SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
GRAD RAB
28

29.

Na temelju članka 19. i 30. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 11. prosinca 2003. donosi

ODLUKU
o izvršenju Proračuna Grada Raba za 2004.,
2005. i 2006. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna Grada Raba za 2004. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje njegovim prihodima i rashodima, prava i obveze korisnika Proračuna, te upravljanje gradskom imovinom i dugovima.

Članak 2.

Proračun se sastoji od računa prihoda i rashoda, raspoloživih sredstava iz prethodnih godina i računa financiranja i plana razvojnih programa.

Računom prihoda i rashoda iskazuju se svi prihodi i primici koji pripadaju Gradu Rabu po izvorima i vrstama prihoda, te svi rashodi po vrstama za tekuću fiskalnu godinu s usporednim pokazateljima za prethodnu fiskalnu godinu i procijenjenim podacima za naredne dvije fiskalne godine.

U računu financiranja / zaduživanja iskazuju se svi primici od financijske imovine i zaduživanja i svi izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova i kredita.

U planu razvojnih programa iskazuju se planirani rashodi proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u sljedeće tri godine.

Članak 3.

Proračunska sredstva doznačuju se proračunskim korisnicima u skladu s dinamikom ostvarivanja proračunskih primitaka.

Proračunski korisnici smiju doznačena sredstva koristiti isključivo u skladu s namjenama i u visini utvrđenoj Proračunom, te u skladu s godišnjim financijskim planovima, prema dinamici utvrđenoj mjesečnim planovima.

Članak 4.

Izvješće o utrošku sredstava, proračunski korisnici dužni su dostaviti Upravnom odjelu za proračun i financije najkasnije do desetog u mjesecu za prethodni mjesec.

Istovremeno sa izvješćem proračunski korisnici dostavljaju i potrebe za financijskim sredstvima za tekući mjesec, a u skladu s mjesečnim planovima iz članka 3. ove Odluke.

Neutrošena sredstva iz tekućeg mjeseca, proračunski korisnici mogu zadržati na računu, ali ih moraju upotrijebiti za to predviđene namjene, te o tome u narednom mjesecu izvijestiti Upravni odjel za razvoj, prostorno planiranje i javne potrebe i Upravni odjel za proračun i financije, kao i o razlozima zbog kojih je došlo do viška sredstava.

Članak 5.

Postupak nabave roba i usluga može se obavljati isključivo u skladu sa Zakonom o nabavi roba, usluga i ustupanju radova.

Proračunski su korisnici dužni provoditi postupak nabave roba i usluga koje sami nabavljaju u skladu sa zakonom.

Članak 6.

Namjenska sredstva dobivena iz proračuna drugih razina uprave utrošit će se u skladu sa ugovorenom namjenom u odobrenom iznosu.

Članak 7.

Proračun se izvršava u skladu s mjesečnim planovima za njegovo izvršenje, a u skladu s dinamikom ostvarivanja njegovih primitaka.

O dinamici doznačavanja proračunskih sredstava proračunskim korisnicima odlučuje zakonski predstavnik Proračuna.

Članak 8.

Korisnici su dužni Poglavarstvu dostavljati mjesečne financijske planove za izvršenje Proračuna najkasnije 15 dana prije početka razdoblja za koje se planovi donose.

Ukoliko korisnici ne podnesu prijedloge planova iz prethodnog stavka u utvrđenom roku, o visini iznosa odlučuje Poglavarstvo.

Članak 9.

Izdaci koji nisu predviđeni Proračunom ili izdaci koji su planirani u manjem obujmu od potrebnog mogu se podmiriti iz nepredviđenih rashoda do visine proračunske zalihe.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje predsjednik Poglavarstva.

Predsjednik Poglavarstva obvezan je mjesečno izvješćivati Poglavarstvo o korištenju sredstava proračunske zalihe za protekli mjesec.

Svi prijedlozi o povećanju izdataka i primitaka rješavaju se izmjenama i dopunama Proračuna odnosno njegovim uravnoteženjem i podnose se predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave i uprave na razmatranje i donošenje prije njihova izvršenja.

Članak 10.

Primici što ih proračunski korisnici ostvare obavljanjem vlastite djelatnosti sredstva su korisnika Proračuna.

Članak 11.

Odjeli i službe Gradske uprave dužni su brinuti o pravovremenom i potpunom ostvarivanju proračunskih primitaka.

Primici što ih ostvare odjeli i službe Gradske uprave primici su Proračuna grada Raba.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 011-03/03-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-203-31

Rab, 11. prosinca 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Joško Vidas, v. r.

 

Odluka o izvršenju Proračuna Grada Raba   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=49&mjesto=51280&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr