SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
GRAD OPATIJA
53

53.

Na temelju članka 11. stavak 1. članka 29. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/ 99, 61/00 i 32/02) i Izvješća o stanju u prostoru na području Grada Opatije, te članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 23/01), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 18. prosinca 2003. godine donosi

PROGRAM
mjera za unapređenje stanja u prostoru za područje Grada Opatije za razdoblje 2004. - 2005. godine

I. UVOD

Ovim Programom mjera predviđa se izrada, odnosno nastavak izrade prostornih planova ili njihovih izmjena i dopuna, koje će omogućiti učinkovitu zaštitu prostora Grada Opatije, te njegov razvoj koji se u prvom redu treba realizirati kroz obnovu postojećih hotela, kao i izgradnju pratećih sadržaja, koji će uz korištenje klimatskih prednosti, omogućiti cjelogodišnje poslovanje gospodarskih subjekata, sukladno smjernicama utvrđenim u Razvojno marketinškom planu turizma opatijske rivijere.

II. IZRADA PROSTORNIH PLANOVA

Izradi prostornih planova predviđenih ovim Programom mjera može se pristupiti donošenjem pojedinačnih odluka Poglavarstva Grada Opatije. Na temelju analize postojećih planova, procjenjuje se da treba pristupiti ili nastviti izradu slijedećih planova:

1. II. Izmjena i dopuna PPUG Opatije

Sukladno Programu mjera za razdoblje 2001. - 2003. godine započeta je izrada plana i utvrđene smjernice za izradu. Predviđa se njegovo donošenje u 2004. godini.

2. Izmjena i dopuna PPUG Opatije za rekonstrukciju postojećih hotela Continental, Miran i Brijuni, u smislu povećanja kategorizacije istih.

Izrada plana započeta je sukladno Programu mjera i utvrđenim smjernicama kako slijedi:

- rekonstrukcija hotela Continental, Miran i Brijuni izvesti će se uz zadržavanje hotelske namjene, na način da se uz smještajne kapacitete predvide i prateći sadržaji (restorani, welnes centar, kongresna dvorana, i dr.), kao i različiti poslovno-trgovački sadržaji u prizemnim etažama uz ulicu M. Tita,

- rekonstruirati septičku taložnicu ispred hotela Brijuni u otvoreni bazen,

- rekonstruirati toplu vezu između hotela Brijuni i Miran, ispod Ulice V. C. Emina,

- potrebno je također riješiti pitanje prometa i prometa u mirovanju, kao i maksimalnog hortikulturnog uređenja.

3. Izmjena i dopuna PPUG Opatije za rekonstrukciju postojećih hotela i preispitivanje građevinskih područja

Navedena izmjena plana predlaže se sukladno navedenom u Izvješću o stanju u prostoru, da bi se omogućila obnova postojećih hotela i izgradnja potrebnih sadržaja uz njih, između ostalog vodenog parka Thalassotherapie te sportske dvorane i bazena, a prvenstveno zbog omogućavanja realizacije rokova gradnje u periodu kada to najviše odgovara Gradu Opatiji, odnosno početak gradnje u jesen 2004. godine. Također izmjenama odredbi ograničiti mogućnost gradnje na svim građevinskim područjima.

4. UPU Opatija

Navedeni plan je u izradi, sa osnovnom zadaćom rješavanja namjene površina u građevinskim područjima, pitanja prometa i prometa u mirovanju, te određivanja elemenata za rekonstrukciju i izgradnju objekata u obuhvatu navedenog Plana, kao i svih drugih elemenata propisanih Zakonom, Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova. Plan bi trebalo donijeti u 2004. godini.

5. UPU Ičići

Sukladno Izvješću o stanju u prostoru nastavljaju se radovi na izradi UPU-a Ičići prema utvrđenom planerskom zadatku iz kojeg ističemo potrebu rješavanja pojedinih sadržaja: sportska namjena, hotelska namjena, javne građevine, javne površine, ostali sadržaji »centra« Ičića kao i kompletna infrastrukturna rješenja obuhvata Plana.

6. DPU Ičići

Izrada navedenih planova započeta je po prethodnom Programu mjera, iste je potrebno dovršiti sukladno procjenama navedenim u Izvješću o stanju u prostoru za prethodno razdoblje, uz napomenu da je kroz izmjenu PPUG Opatije potrebno izmijeniti obuhvat DPU-a Ičići.

7. DPU Črnikovica

Izrada plana započeta po Programu mjera za prethodno razdoblje i sukladno odredbi članka 71. I. Izmjena i dopuna PPUG Opatije. U tijeku je izrada nacrta plana. Potrebno je nastaviti izradu plana.

8. DPU Kuk

Izradi pristupiti po donošenju UPU-a Opatija, odnosno II. Izmjene PPUG Opatije kojima će se utvrditi smjernice za njegovu izradu.

9. DPU Slatina

Izradi pristupiti po donođenju izmjene i dopune PPUG Opatije koja se odnosi na rekonstrukciju postojećih hotela.

10. Izmjena i dopuna DPU-a Neptun

Plan je bio predviđen i prethodnim Programom mjera, ali nije izrada bila u planu prioritetna. Izraditi sukladno odredbi članka 71. Izmjena i dopuna PPUG Opatije (Službene novine PGŽ, br. 14/03).

11. DPU Kvarner

Detaljnim planom trebalo bi riješiti pitanje rekonstrukcije hotela Kvarner, Vile Amalija, restorana Zelengaj i cjelokupnog uređenja prostora u obuhvatu plana.

12. DPU Imperijal

Detaljnim planom odrediti uvjete rekonstrukcije hotela Imperijal i susjednih građevina u obuhvatu plana, te uvjete uređenja cjelokupnog prostora, sa naglaskom na pitanja prometa i parkiranja, te zaštite kulturne i prirodne baštine.

13. DPU Palace-Bellevue

Detaljnim Planom odrediti uvjete rekonstrukcije hotela Palace i Bellevue, te ostalih građevina u zahvatu plana, te

uvjete uređenja cjelokupnog prostora, sa naglaskom na pitanjima zaštite kulturne baštine.

Izradi planova pod toč. 11., 12. i 13. prići po donošenju izmjene i dopune PPUG Opatije.

14. Izmjene i dopune DPU-a Vaga-Pavlovac-Preluka u Opatiji (»Službene novine« PGŽ, br. 23/00)

Izmjenama i dopunama Detaljnog plana omogućiti izgradnju sportske dvorane, bazena i pratećih sadržaja.

15. UPU Ika-Oprić

Urbanistički plan uređenja kojim je u zoni obuhvata potrebno prvenstveno riješiti namjenu površina i infrastrukturu, uz zadovoljavanje svih ostalih potreba građana na navedenom području.

Granice područja obuhvata navedenih planova određene su grafičkim dijelom PPUG Opatije (Službene novine PGŽ, br. 8/01), odnosno grafičkim prilozima koji su sastavni dio ove odluke i ne objavljuju se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Odluku o pristupanju izradi prostornih planova donosi Gradsko poglavarstvo Grada Opatije. Planovi se donose sukladno Uredbi o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (NN RH, br. 101/98), a izrađuju se sukladno Pravilniku o sadržaju, mjerilima, kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN RH, br. 106/98).

III. STRUČNE PODLOGE, STUDIJE I DR.

1. Prometna studija naselja Opatija

2. Studija plinifikacije Grada Opatije

3. Studija uređenja obalne šetnice

4. Studija uređenja šetnice Carmen Sylve, kao i svih vertikalnih šetnica koje povezuju obalnu šetnicu sa zaleđem

5. Topografsko - katastarske podloge

6. Elaborat vlasništva nad nekretninama Grada

7. Ažuriranje katastra instalacija.

Navedeni dokumenti pridonijeti će što kvalitetnijem rješavanju prostornih problema, realizaciji prostornih planova, zaštiti kulturne i prirodne baštine, a time učinkovitijem gospodarskom razvoju.

IV. IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Temeljem postojeće prostorno planske dokumentacije i Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2004.-2006. će se u razdoblju 2004.- 2005. godine izgraditi slijedeće:

a) 2004. godine

a) Odvodnja oborinskih voda

1 Izgradnja oborinske kanal. na nerazvrstanim cestama, m1 100

2 Oborinska kanalizacija Kozji breg, Ičići, uz radove na vodoopskrbi Ičića

3 Izgradnja oborinske kanalizacije prema DPU Mali Baredi

4 Oborinska kanalizacija Nove ceste, uz izgradnju sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa po Projektu zaštite od onečišćenja mora - I faza uz rekonstr. Državne ceste D-66 (Nova cesta)

5 Razdvajanje sustava mješovite kanalizacije Volosko

6 Završetak izgradnje oborinske kanalizacije park Angiolina, 100 m1

b) Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda (sanit. kanaliz.)

1 Izgradnja sekundarne kanalizacije uz radove na Novoj cesti (dio koji nije uključen u projekt izgradnje sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa koji se financira po Projektu zaštite od onečišćenja mora)

2 Izgradnja sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa po Projektu zaštite od onečišćenja mora - I faza, vezana uz projekt rekonstrukcija državne ceste D-66 (Nova cesta) - dio iz cijene vode 4 kn/m3

3 Sanit. kanalizacija po DPU Mali Baredi, m1 200, duktil f 100

c) Izgradnja vodoopskrbnog sustava

1 Rekonstrukcija vodovoda, uz izgradnju sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa po Projektu zaštite od onečišćenja mora

d) Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i puteva

1 Imovinsko pravno sređivanje Ulice Šet. Carmen Sylve (1/10 potr. sred.)

2 Veprinac, asfaltiranje zaseoka Zubinići (300 m2),

3 Veprinac, asfaltiranje ceste Vela Učka, 100 m1

4 Veprinac, betoniranje Mandrija-Plokata (d=15 cm, 300 m2)

5 P. Kolova, rekonstr. pristupnog puta do obalnog puta kod M. Tita 187

6 Poljane, asfaltiranje ceste Ladeti, 80 m1

7 Pobri, preasfalt. Pužev breg, 312 m2

8 Pobri, asfalt. Ulica Dragi - Bulić, 100 m2

9 Pobri, asfalt. iznad restorana Pužev breg, 280 m2

10 Ičići, I faza uređenja parkirališta kod Vile Florida (projekt, rubnjaci, tampon, 1700 m2)dio radova na parkiralištu kod Vile Foride (projekt, rubnjaci, tampon, 1700 m2)

11 Ika, asfalt. ul. B. Zdrinščaka, 300 m2

12 Ika, postava zaštitne ograde u B. Zrinščaka, kod kbr 6., 30 m1

13 Ika, sanacija stepenica Primorska ul. - obal. puta kod volti

14 Opatija, izgradnja parkirališta u Ul. M. Brajše (22 PM)

15 Dobreć, zaštitna ograda kod boćarije, 30 m1

16 Kolne površine po DPI Mali Baredi (projekti, dozvole, izgradnja 940 od 6259 m2)

17 Dobreć, betoniranje i asfaltiranje dijela ceste prema tunelu Učka, m2 600

e) Izgradnja javne rasvjete

1 Tošina, prošir. JR - 5 stupova Kuk-Vaga

2 Belveder, prošir. JR - 4 rasvj. mjesta

3 Oprić, prošir. JR - 2 rasvj. mjesta + 4 tijela od kapelice prema Dobreću

4 Dobreć, interpolacija 2 rasvj. mjesta

5 Ika, interpolacija 2 rasvj. mjesta

6 Ičići, interpolacija 2 rasvj. mjesta

7 Poljane, interpolacija 2 rasvj. mjesta

8 Veprinac, interpolacija 2 rasvj. mjesta

9 Punta Kolova, interpolacija 2 rasvj. mjesta

10 Vasanska, interpolacija 2 rasvj. mjesta

11 Pobri, interpolacija 2 rasvj. mjesta

12 Kosićevo, interpolacija 2 rasvj. mjesta

f) Izgradnja objekata i uređaja na pomorskom dobru

1 Dobava i postava ograde obalnog puta, 240 m1

2 Popločavanje sunčališta ispod obalnog puta (Volosko- Ika), 100 m1

3 Sanacija glave zaštitnog gata privezišta Ičići (sufinanc. radova Lučke uprave)

g) Komunalno uređenje lokacija za gradnju stanova

1 Komunalno uređenje uz I program društv.poticane stanogradnje (Tošina)

2 Kom. infrastruktura za II program društv. poticane stanogradnje

h) Kom. uređenje uz rekonstr. h. Continental, Brioni i Triglav

b) 2005. godine

a) Odvodnja oborinskih voda

1 Izgradnja oborinske kanal. na nerazvrstanim cestama, m1 100

2 Izgradnja oborinskog kolektora u Ul. M. Laginje, m1 100

3 Izgradnja oborin. kolektora od stub. Lipovica do potoka Lipovica, m1 100

4 Oborinska kanalizacija, uz projekt izgradnje sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa po Projektu zaštite od onečišćenja mora

b) Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda (sanit. kanaliz.)

1 Izgradnja sekundarne kanalizacije uz radove na Novoj cesti (dio koji nije uključen u projekt izgradnje sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa koji se financira po projektu zaštite od onečišćenja mora)

2 Izgradnja sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa po Projektu zaštite od onečišćenja mora - dio iz cijene vode 4 kn/m3

c) Izgradnja vodoopskrbnog sustava

1 Rekonstrukcija vodovoda, uz izgradnju sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa po Projektu zaštite od onečišćenja mora

2 Vodoopskrba Oprić-Dobreć-Lovran (radovi se izvode i financiraju od 2005-2007.

d) Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i puteva

1 Imovinsko pravno sređivanje ulice Šet.Carmen Sylve (1/ 10 potr.sred.)

2 Dobreć, beton. i asfaltiranje dijela ceste prema Tunelu Učka, m2 600

3 Ičići, dovršetak izgradnje parkir.kod vile Floride (asf, hort.ur, sign, odv)

4 Sanacija potpornog zida u ul. V.C. Emina u Iki

e) Izgradnja javnih i zelenih površina

1 Rekonstrukcija parka Dražica, m2 3000

f) Izgradnja javne rasvjete

1 Dobreć, interpolacija2 rasvjetna mjesta

2 Ika, interpolacija 2 rasvjetna mjesta

3 Ičići, interpolacija 2 rasvj. mjesta

4 Poljane, interpolacija 2 rasvj. mjesta

5 Veprinac, interpolacija 2 rasvj. mjesta

6 Punta Kolova, interpolacija 2 rasvj. mjesta

7 Vasanska, interpolacija 2 rasvj. mjesta

8 Belveder, 4 rasvjetna mjesta (uz investiciju Triglav)

9 Tošina, 5 stupova Kuk-Vaga, 5 stupova Preluk-Volosko

10 Pobri, interpolacija 2 rasvj. mjesta

11 Kosićevo, interpolacija 2 rasvj. mjesta

12 Oprić, interpolacija 2 rasvjetna mjesta

g) Izgradnja objekata i uređaja na pomorskom dobru

1 Dobava i postava ograde obalnog puta, 160 m

h) Komunalno uređenje lokacija za gradnju stanova

Sredstva potrebna za izradu navedenih prostornih planova, te ostale dokumentacije, osigurati će se u Proračunu Grada, odnosno iz drugih izvora.

Osim navedenog potrebno je po donošenju DPU-ova predviđenih ovim Programom mjera, predvidjeti rješavanje pitanja uređenja građevinskog zemljišta u zoni obuhvata DPU-a.

Program mjera donosi se za razdoblje od dvije godine, odnosno period 2004. i 2005. godine.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« PGŽ, a stupa na snagu osam dana od dana objave.

Klasa: 350-01/03-01/62

Ur.broj: 2156/01-01-03-1

Opatija, 18. prosinca 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Bruno Starčić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr