SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 10. Petak, 20. ožujka 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

21.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), Odluke o donošenju izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Opatije (»Službene novine PGŽ«, broj 1/07), Programa mjera za unaprijeđenje stanja u prostoru Grada Opatije za razdoblje od 2007. do 2010. godine (»Službene novine PGŽ«, broj 40/06) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ«, broj 23/01, 8/06, 18/06 - pročišćeni tekst i 12/08) Gradsko vijeće Grada Opatija na sjednici održanoj 16. ožujka 2009. godine donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja 5 - naselja Dobreć
(uključivo namjene T2 i R7) i naselja Krasa, Gržanići,
Kružići, Antići, Kokići, Konjarići i Dražica

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Dobreć (uključivo namjene T2 i R7) i naselja Krasa, Gržanići, Kružići, Antići, Kokići, Konjarići i Dražica (UPU 5), u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja naselja naselja Dobreć (uključivo namjene T2 i R7) i naselja Krasa, Gržanići, Kružići, Antići, Kokići, Konjarići i Dražica (UPU 5), obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju zahtjeve za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu plana te izvori financiranja Plana.

OBUHVAT PLANA

Članak 3.

Obuhvat Plana određen je u Odlukom o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije (»Službene novine PGŽ«, broj 1/07, u daljnjem tekstu:

PPUG Opatije), grafičkim dijelom - kartografski prikaz 3C Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite i 4A Građevinska područja, s površinom obuhvata Plana cca 50,1 ha.

Grafički prikaz granice obuhvata plana, sastavni je dio Odluke.

Grafički prikaz granice ne objavljuje se.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

Područje za koje se izrađuje Plan je građevinsko područje naselja i drugo područje u granicama zone zahvata sa sljedećim sadržajima:

- stambena izgradnja, gradnja u području pod zaštitom (kulturna baština),

- mješovita izgradnja, stambeno poslovna i poslovno stambena, bez značajnijih poslovnih kapaciteta,

- društvena namjena - školstvo, slabo opremljena zona,

- ugostiteljsko - turistička namjena: turistička naselja,

- dijelom komunalno opremljeno područje, prometno prilično loše povezano uskim, strmim, vijugavim prometnicama i pješačkim stazama.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 5.

Osnovni ciljevi i programska polazišta Plana, sukladno PPUG Opatije, su:

a) odrediti osnovne namjene površina:

- područja stambene izgradnje

- područja mješovite izgradnje

- područja izgradnje gospodarskih građevina

- područje ugostiteljsko - turističke izgradnje T22 i T29

- područja izgradnje javnih građevina i sadržaja

- područja sportsko - rekreacijskih sadržaja R72;

b) definirati svu prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu sa zaštitom postojećih i/ili izgradnjom novih pješačkih i kolnih komunikacija;

c) odrediti mjere za zaštitu okoliša i očuvanje kulturne baštine i prirodnih vrijednosti, uređenje zelenih i ostalih zaštitnih površina s posebnim naglaskom na zaštitu šuma maruna;

d) odrediti uvjete gradnje i elemente za uređenje, građenje i korištenje postojećih (rekonstrukcija) i novih površina i građevina.

POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 6.

Za izradu plana koristiti će se stručne podloge izrađene za potrebe izrade PPUG Opatije.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA

Članak 8.

Plan je sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) potrebno izraditi na topografsko katastarskom planu. Plan će se izraditi u mjerilu 1:2.000 koristeći DOF, katastarske planove dobivene od DGU i slojni plan.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 9.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, koja za potrebe izrade predmetnog plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade Plana:

. Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Primorsko-goranska, Inspektorat unutarnjih poslova, Inspekcija zaštite od požara, Rijeka;

. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Rijeka;

. Hrvatske ceste d.o.o., Rijeka

. Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Rijeka;

. Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Rijeka

. HEP, Elektroprimorje Rijeka, Pogon Opatija;

. HEP, Prijenosno područje Rijeka, Rijeka;

. Hrvatske vode, VGO Rijeka, Rijeka;

. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb;

. Komunalac d.o.o. Opatija;

. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Rijeka;

. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci;

. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb

Navedena tijela i osobe pozvati će se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Navedena tijela u svom zahtjevu moraju odrediti važeće propise i njihove odredbe te stručne i ostale dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA

Članak 10.

Rok za izradu Plana po fazama:

- Dostava odluke o izradi plana urbanističkoj inspekciji te dostava odluke i poziva za dostavu prethodnih zahtjeva tijelima i osobama određenim posebnim propisima: u roku od 15 dana od dana donošenja ove Odluke,

- Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu prostornog plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

- Izrada nacrta (koncepcije) prijedloga Plana: u roku od 90 dana od dana potpisivanja ugovora o izradi Plana,

- Prethodna rasprava o nacrtu prijedloga Plana: 15 dana od izrade nacrta prijedloga Plana,

- Izvješće o prethodnoj raspravi, Nacrt prijedloga Plana i utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu: 90 dana od provedene prethodne rasprave,

- Početak javne rasprave: 15 dana od utvrđenog prijedloga Plana,

- Javna rasprava: 30 dana,

- Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga: 60 dana od okončanja javne rasprave,

- Pribavljanje mišljenja o usklađenosti sa zahtjevima: 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva,

- Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana: 30 dana od zaprimanja zadnjeg mišljenja,

- Donošenje Plana: 30 dana od zaprimanja suglasnosti ili proteka Zakonom propisanog roka.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI

Članak 11.

Ovom se Odlukom ne određuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, jer je isto već određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i PPUG-om Opatije.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 12.

Sredstva za izradu plana osigurana su u Proračunu Grada Opatije za 2009. godinu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/09-1-18

Ur. broj: 2156/01-01-09-1

Opatija, 16. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr