SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 10. Petak, 20. ožujka 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

34.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/ 01, 8/06, 18/06 - pročišćeni tekst i 12/08), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 16. ožujka 2009. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o ostvarivanju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2008. godinu

I. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 28. studenog 2008. godine, sa izmjenama i dopunama usvojenim 27. ožujka 2008., 24. srpnja 2008. i 27. studenog 2008. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/07, 12/08, 30/08 i 46/08) te Odluke o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama donijete na temelju članka 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2008. godinu.

II. Prihodi i izvješće o realiziranim Programima po svim projektima programa iskazani su u priloženoj tabeli 1.

III. U odnosu na ostvarenje prihoda kako je iskazano u tabeli 1. daje se slijedeće obrazloženje:

1. Komunalni doprinos planiran u iznosu od 5.821.500,00 kuna ostvaren je u iznosu od 5.854.491,16 kuna što je za 0,57% ili 32.991,00 kuna više od planiranog.

2. U odnosu na plan, prihodi od namjenskog povećanja cijene vode ostvareni su sa 94,7% odnosno za 343.684,00 kuna manje od planiranog s obzirom da isti ovise o isporučenim količinama vode.

3. Također su u odnosu na planirano prihodi iz cijene vozne karte za 80,47% ili za 291.813,00 kuna manje u odnosu na plan (1.494.500,00).

4. Ostali prihodi ostvareni su neznatno ispod ili iznad planiranih veličina.

5. Ostvareni prihodi u cijelosti su omogućavali realizaciju planiranog programa.

Manje ostvareni prihodi iz cijena komunalnih usluga (voda i javni prijevoz) nisu utjecali na realizaciju planiranih rashoda čiji su izvor financiranja budući da se radi o prolaznim stavkama.

IV. U odnosu na realizaciju Programa iskazanih u tabeli 1. daje se slijedeće obrazloženje:

1. REALIZACIJA PROGRAMA

Planirani Program u iznosu od 26.091.367,00 kuna realiziran je sa 55,59%, odnosno za 11.586.647,00 kuna manje od plana.

Na ostvarenje Programa bitno je utjecao kasniji početak primjene novog Zakona o javnoj nabavi (Uredbe Vlade RH donesene tek u veljači) tako da je kasnio početak planiranih investicija.

Iz navedenog razloga dio planiranih radova započet je ili ugovoren tek krajem 2008. godine i čiji će završetak uslijediti u 2009. godini. Ukupna vrijednost tih radova iznosi 6.893.487,29 kuna.

Činjenica je također da se dio aktivnosti nije započeo iz razloga što nije prikupljena potrebna dokumentacija i rije

šeni imovinskopravni odnosi (npr. izgradnja Ulice Šet. Carmen Sylva, cesta Ika, priznavanje ulaganja u izgradnju ceste kod objekta Matra, izgradnja prilazne ceste u Dobreću, izgradnja parkirališta u Opriću), kada se očekuje njihova realizacija. Ukupna vrijednost tih investicija iznosi 4.693.159,71 kuna.

Sredstva koja nisu utrošena za investicije koje su u tijeku kao i investicije koje nisu započele i čiji se početak očekuje u idućoj godini prenijeti će se u 2009. godinu.

Ako se uzme u obzir i podatak o vrijednosti investicija koje su započele ili ugovorene krajem 2008. godine, možemo reći da je realno ostvarenje Programa 82,01%.

2. RALIZACIJA PO POTPROGRAMIMA

U 2008. godini radovi na projektima u okviru pojedinih potprograma realizirani su kako slijedi:

2.1) ODVODNJA OBORINSKIH VODA: Potprogram je realiziran sa 45,89% od čega je projekt oborinske kanalizacije uz izgradnju sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere realiziran u 47,50% planiranih vrijednosti, a isti ovisi samoj dinamici realizacije projekta. Za drugi projekt ovoga Potprograma - Izrada projekta odvodnje oborinskih voda u Ičićima je provedena javna nabava, ugovoreni i započeli radovi krajem 2008. godine tako de se završetak radova očekuje početkom 2009. godine.

Nerealizirana sredstva se prenose u 2009. godinu.

2.2) ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (sanitarna kanalizacija): realizirana je u dijelu doznaka Proračunskom fondu sa 93,26%, a ostvarenje ovisi o prikupljenim sredstvima iz cijene vode.

Radovi na izgradnji sekundarne kanalizacijske mreže kao i na razdvajanju sanitarne i oborinske kanalizacije realizirani su sa 47,65% s time da će preostali ugovoreni radovi izvesti u 2009. godini za što je potrebno prenijeti nerealizirana sredstva.

Planirani iznos za sufinanciranje Izrade projekta CS Ika realiziran je u dijelu izrade idejnog projekta (34,70%) te je u tijeku postupak ishođenja lokacijske dozvole isto kao i za sufinanciranje projekta sanitarne kanalizacije uz most u Ičićima (38,67%).

2.3) IZGRADNJA VODOOBSKRBNOG SUSTAVA: radovi na rekonstrukciji vodovoda koji se obavljaju uz izgradnju sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere ostvareni su sa 96,38% , a isti ovise i o samoj dinamici radova na Projektu; sufinanciranje radova na izgradnji projektne dokumentacije vodoopskrbe Poljana realizirano je sa 46,36% s obzirom na zaračunate vrijednosti te se ostatak radova odnosno realizacija očekuje u 2009. godini.

Projket rekonstrukcije VCS realiziran je u cijelosti i u planiranom iznosu.

2.4) IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA: Za Projekt izgradnja dionice ceste Šetalište Carmen Sylva ishodovana je lokacijska dozvola te započela izrada projekta kao i rješavanje imovinsko pravnih odnosa na trasi ceste. S obzirom da započeti radovi nisu zaračunati tijekom 2008. godine osigurana sredstva prenose se u iduću godinu.

Slična situacija je i kod projekta izgradnje ceste u Iki gdje je također ishodovana lokacijska dozvola te započela izrada projekta kao i rješavanje imovinsko pravnih odnosa na trasi ceste. Neutrošena sredstva prenose se u iduću godinu.

Planirani projekt Sanacije pokosa na opatijskom zavoju je ugovoren, ali se njegov završetak očekuje u 2009. godini, dok su ostali radovi na nerazvrstanim cestama realizirani u cijelosti.

Projekti izgradnje gornjeg stroja na nerazvrstanim cestama ostvareni su u dijelu opločavanja Radničke ulice kao i asfaltiranja ceste Tumpići-Guštići u Veprincu dok nije realiziran projekt izgradnje javnog parkirališta u Opriću.

U dijelu izrade projektne dokumentacije svi planirani projekti (osim projektne dokumentacije za cestu Kolavići- Slavići) su ugovoreni, a dijelom i plaćeni.

2.5) IZGRADNJA JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA: izvedeni su svi planirani radovi na uređenju pomoćnog igrališta NK Opatije kao i radovi na stvaranju uvjeta natjecanja na glavnom terenu NK Opatije.

2.6) IZGRADNJA JAVNE RASVJETE: Svi planirani radovi na proširenju javne rasvjete u prigradskim mjestima i u priobalnim mjestima kao i na ulazu u Opatiju u cijelosti su ugovoreni krajem 2008. godine, a njihova realizacija se očekuje početkom 2009. godine. U cijelosti je dovršena planirana izrada projektne dokumentacije javne rasvjete kao i projekt rasvjete na nogometnom igralištu u Opatiji.

2.7) IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA NA POMORSKOM DOBRU: u cijelosti su izvedeni planirani radovi na postavi ograde obalnog puta od Ike do Ičića u dijelu 1. faze dok su započeli i u dijelu realizirani radovi 2. faze čije će okončanje uslijediti početkom 2009. godine. Radovi na sanaciji obalnog zida u Voloskom kroz sufinaciranje iznosa Lučkoj upravi u cijelosti su dovršeni.

2.8.) IZGRADNJA GROBLJA: planirani projekt izrade glavnog i izvedbenog projekta uređenja površine na ulazu u groblje Volosko je ugovoren ali isti nije dovršen te se stoga isti prenosi u 2009. godinu kada se očekuje realizacija.

2.9.) FINANCIRANJE OSTALIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI:

Realizirani su projekti plaćanje iznosa naknade Općini Matulji vezan uz odlagalište otpada Osojnica, Dorade studije javnog gradskog prijevoza,nabavke komunalne opreme.

Sufinanciranje programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Osojnica realizirano je u dijelu početka rješavanja imovinskog pravnih odnosa dok sama sanacija nije započela iz razloga što nije ishođena građevinska dozvola za projekt sanacije. Također su u dijelu realizirani radovi na izgradnji odvojka DTK kao i izrade projekta uređenja zgrade tržnice u Opatiji, dok je za projekt izrade GIS-a javne rasvjete potpisan ugovor za izvođečem i čija će realizacija završiti u 2009. godini.

2.10) PRIZNAVANJE ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU (Izgradnja stambene ulice kod objekta Matra): Projekt priznavanja ulaganja od strane investitora Matra nije realiziran iz razloga što investitor nije priložio uporabnu dozvolu što je jedan od uvjeta da bi se ulaganje moglo priznati.

V. Svi započeti projekti kao i oni čiji se početak očekuje u idućoj godini prenose se u 2009. godinu.

Klasa: 363-01/07-01/172

Ur. broj: 2156/01-01-09-5

Opatija, 16. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

OSTVARENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2008. GODINU

a) Izvori sredstava:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Izvješće o ostvarenju Programa gradnje o  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr