SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
GRAD OPATIJA
53

54.

Na temelju članka 10. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00 i 32/02) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 23/01), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 18. prosinca 2003. godine donosi

IZVJEŠĆE
o stanju u prostoru na području Grada Opatije
za razdoblje 2001. - 2003. godine

I. UVOD

Uloga prostornog planiranja je da usmjerava i usklađuje razvoj aktivnosti u prostoru, radi njegove učinkovite zaštite. Prostorno planiranje kao kontinuirani proces ne pretpostavlja samo donošenje prostornih planova, već praćenje stanja i procesa u prostoru tijekom izrade i donošenja prostornih planova, ali i prije početka izrade plana kao i nakon njegovog donošenja, odnosno tijekom provedbe ili realizacije postavki plana. Važno je utvrditi da bez sustavno ustrojene dokumentacije prostora nije moguće uspostaviti kvalitetno praćenje stanja u prostoru. Kao prioritetna zadaća postavlja se uspostava informacijskog sustava podataka o prostoru, kao i ekipiranost stručne službe koja prati stanja i procese koji prožimaju sve segmente društva (gospodarske i društvene djelatnosti, promet i infrastrukturu, zaštitu okoliša, demografskih procesa i dr.).

Izvješće o stanju u prostoru izrađuje se temeljem postojeće dokumentacije prostora, analizirajući i ocjenjujući provedbu dokumenata prostornog uređenja u prethodnom dvogodišnjem razdoblju 2001. - 2003. godine utvrđenu u Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« PGŽ broj 30/01, 4/02, 6/02, 26/02, 15/03 i 28/03).

II. IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE

Izradu prostornih planova u promatranom periodu, a i šire, prati niz čimbenika koji utječu na njihovu učinkovitu izradu i provedbu, odnosno na prostorna rješenja sadržana u istima. To su između ostalog:

1) Vlasnički odnosi na nekretninama, koji su prelaskom iz društvenog vlasništva na poznatog vlasnika i uvažavanjem njegovih prava uzrokovali probleme u provedbi planova donijetih u bivšem sustavu, ali i probleme u donošenju novih planova koji prvenstveno nastaju kod stvaranja pretpostavki za izgradnju građevina društvene namjene, javnih ustanova, prometne i komunalne infrastrukture, odnosno zona zaštit

nog zelenila i drugih namjena koje nisu isključivo u funkciji zadovoljavanja potreba vlasnika zemljišta. Za rješavanje navedenih problema trebat će uložiti dodatne napore Grada Opatije za otkupom ili zamjenom nekretnina za zadovoljavanje javnih potreba.

2) Neusklađenost katastra zemljišta i gruntovnih knjiga sa stvarnim stanjem na terenu, odnosno njihova međusobna neusklađenost koje bitno usporavaju razvojne procese, provedbu planova, odnosno obnovu najvažnijih gospodarskih resursa ovog područja. Zbog rješavanje navedenih problema osigurana su sredstva u proračunu za ulazak Grada Opatije u Program državne geodetske izmjere. Potrebno je izraditi evidenciju zemljišta i zgrada u vlasništvu Grada, kao i katastar zelenih površina.

3) Stalne izmjene i nejasne odredbe propisa koji utječu na prostorno planiranje, a prvenstveno regulativa koja rješava vlasničke odnose, zaštitu okoliša, kulturnu i prirodnu baštinu, pomorsko dobro i dr.

III. POKRIVENOST PODRUČJA GRADA PROSTORNIM PLANOVIMA

A) Pregled važećih prostornih planova:

1. Prostorni plan uređenja Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 8/01 i 14/03)

2. PUP dijela Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 3/00)

3. DPU Dom socijalne skrbi u Opatiji (»Službene novine« PGŽ broj 3/00)

4. DPU Vaga-Pavlovac-Preluka (»Službene novine« PGŽ broj 23/00)

5. Izmjena i dopuna DPU garaže i dječjeg igrališta Slatina (»Službene novine« PGŽ broj 20/03),

6. DPU Belveder (»Službene novine« PGŽ broj 20/03),

7. DPU Neptun (»Službene novine« PGŽ broj 12/02),

8. DPU Mali Baredi (»Službene novine« PGŽ broj 23/ 02),

B) Prostorni planovi usvojeni temeljem Programa mjera za izvještajno razdoblje

1. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 14/03),

2. Izmjena i dopuna DPU garaže i dječjeg igrališta Slatina (»Službene novine« PGŽ broj 20/03),

3. DPU Belveder (»Službene novine« PGŽ broj 20/03),

4. DPU Neptun (»Službene novine« PGŽ broj 12/02),

5. DPU Mali Baredi (»Službene novine« PGŽ broj 23/ 02),

C) Prostorni planovi u izradi sukladno Programu mjera:

1. Izmjena i dopuna PPUG Opatije za rekonstrukciju postojećih hotela Continental, Miran i Brijuni, u smislu povećanja kategorizacije istih. Navedenom izmjenom Plana trebalo bi omogućiti cjelovitu realizaciju hotelskog kompleksa, koji se počeo rekonstruirati temeljem konačnih građevnih dozvola za hotele Continental i Brijuni. Kako je investitor u međuvremenu kupio i hotel Miran, čime je omogućeno kvalitetnije rješenje cijelog kompleksa, u čemu je i nedvojbeni interes Grada Opatije, pristupilo se izradi izmjene Plana uz slijedeće smjernice:

- rekonstrukcija hotela Continental, Miran i Brijuni izvesti će se uz zadržavanje hotelske namjene, na način da se uz smještajne kapacitete predvide i prateći sadržaji (restorani, welnes centar, kongresna dvorana, i dr.), kao i različiti poslovno-trgovački sadržaji u prizemnim etažama uz ulicu M.Tita,

- rekonstruirati septičku taložnicu ispred hotela Brijuni u otvoreni bazen,

- rekonstruirati toplu vezu između hotela Brijuni i Miran, ispod ulice V. C. Emina,

- potrebno je također riješiti pitanje prometa i prometa u mirovanju, kao i maksimalnog hortikulturnog uređenja.

2. PPUG Opatije II Izmjena i dopuna

Navedeni plan je u izradi, sa utvrđenim smjernicama, kojima bi trebalo omogućiti rekonstrukciju i izgradnju objekata na području Grada Opatije, a da se ne naruše naslijeđene prostorne vrijednosti, prirodne i kulturne baštine, već da se iste maksimalno iskoriste, kao i položaj i klimatske prednosti Grada Opatije, te omogući razvoj turističke destinacije sa svim pratećim sadržajima i poslovanjem kroz cijelu godinu, sukladno postavkama Razvojno marketinškog plana turizma opatijske rivijere, izrađenog po Institutu za turizam. Plan se predviđa donijeti u 2004. godini.

3. UPU Opatija

Navedeni plan je u izradi, sa osnovnom zadaćom rješavanja namjene površina u građevinskim područjima, pitanja prometa i prometa u mirovanju, te određivanja elemenata za rekonstrukciju i izgradnju objekata u obuhvatu navedenog Plana, kao i svih drugih elemenata propisanih Zakonom, Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova. Rokovi izrade i donošenja trebali bi pratiti rokove navedene u prethodnoj točki.

4. UPU Ičići

Navedeni plan je u izradi, ali zbog složene prostorne situacije i vrlo visokih zahtjeva koji se postavljaju pred prostorna rješenja pojedinih sadržaja, sportska namjena, hotelska namjena, javne građevine, javne površine, ostali sadržaji, »centra« Ičići, kao i prometna rješenja u obuhvatu Plana, očekuje se provođenje propisane procedure sa pomakom od cca 3 mjeseca u odnosu na prethodne planove.

5. DPU Ičići

PPUG Opatije određen je obuhvat Plana koji je identičan obuhvatu UPU-a Ičići, kako je upitna potreba dva puta rješavati istu problematiku (namjena površina, promet i infrastrukturu i dr.), a upitna je i zbog veličine zahvata vremenska realizacija DPU-a Ičići predlaže se u proceduri izmjene i dopune PPUG Opatije izmijeniti obuhvat DPU-a Ičići, koji bi onda detaljno obradio neophodne sadržaje npr. zonu ispod Liburnijske ulice, te područje bivše bolnice i Triestine, odnosno neizgrađena područja u neposrednoj blizini.

6. DPU Črnikovica

Plan je u izradi sukladno Programu mjera i odredbi članka 71. I. Izmjene i dopune PPUG Opatije. U tijeku je izrada nacrta Plana.

7. Prostorni plan područja posebnih obilježja »Park prirode Učka« - nositelj izrade je Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, a izrađivač plana Zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje u Rijeci. Plan je prošao javnu raspravu.

D) Prostorni planovi koji nisu započeti, a predviđeni su Programom mjera:

1. DPU Kosovo

2. DPU Kuk

3. DPU Kosovo - Principi

4. DPU Groblje Volosko-Kosovo II - Škrbići

5. DPU Slatina

6. DPU Groblje Opatija - Mušićevac

7. DPU Vrutki

8. DPU Punta Kolova

9. DPU Tošina

10. DPU Ika - Oprić

11. DPU Veprinac

12. DPU Mala Učka

13. DPU Poklon

14. DPU Arentz - Lipovica

15. DPU Baredi

16. DPU Metal

17. DPU III. Plan zemljišta koje služi redovnoj uporabi izgrađenih objekata

18. DPU Višenamjenska dvorana

19. DPU Pobri

20. DPU Doli - Učka

21. DPU Pehlji - Veprinac

22. DPU Hotelijerski fakultet

23. DPU Gaj - Dobreć

24. Izmjena i dopuna DPU Neptun

Navedeni planovi nisu započeti prvenstveno zbog potreba prethodnog donošenja planova iz prethodne glave C), točke 2., 3., 4. i 6., koji trebaju definirati smjernice za izradu navedenih planova, odnosno nije postojao interes investitora.

E) Prostorni planovi stavljeni izvan snage:

1. GUP Opatija (»Službene novine« PGŽ broj 6/89, 16/99 i 32/01)

2. PUP Mušićevac (»Službene novine« PGŽ broj 1/91 i 32/01)

3. PUP Kosovo (»Službene novine« PGŽ broj 25/89 i 32/ 01)

4. DPU II. Plan zemljišta koje služi redovnoj uporabi izgrađenih objekta (»Službene novine« PGŽ broj 30/01)

5. DPU Lipovica u Opatiji (»Službene novine« PGŽ broj 3/98, 32/01).

Planovi iz točki 1., 2., 3. i 4. stavljeni su izvan snage odlukama Gradskog vijeća, a Plan pod točkom 5. prestao je vrijediti zbog neusklađenosti sa Zakonom o prostornom uređenju (»Narodne novine« RH broj 30/94, 68/98, 35/99 i 61/00), a rok za usklađenje istekao je 30.03.2003. godine.

IV. STUDIJE, PODLOGE I DR.

1. Konzervatorska studija Grada Opatije - izrađena kao zakonska obveza koja prethodi donošenju prostornih planova, elementi kojima je propisana zaštita kulturne baštine biti će ugrađena u prostorne planove, a sa ciljem što kvalitetnije revitalizacije graditeljskog nasljeđa.

2. Idejno rješenje obilaznice Opatije je izrađeno po IGH PC Rijeka, nositelji izrade su Hrvatske ceste d.d. Zagreb, jer se radi o državnoj cesti predviđenoj za gradnju Strategijom i Programom prostornog uređenja RH. U pripremi je izrada studije utjecaja na okoliš, čije se usvajanje predviđa provesti do ljeta 2004. godine, a u međuvremenu je potrebno usaglasiti idejno rješenje sa susjednim općinama.

3. Ostale studije iz Programa mjera koje nisu izrađene, treba ugraditi u Program za razdoblje 2004. - 2005. godine, te prići njihovoj izradi.

V. ANALIZA PROVOĐENJA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

1. PPUG Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 8/01)

Praćenjem provedbe navedenog Plana uočena je pojava izgradnje većeg broja višestambenih i apartmanskih građevina. Navedeni problem nastao je zbog toga što su odredbe plana omogućavale izgradnju građevina značajnih površina budući se u ukupnu izgrađenost nisu računale ukopane etaže sa tri strane, kao ni mansarde. Zbog navedenih pojava u provedbi Plana donijeta je I. Izmjena i dopuna PPUG Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 14/03) kojom je prvenstveno do donošenja UPU-a Opatija i Ičići onemogućeno izdavanje lokacijskih dozvola, na području njihovog obuhvata, za izgradnju novih građevina, kao i rekonstrukciju postojećih građevina izvan gabarita. Na područjima izvan zone obuhvata UPU-a Opatija i Ičići, smanjena je moguća ukupna površina građevine, bez izrade DPU-a. Navedena problematika biti će u cijelosti razriješena donošenjem prije navedenih planova u izradi.

Kao posljedica tako uvedenih restriktivnih mjera kroz I. Izmjenu plana, uočeni su problemi kod obnove postojećih hotela ukoliko isti žele zbog povećanja kategorizacije ili kvalitete ponude, rekonstruirati objekt izvan postojećih gabarita. Navedeni problem potrebno je riješiti kroz još jednu izmjenu PPUG Opatije koja bi se odnosila na rekonstrukciju postojećih hotela i potrebnih sadržaja uz njih. Navedeno je potrebno provesti prije donošenja UPU-a Opatija i Ičići,. te II. Izmjene PPUG Opatije, zbog pokrenutog investicijskog ciklusa obnove opatijskih hotela, koji zahtijeva određene rokove izrade potrebnih dokumenata za gradnju, te same gradnje, prekoračenje kojih povlači velike štete za turizam Opatije (nova radna mjesta, poboljšanje ukupne ponude i dr.), a i samih investitora.

Dana 1. prosinca 2003. godine zaprimljena je informacija Urbanističkog instituta Hrvatske iz koje je razvidno da se u PPUG Opatija (»Službene novine« PGŽ broj 8/01), pojavljuje razlika u veličini građevinskog područja u tekstualnom dijelu (710,61 ha) i grafičkom dijelu (996 ha) koja iznosi 285,39 ha. Poduzete su mjere da se navedeni podaci provjere, te su predložene hitne mjere da bi se umanjile moguće štete u prostoru.

2) DPU NEPTUN

Sukladno Programu mjera izrađen je navedeni DPU, te je započeta gradnja na predmetnom hotelskom kompleksu. Kako je u međuvremenu investitor podnio zahtjev za proširenje zahvata DPU, odnosno izmjenom i dopunom DPU, a koja je prihvaćena člankom 71. I. Izmjene i dopune PPUG Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 14/03), Programom mjera za razdoblje 2004. - 2005. godine predvidjeti će se izrada izmjena i dopuna DPU-a Neptun.

3) DPU MALI BAREDI

Navedeni plan donijet je sukladno Programu mjera, te se prišlo realizaciji dijela zahvata u prostoru, koji su istim predviđeni (višestambena izgradnja, te dio infrastrukture).

VI. IZGRADNJA GRAĐEVINA INFRASTRUKTURE, UREĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Sukladno Programu gradnje izgradile su se slijedeće građevine infrastrukture ili njihovi dijelovi:

U 2001. godini:

1. rekonstrukciju raskrižja Nova cesta - dr. Ante Mandića - Varljenska cesta

2. asfaltiranja nerazvrstanih cesta i puteva: MO Veprinac- Učka (Put za Luković, 600 m2), MO Poljane (ulaz Puhari s ceste Veprinac-Učka, 60 m2, i cesta od Korići do kbr. 200, 300 m2), MO Ičići (Ulica Pomoraca, 1000 m2 i Ulica 1. maja, preostali dio, 300 m2), MO Pobri (Put za Volosko, 300 m2 i Put Dukino - dio, 300 m2), MO Oprić (Put Biškupi, 300 m2 i odvojak od B. Honović do Puta Vrh Ike (150 m2), MO Dobreć (od boćarije u smjeru Vicinići - dio, 640 m2).

3. program vodoopskrbe Veprinca

4. Izgradnja sustava za navodnjavanje parkovnih površina (Park Margerita - centralni travnjak, 1400 m2 i park Angiolina - travnjak Schiler, 532 m2).

U 2002. godini:

1. Vodoopskrba Veprinca

2. Raskrižje N.cesta -Varljenska c. - dr.M.Laginje - Varljenska cesta

3. Sufinanciranje radova Varljenska cesta od Kosova u pravcu Pobri (ŽUC, 456 m1) - započeti radovi, završeni 2003.

4. Pripremne aktivnosti na rješavanju vodoopskrbe Ičići

5. Sufinanciranje geodetskih radova za izradu projekata sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere

6. Asfaltiranje (betoniranje) cesta i puteva (kom. doprinos):

-Veprinac: put za Tumpići, 600 m2 i put za Plahuti, 600 m2, put škola-Žanini 300 m2,

-Ičići: betoniranje dijela Omladinske ul. (130 m2), Puta za Veprinac (360 m2),
asfaltiranje i uređ.parkirališta uz Poljansku c.,

-Oprić: put ispod naselja stambene zadruge, 370 m2;

-Dobreć: betoniranje uspona na cesti prema tunelu, 300 m2;

-Pobri: put Zubci (120 m2), kod zgrade Pobarska 15 (200 m2).

7. Sufinanciranje sanacije obalnog zida u luci Opatija

8. Priključci na fekalnu kanalizaciju

9. Oborinska kanalizacija I. M. Ronjgova

10. Oborinska kanalizacija Volosko - Put uz Dol

11. Sekundarna fekalna i oborinska kanalizacija Voloskog između Katalinićeve i Štangerove ul.

U 2003. godini:

1. Proširenje javne rasvjete

1. Proširenje javne rasvijete po MO

-MO Dobreć - 2 rasvj. mjesta

-MO Ika - 2 rasvj. mjesta

-MO Ičići - 2 rasvj. mjesta

-MO Poljane - 2 rasvj. mjesta

-MO Veprinac - 2 rasvj. mjesta

-MO Punta Kolova - 2 rasvj. mjesta

-MO Vasanska - 2 rasvj. mjesta

-MO Belveder - 4 rasvj. mjesta

-MO Volosko - 4 rasvj. mjesta - I. Pošćića

-MO Tošina - 2 rasvj. mjesta

-MO Pobri - 2 rasvj. mjesta

-MO Kosićevo - 2 rasvj. mjesta

-MO Oprić - 2 rasvj. mjesta

2. Javna rasvjeta obalnog puta od lučice Ičići do Ike

2. Asfaltiranja cesta i puteva

- Veprinac, cesta Zagrad ( 250 m) i dr.

- Poljane, ulaz Puhari sa ceste za Učku m2 100

- Pobri, cesta Put za Zupci, 150m2

-Dobreć, betoniranje i asfaltiranje dijela ceste prema tunelu Učka, m2 450

3. Dobava i postava ograde obalnog puta (200 m1)

4. Izgradnja potpornog zida između ville Florida i Lučice Ičići m2 150

5. Popločavanje sunčališta na dionici Volosko-Ika m2 100

6. Nastavak radova na razdvajanju fekalne i oborinske kanalizacije u Voloskom

7. Oborinska kanalizacija

1.Izgradnja oborinske kanalizacije na nerazvrstanim cestama, m1 50

2.Dovršenje izgradnje oborinske kanalizacije parka Margerita, m1 85

3. Oborinska kanalizacija I. M. Ronjgova

4. Oborinska kanalizacija Volosko - Put uz Dol

8. Priključci na fekalnu kanalizaciju

9. Sufinanciranje radova Varljenska cesta (ŽUC)

10. Izgradnja BUS ugibališta u Iki - Vrh Ike (Lovran-Op.)

11. Izgradnja BUS ugibališta u Iki - Vrh Ike (Op.-Lovran) - radovi zastali radi imovinsko-pravnih problema

13. Uređenje Šetališta Carmen Sylva

14. Izgradnja ceste naselje Kosovo-Vaga (dokumentacija)

15. Sufinanciranje sanacije obalnog zida plivališta Volosko

16. Izrada oborinske kanalizacije dijela parka Sv. Jakova kod Šporera

17. Sufinanciranje komunalne infrastruktura u sklopu rekonstrukcije Nove ceste od 40.Boxa do P.Kolove - radovi započeli koncem 2003. godine, biti će završeni u 2004:

-nogostupi, ograde, nivelacija pristupnih puteva i stubišta (dio uz investiciju Hrvatskih cesta)

- oborinska kanalizacija Nove ceste

18. Sufinanciranje izgradnje parkirališta bolnice Thallasotherapia

19. Rješavanje vodopskrebe Ičića (radovi započeli koncem 2003. godine, biti će završeni u 2004.)

20. Izrada glavnih projekata sanitarne i oborinske kanalizacije Liburnijske rivijere (sufinanciranje prema Sporazumu sa Hrvatskim vodama, te općinama Lovran, Matulji i M. Draga)

21. Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije vodoopskrbe Oprića i Dobreća Buzdonka, visoka zona)

22. Rješavanje sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere po Projektu zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području - I faza vezana uz rekonstrukciju Nove ceste - radovi započeli koncem 2003. završiti će se u 2004. godini.

23. Komunalno uređenje lokacija za gradnju stanova na Tošini planirano za 2003. započeti će u 2004. godini

Sastavni dio ovog Izvješća je i prikaz izdatih lokacijskih i građevnih dozvola u promatranom razdoblju.

Klasa: 350-01/03-01/61

Ur. broj: 2156/01-01-03-1

Opatija, 18. prosinca 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Bruno Starčić, dipl. ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=49&mjesto=10006&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr