SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 8. Petak, 13. ožujka 2009.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

3.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05), članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08), članka 3. stavak 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/ 03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04), Odluke o uređenju prometa na području Općine Lopar, te članka 18. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/07) Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 5. ožujka 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o uvjetima i načinu parkiranja, organizaciji, uređenju
i načinu naplate javnih parkirališta, te blokiranju,
deblokiranju, premještanju i čuvanju vozila
na području Općine Lopar

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se određuju:

- javna parkirališta (naplatna i nenaplatna) na području Općine Lopar,

- uvjeti i način naplate parkiranja,

- cijena parkiranja,

- uvjeti i način blokiranja, deblokiranja, premještanja i čuvanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila,

- visina troškova blokiranja, uklanjanja i čuvanja nepropisno parkiranih vozila.

Članak 2.

Parkirališna površina (u daljnjem tekstu: javno parkiralište) dio je javno-prometne površine namijenjen za parkiranje vozila.

II. JAVNA PARKIRALIŠTA - UREĐENJE, UVJETI I NAČIN NAPLATE

Članak 3.

U Općini Lopar utvrđuju se sljedeća javna parkirališta:

1. parkiralište »Livačina«,

2. parkiralište »Rtić«,

3. parkiralište »Donji mel«,

4. parkiralište »Gornji mel«,

5. parkiralište »Mul«,

6. parkiralište »Melak«,

7. parkiralište »Barsi«,

8. parkiralište »Gaj«,

9. parkiralište »Brajdine«.

Na području Općine Lopar zabranjeno je parkiranje na površinama kojima raspolaže i upravlja Općina Lopar, a koje nisu navedene kao javna parkirališta u prethodnom stavku.

Članak 4.

Javno parkiralište može biti sa naplatom ili bez naplate.

Svako javno parkiralište iz prethodnog članka mora imati osigurana dva parkirna mjesta za invalide.

Članak 5.

Kao naplatna javna parkirališta utvrđuju se:

0. zona

1. parkiralište »Barsi«,

2. parkiralište »Gaj«,

3. parkiralište »Brajdine«,

I. zona

4. parkiralište »Livačina«,

5. parkiralište »Rtić«,

6. parkiralište »Donji mel« (od vaza prema moru),

7. parkiralište »Gornji mel«,

8. parkiralište »Mul«,

9. parkiralište »Melak« (od vaza do ceste),

II. zona

10. parkiralište »Melak«

Članak 6.

Poslovi naplate parkiranja, kao i poslovi blokiranja, deblokiranja, premještanja nepropisno parkiranih i napuštenih vozila, te čuvanje istih u skladu s ovom odlukom, a sukladno članku 3. stavak 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu, određeni su kao komunalna djelatnost od osobitog lokalnog značaja, te se obavljanje istih povjerava trgovačkom društvu u vlasništvu Općine Lopar, temeljem ugovora.

Osoba - izvršitelj poslova iz stavka 1. ovoga članka (u daljnjem tekstu: Izvršitelj) snosi odgovornost za obavljanje istih poslova u skladu sa zakonskom regulativom, koja se na istu djelatnost odnosi.

Članak 7.

Javno parkiralište s naplatom mora imati vidno istaknutu obavijest o radnom vremenu, dopuštenom vremenu trajanja parkiranja, cjeniku parkiranje, visini troškova premještanja tj. blokiranja vozila bez naplatne karte za parkiranje, visini troškova blokiranja vozila koje je prekoračilo vrijeme dozvoljenog parkiranja, te broj telefona i mjesto gdje se premješteno vozilo može preuzeti nakon plaćenih troškova.

Cjenik i ostale oznake i obavijesti moraju biti, uz hrvatski, prevedeni na barem još dva jezika: njemački, engleski, izrađeni estetski i u standardnim mjerama.

Osoblje izvršitelja koje obavlja naplatu parkiranja mora biti urednog izgleda, u urednoj odjeći na kojoj je vidljiv natpis da se radi o osobi koja vrši naplatu parkiranja, naziv koncesionara i sl.

Osoblje izvršitelja koje obavlja naplatu parkirališta obvezno je turistima i vlasnicima vozila davati potrebne turističke informacije, te u okviru mogućnosti, pripomoći regulaciji prometa.

Uređenje parkirališta, te izrada vertikalne i horizontalne signalizacije što uključuje i označavanje parkirnih mjesta, obveza su izvršitelja.

Članak 8.

Za naplatu parkiranja koristi se parkirna karta koja mora imati sve elemente propisane poreznim propisima i mora se prodavati korisniku parkiranja na dostupan način (automatskom naplatom ili ručnom naplatom-prodajom od ovlaštenog djelatnika izvršitelja), a posebno mora imati:

- oznaku javnog parkirališta,

- redni broj karte - računa,

- datum i vrijeme dopuštenog trajanja parkiranja,

- obavijest o načinu isticanja parkirne karte,

- oznaku izvršitelja (fizičke ili pravne osobe) koja je izdala kartu tj. koja obavlja naplatu parkiranja.

Članak 9.

Kupnjom parkirne karte korisnik parkirališta dokazuje da je zaključio ugovor o korištenju javnog parkirališta, da je platio odgovarajuću naknadu, te da se na parkiralištu zadržava u okviru dopuštenog vremena.

Korisnik parkirališta obvezan je parkirnu kartu vidno istaknuti s unutarnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla vozila.

Naplatom parkiranja ne preuzima se odgovornost za otuđenje vozila ili otuđenje stvari u vozilu, te za štetu koja moguće nastane na vozilima parkiranim na javnim naplatnim parkiralištima.

Članak 10.

Cijena parkiranja, s uključenim PDV-om, može iznositi najviše:

1. Na parkiralištu iz članka 5. točka 8.:

- za osobna i kombi vozila najviše 25,00 kn po danu,

2. Na parkiralištima iz članka 5. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6.

- za osobna i kombi vozila najviše 20,00 kn za cjelodnevno parkiranje,

- za autobuse i kamione 60,00 kn za cjelodnevno parkiranje.

Izvršitelj može naplaćivati parkiranje i po povlaštenim cijenama, koje, s uključenim PDV-om, mogu iznositi najviše:

I. zona

- 500,00 kn sezonska karta,

II. zona

- 300,00 kn sezonska karta.

3. Stanovnici sa prebivalištem na području Općine Lopar imaju pravo na popust od 50% na utvrđene cijene sezonskih parkirnih karata na temelju predočenja osobne iskaznice i prometne dozvole od Policijske postaje Rab.

4. U II. zoni sva parkirna mjesta rezervirana su za sezonske karte.

5. Za vrijeme manifestacija korisnici sezonskih parkirnih karata dužni su isti prostor osloboditi od automobila i drugih stvari.

Cijenu parkiranja, u okvirima utvrđenima ovim člankom, određuje izvršitelj.

Članak 11.

Od obveze plaćanja usluge parkiranja, na parkiralištu »Mul«, izuzeti su korisnici koji imaju prebivalište na području Općine Lopar, a legalno posjeduju privezište »Mul«, što dokazuju predočenjem osobne iskaznice, plovidbene dozvole i prometne dozvole izdane od Policijske postaje Rab ovlaštenoj osobi izvršitelja, temeljem čega, kod istoga, ostvaruju pravo na posebnu iskaznicu-propusnicu za parkiralište, a neprekidno koriste parkirno mjesto do 5 sati.

Članak 12.

Korisnik javnog parkirališta koje se naplaćuje čini povredu ugovora o korištenju javnog parkirališta ako:

- ne istakne parkirnu kartu s unutarnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla vozila,

- ne koristi ispravnu parkirnu kartu,

- koristi javno parkiralište bez parkirne karte,

- odbija platiti parkiranje na zahtjev ovlaštene osobe izvršitelja.

Izvršitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu od korisnika parkirališta koji čini povredu ugovora o korištenju parkirališta iz stavka 1. ovoga članka, u iznosu od 150,00 kuna.

III. UVJETI I NAČIN BLOKIRANJA, DEBLOKIRANJA, PREMJEŠTANJA I ČUVANJA VOZILA

Članak 13.

Izvršitelj ima pravo blokirati autobuse, teretne automobile, priključna vozila i radne strojeve posebnim napravama za blokiranje kotača i vlasniku, odnosno korisniku vozila, naplatiti troškove blokiranja, odnosno deblokiranja vozila kada parkira navedene vrste vozila na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila. Kod blokiranja vozila ovlaštena osoba izvršitelja je obvezna na prednje vjetrobransko staklo ili drugo vidno mjesto staviti znak upozorenja da je vozilo blokirano, s uputom vlasniku, odnosno korisniku, što učiniti da bi se vozilo deblokiralo.

Članak 14.

Izvršitelj ima pravo uz prethodno izdanu naredbu od strane policijskog službenika ili službenika jedinice lokalne samouprave premjestiti specijalnim vozilom »paukom« na posebno određeno mjesto, te naplatiti troškove premještanja i čuvanja, vozilo zaustavljeno ili parkirano na cesti na kojoj ugrožava sigurnost prometa ili ometa normalan tok prometa.

Napuštenim vozilom smatra se tehnički neispravno, dotrajalo, oštećeno, neregistrirano ili vozilo bez registarskih oznaka.

Premještena vozila se odlažu i čuvaju ili na dijelu k.č. br. 1012/1 k.o. Lopar i dijelu pomorskog dobra područja Melak prema Godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Lopar za 2008. godinu, na ograđenom prostoru, 24 sata dnevno.

Organizacija čuvanja i izdavanja premještenih vozila obveza je izvršitelja.

Vlasnik, odnosno korisnik premještenog vozila, je kod preuzimanja vozila obvezan predočiti dokaz o vlasništvu vozila.

Troškove premještanja i čuvanja napuštenog vozila snosi posljednji vlasnik vozila prema podacima o registraciji vozila iz evidencije Ministarstva unutarnjih poslova.

Prigodom izdavanja premještenog vozila ovlaštena osoba izvrštelja, koja je obavila premještanje, obvezna je izdati i zapisnik-račun o predavanju/preuzimanju vozila.

Vozilom u smislu ovog članka smatra se i priključno vozilo i radni stroj.

Članak 15.

Po utvrđenom prekršaju iz čl. 13 ove Odluke, osoba ovlaštena temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08) i temeljem ove Odluke, a sve u skladu sa istom izdaje pisani nalog izvršitelju za blokiranje odnosno premještanje vozila.

Nalog sadrži sljedeće podatke: datum i vrijeme izdavanja, registarsku oznaku i tip vozila, mjesto i razlog blokiranja, odnosno premještanja vozila, grubu skicu mjesta, te potpis ovlaštene osobe.

Blokiranje, odnosno premještanje vozila se obavlja u nazočnosti ovlaštene osobe iz stavka 1. ovog članka, koja je izdala nalog.

Postupak premještanja vozila smatra se »započetim« kada specijalno vozilo - »pauk« stigne na mjesto rada po pozivu nalogodavatelja iz stavka 1. ovog članka.

Blokiranje, odnosno premještanje vozila se snima fotografskim aparatom, a fotografija se pohranjuje u dokumentaciji komunalnog, odnosno prometnog redarstva.

Prije početka premještanja vozila, vozač specijalnog vozila »pauka« je obvezan napraviti zapisnik kojim se utvrđuje da li je i koliko vozilo, koje se premješta, oštećeno. Zapisnik potpisuje i osoba koja je izdala nalog za premještanje.

 

Članak 16.

Prigovor protiv naloga za blokiranje odnosno premještanje vozila upućuje se izdavatelju naloga u roku od 8 dana od dana preuzimanja vozila.

Prigovor ne odgađa izvršenje blokiranja, odnosno premještanja vozila, niti naplatu troškova.

Izdavatelj naloga za blokiranje, odnosno premještanje vozila, obvezan je o zaprimljenom prigovoru očitovati se u roku od 8 dana od dana zaprimanja istoga.

Članak 17.

Troškovi premještanja vozila utvrđuju se u iznosu od 500,00 kn u što je uključen porez na dodanu vrijednost.

Troškovi započetog premještanja utvrđuju se u iznosu od 250,00 kn u što je uključen porez na dodanu vrijednost.

Troškovi blokade/deblokade utvrđuju se u iznosu od 150,00 kn u što je uključen porez na dodanu vrijednost.

Troškovi čuvanja premještenog vozila određuju se u iznosu od 100,00 kn po danu u što je uključen porez na dodanu vrijednost. Za prvi dan troškovi se zaračunavaju samo u slučaju ako se vozilo čuva puna 24,00 sata.

Članak 18.

Troškovi blokade/deblokade, premještanja i započetog premještanja, te čuvanja premještenih vozila prihod su izvršitelja.

Obveznikom plaćanja troškova iz prethodnog stavka, sukladno člancima 12. i 13. ove Odluke, smatra se vlasnik vozila koji je evidentiran u evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova prema registarskoj oznaci vozila.

Radi osiguranja naplate troškova premještanja od vlasnika vozila koji nije državljanin Republike Hrvatske, izvršitelj može zatražiti jamčevinu, a ako isti neće ili ne može položiti jamčevinu, može zadržati vozilo.

Za napuštena vozila koja nisu preuzeta izvršitelj utvrđuje vrijednost vozila po ovlaštenom sudskom vještaku.

Kada troškovi premještanja, čuvanja i procjene postanu veći od procijenjene vrijednosti vozila, a vlasnik se ne javi ili je nemoguće utvrditi posljednjeg vlasnika, izvršitelj može slobodno i neograničeno raspolagati vozilom.

Članak 19.

Izvršitelj je obvezan osigurati vozila koja se premještaju specijalnim vozilom.

Štete nastale na vozilu tijekom premještanja ili čuvanja snosi izvršitelj, odnosno osiguravatelj s kojim je zaključena polica osiguranja.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Naplata parkiranja provodi se u razdoblju primjene sezonskog uređenja prometa utvrđenog Odlukom o uređenju prometa na području Općine Lopar od 07:00 h do 22:00 h.

Blokiranje, deblokiranje, premještanje i čuvanje vozila parkiranih suprotno ovoj Odluci provodi se u razdoblju od 1. svibnja do 30. rujna.

Članak 21.

Komunalni redar može izdati nalog za postavljanje zaštitnih stupića u svrhu sprječavanja parkiranja na javnim površinama gdje je to zabranjeno.

Komunalni redar ovlašten je naložiti izvršitelju održavanje javnih parkirališta čistima i uređenima.

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/09-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-09-01

Lopar, 5. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=602&mjesto=51281&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr