SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
GRAD OPATIJA
53

56.

Na temelju članka 22. stavak 4. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine« broj 96/03), Gradsko poglavarstvo Grada Opatije, na sjednici održanoj 16. prosinca 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Savjeta za praćenje cijena javnih usluga

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Savjet za praćenje cijena javnih usluga na području Grada Opatije (u daljnjem tekstu: Savjet) kao stalno radno tijelo Gradskog poglavarstva Grada Opatije.

Članak 2.

Savjet ima pet članova i to: član Gradskog poglavarstva zadužen za komunalnu problematiku koji je ujedno predsjednik Savjeta, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav Grada Opatije, predstavnik »Komunalac« d.o.o., predstavnik »Autotrolej« d.o.o. i predstavnik udruge potrošača.

Mandat članova Savjeta vezan je uz mandat Gradskog poglavarstva.

Članak 3.

Savjet obavlja sljedeće poslove:

- prati ukupno stanje cijena javnih usluga na području Grada Opatije,

- predlaže Gradskom poglavarstvu mjere za unapređenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga na području Grada Opatije,

- razmatra i daje mišljenje Gradskom poglavarstvu na prijedlog cijena javnih usluga na području Grada Opatije,

- daje mišljenje Gradskom poglavarstvu o utvrđivanju cijena javnih usluga na nediskriminirajući način,

- razmatra i očituje se o prijedlozima akata iz nadležnosti Gradskog vijeća i o prijedlozima akata iz nadležnosti Gradskog poglavarstva, a koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na obveze i prava potrošača javnih usluga,

- obavlja i druge poslove posredno ili neposredno u vezi s zaštitom potrošača glede utvrđivanja cijena javnih usluga s ciljem poboljšanja uočenih negativnosti.

Članak 4.

Savjet radi na sjednicama.

O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Sjednicu saziva predsjednik, predlaže dnevni red, predsjedava i upravlja sjednicom, te potpisuje zaključke koje donosi Savjet.

Ako je predsjednik spriječen zamjenjuje ga, sa svim ovlastima predsjednika, zamjenik predsjednika.

Savjet može održati sjednicu ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta.

Odluke iz svog djelokruga Savjet donosi javnim glasovanjem, većinom ukupnih glasova Savjeta.

Predsjednik Savjeta može, po svojoj ocjeni, pozvati na sjednicu i osobe koje mogu doprinijeti radu Savjeta.

Sjednicu saziva predsjednik prema potrebi, a dužan ju je sazvati u roku od 3 dana:

- nakon dobivanja prijedloga cijena komunalnih usluga na koje se sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu treba izjasniti Poglavarstvo ili

- nakon što to zatraži većina članova Savjeta.

Članak 5.

Predsjednik Savjet je dužan stajališta, prijedloge, izvješća ili mišljenja Savjeta dostavljati Gradskom poglavarstvu.

Članak 7.

Administrativne poslove za Savjet obavlja Upravni odjel za komunalni sustav Grada Opatije.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/03-01-15

Ur. broj: 2156/01-02-01-01

Opatija, 16. prosinca 2003.

Predsjednik
Gradskog poglavarsta
Ranko Vlatković, dipl. oec., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr