SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 8. Petak, 13. ožujka 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

17.

Na temelju članka 12. i 26. stavka 4. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine« broj 1/07) i članka 28. točka 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07, 43/07 i 27/08), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na sjednici održanoj 12. ožujka 2009. godine donijela

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju političkih
stranaka i nezavisnih članova u Županijskoj skupštini
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 20/07), u članku 2. iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»Mladom nezavisnom članu Skupštine i političkoj stranci za svakog mladog člana Skupštine izabranog s njezine liste, pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Skupštine.

Pod mladim članom Skupštine podrazumijeva se osoba do 29. godine života.

Naknada uvećana za 10% isplaćuje se samo po jednom osnovu.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 6.

Članak 2.

U članku 4. dodaje se podstavak 3. koji glasi:

»- kada dođe do promjene broja mladih nezavisnih članova Skupštine i mladih članova Skupštine izabranih s liste političkih stranaka.«

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. riječi »podstavak 2.« zamjenjuju se riječima »podstavak 2. i 3.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-02/19

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-9-3

Rijeka, 12. ožujka 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr