njihalica, njihalica na opruzi, vrtuljak, višenamjenska penjalica i dvostruka ljuljačka. Vrijednost sprava sa troškovima ugradbe iznosi 150.000,00. Na dječjim igralištima Lipovica, Lastavica, Slatina, Triglav, Zora, Violica dijelom su zamijenjene su dotrajale sprave i dijelovi sprava, oličene su sprave nabavljeno je 10 mrežastih klupa za igrališta, postavljeni su prema potrebi koševi za smeće, postavljeno je 105 m2 gumenih podloga na igralištima. Vrijednost izvedenih radova 200.000,00 kn.

2.4 Održavanje nerazvrstanih cesta

Potporni zidovi: Izvršen je popravak potpornog zida u naselju Kosovo kod kbr. 2 (14.991,00 kn), te ogradnog zida u ulici za Pavlovac (48.798,98 kn).

Ostali radovi na nerazvrstanim cestama: zamjenjena je postojeća dotrajala ograda od betonskih stupića i L profila na dijelu ceste I. M. Ronjgova, Ičićima i Iki (184.455,00 kn).

Obavljeno je opločenje na dionici od ulice V.C. Emina do P. Tomašića, na kojoj su zamijenjeni i okviri oko stabala, te su ograđene i rešetke oko stabala na užim dijelovima. Komunalac je ugradio pločice koje je nabavio iz Njemačke (1200 m2), a koje u odnosu na postojeće imaju niži koeficijent otpornosti na trenje, pa su iste tretirane sa sredstvom za podizanje trenja u mokrim uvjetima. Vrijednost izvedenih radova 1.309.880,00 kn.

U MO Ičići su vođeni dogovori oko uređenja nogostupa od Calipsa do ulaza u staru lučicu, te je dogovoreno da će se napraviti idejni projekt da se na tom dijelu napravi šetnica, te se je temeljem tog dogovora odustalo od radova. Obavljeno je vještačenja na postojećem drvoredu.

Postavljena je nedostajuća ograda od NPI profila na dionici Kuk-Pavlovac u dužini 120 m (105.951,00 kn).

Popravljena je pješačka komunikacija na dionici od ulice S. Jurdane do A. Raspora na P. Kolovi (20.055,00 kn).

Izvršen je popravak puta za Veprinac prema ulici Mulandovo u Ičićima u dužini 57 m (101.100,00 kn).

Izvršen je popravak ulice I.B. Mažuranića u Ičićima (73.066,00 kn)

Postavljeni su rukohvati: ukupne dužine 197,8 m ukupne vrijednosti 100.000,00 kn (od Centra za socijalu do I.K. Jeretova, Put uz dol, kod crkve Sv. Rok, na stepenicama uz Vjesnik Vološćanskih kapetana u Voloskom, Stari put, stepenice u Opatiji kod foto Kurtija, ulaz u market Konzum na tržnici, stepenice u Ičićima od Liburnijske ulice do ulaza u poštu.

2.6 Pojačano održavanje javne rasvjete

Obavljeno je ličenje postojećih stupova javne rasvjete 184 kom (151.902,00 kn), izvršena je zamjena dotrajalih svjetiljki (I.M. Ronjgova 4 kom, N. cesta, 3 kom, R.K. Jeretova 16 kom, Zagrad-Vedež 8 kom, Put javorike Ika 2 kom) ukupne vrijednosti 84.034,00 kn, zamjena drvenih stupova i svjetiljaka na raznim lokacijama 11 kom (54.723,00 kn). Izrađena je projekta dokumentacija za rekonstrukciju stupova u obnovu javne rasvjete u ulivi M. Tita (projekt Opatijska noć) temeljem koje je od fonda zatraženo i dobiveno sufinanciranje zamjene svjetiljki iz programa energetske učinkovitosti. Obavljeni su radovi na više lokacija vezano uz kompletiranje rasvjetnih tijela (74.000,00 kn).

2.7 Pojačano održavanje pomorskog dobra

Obavljeni su popravci postojeće ograde obalnog puta, te djelomično ličenje iste u manjem obimu u odnosu na plan (3.839,34 kn). Dobavljene su nove psihološke barijere 564 m, postavljene i ponovo skinute na neuređenim plažama (49.978,52 kn). Sanirana su oštećenja na sunčalištu uz Stari put i isto je ponovo opločeno (200 m2).

Dobavljen je i postavljan tobogan na plaži Tomaševac i Ičići. Obavljeno je opločavanje dječje plaže Tomaševac (200 m2). Na više lokacija saniran je obalni put kao i zidovi uz istog, a od većih zahvata potrebno je napomenuti sanaciju oštećenja potpornog zida ispod Ville Ariston. Zamijenjeno je 55 m3 finog pijeska na plaži Tomaševac uz radove rješavanja pitanja vodovoda uz istu (60.000,00 kn). Zamijenjena je ograda oko dječjeg igrališta na Tomaševcu. Dobavljena je i obnovljena oprema dječjeg igrališta na plaži u Ičićima. Zamijenjena su dotrajala vrata između plaže Ičići i marine. Dobavljena je naprava za ulaz invalida u more na plaži u Ičićima (44.481,00 kn). U sklopi stavke intervencija na obalnom putu izvedeni ru razni radovi duž obalnog puta u cilju pripreme za turističku sezonu kao: postavljanje signalizacije, sanacija raznih oštećenja, sanacija posljedica juga, opločenja, stupovi za zastave i dr. U navedenoj stavci terećeni su i troškovi uređenja vezano uz Dječju olimpijadu. Ukupna vrijednost izvedenih radova 278.551,20 kn.

Klasa: 363-01/07-01/173

Ur. broj: 2156/01-01-09-5

Opatija, 16. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA GRAD OPATIJA - PLAN 2008. g.

KOMUNALNA DJELATNOST

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - REDOVNO

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr