SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 9. Utorak, 17. ožujka 2009.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

13.

Na temelju članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,

129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), članka 7. i 8. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/01 i 44/04), članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), a u sklopu provedbe antirecesijskih mjera, Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 16. ožujka 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o odobrenju popusta na vrijednosti boda (B) za izračun iznosa komunalne naknade
za razdoblje srpanj - prosinac 2009. godine

Članak 1.

Za izračun iznosa komunalne naknade za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2009. godine, u skladu s odredbama članka 7. i 8. Odluke o komunalnoj naknadi, odobrava se, u sklopu provedbe antirecesijskih mjera, popust od 20% na vrijednost boda (B) za izračun iznosa komunalne naknade, koji prema Odluci o vrijednosti boda (B) za izračun iznosa komunalne naknade (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/05 i 41/05) iznosi 0,40 kn/m2.

Članak 2.

Sredstva iz kojih će se namiriti iznos popusta (djelomičnog oslobađanja plaćanja komunalne naknade) osigurana su na poziciji 26 (Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve) Proračuna Općine Ravna Gora za 2009. godinu.

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Odsjek za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ravna Gora.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. srpnja 2009. godine.

Klasa: 363-03/09-01/1

Ur. broj: 2112/7-01-09-2

Ravna Gora, 16. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr