SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 10. Petak, 20. ožujka 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

33.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 21/01, 8/06, 18/ 06 - pročišćeni tekst i 12/08), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 16. ožujka 2009. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju
na privremeno korištenje javnih površina

Članak 1.

U Odluci o davanju na privremeno korištenje javnih površina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/96, 11/98 i 18/08) članak 4. stavak 3. mijenja se i glasi: »Oblik i veličinu naprava iz stavka 1. ovog članka utvrđuje gradonačelnik na temelju prijedloga upravnog odjela nadležnog za komunalni sustav«.

Članak 2.

U članku 5. stavci 3. i 4. brišu se.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. točke 3. i 5. brišu se, a u točki 4. riječi »Park 1. maja i obalni put« zamjenjuju se riječima »Park Angiolina« i riječi »Gradsko poglavarstvo Grada Opatije« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

Članak 4.

U članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi: »U slučaju potrebe gradonačelnik može pored lokacija i namjena iz stavka 1. ovog članka, odrediti i druge lokacije za postavu naprava kao i namjene za koje se koriste«.

Članak 5.

Članak 7. mijenja se i glasi: »Prigodom javnih priredbi, manifestacija, pučkih veselica i drugih skupova prostore i broj lokacija određuje gradonačelnik.«

Članak 6.

U članku 9. iza riječi »odlukom« dodaje se točka te se brišu zarez i riječi »osim korisnika javnih površina iz članka 7. i 20. ove Odluke«.

Članak 7.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi: »Javne površine daju se na privremeno korištenje na temelju ponuda prikupljenih javnim pozivom kojeg raspisuje gradonačelnik«.

Članak 8.

Članak 11. briše se.

Članak 9.

Članak 12. mijenja se i glasi: »Javne površine daju se na privremeno korištenje za namjene iz članka 7. i 8. ove Odluke na temelju zahtjeva zainteresiranih osoba ili provedenog javnog poziva za slučajeve iz članka 7. ove Odluke«.

Članak 10.

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi: »Upravni odjel nadležan za komunalni sustav na temelju odluke gradonačelnika izdaje odobrenje za korištenje javnih površina na vrijeme od najduže jedne godine«.

Članak 11.

Članak 17. mijenja se i glasi: »Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako postupi suprotno odredbama članka: 6., 8., 14. ove Odluke.

Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kazniti će se odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka«.

Članak 12.

Članak 17.a mijenja se i glasi: »Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako postupi suprotno odredbama članka: 6., 8., 14. ove Odluke«.

Članak 13.

Članak 18. mijenja se i glasi: »Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj fizička osoba ako postupi suprotno odredbama članka: 6., 8., 14. ove Odluke«.

Članak 14.

Članak 19. mijenja se i glasi: »Komunalni redar na mjestu počinjenja prekršaja može naplatiti kaznu za pravnu osobu u iznosu od 5.000,00 kuna, za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost u iznosu od 2.500,00 kuna, za fizičku osobu u iznosu od 500,00 kuna i to za prekršaje propisane ovom Odlukom«.

Članak 15.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti odredba članka 6. Odluke o prekršajnim sankcijama (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/07).

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 109/07) i stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 125/08).

Klasa: 011-01/09-01/13

Ur. broj: 2156/01-01-09-1

Opatija, 16. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr