SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 8. Petak, 13. ožujka 2009.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

10.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 31/07) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 5. ožujka 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju programa »Koncepcija razvoja
vodoopskrbe otoka Krka za razdoblje 2009.-2012.«

Članak 1.

Program »Koncepcija razvoja vodoopskrbe na otoku Krku 2001-2008.«, čije je vrijednost utvrđena u ukupnom iznosu od 114,000.000,00 kn, do 31. prosinca 2008. godine, ostvaren je u visini od 89,000.000,00 kn, i to kako slijedi:

u milijunima kn


Red.br. INVESTICIJA Planirana sredstva Ostv. do 31.12.2008.

godine


1 2 3 4


1. Ponikve - izvorište 31,00 32,20

2. Voda s kopna 23,50 20,16

3. Bunar u Bašć. kotlini 7,00 1,72

4. Bunar Paprata (Vrbnik, Garica, Risika) 8,00 8,00

5. Bunar u Dobrinjštini 1,00 1,64

6. Bunar u okolici Stare Baške 7,00 1,42

7. V. Lubenovo i transportni cjevovod

od Lubenova do Oštrobradića 12,00 11,66

8. Inicijalna sredstva za rješavanje

vodoopskrbe Šotoventa 8,50 8,50

9. Inicijalna sredstva za rješavanje

vodoopskrbe Dobrinjštine 12,00 3,70

10. Rezervirana sredstva za dodatno

prekoračenje investicija od 1. - 9. 4,00


UKUPNO 114,00 89,00


Članak 2.

Uključivanjem Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Hrvatskih voda i Fonda za regionalni razvoj u sufinanciranje programa razvoja vodoopskrbe otoka Krka za razdoblje 2009. - 2012. godine (u daljnjem tekstu: program), osigurana su sredstva u iznosu od 76,000.000,00 kn, namijenjena za investicije, kako slijedi:

u milijunima kn


Red.br. INVESTICIJA Planirana sredstva


1 2 3


1. Ponikve

- izvorište

- magistr. cjevovod Brgud - Lubenovo 1,10

2. Voda s kopna 4,84

3. Bunar u Bašć. kotlini 6,28

4. Bunar Paprata (Vrbnik, Garica, Risika) 6,00

5. Bunar u okolici Stare Baške 7,58

6. V. Lubenovo i transportni cjevovod od Lubenova do Oštrobradića i rekonstrukcija

magistralnog voda Sv. Vid - Porat 2,90

7. Vodoopskrba Šotoventa i Lakmartina, glavni magistralni cjevovod 15,00

8. Vodoopskrba Dobrinjštine, glavni magistralni cjevovod 32,30


UKUPNO (1. - 8.) 76,00


Članak 3.

(1) Financijska sredstva za realizaciju programa iz prethodnog članka osigurat će se na sljedeći način:

1.Ministarstvo regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnoga gospodarstva 14,000.000,00

2.Ministarstvo mora, prometa
i infrastrukture 14,000.000,00

3.Hrvatske vode 8,000.000,00

4.Fond za regionalni razvoj 6,000.000,00

5.Grad Krk 6,400.000,00

6.Općina Dobrinj 6,400.000,00

7.Općina Vrbnik 2,000.000,00

8.Ponikve d.o.o. 2,000.000,00

9.Iz namjenske cijene vode 4,000.000,00

10.proračuni JLS 13,200.000,00


UKUPNO 76,000.000,00

(2) Sudionici financiranja programa iz točaka od 1. do 8. prethodnog stavka, obzirom da su iznosi sufinanciranja iskazani u ukupnom, četverogodišnjem iznosu, godišnje osiguravaju 1/4 iskazanih sredstava u stavku 1. ovoga članka.

(3) Radi realizacije načina financiranja programa, na način iz točke 9. stavka 1. ovoga članka, namjenska cijena vode(1,50 kn/m3) naplaćuje se od potrošača do 31. prosinca 2009. godine. Namjenska sredstva naplaćena u tekućoj godini (2,000.000,00 kn) koriste se kao predujam za sljedeću godinu i ostaju na žiro-računu Ponikve d.o.o., pa će se naplaćena sredstva u 2008. godini iskoristiti u 2009., a ona naplaćena u 2009., iskoristit će se u 2010. godini.

(4) Sredstva iz točke 10. stavka 1. ovoga članka, kroz četverogodišnje razdoblje, osiguravaju se u godišnjem iznosu od 3,300.000,00 kn iz proračuna JLS i to:

.1.000.000,00 kn proporcionalno udjelu u temeljnom kapitalu Ponikve d.o.o. Krk, upisanom u registru nadležnog suda na dan 18. travnja 2001. godine,

.2.300.000,00 kn proporcionalno udjelu u temeljnom kapitalu upisanom u registru nadležnog suda.

(5) O načinu, obimu i uvjetima sufinanciranja programa zaključit će se odgovarajući sporazum svih uključenih strana.

Članak 4.

U smislu stavka 4. članka 3., godišnje obveze jedinica lokalne samouprave otoka Krka u razdoblju 2009. - 2012., iznose, kako slijedi:

1.Grad Krk 776.350,00

2.Općina Omišalj 636.310,00

3.Općina Malinska-Dubašnica 546.880,00

4.Općina Punat 357.930,00

5.Općina Baška 478.340,00

6.Općina Vrbnik 216.840,00

7.Općina Dobrinj 287.350,00


UKUPNO 3,300.000,00

Članak 5.

Investitor realizacije programa je Ponikve d.o.o. iz Krka, koje će sa svim sufinancijerima zaključiti operativne godišnje ugovore o sufinanciranju programa, na osnovi Godišnjeg operativnog programa radova usklađenog s programom višegodišnjeg sufinanciranja za razdoblje 2009. - 2012.

Članak 6.

Donošenjem ove Odluke smatra se da je dana suglasnost:

.na naplatu namjenske cijene vode od 1,50 kn/m3 do 31. prosinca 2009. godine,

.na zaključenje Sporazuma o sufinanciranju programa razvoja vodoopskrbe otoka Krka za razdoblje 2009. - 2012., time i za preuzimanje obveze u proračunu osigurati predviđena sredstva - 478.340,00 kn godišnje, u razdoblju trajanja programa, odnosno od 2009. do 2012. godine.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o usvajanju programa »Koncepcija razvoja vodoopskrbe na otoku Krku 2001.-2011.« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/09).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/6

Ur. broj: 2142-03-09-2

Baška, 5. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Mišel Budimilić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr