SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 8. Petak, 13. ožujka 2009.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

4.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine« broj 90/92, 94/93, 117/93, 5/97, 128/99 i 33/01), članka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 59/96 i 105/04) i članka 12. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Županije primorsko-goranske« broj 47/07) Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 5. ožujka 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o uređenju prometa na području Općine Lopar

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i pravila odvijanja prometa na javno-prometnim površinama u Općini Lopar te mjere za njihovo provođenje.

Članak 2.

Javno-prometnim površinama, u smislu ove Odluke smatraju se: ceste, trgovi, parkirališta i druge prometne površine koje su u funkciji vozila i pješaka u Općini Lopar (u daljnjem tekstu: Općina).

Članak 3.

Promet na javnim prometnim površinama dopušten je svima pod jednakim uvjetima i u granicama propisanim zakonom i ovom Odlukom.

Na javno-prometnim površinama ne smiju se poduzimati bilo kakve radnje ili djelatnosti koje bi mogle oštetiti javnu površinu ili ugroziti sigurnost i protočnost prometa.

Članak 4.

Izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i upravljanje prometnim površinama vrši Općina, Županijska uprava za ceste i Hrvatska uprava za ceste.

Općinsko poglavarstvo daje i sva odobrenja vezana uz osnovne i prateće sadržaje prometnih površina, kao i za sve radnje koje se na njima obavljaju.

Sva mišljenja i suglasnosti vezane uz sigurnost prometa po prometnim površinama, osim na javnim cestama, izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova - Policijska uprava Županije Primorsko-goranske Rijeka.

Policijska uprava dužna je u roku od 15 dana od primljenog zahtjeva dati ili uskratiti prethodnu suglasnost.

Ukoliko Polilcijska uprava ne postupi na način i u roku iz prethodnog stavka, smatra se da je suglasnost dana.

Sva mišljenja i suglasnosti vezane uz sigurnost prometa na javnim cestama, izdaje Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

II. PROMETNO-TEHNIČKI ELEMENTI JAVNO- PROMETNIH POVRŠINA

Članak 5.

Osnovni prometno-tehnički elementi javnih cesta na području Općine moraju udovoljavati osnovnim zahtjevima iz čl. 6., 7., 8. i 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 59/96 i 105/04) osim onih elemenata koji su detaljnije propisani ovom Odlukom.

Osnovni prometno-tehnički elementi svih nerazvrstanih i ostalih cesta, te drugih prometnih površina na području Općine moraju udovoljavati svim elementima propisanim za javne lokalne ceste u Zakonu o sigurnosti prometa (»Narodne novine« broj 59/96 105/04) i Zakona o javnim cestama (»Narodne novine« broj 100/96 i 180/04), te svim pratećim propisima i odlukama, osim ako odlukama Općine nije drugačije određeno.

Iznimno, postojeće javne, nerazvrstane i ostale ceste, te druge prometne površine mogu pri korištenju do prve rekonstrukcije imati i manje prometno - tehničke elemente od propisanih.

O provedbi odredbi prethodnog stavka brine Jedinstveni upravni odjel Općine (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel Općine).

Članak 6.

Nerazvrstane i druge ceste, na kojima se odvija dvosmjerni promet, moraju imati najmanje dva prometna traka, najmanje ukupne širine kolnika 6,00 metara.

Nerazvrstane i druge ceste, na kojima se obavlja dvosmjerni promet, mogu imati i najmanju širinu kolnika od 5,50 metara, ako na prometnici nije predviđeno vođenje teškog prometa i autobusnog prometa. Pri tome se lokalni promet opskrbe, čistoće i sl. ne smatra teškim teretnim prometom.

Nerazvrstane i druge ceste, na kojima se odvija jednosmjerni promet, moraju imati najmanju širinu kolnika 4,00 metra, iznimno 3,50 metara, odnosno ako se na njemu ne odvija promet teretnih vozila i autobusa iznimno 3,25 metara.

Širina postojećih kolnika nerazvrstanih i drugih cesta može iznimno biti i manja od onih u stavku 1. do 3. ovog članka, ali se obvezno moraju izgraditi proširenja za mimoilaženje i obilaženje vozila na najmanjoj udaljenosti od 300 metara izvan naseljenih mjesta, odnosno 150 metara u naseljenim mjestima.

Sve glavne nerazvrstane i ostale ceste moraju imati na svom kraju okretište za vozila, na kojem je zabranjeno parkiranje.

Iznimno, pristupne ceste do individualnih stambenih objekata kao i ceste u već potpuno izgrađenom području mogu biti manjih dimenzija.

Članak 7.

U naseljenim mjestima uz kolnik mora obavezno biti i obostrani, a najmanje jednostrani nogostup širine 1,60 metara.

Najmanja širina posebnih pješačkih staza ili stepeništa, odvojenih od cesta, iznosi 1,60 metara.

Članak 8.

Pješački nogostupi su uređene površine koje moraju biti visinski ili na drugi način odvojene od kolnika, minimalne širine 1,60 metara.

Iznimno, prema stručnoj procijeni lokacije i intenzitetu pješačkog prometa te u urbanistički izgrađenom prostoru, širina nogostupa može biti manja, ali ne manja od 1,00 metra.

Članak 9.

Fizičke i pravne osobe koje izvode rekonstrukcije ili druge radove na nerazvrstanim i drugim cestama, te na prometnim površinama na kojima se odvija promet, dužne su prije početka radova pribaviti odobrenje Općinskog poglavarstva uz suglasnost Policijske uprave. Investitor je dužan odmah nakon završetka radova prekopanu površinu dovesti u prijašnje stanje.

Ako se tijekom odvijanja radova ili po završetku radova na prometnim površinama ne može kolna površina dovesti istog dana u prijašnje stanje, a postoji potreba da se na istoj odvija promet, investitor je dužan svako ulegnuće dublje od 5 centimetara privremeno prekriti odgovarajućim i učvršćenim limom.

Članak 10.

Kada se u svezi s gradnjom ili rekonstrukcijom građevinskih objekata zauzima nogostup ili kolnik, mora se ostaviti najmanje 1,00 metar slobodnog prostora za kretanje pješaka i postaviti zaštitnu ogradu, odnosno 3,00 metara slobodnog prostora.

Članak 11.

Vlasnik, odnosno korisnik zemljišta uz javno-prometnu površinu dužan je brinuti se da krošnja stabla i drugo raslinje kao ni reklama ne zaklanja tijela javne rasvjete, prometne znakove, te ne ometaju preglednost na križanjima te da ne ulaze u slobodne profile kolnika i pješačkih zona.

III. PROMETNA I TURISTIČKA SIGNALIZACIJA, ZAŠTITNA I PRATEĆA OPREMA

Članak 12.

Prometni znakovi i oznake na kolniku na javnim i nerazvrstanim cestama, te drugim prometnim površinama, postavljaju se u skladu s odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama i drugim pratećim pravilnicima, propisima, odredbama i Hrvatskim normama.

Prometne znakove i oznake na kolniku određuje Jedinstveni upravni odjel, a postavlja ih izvođač radova kojeg Općinsko poglavarstvo odabere kao najpovoljnijeg.

O postavljanju i uklanjanju prometnih znakova Jedinstveni upravni odjel vodi trajnu evidenciju sa upisanim vremenom (datumom i satom) promjene.

Znakovi koji se postavljaju moraju na svojoj poleđini imati datum postavljanja znaka.

Dotrajale i oštećene znakove treba u roku od 10 dana zamijeniti, a postojeće treba uredno održavati.

Članak 13.

Turistička i ostala slična signalizacija može se postaviti na najmanoj udaljenosti 1,00 metara od ruba kolnika, a na mjestima gdje se postavlja na pješački nogostup, donji rub znaka mora biti na najmanjoj visini od 2,20 metara od površine nogostupa.

 

Turistička i ostala slična signalizacija mora biti dvojezična i to na hrvatskom i engleskom jeziku.

Turistička i ostala slična signalizacija, kiosci i drugi montažni i stalni objekti, kao ni bilo kakvo visoko raslinje, ne smije se postavljati tako da zaklanja pogled na standardnu prometnu signalizaciju, kao ni unutar trokuta preglednosti na raskrižjima, te mora biti osigurana dobra preglednost raskrižja.

Za postavljanje kioska, oglasnih stupova ili panoa i drugih objekata uz prometne površine, odobrenje se od strane Općinskog poglavarstva, uz prethodnu suglasnost Policijske uprave, izdaje samo ako nije u suprotnosti s odredbama prethodnih stavaka ovog članka i drugih Odluka Općine.

Članak 14.

Na prometnim površinama mogu se postavljati zaštitne ograde, stupici, betonske polukugle ili druge fizičke prepreke u svrhu zaštite pješaka, sprečavanja parkiranja vozila i prilaza na površine uz prometnicu, ukoliko ne smanjuju propisanu minimalnu širinu pješačkog nogostupa.

Na pješačkim nogostupima ispred ustanova za predškolsku djecu, škola, sportskih i drugih javnih dvorana, igrališta te drugih javnih objekata ispred kojih se redovito okuplja veći broj, posebno djece, moraju se postaviti zaštitne ograde i stupići.

O postavi i održavanju zaštitnih ograda ili stupica brine Jedinstveni upravni odjel Općine.

Za postavu svih prepreka iz stavka 1. ovog članka potrebno je pribaviti prethodnu suglasnost Policijske uprave.

Članak 15.

Potrebu za postavljanjem zaštitnih ograda i stupica kao i lokaciju istih određuje Općinsko poglavarstvo, a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

Postavu i održavanje zaštitnih ograda ili stupica obavlja trgovačko društvo registrirano za tu djelatnost (u daljnjem tekstu: trgovačko društvo).

Na zahtjev vlasnika ili korisnika stambenog ili poslovnog prostora Poglavarstvo može dati suglasnost za postavu zaštitnih stupica, ograda ili drugih prepreka, a radi slobodnog pristupa u objekt.

Fizičke prepreke postavlja trgovačko društvo, a na trošak podnositelja zahtjeva.

Za postavu prepreka iz st. 1. i 3. ovog članka potrebno je pribaviti suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova - Policijske uprave primorsko-goranske Rijeka.

Policijska uprava dužna je u roku od 15 dana od primljenog zahtjeva dati ili uskratiti suglasnost.

Ukoliko Policijska uprava ne postupi na način i u roku iz prethodnog stavka, smatra se da je suglasnost dana.

Članak 16.

Jedinstveni upravni odjel odobrava i provodi mjere u svezi rasvjete, svjetlećih reklama i natpisa što se nalaze uz cestu.

Članak 17.

Rasvjeta, svjetleće reklame i natpisi, što se nalaze uz ceste, bez obzira na njihovu udaljenost, ne smiju izazivati blještanje.

Žarulje i rasvjetna tijela javne rasvjete moraju se održavati tako da je osigurana kvalitetna osvijetljenost.

Članak 18.

Na mjestima gdje postoji javna rasvjeta pješački prijelaz mora biti osvijetljen u odnosu tako da je pješak osvijetljen s one strane s koje nailaze vozila.

Križanja, prilazi križanjima, obilježeni pješački prijelazi, stajališta autobusnih linija moraju biti osvijetljeni jačim osvjetljenjem od osvjetljenja drugih ulica.

Prometni znak u blizini svjetiljke mora biti postavljen tako da bude kvalitetno osvijetljen.

IV. UREĐENJE PROMETA

1. Ceste s prednošću prolaza na raskrižjima

Članak 19.

Privozi cesta s prednošću prolaza na raskrižjima odredit će se posebnim projektom, a utvrdit će ih Općinsko poglavarstvo uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

2. Sustav tehničkog uređenja prometa (regulacija prometa)

Članak 20.

Tehničko uređenje prometa na prometnim površinama Općine određuje Poglavarstvo Općine Lopar, a na prijedlog trgovačkog društva.

Regulaciju prometa utvrđuje Općinsko poglavarstvo uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova - Policijske uprave primorsko-goranske Rijeka.

Članak 21.

Uređenjem prometa u smislu ove odluke smatra se:

1. određivanje ceste s prednošću prolaza,

2. određivanje organizacije prometnih tokova (dvosmjerni i jednosmjerni promet),

3. sustav tehničkog uređenja prometa,

4. ograničenje brzine kretanja,

5. određivanje zone smirenog prometa i načina smirivanja prometa,

6. određivanje parkirališnih površina i način parkiranja, zabrana parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja,

7. uklanjanje dotrajalih i oštećenih vozila,

8. ostalo, u skladu s odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama i ovom Odlukom.

Članak 22.

Tehničkim uređenjem prometa u užem smislu iz članka 22. ove Odluke smatra se određivanje mjesta postavljanja vertikalne i horizontalne signalizacije, semaforskih, parkirnih i drugih signalnih i svjetlosnih uređaja i određivanje načina rada tih uređaja, te određivanje mjesta postavljanja prometne, zaštitne i druge opreme na prometnim površinama.

Za postavljanje, programiranje i održavanje zadužen je Jedinstveni upravni odjel u suradnji s komunalnim društvom.

Članak 23.

Uređenje prometa na prometnoj mreži područja Općine utvrđuje Općinsko poglavarstvo uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova - Policijske uprave primorsko-goranske Rijeka.

Policijska uprava dužna je u roku od 15 dana od primljenog zahtjeva dati ili uskratiti suglasnost.

Ukoliko Policijska uprava ne postupi na način i u roku iz prethodnog stavka, smatra se da je suglasnost izdana.

Članak 24.

Privremeno regulaciju prometa na javno-prometnim površinama zbog izgradnje, rekonstrukcije i popravaka građevinskih objekata i instalacija odobrava Općinsko poglavarstvo.

Pod istim uvjetima Općinsko poglavarstvo može zabraniti promet na javnoj ili nerazvrstanoj cesti ako se radovi ne mogu izvesti bez obustave prometa.

3. Ograničenje brzine kretanja vozila

Članak 25.

Na području Općine vozila se na nerazvrstanim i ostalim cestama izvan naselja ne smiju kretati brzinama većim od 80 km/h, a u naselju brzinama većim od 50 km/h, odnosno brzinom većom od brzine dopuštene postavljenim prometnim znakom za cijelo naselje ili njegov dio.

Prema prometno-tehničkim elementima cesta i u zonama smirenog prometa brzina se može ograničiti i na 30 km/h, a po potrebi i na manje.

4. Parkirališne površine, parkiranje i zabrane parkiranja

Članak 26.

Parkirališna površina (u daljnjem tekstu: javno parkiralište) dio je javno-prometne površine namijenjen za parkiranje vozila.

Parkirališna površina (u daljnjem tekstu: privatno parkiralište) površina je u vlasništvu pravne ili fizičke osobe namijenjena za parkiranje vozila vlasnika ili trećih osoba.

Javno i privatno parkiralište mora biti označeno prometnom signalizacijom, sukladno propisima o sigurnosti prometa.

Na svim javnim parkirnim mjestima, osim na privatnim parkiralištima, fizičke prepreke mogu se postavljati po odobrenju Gradskog poglavarstva, uz prethodnu suglasnost MUP-a.

Članak 27.

Javno parkiralište može biti s naplatom ili bez naplate. Javno parkiralište na kojem se obavlja naplata određuje Poglavarstvo Općine.

Članak 28.

Poslove organizacije i naplate parkiranja na javnom parkiralištu obavlja komunalno društvo.

Visinu naknade za parkiranje utvrđuje Poglavarstvo Općine.

O uređenju i održavanju javnog parkirališta brine komunalno društvo.

Članak 29.

Parkiranje na javnom parkiralištu s naplatom može biti s ograničenim ili neograničenim vremenom trajanja parkiranja, za sve ili pojedine vrste vozila.

Članak 30.

Javno i privatno parkiralište s naplatom mora imati oznaku radnog vremena, dopuštenog trajanja parkiranja, visinu naknade za parkiranje i oznaku vozila kojem je dozvoljeno parkiranje.

Članak 31.

Teretnom vozilu nosivosti veće od 1,5 t, njegovom priključnom vozilu, autobusu, kamp i drugim prikolicama i radnom stroju parkiranje je dozvoljeno na posebnom parkiralištu čiju lokaciju utvrđuje Poglavarstvo Općine.

Članak 32.

Za naplatu parkiranja koristi se parkirna karta.

Parkirna karta je isprava kojom korisnik parkirališta dokazuje da je platio odgovarajuću naknadu te da se na parkiralištu zadržava u okviru dopuštenog vremena.

Izgled parkirne karte određuje trgovačko društvo koje je ujedno dužno organizirati prodaju istih na dostupan način.

Članak 33.

Komunalno društvo ne odgovara za štete nastale na vozilima na javnim parkiralištima iz ove Odluke, kao ni za njihovo otuđenje.

Članak 34.

Način naplate na javnom parkiralištu utvrdit će se Općim uvjetima koje donosi Poglavarstvo Općine, a na prijedlog komunalnog društva.

Članak 35.

Pravo na povlaštenu naknadu za parkiranje na javnom parkiralištu pod naplatom komunalno društvo utvrdit će se pravnoj i fizičkoj osobi koja u neposrednoj blizini posluje, a nema mogućnost besplatnog parkiranja.

Vozilo iz stavka 1. ovog članka mora biti označeno naljepnicom koju izdaje komunalno društvo uz predočenje potrebne dokumentacije kojom dokazuje poslovanje na određenoj lokaciji.

Članak 36.

Na javnom parkiralištu iz članka 37. stavka 1. ove Odluke, može se na zahtjev korisnika dati na upotrebu rezervirano parkirališno mjesto.

Za rezervirano parkirališno mjesto plaća se naknada. Na javnom parkiralištu pod naplatom broj rezerviranih mjesta ne smije prijeći 10% od ukupnog broja parkirališnih mjesta.

Članak 37.

S korisnikom rezervacije parkirališnog mjesta trgovačko društvo zaključuje ugovor o zakupu u skladu s ovom Odlukom.

Ugovor o zakupu zaključuje se na rok od jedne godine uz mogućnost njegova produljenja.

Iznimno, zbog promjene prometnih okolnosti, ugovor o zakupu može se raskinuti i prije isteka roka od godine dana s tim da se korisniku osigura drugo parkirno mjesto u neposrednoj blizini.

Članak 38.

Rezervirano parkirališno mjesto može se odobriti za:

1. MUP,

2. inspekcijske službe,

3. pravne i fizičke osobe.

Članak 39.

Na javnom parkiralištu moraju se posebno označiti rezervirana parkirališna mjesta za vozila invalida oznakom posebnog međunarodnog znaka za pristupačnost, a koja se mogu koristiti samo kada je znak za pristupačnost istaknut na vozilu.

Vremenski se ograničava trajanje parkiranja na rezerviranom parkirališnom mjestu za invalide na maksimalno 4 sata.

Članak 40.

Korisnici rezerviranih parkirališnih mjesta iz članka 38. točke 1. i 2. ne plaćaju naknadu za rezervirano parkirališno mjesto.

 

Članak 41.

Lokacije i broj rezerviranih parkirališnih mjesta za korisnike iz članka 38. točke 1. i 2. ove Odluke određuje Poglavarstvo Općine.

Rezervirana parkirališna mjesta za vozila iz članka 38. stavak 1. i 2. isključuje pravo na obavezno osiguranje slobodnog parkirnog mjesta.

Rezervirana parkirališna mjesta iz prethodnog stavka, daju se na uporabu na rok od najduže dvije godine s mogućnošću produljenja.

Članak 42.

Rezervirano parkirališno mjesto mora biti posebno označeno.

Zabranjeno je neovlašteno zaustavljanje i parkiranje na rezerviranom parkirališnom mjestu.

Članak 43.

Sredstva prikupljena naplatom od parkiranja prihod su komunalnog društva i koriste se za pokriće troškova poslovanja, održavanje postojećih i uređenje novih parkirališnih mjesta te za razvoj djelatnosti parkiranja, prema Programu koji će odobriti Poglavarstvo.

5. Pješačke zone i zone smirenog prometa i ograničenja

Članak 44.

U pješačkim zonama na području Općine zabranjeno je kretanje i parkiranje vozila, osim u slučajevima utvrđenim zakonom.

U zoni smirenog prometa i u pješačkim zonama na području Općine kao i na javno prometnim površinama na kojima je promet zabranjen ili ograničen, u iznimnim ili opravdanim slučajevima može se odobriti kretanje i zaustavljanje vozila.

U zoni smirenog prometa vozila se ne smiju kretati brzinom većim od brzine hoda pješaka.

Odobrenje kretanja utvrđuje Jedinstveni upravni odjel Općine.

Članak 45.

Odobrenje i uvjete za iznimno prometovanje pješačkim zonama može izdati Jedinstveni upravni odjel za vozila u sljedećim slučajevima:

- kada je neophodno za odvijanje svekolikih djelatnosti fizičkih i pravnih osoba u Općini,

- invalidima,

- kod izvođenja građevinskih i ostalih radova radi odvoza i dovoza materijala, pod uvjetom da je investitor ishodovao odobrenje za privremeno korištenje uz obvezu naknade štete koja može nastati zbog nepoštivanja propisane nosivosti,

- kod selidbe.

Članak 46.

Zabrana prometovanja pješačkim zonama se ne odnosi na vozila:

a) vozila hitne pomoći, vatrogasna vozila i vozila MUP- a, kada postoji neodgodiva službena potreba

b) vozila službenih servisa ža neophodne intervencije u svrhu otklanjanja kvarova kao na HT, TT, električnim, vodovodnim, kanalizacijskim i sličnim instalcijama, kada postoji neodgodiva potreba

c) vozila za održavanje čistoće u vremenu od 04 do 07 h te od 14 do 17 h.

Članak 47.

Zonom smirenog prometa određuju se ceste:

- sve nerazvrstane ceste na području Općine Lopar

- cesta Lukovac - Lučica

6. Zaustavljanje vozila radi opskrbe

Članak 48.

Poglavarstvo Općine određuje prostor, način i uvjete za zaustavljanje vozila radi opskrbe, uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 49.

Zaustavljanje vozila radi opskrbe dozvoljeno je na prostoru rezerviranom za vozila opskrbe koji mora biti obilježen prometnim znakom i oznakom na kolniku.

Na prometnom znaku mora se vidljivo istaknuti vrijeme u kojem je dozvoljena opskrba.

Članak 50.

Dostava osnovnih prehrambenih namirnica, lijekova, dnevnog tiska, te poštanskih i drugih pošiljaka može se obavljati u vremenu od 5,00 do 9,00 sati i 14,00 do 17,00 sati, pod uvjetom da se vozilo za opskrbu zaustavlja samo na mjestu obilježenom za tu namjenu.

Članak 51.

Motorno vozilo kojim se obavlja dostava može biti maksimalno 7,5 tona ukupne nosivosti.

Propisuje se maksimalno zadržavanje motornih vozila za opskrbu na rezerviranom parkirališnom mjestu za opskrbu na 30 minuta, odnosno samo na vrijeme trajanja utovara i istovara robe.

Članak 52.

Na javno prometnim površinama ne smije se odlagati roba, predmeti i stvari svih vrsta, izuzev za trajanja utovara i istovara.

7. Uklanjanje i premještanje nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila

Članak 53.

Vozilo koje nije parkirano u skladu s odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 59/96 i 105/04) i odredbama ove Odluke uklonit će se i premjestiti na lokaciju koju za tu namjenu odredi Poglavarstvo Općine, a na temelju naloga ovlaštene osobe Ministarstva unutarnjih poslova.

Ovlaštena osoba odredit će premještanje vozila i u svim drugim slučajevima kada je vozilo parkirano na mjestima na kojima se ugrožava sigurnost ih normalan tok prometa.

Članak 54.

Vozila parkirana na mjestima na kojima se obavlja naplata parkiranja, a ako parkiranje nije plaćeno ili ako je za više od tri sata isteklo vrijeme plaćenog parkiranja, uklonit će se i privremeno premjestiti na lokaciju koju za tu namjenu odredi Poglavarstvo Općine, a po nalogu ovlaštene osobe koju odredi Poglavarstvo (u daljem tekstu ovlaštena osoba).

Članak 55.

Troškove uklanjanja, premještanja i čuvanja vozila podmiruje vlasnik vozila.

Troškove premještanja vozila radi održavanja manifestacija, javnih priredbi ili sličnih aktivnosti ukoliko nije najmanje 24 sata ranije označio ili objavio da je na određenim mjestima zabranjeno zaustavljanje i parkiranje, snosi organizator.

Članak 56.

Poslove uklanjanja, premještanja i izdavanja vozila obavlja ovlaštena osoba.

Članak 57.

Visinu troškova uklanjanja, premještanja i čuvanja vozila utvrđuje Poglavarstvo Općine.

Troškovi iz stavka 1. ovog članka prihod su trgovačkog društva.

Članak 58.

Autobus, teretno vozilo, priključno vozilo, kamp i druga prikolica te radni stroj parkiran na mjestu koje nije namijenjeno za parkiranje tog vozila blokirat će se napravom za blokiranje kotača, a po nalogu ovlaštene osobe.

Članak 59.

Blokiranje i deblokiranje obavlja trgovačko društvo.

Troškove blokiranja i deblokiranja vozila podmiruje vlasnik vozila i dužan ih je platiti prije nego se deblokiranje izvrši.

Visinu troškova blokiranja i deblokiranja utvrđuje Poglavarstvo Općine, a troškovi su prihod trgovačkog društva.

Komunalno društvo dužno je izvršiti deblokadu vozila u roku od dva sata nakon što vlasnik predoči dokaz o uplati troškova iz st. 1. ovog članka.

Nakon deblokiranja vlasnik vozila dužan je odmah ukloniti vozilo s mjesta gdje je bilo nepropisno parkirano.

V. POSEBNOST REGULACIJE PROMETA U VRIJEME TURISTIČKE SEZONE

Članak 60.

Vrijeme turističke sezone utvrđuje se od blagdana Duhova tekuće godine do 30. rujna tekuće godine.

Članak 61.

Za vrijeme turističke sezone primjenjuju, se Opći uvjeti o načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima pod naplatom na području Općine Lopar.

VI. NADZOR

Članak 62.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši Jedinstveni upravni odjel za komunalni sustav.

Članak 63.

U obavljanju nadzora nad provođenjem ove Odluke, komunalni redar ovlašten je da:

- nadzire primjenu ove Odluke,

- izdaje naloge, odnosno zabrani fizičkim i pravnim osobama obavljanje određenih djelatnosti,

- predlaže pokretanje prekršajnog postupka,

- izriče i naplaćuje novčane kazne na licu mjesta,

- poduzme druge radnje i mjere za koje je ovlašten.

Komunalni redar ovlašten je donositi usmene i pismene naloge u vidu rješenja za provedbu gore navedenih radnji.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 64.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kuna, a za ponovljeni slučaj kaznom od 2.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupi suprotno sljedećim člancima ove Odluke: čl. 3., čl. 9., čl. 10. čl. 11., čl. 13., čl. 17., čl. 18.

Članak 65.

Novčanom kaznom u iznosu od 750,00 kuna za ponovljeni slučaj kaznom od 1.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupi suprotno sljedećim člancima ove Odluke: čl. 26., čl. 31., čl. 32., čl. 52.

Članak 66.

Novčanom kaznom od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ili odgovorna osoba pravne osobe ako postupi suprotno sljedećim člancima ove Odluke: čl. 3., čl. 10., čl. 11., čl. 13., čl. 17., čl. 18.

Članak 67.

Novčanom kaznom od 250,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ili odgovorna osoba pravne osobe ako postupi suprotno sljedećim Člancima ove Odluke: čl. 9., čl. 44., čl. 50.

Članak 68.

Novčanom kaznom od 250,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako postupi suprotno sljedećim člancima ove Odluke: čl. 26., čl. 31., čl. 32., čl. 35., čl. 36., čl. 39., čl. 49., čl. 50., čl. 51.

Članak 69.

Komunalni redar ovlašten je naplatiti novčanu kaznu u iznosu od 500,00 kuna na mjestu izvršenja prekršaja kada je počinitelj prekršaja zatečen u njegovu izvršenju, a koje je suprotno sljedećim člancima ove Odluke: čl. 31., čl. 39., čl. 42., čl. 44. stavak 1. i 2., čl. 49. stavak 1., čl. 50., čl. 51. i čl. 52.

Članak 70.

Na osnovi prijave policije, inspekcijskog tijela, ovlašene osobe Jedinstvenog upravnog odjela ili komunalnog društva utemeljene na neposrednom zapažanju, a kojim je dovoljno utvrđeno da je okrivljenik učinio prekršaj iz čl. 64., 65., 66., 67. i čl. 68. ove Odluke, Jedinstveni upravni odjel Općine će nadležnom Prekršajnom sudu podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 71.

Potrebne suglasnosti i akte u svezi ove Odluke izdaje Jedinstveni upravni odjel za komunalni sustav, ukoliko nije propisana nadležnost nekog drugog tijela.

Članak 72.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/09-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-09-02

Lopar, 5. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=602&mjesto=51281&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr