SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 7. Petak, 6. ožujka 2009.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

9.

Na temelju članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 12/ 06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Sporazuma od 14. veljače 2005. godine, zaključenog između Grada Delnice i općina Ravna Gora, Fužine, Mrkopalj, Skrad, Lokve i Brod Moravice i prijedloga Komunalca d. o. o. Delnice broj 92/09 od 4. veljače i broj 119/09 od 11. veljače 2009. godine, Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 27. veljače 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o sufinanciranju sanacije odlagališta
komunalnog otpada »Sović laz«

1. Općinsko vijeće Općine Ravna Gora prihvaća Ugovor o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada »Sović laz«, klasa: 351-04/04-03/0107, urbroj: 563-02-DR-05-2 od 15. veljače 2005. godine, kojeg su sklopili Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Zagreb i Grad Delnice u ime Grada Delnice i općina Ravna Gora, Fužine, Mrkopalj, Skrad, Lokve i Brod Moravice, a na temelju Sporazuma od 14. veljače 2005. godine. Također Općinsko vijeće Općine Ravna Gora prihvaća Dodatak br. V. navedenom Ugovoru od 12. kolovoza 2008. godine i Dodatak broj VI. od 26. rujna 2008. godine.

2. Potrebna sredstva za sanaciju odlagališta komunalnog otpada »Sović laz« u iznosu od 7.152.309,03 kuna dužne su osigurati jedinice lokalne samouprave prema udjelima u temeljnom kapitalu Komunalca d.o.o. Delnice u vremenskom razdoblju od 2009. do 2011. godine.

3. Općina Ravna Gora prihvaća pripadajući dio sufinanciranja sanacije odlagališta komunalnog otpada »Sović Laz« s udjelom od 17,91% ili 1.280.978,55 kuna (slovima: jedanmilijundvjestoosamdesettisućadevetstosedamdesetosamkuna i pedesetpetlipa).

Sredstva iz prethodnog stavka osigurat će se u Proračunu Općine Ravna Gora i to: za 2009. godinu 156.807,13 kuna, za 2010. godinu 562.085,71 kuna i za 2011. godinu 562.085,71 kuna.

4. Općinsko vijeće Općine Ravna Gora prihvaća Dodatak broj 1 Sporazumu od 14. veljače 2005. godine u vezi sudjelovanja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sufinanciranju sanacije odlagališta komunalnog otpada »Sović laz«.

Za sklapanja Dodatka broj 1 Sporazumu ovlašćuje se općinskog načelnika.

5. Ugovor, Sporazum i Dodatak br. V. i VI. iz točke 1. ove Odluke te Dodatak broj 1. Sporazumu iz točke 4. ove Odluke sastavni su dio ove Odluke.

6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se kada Dodatak broj 1. Sporazumu potpišu sve ugovorne strane.

7. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Zaključak o prihvaćanju Ugovora o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada »Sović laz« klasa: 351-01/05-01/1, urbroj: 2112/07-01-05-5 od 15. ožujka 2005. godine.

Klasa: 363-01/09-01/4

Ur. broj: 2112/07-01-09-6

Ravna Gora, 27. veljače 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr