SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 7. Petak, 6. ožujka 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

11.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/ 04), članka 2. stavak 1. i 2. Prekršajnog zakona (»Narodne novine« broj 107/07) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 31/02, 19/05, 32/06, 22/07 i 13/08), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 3. ožujka 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnom redu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Odlukom o komunalnom redu (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuje se komunalni red i mjere za njegovo provođenje na području Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Grad).

(2) Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe na području Grada, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Članak 2.

(1) Ovom se Odlukom propisuju odredbe o:

- uređenju naselja,

- održavanju čistoće i čuvanju javnih površina,

- korištenju javnih površina,

- skupljanju, odvozu i postupanju sa sakupljenim komunalnim otpadom,

- odvodnja oborinskih voda,

- čišćenje septičkih jama,

- dezinsekcija i deratizacija,

- održavanje i čišćenje dimnjaka,

- uklanjanju snijega i leda,

- uklanjanju protupravno postavljenih predmeta,

- mjerama za provođenje komunalnog reda,

- kaznama za učinjene prekršaje.

Članak 3.

(1) Javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se:

- javne zelene površine: gradski parkovi, gradske šumice, zelene pasice, drvoredi, skupine stabala i pojedinačna stabla, dječja igrališta kao i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja koji nisu proglašeni zaštićenim dijelovima prirode, rekreacijska površina, zelena površina uz cestu, javni objekt i slična površina koja je uređena i koristi se kao javna zelena površina,

- javne prometne površine: cesta, nogostup, pješačka staza, pješačka zona, biciklistička staza, trg, prolaz, javne stube, most, pothodnik, javno parkiralište, stajalište javnog gradskog i prigradskog prijevoza, autobusni kolodvor, pristanište i slične površine koje se koriste za promet na bilo kojoj osnovi,

- dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje kad se ti dijelovi cesta ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu,

- obala, riva, kupališta, šetalište i slični prostori,

- površine na kojima se u skladu s tržnim redom pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima,

- površine na kojima se, sukladno posebnom aktu, obavlja prodaja robe i pružaju ugostiteljske usluge izvan poslovnih prostorija i prostora trgovaca, odnosno ugostitelja,

- zaštićeni objekti prirode.

(2) U slučaju spora što se smatra javnom površinom odluku donosi Gradsko poglavarstvo.

Članak 4.

(1) Pod predmetima i privremenim objektima u smislu ove Odluke smatraju se pokretne stvari i objekti koje se mogu premjestiti s jednog mjesta na drugo, a da im se ne povrijedi bit i predmeti koji nemaju građevinskog dijela ili nisu ugrađeni u podlogu.

(2) Predmetima iz stavka 1. ovog članka smatraju se osobito:

1. reklamni i oglasni predmeti, transparent, zastava, naziv, pano, logo, tenda, ormarić, vitrina, uređaj, stup, jarbol, ograda, reklamna ploča, natpis, putokaz, obavijest, plakat i slično),

2. prodajna klupa i slične pokretne naprave ( stalak za slikanje i sl.),

3. predmeti za skupljanje otpada, kontejner i sl.,

4. predmeti na stajalištu javnog gradskog i prigradskog prijevoza,

5. oprema dječjih igrališta.

(3) Privremenim objektima iz stavka 1. ovog članka smatraju se osobito:

1. kiosk, montažni objekt,

2. ugostiteljska terasa, štand i slične pokretne naprave (stalak za prodaju slika i sl.),

3. ormarić za smještaj uređaja infrastrukture, mjerna postaja i javne sanitarije,

4. objekti na stajalištu javnog gradskog i prigradskog prijevoza,

5. spomenik, spomen-ploča, skulptura i sl.

(4) Vlasnici odnosno korisnici predmeta i privremenih objekata iz stavka 2. i 3. ovoga članka dužni su ih održavati urednima, čistima te u stanju funkcionalne ispravnosti.

Članak 5.

(1) Pod komunalnim objektima i uređajima u općoj upotrebi u smislu ove Odluke smatraju se ploče s planovima naselja, javni satovi, telefonske govornice, poštanski sandučići, javni vodoskoci, fontane, javni nužnici, uređaji za naplatu parkiranja, predmeti i uređaji za zaprečavanje prometa (stupići, čunjevi, zaštitno informativni panoi, rampe i slično), ploče s nazivima ulica, prometna i neprometna signalizacija, objekti i uređaji javne rasvjete i drugi slični objekti i uređaji namijenjeni komunalnim potrebama.

(2) Komunalne objekte i uređaje iz stavka 1. ovoga članka održava i o njima vodi brigu pravna ili fizička osoba koja obavlja komunalnu ili drugu djelatnost, odnosno kojoj Grad to povjeri.

(3) Pravna ili fizička osoba iz prethodnog stavka ovoga članka dužna je komunalne objekte i uređaje iz stavka 1. ovoga članka održavati urednima, čistima te u stanju funkcionalne ispravnosti.

II. UREĐENJE NASELJA

Članak 6.

(1) Uređenjem naselja u smislu ove Odluke smatra se:

- označavanje imena naselja, ulica, trgova i obilježavanje zgrada,

- uređenje vanjskih dijelova zgrada (građevina),

- uređenje ograda, vrtova, voćnjaka i sličnih površina (okućnica),

- postavljanje natpisa, reklama, zaštitnih naprava, plakata, urbane opreme te prometne i neprometne signalizacije,

- uređivanje izloga i oglašavanje,

- postavljanje i postupanje s javnom rasvjetom,

- postavljanje i održavanje komunalnih objekata i uređaja u općoj upotrebi,

- održavanje pristaništa, stajališta javnog prijevoza i parkirališta,

- održavanje tržnica,

- postavljanje i održavanje spomenika, spomen ploča, skulptura i sličnih predmeta,

- održavanje groblja,

- držanje domaćih životinja i kućnih ljubimaca.

Označavanje imena naselja, ulica, trgova i obilježavanje zgrada

Članak 7.

(1) Označavanje imena naselja, ulica, trgova i obilježavanje zgrada vrši se na način i po postupku propisanom zakonom, ovom Odlukom i drugim propisima.

Članak 8.

(1) Za označavanje imena naselja, ulica i trgova i obilježavanje zgrada koriste se table, odnosno ploče i pločice s kućnim brojevima, u obliku i materijalu, koje odredi po zakonu nadležno gradsko tijelo, a na prijedlog gradskog upravnog tijela nadležnog za prostorno planiranje i zaštitu okoliša.

(2) Ploče i pločice te ploče (table) s imenima naselja iz stavka 1. ovoga članka, dobavlja gradsko upravno tijelo nadležno za komunalno gospodarstvo.

Članak 9.

(1) Troškove nabave, postavljanja i održavanja ploča iz članka 8. ove Odluke snosi Grad, osim pločica s kućnim brojem koje snose vlasnici zgrada.

(2) U slučaju da vlasnik zgrade ne dobavi i ne postavi pločicu s kućnim brojem na svoju zgradu niti nakon upozorenja gradskog upravnog tijela, to će na njegov trošak učiniti gradsko upravno tijelo nadležno za komunalno gospodarstvo.

Članak 10.

(1) Zabranjeno je oštećivati i uništavati, te neovlašteno skidati, mijenjati i samoinicijativno postavljati ploče iz članka 8. ove Odluke.

Uređenje vanjskih dijelova zgrada (građevina)

Članak 11.

(1) Vanjski dijelovi zgrada kao što su pročelja, balkoni, terase, lođa, ulazna vrata, prozori i vrata, žljebovi i drugo moraju se održavati urednima i čistima, a oštećenja se moraju popraviti.

(2) Zabranjeno je uništavati pročelja zgrada (građevina), te po njima ispisivati poruke, obavijesti, crtati, šarati ili na drugi način ih prljati ili nagrđivati.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2.ovog članka, nadležno tijelo sukladno zakonu može izdati suglasnost za oslikavanje građevine grafitima ili drugim crtežima.

(4) Vlasnici i posjednici zgrada (građevina) dužni su iste koristiti sukladno njihovoj namjeni odnosno tako da ne narušavaju estetski izgled građevine i grada.

(5) Ukoliko zgrada zbog urušavanja njenih pojedinih dijelova predstavlja javnu opasnost, vlasnik ili korisnik je dužan odmah pristupiti sanaciji, u smislu uklanjanja javne opasnosti.

(6) Ukoliko se utvrdi javna opasnost, a vlasnik ili korisnik nije postupio prema stavku 5. ovog članka, komunalni redar je dužan o tome izvijestiti građevinsku inspekciju koja će naložiti hitnu sanaciju.

Članak 12.

(1) Na prozorima, balkonima, ogradama i drugim dijelovima zgrade, neposredno okrenutim prema ulici ili trgu zabranjeno je vješati ili izlagati rublje, posteljinu, tepihe i druge slične predmete.

(2) Na prozorima, balkonima, ogradama i drugim sličnim dijelovima zgrade u pravilu se može držati cvijeće i ukrasno bilje, s time da je posuda tako postavljena i osigurana da se spriječi pad posude te izlijevanje vode na prolaznike.

 (3) Na vanjskim dijelovima zgrada okrenutim prema ulici ili trgu nije dozvoljeno postavljati vanjske jedinice klimatizacijsko-ventilacijskih postrojenja, satelitske i druge tv- antene kao i druge uređaje, bez odobrenja gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo.

(4) Zastave, prigodni natpisi ili ukrasi koji se postavljaju na zgradu ili na drugo namjenski za to određeno mjesto moraju biti uredni i čisti te se moraju ukloniti u roku 24 sata nakon prestanka prigode zbog koje su postavljeni.

Uređenje ograda, vrtova, voćnjaka i sličnih površina (okućnica)

Članak 13.

(1) Ograde se grade prema lokalnim uvjetima za svako naselje, u pravilu kao zid od neobrađenog kamena (bez fuge), žbukani zid visine do 0,8 m (+nužni potporni zid) i kao živica, najveće visine 1,10 m.

(2) Ograde ne smiju biti izvedene od bodljikave žice, šiljaka i slično i moraju biti postavljene na način da ne ometaju sigurnost prometa.

Članak 14.

(1) Vlasnik i korisnik stambene zgrade, poslovnog prostora i građevinskog zemljišta dužan je održavati okućnicu odnosno okoliš zgrade, uključujući i ogradu prema javnoj površini, koja ne smije ometati korištenje javno-prometne površine.

(2) Vlasnik odnosno korisnik nekretnine iz stavka 1. ovoga članka dužan je orezivati zelenilo zasađeno u dvorištu koje svojim granama prelazi na javno-prometnu površinu tako da omogući nesmetan prolaz pješaka i vozila, preglednost prometne i neprometne signalizacije i javne rasvjete.

(3) Dvorišta, vrtove, voćnjake, vinograde, livade i ostale površine oko zgrada, te neizgrađena građevinska zemljišta uz javne površine, vlasnici odnosno korisnici moraju držati urednima i čistima.

(4) Vlasnici i korisnici zelenih, zasađenih površina, dužni su travu i korov uz ogradu i javnu površinu redovito čistiti, a nakon radova na održavanju istih očistiti javnu površinu.

(5) Gradsko upravno tijelo nadležno za poslove komunalnog gospodarstva naložit će vlasniku zemljišta uklanjanje bolesnog ili osušenog stabla ili grane, koje bi svojim rušenjem ili padom moglo ugroziti sigurnost ljudi, prometa ili objekata u neposrednoj blizini.

(6) Odrezane grane i stabla iz stavka 1, 2 , 3. i 5. ovog članka, vlasnik ili korisnik dužan je zbrinuti (deponirati) kao građevinski otpad.

(7) Uz prometnicu je dozvoljena sadnja visokog zelenila i drveća na najmanjoj udaljenosti 1,5 m od ruba kolnika, odnosno niskog zelenila (grmlja i živice) na najmanjoj udaljenosti 0,75 m od ruba kolnika.

Članak 15.

(1) Rekreacijske javne površine, sportska i dječja igrališta i drugi javni sportski objekti i uređaji na njima moraju se održavati urednima i ispravnima i koristiti ih u skladu s namjenom, uz osiguranje djece na igralištima.

Postavljanje natpisa, reklama, zaštitnih naprava, plakata, urbane opreme i neprometne signalizacije

Članak 16.

(1) Na području Grada, na javnim površinama, na zgradama, stupovima javne rasvjete, metalnim konstrukcijama, zemljištu i drugim prostorima mogu se postavljati natpisi, urbana oprema i signalizacija samo uz odobrenje nadležnog gradskog tijela.

(2) Posebnim aktom kojeg donosi po zakonu nadležno gradsko tijelo, utvrđuju se načela, postupak, uvjeti i druga pitanja održavanja komunalnog reda u svezi postavljanja oznaka, uređaja, urbane opreme i signalizacije na području Grada Malog Lošinja.

Članak 17.

(1) Zaštitne naprave na izlozima (rolete, tende, stakla, prozori, platna i slično), koje bi presezale na javnu površinu, mogu se iznad ulaza, prozora i ostalih otvora na zgradama, odnosno pročeljima zgrada, postavljati samo uz prethodno odobrenje gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo.

(2) Postavljanje zaštitnih naprava neće se odobriti ako bi njihovo postavljanje ometalo promet prolaznika i vozila ili ako bi zbog veličine, boje, izvedbe, izgleda i slično ili zbog samog postavljanja umanjivalo arhitektonske i ambijentalne vrijednosti zgrade na koju se namjerava postaviti.

(3) Prilikom odlučivanja o zahtjevu nadležno gradsko upravno tijelo može konzultirati nadležni konzervatorski ured i zadržava pravo donošenja diskrecione ocjene.

Članak 18.

(1) Plakati, oglasi i druge objave smiju se isticati samo na oglasnim ili reklamnim pločama i stupovima, oglasnim ormarićima i panoima na kojima je označeno »DOZVOLJENO PLAKATIRANJE«.

(2) Iznimno, za određene promidžbene manifestacije i u vrijeme predizbornih aktivnosti gradsko upravno tijelo nadležno za komunalno gospodarstvo može odobriti isticanje plakata i na drugim mjestima.

(3) Zabranjeno je isticanje plakata, oglasa i drugih objava na stablima, potpornim zidovima i stupovima, telefonskim govornicama, na olucima, na ormarićima javne rasvjete i drugih komunalnih objekata i uređaja, na čekaonicama-stajalištima javnog prometa, prometnim znakovima i znakovima turističke signalizacije, semaforima, automobilima parkiranim na javnim površinama, posudama za odlaganje otpada, na pročeljima zgrada i drugim prostorima izvan onih određenih stavkom 1. ovoga članka.

(4) Troškove uklanjanja plakata i čišćenje mjesta na kojima ne smiju biti istaknuti, snosi organizator priredbe ili manifestacije, odnosno pravna ili fizička osoba čija se priredba, manifestacija, usluga ili proizvod oglašava.

Članak 19.

(1) Nije dopušteno izlaganje oglasa, reklama ili plakata čiji je sadržaj suprotan zakonu i javnom moralu. Takvi plakati, reklame ili oglasi uklonit će se po nalogu komunalnog redarstva Grada, a na trošak fizičke ili pravne osobe koja ih je postavila, tj. o trošku fizičke ili pravne osobe čije interese reklama ili plakat promiče.

Članak 20.

(1) Natpisi, reklame, zaštitne naprave, urbana oprema i signalizacija moraju se održavati čistima, urednima i ispravnima, a dotrajali se moraju obnoviti odnosno zamijeniti.

(2) Ukoliko predmeti iz stavka 1. ovoga članka nisu uredno održavani ni protekom roka od osam (8) dana od dana dostavljene opomene, Komunalno redarstvo će iste ukloniti bez prethodne obavijesti vlasniku i s njima postupati kao s komunalnim otpadom, a troškovi uklanjanja idu na teret vlasnika.

Uređivanje izloga i oglašavanje

Članak 21.

(1) Izlozi i izložbeni ormarići i drugi slični objekti koji služe izlaganju robe moraju biti tehnički i estetski obliko

vani sukladno Odluci o urbanoj opremi, odgovarajuće osvijetljeni i u skladu s izgledom zgrade i okoliša.

(2) U izlozima se ne smije držati ambalaža ili skladištiti roba.

(3) Izlozi i izložbeni ormarići se moraju redovito uređivati, čistiti i prati.

(4) Zabranjeno je izlaganje robe ispred poslovnih prostora, na vratima i prozorima poslovnih prostora (radnji), okvirima tendi i izloga, na pročeljima zgrada, na stalcima, policama, mrežama i slično na javnim površinama (ulicama) ispred poslovnih prostora (radnji), sukladno Odluci o zabrani izlaganja i prodaje robe izvan poslovnog prostora na području Grada Malog Lošinja, bez odobrenja gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo.

Članak 22.

(1) Zvučnim napravama mogu se pučanstvu davati obavijesti u razdoblju od 1. svibnja do 30. rujna u godini, u vremenu od 09,00 do 22,00 sata, a u ostalom dijelu godine od 09,00 do 18,00 sati.

(2) Zvučno oglašavanje može se vršiti samo uz odobrenje gradskog upravnog tijela nadležnog za poslove gospodarstva.

Članak 23.

(1) Zabranjeno je izvođenje žive ili puštanje reproducirane glazbe, zvučnih poruka i slično vezano za obavljanje registrirane gospodarske i druge djelatnosti, na način da se zvuk reproducira izvan poslovnog objekta, na otvorenom prostoru ili je iz poslovnog prostora usmjeren prema otvorenim javnim prostorima, suprotno odredbama važećeg Zakona o zaštiti od buke.

(2) Otvorenim prostorom u smislu prethodnog stavka, smatraju se i ugostiteljske i druge terase, te montažni objekti na javnim i drugim površinama, kao što su pozornice, kiosci, štandovi i slično.

(3) Izuzetno, u određenim opravdanim i posebno obrazloženim slučajevima, za održavanje zabavnih manifestacija, priredbi i koncerata, za obilježavanje prigodnih i tradicionalnih svečanosti i praznika, može se izdati odobrenje za izvođenje ili puštanje glazbe iz stavka 1. ovog članka, sukladno važećem Zakonu o zaštiti od buke.

Postavljanje i postupanje s javnom rasvjetom

Članak 24.

(1) Javna rasvjeta na javno-prometnim i drugim površinama mora biti izvedena u skladu sa suvremenom rasvjetnom tehnikom i ekološkim standardima, uzimajući u obzir značenje pojedinih dijelova naselja i pojedinih javnih površina, promet i potrebe građana.

(2) Javna se rasvjeta mora redovito održavati u stanju funkcionalne ispravnosti.

(3) Javna rasvjeta u pravilu svijetli cijele noći, ali se može, u cilju štednje energije, uvesti sistem smanjenja i povećanja intenziteta svjetla objekata javne rasvjete.

Članak 25.

(1) Za osvjetljavanje pročelja na objektima s većim brojem rasvjetnih tijela potrebno je odobrenje Upravnog odjela nadležnog za komunalno gospodarstvo.

(2) Odobrenjem iz stavka 1. ovoga članka odredit će se način osvjetljavanja objekta i drugi uvjeti s tim u vezi.

(3) Uz zahtjev za postavljanje rasvjetnih tijela na objektu potrebno je priložiti skicu objekta, tehnički opis načina osvjetljavanja i suglasnost vlasnika objekta, sukladno propisima o vlasništvu.

(4) Za raspored, jačinu i vrstu rasvjete te oblike rasvjetnih stupova i tijela na području koje je pod zaštitom ili je spomenik kulture, potrebno je pribaviti mišljenje nadležnog tijela za zaštitu spomenika kulture.

Članak 26.

(1) Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje rasvjetnih stupova, rasvjetnih uređaja i rasvjetnih tijela.

(2) Na rasvjetne stupove nije dopušteno postavljanje oglasa, obavijesti, reklama, putokaza i slično, osim onih postavljenih temeljem odobrenja nadležnog gradskog upravnog tijela.

(3) Sve postavljene predmete na stupovima javne rasvjete, osim onih postavljenih temeljem odobrenja nadležnog upravnog tijela ili ugovora, Komunalno redarstvo će ukloniti bez posebne obavijesti, na trošak vlasnika, a s uklonjenim predmetima postupit će kao s komunalnim otpadom.

Članak 27.

(1) Na stupovima javne rasvjete, izuzetno se mogu postaviti reklamne ploče, odgovarajućeg izgleda, izrade i veličine, temeljem odobrenja nadležnog gradskog upravnog tijela ili ugovora.

Komunalni objekti i uređaji te komunalno-urbana oprema u općoj upotrebi

Članak 28.

(1) Pod komunalno-urbanom opremom i uređajima u smislu ove Odluke smatra se sva pokretna i nepokretna oprema i uređaji koji služe svim građanima odnosno boljem funkcioniranju grada i naselja kao urbanih cjelina.

(2) Pod komunalno-urbanom opremom smatraju se naročito: ploče s planovima naselja, javni satovi, telefonske govornice, poštanski sandučići, javni vodoskoci, fontane, javni zdenci, javni nužnici, informativne i oglasne ploče, klupe, kante i koševi za otpad, posude za cvijeće i zelenilo, jarboli i držači zastava,stupovi i nosači rasvjetnih tijela, stajališta javnog prometa, osmatračnice i kabine na javnim plažama, sadržaji dječjih igrališta i parkova, prometni znakovi, prometne zapreke, oprema i signalizacija, objekti i uređaji za usmjeravanje prometa, uređaji za naplatu parkiranja, postrojenja za automatsko zalijevanje zelenih površina i drugi slični objekti.

(3) Komunalni objekti u općoj upotrebi iz stavaka 1. i 2. ovog članka mogu se postavljati samo na osnovu odobrenja gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo, ako posebnim propisima nije drugačije određeno.

Članak 29.

(1) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalnu djelatnost ili kojima je Grad povjerio održavanje, dužne su održavati u stanju funkcionalne sposobnosti i ispravnosti komunalne objekte iz stavka 1. prethodnog članka ove odluke.

(2) Komunalne objekte iz stavka 1. prethodnog članka ove odluke nije dopušteno uništavati, oštećivati te po njima šarati ili ih na drugi način prljati ili nagrđivati.

Održavanje autobusnih čekaonica, pristaništa, stajališta javnog prijevoza i parkirališta

Članak 30.

(1) Zgrade autobusnih čekaonica, stajališta javnog prometa i pristaništa moraju se održavati urednima i ispravnima te ispunjavati tehničke i higijenske uvjete sukladno posebnim propisima.

(2) Stajališta javnog prometa moraju biti opremljena košaricama za otpad.

 (3) Na stajalištima javnog prometa treba biti istaknut vozni red.

Članak 31.

(1) Javna parkirališta, uvjeti korištenja i druga pitanja uređena su Odlukom o uređenju prometa na području Grada Malog Lošinja.

Postavljanje i održavanje spomenika, spomen ploča, skulptura i sličnih predmeta

Članak 32.

(1) Na području Grada na objekte, zemljište i druge prostore mogu se postavljati spomenici, spomen ploče, skulpture, instalacije i slični predmeti (dalje u tekstu: spomenici).

Članak 33.

(2) Za postavljanje i uklanjanje spomenika potrebno je odobrenje Gradskog vijeća, ako posebnim propisima nije drugačije određeno.

Članak 34.

(1) Za postavljanje spomenika podnositelj zahtjeva dužan je priložiti skicu, tehnički opis, oznaku lokacije i pisano obrazloženje o potrebi postavljanja spomenika.

(2) U postupku izdavanja odobrenja za postavljanje ili uklanjanje spomenika podnositelj zahtjeva pribavlja suglasnost upravnog tijela nadležnog za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture, kao i suglasnost vlasnika, sukladno propisima o vlasništvu, kada se spomenik postavlja na nekretninu u vlasništvu fizičke ili pravne osobe.

Članak 35.

(1) Spomenici se moraju održavati urednima i zaštititi od uništavanja, ne smiju se prljati, oštećivati, uništavati, po njima se ne smije crtati ili pisati, niti na drugi način nagrđivati njihov izgled.

Održavanje groblja

Članak 36.

(1) Grobljima na području Grada upravlja fizička ili pravna osoba kojoj je Grad to povjerio (dalje u tekstu: upravitelj groblja).

(2) Upravitelj groblja je dužan na groblju održavati red i mir, te groblja držati urednima i čistima.

(3) Održavanje groblja, grobnih mjesta i nadgrobnih spomenika uređuje se propisima o grobljima.

Držanje životinja

Članak 37.

(1) Na području Grada Malog Lošinja nije dozvoljeno držanje divljih životinja i zvijeri.

(2) Unutar građevinskog područja naselja na području Grada Malog Lošinja nije dopušteno držati domaće životinje - kopitare, papkare i perad.

(3) Pod kopitarima smatraju se konji, magarci, mazge i mule, pod papkarima smatraju se goveda, ovce, koze i svinje, a pod peradi smatraju se kokoši, pure, guske, patke i druga domaća perad i pernata divljač.

(4) Na područjima koja nisu obuhvaćena odredbom stavka 2. ovog članka, mogu se držati životinje, ako njihovo držanje ispunjava sanitarno-higijenske uvjete i ako su udaljene više od 100 metara od najbliže kategorizirane javne prometnice i 200 metara od najbližeg stambenog objekta za stalno ili povremeno stanovanje, kako smrad i buka ne bi ogrožavali mir najbližih susjeda.

(5) Komunalni redar može po prijavi ili po službenoj dužnosti zabraniti držanje životinja na područjima gdje je to dopušteno, ako je držanje životinja suprotno odredbi stavka 4. ovog članka ili ako se time nanosi nepotrebna smetnja okolnim stanarima ili narušava izgled naselja.

(6) Ako se životinje drže u zabranjenoj zoni iz stavka 1. ovog članka, Komunalni redar postupiti će prema ovlastima i izdati će rješenje o uklanjanju s rokom izvršenja, a koje provodi ovlaštena veterinarska stanica.

(7) Uvjeti i način držanja pasa, mačaka i ostalih životinja za društvo, kao i način postupanja s neupisanim psima te s napuštenim i izgubljenim životinjama, uređeni su posebnim općim aktom.

Članak 38.

(1) Sve domaće životinje na području Grada Malog Lošinja moraju biti označene i registrirane, a svi psi moraju biti označeni mikročipom sukladno propisima o označavanju pasa.

(2) Posjednik psa mora imati propisanu ispravu o upisu psa (veterinarsko-zdravstvena svjedodžba za kućne ljubimce), koju je na zahtjev komunalnom redaru dužan pokazati.

(3) Neupisane i neoznačene pse zabranjeno je izvoditi na javne površine.

(4) Puštanje životinja na javne površine bez nadzora nije dopušteno.

(5) Nije dozvoljeno hraniti napuštene mačke (lutalice) na javnim i zelenim površinama u naseljenim područjima.

(6) Domaće životinje i kućni ljubimci ne smiju se uvoditi u trgovine s hranom, tržnice, pošte, muzeje i druge kulturne ustanove, groblja, škole, dječje vrtiće, zdravstvene i druge ustanove.

Članak 39.

(1) Psi se po javnim površinama moraju voditi na uzici tako da ne ugrožavaju ljude ni druge životinje.

(2) Zbog urođene agresivnosti pasmine: Američki strafordski terijeri, bulterijeri, pitbul terijeri, rotwaileri, doge, njemački i belgijski ovčari, japanski borilački psi, veliki japanski špicevi, mastifi, šarplaninci i križanci svih ovih pasmina, pored uzice moraju obavezno imati i brnjicu.

(3) Vlasnik ili posjednik psa ili druge domaće životinje dužan je očistiti javnu površinu koja je onečišćena otpacima (izmetom) njegove životinje.

III. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 40.

(1) Održavanjem čistoće i čuvanjem javnih površina u smislu ove odluke smatra se:

- čišćenje javnih površina,

- određivanje mjera za čuvanje javnih površina.

Članak 41.

(1) Javne površine koriste se u skladu s njihovom namjenom i moraju se održavati čistima i urednima.

(2) Održavanje čistoće javnih površina provodi se sukladno godišnjem Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada koji donosi Gradsko vijeće, te godišnjeg plana pružanja zajedničkih komunalnih usluga komunalnog društva.

(3) Programom održavanja komunalne infrastrukture određuje se standard održavanja javnih površina, kao što su: opseg, vrijeme, tehnologija, učestalost i ostali uvjeti održavanja čistoće javnih površina.

(4) Standard održavanja čistoće javnih površina ovisi o gustoći naseljenosti pojedinih naselja, rasporedu poslovnih

i stambenih zgrada, gustoći prometa i stupnju onečišćenja javne površine.

Članak 42.

(1) Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost u objektu uz javnu površinu dužna je svakodnevno čistiti dio javne površine koji se onečišćuje obavljanjem njezine djelatnosti.

(2) Vlasnik ili korisnik sportskog ili rekreacijskog objekta, zabavnog parka ili igrališta, organizator javnog skupa i ovlašteni korisnik javne površine dužan je osigurati stalno čišćenje korištene javne površine ili objekta, kao i prostora koji služe kao pristup tim javnim površinama, odnosno objektima.

(3) Prostori iz prethodnog stavka ovoga članka moraju biti očišćeni najkasnije u roku od dvanaest (12) sati po završetku priredbe, odnosno odmah po završetku dnevnog radnog vremena poslovnih objekata na tim prostorima.

Članak 43.

(1) Na javnoj površini nije dopušteno:

1. odlagati građevinski materijal te građevinski i drugi krupni otpad bez odobrenja gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo,

2. bacanje i ostavljanje različitog otpada izvan košara i drugih posuda za otpad,

3. izlagati i prodavati trgovačku robu, cvijeće, slike, knjige, rabljene stvari, sve ostale stvari i predmete, poljoprivredne i druge proizvode, bez odobrenja gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo,

4. postavljati predmete, naprave ili strojeve, postavljati glazbene uređaje, uređaje za reprodukciju zvuka te razglasne uređaje bez odobrenja gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo,

5. koristiti se dječjim igralištem i spravama za igru djece protivno njihovoj namjeni,

6. popravljanje, servisiranje i pranje vozila, kao i pranje drugih predmeta,

7. izlijevati otpadne tekućine bilo koje vrste,

8. bacati reklamne letke bez odobrenja gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo,

9. obavljati obrtničke radove bilo koje vrste,

10. pljuvati i obavljati nuždu,

11. paliti otpad,

12. ostavljati oštećena, dotrajala, napuštena, neregistrirana motorna i druga vozila u nevoznom stanju, te motocikle i priključna vozila, duže od 7 dana,

13. ostavljati plovila te razne uređaje i njihove dijelove, duže od 7 dana,

14. obavljati bilo kakve radnje kojima se onečišćuje ili oštećuje javna površina.

Članak 44.

(1) Na javnim površinama nije dopušteno kampiranje u vozilima, šatorima, kontejnerima, prijenosnim kućicama i drugim sličnim sredstvima.

Članak 45.

(1) Nije dopušteno bojanje, crtanje ili pisanje poruka i raznih tekstova po javno prometnim površinama, bez odobrenja gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo.

(2) Na javnu površinu uz prometnicu i javno prometnu površinu nije dozvoljeno postavljati fizičke prepreke i to stupiće, lance, stolice, vaze, reklamne table i druge predmete, bez odobrenja gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo.

Članak 46.

(1) U slučaju prekomjernog onečišćenja javnih površina zbog atmosferskih prilika, urušavanja, klizišta, odrona, bujica i slično uvodi se izvanredno održavanje čistoće javnih površina.

(2) Zapreke, prepreke, rasuti teret, mrlje, odroni, olupine, uginule životinje i druge nečistoće na javnim površinama uklanjaju se prioritetno.

(3) Čišćenje javnih površina, u slučaju iz stavka 1. i 2. ovoga članka, po nalogu gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo obavlja komunalno poduzeće.

Članak 47.

(1) Javne zelene površine održava pravna ili fizička osoba kojoj je Grad povjerio obavljanje tog posla.

(2) Javne zelene površine održavaju se u skladu s Programom održavanja komunalne infrastrukture prema operativnim i terminskim planovima.

Članak 48.

(1) Pravna ili fizička osoba koja upravlja ili gospodari javnim sportskim, rekreacijskim i drugim sličnim objektima, park šumama, spomen područjima, grobljima i slično, dužna je redovito održavati javnu zelenu površinu unutar tih prostora te brinuti se za njezinu zaštitu i obnovu.

Članak 49.

(1) Stabla, ukrasne živice i drugo zelenilo uz prometnice trebaju se održavati urednima tako da ne ometaju sigurnost i vidljivost ili preglednost u prometu.

(2) Komunalni redar naložit će vlasniku zemljišta da ukloni osušeno ili bolesno stablo ili dio stabla (granu) koji bi svojim rušenjem odnosno padom mogao ugroziti sigurnost prolaznika, prometa ili objekata u neposrednoj blizini.

(3) Na javnim zelenim površinama, bez odobrenja gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo, ne smiju se obavljati nikakvi radovi, osim redovnog održavanja tih površina od strane fizičke ili pravne osobe kojoj su ti poslovi povjereni.

Članak 50.

(1) Prilikom gradnje objekata investitor je dužan, u pravilu, sačuvati postojeća stabla na zemljištu, a naročito na zemljištu koje je prostornim planom određeno za zelenu površinu te ih zaštititi tako da se deblo do početka krošnje obloži.

Članak 51.

(1) Bez odobrenja gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo na javnoj zelenoj površini nije dozvoljeno:

- rezanje i kidanje grana i vrhova stabala, rušenje i uklanjanje drveća te vađenje panjeva,

- prekopavanje,

- rekonstrukcija postojeće i gradnja nove, ako posebnim propisom nije drugačije određeno,

- postavljanje objekata svake vrste, uređaja, naprava, reklamnih panoa, jarbola i slično,

- odlaganje građevnog materijala i građevnog otpada,

- branje plodova s drveća i grmlja, kidanje i branje cvijeća, vađenje cvjetnog i drugog busenja te kidanje granja s grmova i drveća.

Članak 52.

(1) Radi zaštite javne zelene površine, nije dopušteno:

- oštećivati ukrasno i samoniklo bilje, drveće i grmlje,

- neovlašteno skidati plodove s drveća i grmlja, trgati i brati cvijeće,

- vaditi cvjetno i travno busenje te kidati grane s grmlja i drveća,

- kopati i odnositi zemlju, humus i bilje,

- bacati smeće, piljevinu, pepeo, drozgu, odrezano šiblje i grane te odlagati kućni otpad,

- ložiti vatru i potpaljivati stabla,

- oštećivati, prljati, zagađivati i onesposobljavati opremu postavljenu na javnoj zelenoj površini,

- puštati otpadne vode, kiseline, motorna ulja i slično te zagađivati javnu zelenu površinu na bilo koji drugi način,

- voziti se biciklom ili drugim vozilom te zaustaviti ili parkirati vozilo na javnoj zelenoj površini,

- istovar i uskladištenje raznog ogrjevnog i drugog materijala,

- hvatanje i uznemiravanje ptica i drugih životinja,

- obavljanje i svih drugih radnji kojima se oštećuju ili uništavaju javne zelene površine.

Članak 53.

(1) Na javnoj zelenoj površini namijenjenoj široj upotrebi na vidnom mjestu mora biti istaknuta ploča koja sadržava odredbe o održavanju reda i čistoće, o zaštiti i drugim sličnim odredbama.

(2) Za dijelove javnih zelenih površina koji su proglašeni zaštićenim objektom (pojedino drvo, drvored, grm, park šuma i slično) primjenjuje se, radi njihove zaštite, propisi o zaštiti prirode.

Članak 54.

(1) U cilju ukrašavanja naselja, na javnim površinama ispred ulaza u poslovne prostore, vlasnici odnosno njihovi korisnici mogu postaviti prikladne posude s ukrasnim biljem ili druge prikladne predmete koji ukazuju na sadržaj djelatnosti ili ponude u tim prostorima, sukladno Odluci o urbanoj opremi i uz prethodno odobrenje gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo.

Članak 55.

(1) Obalni pojas (prirodne plaže), uređene plaže, kupališta i zelene površine uz njih moraju se redovito čistiti i održavati, a jednom godišnje do početka mjeseca svibnja detaljno očistiti od otpadaka.

(2) Pravna ili fizička osoba koja obavlja poslove održavanja ili koncesionar, dužni su održavati obalni pojas uređenih plaža i zelenih površina čistim i urednim.

(3) Komunalni redar ovlašten je u opravdanim slučajevima, nakon onečišćenja izazvanim vremenskim nepogodama ili drugim izvanrednim situacijama, naložiti komunalnom poduzeću odnosno koncesionaru na pomorskom dobru, izvanredno čišćenje obalnog pojasa.

(4) Zabranjeno je bacati otpad u more i na morsku obalu.

(5) U cilju zaštite od zagađivanja masnim, naftnim i drugim otpacima poduzeća i druge pravne i fizičke osobe dužne su poduzeti potrebne mjere u cilju zaštite morske obale, mora i vodotoka.

(6) Zabranjeno je dovođenje, pranje i kupanje domaćih životinja na javnim kupalištima, osim na plaže na kojima je Odlukom to dozvoljeno:

Lokacije na kojima je dozvoljeno dovođenje i kupanje pasa

1. Susak - Uvala Tijesni

2. Ilovik - Uvala Parknu

3. Unije - Uvala Kambunare

4. Veli Lošinj - Uvala iza lukobrana na Rovenskoj

5. Nerezine - uvala poslije Samostana prema Osoru

6. Artatore - uvala 200 m lijevo od parkirališta

7. Mali Lošinj - 2 lokacije - između Velog Žala i Lanterne - između Bojčića i Zagazinjina

Članak 56.

(1) Vlasnici brodica i ostalih plovila ne smiju brodice i plovila održavati i ostavljati na plažama, na zelenim i ostalim površinama uz plaže, već na za to predviđenim prostorima kao što su vlastita spremišta, marine, suhe marine i sl.

Članak 57.

(1) Pravna ili fizička osoba - koncesionar za upravljanje lukom i vezovima, dužan je voditi brigu o održavanju čistoće i reda u lukama i lučicama na dijelu pomorskog dobra.

(2) Ispostava Lučke kapetanije obvezna je informirati vlasnike plovila o održavanju čistoće i reda u lukama i na pomorskom dobru.

IV. KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 58.

(1) Javne površine na području Grada Malog Lošinja mogu se, uz odobrenje gradskog upravnog tijela, koristiti za slijedeće namjene:

- obavljanje gospodarske djelatnosti, sukladno posebnim propisima,

- postavljanje ugostiteljskih terasa,

- istovar, odlaganje i utovar građevnog i otpadnog materijala,

- istovar drva, ugljena i drugih krutih, tekućih i plinovitih goriva,

- postavljanje skela u svrhu gradnje, čišćenja, uređenja i popravka vanjskih dijelova zgrade, krovišta te uređaja,

- potrebe rezerviranog parkirališnog prostora,

- pristup poslovnom objektu, odnosno prostoru,

- održavanje kulturnih, sportskih, zabavnih i drugih sličnih manifestacija,

- političkih skupova i tribina,

- prezentacija i promotivna prodaja određenih vrsta proizvoda, predmeta i uređaja,

- za druge opravdane potrebe.

Članak 59.

(1) Predmeti iz članka 4. stavka 3. točka 1. i 2. ove Odluke smiju se postavljati na javnu površinu isključivo na temelju odobrenja nadležnog gradskog tijela prema uvjetima koji su utvrđeni općim aktom.

Članak 60.

(1) Predmeti iz članka 4. stavka 3. točka 1. i 2. ove Odluke, ovisno o namjeni, trebaju biti opremljeni odgovarajućom komunalnom infrastrukturom (priključak vode, priključak električne energije, odvodnja otpadnih voda, kanta za otpad i drugo), a čije izvođenje ide na trošak korisnika javne površine, te se moraju držati u stanju funkcionalne ispravnosti, uredni i čisti, kao i okoliš.

Članak 61.

(1) Javne površine za postavljanje stolova i stolica (ugostiteljske terase) dodjeljuju se na korištenje isključivo za ugostiteljsku djelatnost, sukladno godišnjem Planu koji se donosi početkom svake godine za tekuću godinu.

(2) Uz ugostiteljsku terasu ne smiju se dodatno postavljati drugi predmeti:

stalci, police, reklamni panoi, vaze sa cvijećem i ukrasnim biljem, pomićne ograde, rashladne vitrine za sladoled,

kolače i piće i slično bez odobrenja gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo.

(3) Javna površina - ugostiteljska terasa smije se koristiti bez poduzimanja zahvata u tlu. Izuzetno, ukoliko površina tla zbog neravnina ne omogućava njezino korištenje, uz odobrenje gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo, može se postaviti pomična montažna podloga, izrađena od dasaka ili drugog podesnog materijala.

Članak 62.

(1) Korištenje javnih površina može se odobriti pod slijedećim uvjetima:

1. da se zauzimanjem određene javne površine ne ugrožava sigurnost i redovan protok sudionika u prometu,

2. da zauzimanje određene javne površine ni u kom slučaju ne sprečava i remeti kretanje interventnih vozila javnih službi, kao npr. policija, hitna pomoć, vatrogasci i slično,

3. da se podnositelj zahtjeva u korištenju javne površine u prethodnom razdoblju nije ponašao suprotno odredbama propisa o komunalnom redu i javnom redu i miru na području Grada te da je uredno i ažurno podmirivao sve obveze s temelja zakupa javne površine,

4. da u trenutku podnošenja zahtjeva za korištenje javne površine podnositelj nema dugovanja prema Gradu s temelja poreza i doprinosa koji su utvrđeni kao prihod Grada Malog Lošinja,

5. da u korištenju javne površine koristi opremu od kvalitetnih prirodnih materijala, tehnički ispravnu i primjereno oblikovanu,

6. da se na području grada Mali Lošinj postavljaju tende, suncobrani i posude s ukrasnim biljem sukladno Odluci o urbanoj opremi na podučju Grada Malog Lošinja,

7. da se na javnoj površini završno obrađenoj kamenim popločenjem, vertikalni nosači tende učvršćuju isključivo u fugu kamenog opločenja,

8. da se nakon isteka ugovora o korištenju javne površine uklone stolovi i stolice i ostala oprema s terase uključujući platno tende, dok nosivu kontrukciju tende nije potrebno ukloniti osim u slučaju prestanka obavljanja djelatnosti,

(2) Prilikom odlučivanja o zahtjevu za dodjelu javne površine nadležno gradsko upravno ili drugo tijelo zadržava pravo diskrecione ocjene.

Članak 63.

(1) Prekop javne površine odnosno javno prometne površine za polaganje kablova i cijevi za infrastrukturne priključke, može se izvršiti samo uz odobrenje gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo i u skladu s propisima o sigurnosti prometa.

(2) Ako se vrši prekop javne površine odnosno javno prometne površine, uspostavljanje prijašnjeg stanja mora se obaviti sa što manje smetnji za javni promet. Ukoliko se kolnička traka prekopava po širini, iskop se mora vršiti po etapama tako da jedna strana kolnika bude uvijek slobodna za promet.

Članak 64.

(1) Za istovar, smještaj i ukrcaj građevnog materijala, podizanje skela, te popravke vanjskih dijelova zgrada i slične građevinske radove može se, u skladu s propisima o sigurnosti prometa, privremeno koristiti javna površina ili neizgrađeno građevinsko zemljište samo uz odobrenje gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo i prema uvjetima koji su utvrđeni općim aktom.

Članak 65.

(1) Odobrenjem iz članka 64. odredit će se uvjeti i način istovara i smještaja građevnog materijala, mjere sigurnosti, vrijeme na koje se istovar i smještaj odobrava, te iznos naknade za korištenje javne površine ili neizgrađenoga građevinskog zemljišta, osim u slučajevima kada je Grad Mali Lošinj investitor radova.

Članak 66.

(1) Prigodom izvođenja radova navedenih u članku 64. ove Odluke mora se osigurati prohodnost pločnika i kolnika sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Zauzeti dio javne površine mora se ograditi urednom ogradom. Ograda se mora stalno održavati, a od sumraka do svanuća, kao i za magle, mora se propisno označiti i osvijetliti sa više dobro učvršćenih svjetiljki narančaste boje.

(2) građevni materijal deponirati u okviru gradilišta tako da se ne ometa promet i slobodno otjecanje vode, te da se materijal ne raznosi po javnim površinama.

(3) Izvođač građevinskih radova dužan je osigurati da se zemlja ne rasipa, a drugi rastresiti materijal treba držati u sanducima i ogradama, ako radovi na istom mjestu traju duže od 24 sata.

(4) Miješanje betona i morta dopušteno je u posudama ili na limovima.

(5) Javna površina ispod skela može se, u pravilu, izuzeti iz prometa samo za vrijeme dok gradnja ne dosegne visinu stropa nad prizemljem.

(6) Prolaz ispod skela mora se zaštititi od sipanja i padanja materijala zaštitnim krovom u visini od tri metra iznad pločnika, a skelu treba izvesti tako da se ispod nje može prolaziti.

(7) Uz vodoravnu, treba osigurati i okomitu zaštitu pročelja. Zaštitni krov prema ulici mora sezati 60 cm ispred pravca skele, a na svim otvorenim stranama mora biti ograđen punom ogradom visine od barem 60 cm. Ako zaštitni krov seže na kolnik ispod krova se mora ostaviti slobodni prostor u visini od najmanje 4,5 m i to tako da ne ometa odvijanje prometa.

(8) Ako se gradnja iz bilo kojeg razloga na duže vrijeme obustavi, izvođač radova dužan je ukloniti skele i drugi materijal s javne površine.

(9) Ako se javna površina upotrebljava za istovar i utovar rastresitog materijala, na njoj se smije složiti samo toliko materijala koliko se može odvesti u tijeku jednog dana.

(10) Nakon završetka radova izvođač je dužan zauzetu površinu ostaviti u stanju u kakvom je bila prije izvođenja radova.

Članak 67.

(1) Prigodom izvođenja radova iz članka 64. ove Odluke i izvođenja ostalih građevinskih radova izvođač je dužan:

1. čistiti javne površine oko gradilišta od svih vrsta građevnih i drugih materijala, blata i slično, te taloženja koja su na javnim površinama posljedica izvođenja radova iz stavka 1. ovog članka;

2. polijevati trošni materijal za vrijeme rušenja građevinskih objekata kako bi se spriječilo stvaranje blata i prašine;

3. spriječiti onečišćenje sustava za oborinsku odvodnju;

Članak 68.

(1) Za istovar drva, ugljena i sličnog, te za piljenje i cijepanje drva prvenstveno treba upotrebljavati dvorište.

(2) U slučaju potrebe neophodno se potrebni dio javne površine može privremeno upotrijebiti za istovar drva, ugljena i sličnog, te za slaganje i piljenje ogrjevnog drva, ali tako da se ne ometa cestovni i pješački promet.

 (3) Drva se moraju složiti okomito na rub pločnika, tako da se spriječi kotrljanje na kolnik.

(4) Drva, ugljen i slično moraju se ukloniti s javne površine odmah, a najkasnije do kraja dana, a upotrijebljena se površina mora odmah očistiti od piljevine i drugih otpadaka.

(5) Cijepanje drva i razbijanje ugljena i drugih predmeta na javnim površinama nije dopušteno.

Članak 69.

(1) Na javnu površinu koja je odobrena na privremeno korištenje u svrhu održavanja kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih sličnih manifestacija moguće je postaviti privremeni montažni ili pokretni objek uz odobrenje upravnog odjela nadležnog za komunalno gospodarstvo.

(2) U povodu državnih i drugih blagdana, održavanja prigodnih i jubilarnih kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih sličnih manifestacija može se organizirati prigodno uređivanje javnih površina u naselju.

(3) Prigodno uređivanje organizira se i provodi postavljanjem objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme, ukrasa, ukrasnih svjetlećih žaruljica, božićnih drvaca, zastava i slično.

Članak 70.

(1) Prilikom podnošenja zahtjeva ili ponude za korištenje javne površine, od podnositelja se zavisno od potrebe može zatražiti da priloži zemljišno knjižni izvadak, kopiju plana, skicu objekta, rješenje - plan o regulaciji prometa, lokacijsku dozvolu, građevnu dozvolu, presliku obrtnice, presliku osobne iskaznice i drugo, u zavisnosti od namjene korištenja javne površine.

Članak 71.

(1) U slučaju da je prilikom korištenja javne površine došlo do njezina oštećenja ili do oštećenja predmeta i uređaja u općoj komunalnoj upotrebi u svezi s korištenjem javne površine, gradsko upravno tijelo nadležno za komunalno gospodarstvo korisniku će naložiti da u određenom roku ispravi nedostatak odnosno da javnu površinu ili predmete i uređaje dovede u prvobitno stanje.

(2) Ukoliko korisnik određenom u roku ne ispravi nedostatak odnosno javnu površinu ili predmete i uređaje ne dovede u prvobitno stanje, to će izvršiti gradsko upravno tijelo nadležno za komunalno gospodarstvo putem trećih osoba, a na trošak korisnika.

Članak 72.

(1) Javne površine se mogu koristiti tek od dana izdavanja odobrenja odnosno zaključivanja ugovora o korištenju javne površine.

(2) Javna površina može se koristiti samo u površini i na lokaciji utvrđenoj ugovorom o korištenju javne površine.

Članak 73.

(1) Zabranjeno je svako korištenje javnih površina bez odobrenja ili sklopljenog ugovora, odnosno suprotno odobrenju ili ugovoru.

VI. ODVODNJA OBORINSKIH VODA

Članak 74.

(1) Odvodnja oborinskih voda propisana je posebnom Odlukom o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području Grada Malog Lošinja.

VII. ČIŠĆENJE SEPTIČKIH JAMA

Članak 75.

(1) Vlasnici ili korisnici septičkih jama dužni su ih redovito prazniti kako ne bi došlo do izljevanja njihova sadržaja.

(2) Čišćenje septičkih jama obavlja ovlaštena pravna ili fizička osoba u skladu sa sanitarno tehničkim uvjetima, a na zahtjev i o trošku vlasnika ili korisnika septičke jame.

(3) Pravna ili fizička osoba koja postupa s otpadom iz stavka 1., dužno je fekalije izlijevati na mjesta koja su za to određena sukladno Zakonu o zbrinjavanju otpada i snosi odgovornost za eventualno zagađenje okoline.

(4) Sanitarna inspekcija vrši nadzor i nadležna je za postupanje u slučajevima:

- ako vlasnik ili korisnik sabirnu jamu ili nefermentirani sadržaj septičke jame prazni po svom zemljištu, zemljištu drugog korisnika ili pak na javnu, prometnu ili zelenu površinu;

- ako se otpadne vode ispuštaju iz sabirne jame preko poklopca ili namjerno ostavljenog otvora na sabirnoj jami;

- ako se otpadne vode ispuštaju u kopnene vode ili u more.

VIII. DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA

Članak 76.

(1) U svrhu zaštite zdravlja građana, obavljaju se mjere obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Malog Lošinja (s pripadajućim mjestima: Mali Lošinj, Veli Lošinj, Ćunski, Artatore, Sv. Jakov, Nerezine, Osor, Punta Križa, Belej, Ustrine, Ilovik, Susak, Unije, Vele i Male Srakane).

(2) Provedba mjera iz st. (1) obavlja se kao proljetna i jesenska obvezatna preventivna dezinsekcija i deratizacija (tijekom lipnja i listopada), odnosno prema ugovorenom rasporedu i potrebi prema pozivu do granice biološkog minimuma, a sve sukladno zakonskim propisima i pravilima struke.

(3) Dezinsekcija podrazumijeva prskanje odgovarajućim sredstvima u cilju uništavanja muha, komaraca i drugih insekata te se mora provoditi sredstvima koja su ekološki prihvatljiva i u primjerenim koncentracijama nisu štetna za zdravlje, ne zagađuju okoliš, a imaju izvanredno djelovanje na tretirane insekte.

(4) Deratizacija podrazumijeva postavljanje odgovarajućih mamaca za uništavanje štakora i drugih glodavaca, i mora se provoditi na način da se ne ugrožava zdravlje ljudi i životinja.

(5) Pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni poslovi dezinsekcije i deratizacije, dužna je pravodobno na javnim mjestima izvijestiti pučanstvo i osoblje na objektima tretiranja o vremenu provedbe ugovorenih usluga, mjerama opreza i pružanja prve pomoći u slučaju potrebe.

(6) Pravne i fizičke osobe, te građanstvo dužni su omogućiti nesmetan pristup i rad ovlaštenim osobama u objekte u kojima treba izvršiti dezinsekciju ili deratizaciju.

(7) Nadzor nad provođenjem mjera dezinsekcije i deratizacije vrši Nastavni zavod za javno zdravstvo.

IX. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE DIMNJAKA

Članak 77.

(1) Održavanje i čišćenje dimnjaka kao posebna komunalna djelatnost, regulirano je posebnom odlukom.

X. SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 78.

(1) Pod komunalnim otpadom podrazumijeva se otpad iz kućanstva te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva.

(2) Komunalnim otpadom u smislu ove Odluke smatra se i glomazni otpad koji nastaje u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada i u poslovnim prostorijama, a to su osobito: kućanski aparati i uređaji (hladnjaci, ledenice, tv prijemnici, peći, bojleri, perilice i slično), pokućstvo, sanitarni uređaji, kartonska ambalaža u većim količinama i većih dimenzija i slično.

(3) Komunalnim otpadom u smislu ove Odluke, pod određenim uvjetima, smatraju se i neregistrirana vozila i plovila ili njihovi dijelovi, kao i predmeti iz članka 4. stavak 2. točka 1. i 2. ove odluke, koji su ostavljeni na javnoj površini ili su na javnoj površini postavljeni bez odobrenja, a nisu uklonjeni s javne površine u određenom roku.

Članak 79.

(1) Skupljanje, odvoz, obrada, skladištenje i zbrinjavanje otpada na području Grada Malog Lošinja organizirano obavlja pravna ili fizička osoba kojoj je to povjereno sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i drugim propisima (dalje u takstu: komunalno poduzeće).

Članak 80.

(1) Vlasnici zgrada, stanova i poslovnih prostorija, hotela, apartmanskih naselja i kampova, najmoprimci, zakupci i drugi korisnici stambenih i poslovnih prostorija ili prostora obvezni su koristiti usluge odvoza komunalnog otpada na način i pod uvjetima određenim ovom Odlukom i drugim propisima.

Članak 81.

(1) Posude za odlaganje kućnog otpada (dalje u tekstu : posude) i košarice za otpatke (dalje u tekstu: košarice) na javnim površinama postavlja komunalno poduzeće, uz suglasnost gradskog upravnog odjela nadležnog za komunalno gospodarstvo, a u skladu s Planom rasporeda posuda i košarica za otpad.

(2) Mjesto na kojem se postavlja posuda mora se označiti bojom ili na drugi način obilježiti.

Članak 82.

(1) Posude moraju se smjestiti na način da ne smetaju i ne ugrožavaju sigurnost javnog prometa vozila i pješaka i da su dostupne vozilu koje odvozi otpad.

(2) U područjima naselja koja su nepristupačna za prolaz posebnih vozila za odvoz otpada korisnici usluga su obvezni nositi i odlagati otpad u najbližu posudu, bez obzira na udaljenost.

(3) Korisnik usluga odvoza kućnog otpada dužan je otpad odlagati u posudu tako da se otpad ne rasipa, posuda ne oštećuje, a nakon korištenja posudu zatvoriti.

(4) Korisnik usluge odvoza kućnog otpada dužan je poštivati naputke komunalne službe vezano za prikupljanje, razvrstavanje i odvoz otpada.

Članak 83.

(1) U posude smije se odlagati samo otpad za koji je posuda namijenjena, odnosno za tu vrstu otpada posebno označena.

(2) Odlaganje otpada izvan posuda je zabranjeno.

(3) U posude ne smije se odlagati: tekuće tvari, masnoće, žar, otpadni građevni materijal, lešine životinja, električne baterije, akumulatori, auto gume, otpad iz klaonica i mesnica, tehnološki i opasni otpad.

(4) Otpad koji u djelatnosti zdravstvenih i veterinarskih ustanova nastaje zbog pregleda, liječenja i drugih oblika pružanja medicinske i veterinarske pomoći te su ustanove dužne prikupljati i odlagati na način određen posebnim propisima.

(5) Zabranjeno je prebiranje i odnošenje otpada iz posuda.

Članak 84.

(1) Posude se ne smiju pomicati s mjesta označenih za njihov smještaj.

(2) Na mjesto označeno za smještaj posuda zabranjeno je parkiranje vozila.

Članak 85.

(1) Glomazni otpad kao što je pokućstvo, kućanski aparati, sanitarni uređaji, tv i radio uređaji, veća ambalaža i slično, prikuplja se organizirano u veće kontejnere, u vremenu i na mjestima koja odredi komunalno poduzeće.

(2) Komunalno poduzeće dužno je osigurati posebne posude za odlaganje krupnog komunalnog otpada kapaciteta 5-7 m3, koje se postavljaju na određena mjesta radi prikupljanja takvog otpada.

(3) Komunalno društvo dužno je najmanje jedanput mjesečno organizirati postavljanje posuda za odlaganje krupnog komunalnog otpada iz prethodnog stavka za skupljanje krupnog otpada po pojedinim područjima, odnosno naseljima uz prethodnu obavijest stanovnika i pravnih osoba na tom području ili naselju o datumu i mjestu skupljanja krupnog otpada.

Članak 86.

(1) Trgovačka društva, ustanove i druge pravne i fizičke osobe dužne su sakupljati i odlagati tehnološki otpad prema vrsti, u posebne posude, na prikladnim mjestima i unutar svoga prostora, objekata ili zemljišta, odnosno mogu ga na odgovarajući način odložiti ili uništiti, sukladno posebnim propisima i odobrenju nadležnog tijela.

Članak 87.

(1) Na području Grada organizira se redoviti odvoz komunalnog otpada, koji obavlja komunalna služba, u dane i vrijeme utvrđeno programom odvoza komunalnog otpada, s kojim je komunalna služba dužna upoznati sve korisnike.

Članak 88.

(1) Djelatnici raspoređeni na odvozu otpada dužni su pažljivo rukovati posudama, tako da se otpad ne rasipa i ne onečišćuje okoliš, kao i da se posude, prostori i drugo ne oštećuju.

(2) Svako onečišćenje okoliša prouzrokovano odvozom otpada djelatnici su dužni odmah ukloniti te počistiti i pokupiti rasuti otpad uz posudu.

(3) Po pražnjenju posude djelatnici su dužni istu vratiti na njeno mjesto i zatvoriti poklopac.

Članak 89.

(1) Vozila komunalne službe koja odvoze komunalni otpad mogu se kretati i na prometnicama ulicama u kojima je promet zabranjen u slučaju kada ne postoji druga mogućnost za pristup odloženom komunalnom otpadu, ali samo u vrijeme određeno za odvoz komunalnog otpada.

Članak 90.

(1) Komunalni otpad se odlaže na odlagalište otpada (dalje u tekstu: odlagalište), na mjesta i prema rasporedu koji određuje komunalno poduzeće.

 (2) Vozila koja dovoze otpad moraju se pri svakom izlasku iz odlagališta očistiti u opsegu da ne onečišćuju javno- prometne površine.

(3) Odlagalište mora biti ograđeno.

(4) Pristup i zadržavanje fizičkih osoba na odlagalištu nije dozvoljeno.

(5) Na odlagalište je zabranjeno dovoditi i puštati domaće životinje.

Članak 91.

(1) Na području Grada komunalni i drugi otpad ne smije se zakopavati, spaljivati i odlagati na mjesta koja za to nisu određena odlukom nadležnog tijela.

Članak 92.

(1) Naknadu za odvoz komunalnog otpada dužni su plaćati korisnici usluga koji imaju nekretninu u vlasništvu, na korištenju, u zakupu ili najmu, u kojoj obavljaju poslovnu djelatnost ili se na drugi način nalaze na području gdje je organiziran odvoz komunalnog otpada.

(2) Obveznik plaćanja naknade za odvoz komunalnog otpada je vlasnik stambenog ili poslovnog prostora, odnosno korisnik tog prostora, kada je obveza plaćanja ugovorom ili na drugi način prenijeta na njega.

Članak 93.

(1) Visinu naknade i način plaćanja odvoza komunalnog otpada određuje komunalno poduzeće, uz prethodnu suglasnost nadležnog gradskog tijela, a sukladno posebnim propisima.

Članak 94.

(1) Korisnik usluge dužan je komunalnu službu na vrijeme obavijestiti o početku potrebe pružanja usluga odvoza komunalnog otpada i o svim promjenama do kojih dolazi kod korisnika u svezi odvoza komunalnog otpada (promjena vlasništva, adrese, veličine prostora - površine i drugo).

Članak 95.

(1) Putnički, vojni, trgovački i drugi brodovi i plovila na privremenom vezu u lukama na području Grada obvezni su koristiti usluge odvoza komunalnog otpada i plaćati propisanu naknadu.

Članak 96.

(1) Košarice za otpatke se postavljaju na mjesta utvrđena planom rasporeda košarica, kojeg vodi i dopunjuje komunalno poduzeće.

(2) Košarice se mogu postaviti na pročeljima zgrada (zid), ograde uz pločnike i na slobodnostojeća postolja.

(3) Na javnim površinama (ulicama, trgovima, parkovima i slično) komunalno poduzeće uz suglasnost gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo postavlja košarice za otpatke za potrebe prolaznika.

(4) Nije dozvoljeno postavljati košarice na stupove javne rasvjete, stupove prometne i turističke signalizacije, jarbole za isticanje zastava, stupove s oznakama ulica, drveće i na druga mjesta gdje nagrđuju izgled naselja, objekata ili ometaju promet vozila i pješaka.

Članak 97.

(1) Uz trgovačke, ugostiteljske i uslužne objekte, za prikupljanje otpadaka košarice je dužan osiguravati, postavljati i održavati vlasnik odnosno korisnik objekta.

(2) Košarice u pravilu trebaju biti tipizirane i izrađene od prikladnog i ekološki prihvatljivog materijala.

(3) Komunalna služba vrši pražnjenje košarica prema utvrđenom rasporedu te ih održava u tehnički i higijenski ispravnom stanju.

XI. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 98.

(1) Snijeg s javne prometne površine treba se početi uklanjati kad napada 5 cm, a ako pada neprekidno mora se uklanjati i više puta.

(2) Led s javnih površina uklanja se čim nastane.

Članak 99.

(1) Vlasnici ili korisnici zgrada dužni su očistiti snijeg i led ispred ulaznih vrata odnosno ispred vrata poslovnog prostora.

(2) Uklanjanje snijega i leda s javne prometne površine obavlja pravna osoba u čijoj su nadležnosti poslovi održavanja te javne prometne površine.

Članak 100.

(1) Javne prometne površine mogu se radi spriječavanja nastanka leda i klizanja posipati odgovarajućim materijalom.

(2) Pravna ili fizička osoba koja obavlja uklanjanje snijega i leda s javne površine dužna je osigurati da se materijal kojim je posipana javna prometna površina, ukloni u roku od 3 (tri) dana po otapanju snijega i leda.

XII. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

Članak 101.

(1) Svi predmeti iz članka 4. ove Odluke kao i ostali predmeti (kućanski aparati, vozila, plovila, prikolice, klima uređaji, antene, aluminijska i plastična stolarija, krupni otpad i slično) koji su na javnoj i drugoj površini, na zgradama i objektima postavljeni suprotno odredbama ove odluke ili drugih općih akata, odnosno bez odobrenja nadležnog gradskog upravnog tijela, smatraju se protupravno postavljenim predmetima i moraju se ukloniti.

(2) Počinitelj je dužan protupravno postavljene predmete i objekte ukloniti na temelju rješenja komunalnog redara, u suprotnom će se predmeti i objekti ukloniti putem treće osobe o trošku i riziku počinitelja.

(3) Ukoliko počinitelj ponovi isti prekršaj, ranije donijeto rješenje ostaje na snazi i za takve situacije izvršno.

(4) Protupravno postavljeni predmeti nepoznatog počinitelja sukladno propisima, uklonit će se o trošku Gradskog proračuna.

Članak 102.

(1) Zaustavljeno ili parkirano motorno ili drugo vozilo ili plovilo na javnoj površini, po nalogu komunalnog redara će se premjestiti specijalnim vozilom na za to određeno odlagalište.

(2) U slučaju da se radi o vozilu koje se ne može premjestiti, komunalni redar će naložiti blokiranje vozila na mjestu.

(3) Najmanje 24 (dvadesetčetiri) sata prije činidbe radnje iz stavka 1. i 2. ovog članka, komunalni redar će na vozilo ili plovilo staviti obavijest o tome (zalijepiti naljepnicu).

Članak 103.

(1 ) Komunalni redar može zatražiti uklanjanje i odvoz vozila specijalnim vozilom u slučaju kada je vozilo nepropisno parkirano, a ometa održavanje određene kulturne, sportske ili slične manifestacije, odnosno održavanje prijavljenog javnog okupljanja.

 (2) Vlasnik ili korisnik uklonjenog vozila dužan je snositi u cijelosti trošak uklanjanja i čuvanja (ležarine) vozila, sukladno cijenama i uvjetima koje će utvrditi nadležno Gradsko tijelo svojom odlukom.

XIII. MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA

Članak 104.

(1) Nadzor nad provedbom ove Odluke provode komunalni redari upravnog gradskog odjela nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva, a u stvarima u kojima se nadležnost proteže na državni inspektorat ili Ministarstvo unutarnjih poslova, zatražit će se njihova asistencija ili postupanje.

(2) Komunalni redari imaju posebnu iskaznicu kojom, na traženje stranke, dokazuju ovlaštenje za postupanje.

(3) Izgled iskaznice i odoru komunalnog redara određuje gradsko nadležno tijelo.

Članak 105.

(1) U provođenju odredbi ove odluke komunalni redar je ovlašten:

1. upozoravati i opominjati;

2. rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda;

3. pokrenuti prekršajni postupak i podnijeti optužni prijedlog;

4. naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja;

5. izdati nalog o uklanjanju protupravno postavljenih predmeta i predmeta postavljenih ili ostavljenih na javnoj površini protivno namjeni javne površine i u slučajevima kada postoji neposredna opasnost za život i zdravlje ljudi;

6. izdati nalog o uklanjanju pokretnih naprava (ugostiteljske terase, štandovi, kiosci i sl.) u slučaju da zakupnik ne podmiri pravovremeno svoje dospjele obveze.

(2) Komunalni redari dužni su u svom radu surađivati s nadležnim inspekcijskim službama i drugim tijelima državne uprave.

(3) Protiv fizičke ili pravne osobe koja je platila novčanu kaznu na mjestu počinjenja neće se pokretati prekršajni postupak.

(4) Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba upravnom tijelu Primorsko-goranske županije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva u roku 8 (osam) dana od dana primitka rješenja.

(5) Uložena žalba na rješenje komunalnog redara ne odgađa izvršenje rješenja.

(6) Fizička i pravna osoba dužna je komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, a poglavito pristup do prostorija objekata, naprava i uređaja, dati osobne podatke i pružiti mu druge potrebne obavijesti o predmetu uredovanja.

(7) Ako komunalni redar u svome radu naiđe na otpor, te u postupanju sa stranim državljanima, zatražit će pomoć (asistenciju) djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova Policijske postaje Mali Lošinj.

Obavezni prekršajni nalog

Članak 106.

(1) U slučaju kada se utvrdi da je počinjen prekršaj propisan ovom Odlukom, komunalni redar može pokrenuti prekršajni postupak i podnijeti optužni prijedlog.

(2) Uz novčanu kaznu, u obaveznom prekršajnom nalogu, počinitelju prekršaja izreći će se naknada štete ukoliko je takva nastala.

(3) Naknada štete može biti stvarna (prema procjeni ovlaštenog vještaka) ili prema cjeniku, koji na prijedlog fizičke ili pravne osobe koja obavlja određenu komunalnu djelatnost i Upravnog odjela utvrđuje gradsko nadležno tijelo.

(4) Cjenikom se utvrđuju manje štete kojih vrijednost ne premašuje 1.000,00 kn.

(5) Troškovi utvrđivanja prekršaja te izdavanje obaveznog prekršajnog naloga iznose 100,00 kuna.

XIV. KAZNENE ODREDBE

Članak 107.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. označava imena naselja, ulica i trgova, te zgrada protivno članku 8.stavak 1. ove odluke,

2. oštećuje, uništava, skida i mijenja ploče s imenima ulica protivno članku 10. ove odluke,

3. na vanjskim dijelovima zgrada okrenutim prema ulici ili trgu postavlja klimatizacijskoventilacijska postrojenja, satelitske i druge TV-antene, kao i druge uređaje bez odobrenja protivno članku 12. stavak 3. ove odluke,

4. u izlozima drži ambalažu ili skladišti robu protivno članku 21. stavak 2. ove odluke,

5. vješa ili drugačije izlaže robu na vratima i prozorima poslovnih prostora, okvirima izloga, na stalcima, policama, mrežama i slično na javnim površinama ispred poslovnih prostora, protivno članku 21. stavak 4. ove odluke,

6. oštećuje i uništava rasvjetne stupove i tijela protivno članku 26. stavak 1. ove odluke, 7. postavlja komunalne objekte iz st. 3. članka 28. bez odobrenja gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo,

8. postavlja i uklanja spomenike bez odobrenja ili se ne pridržava odobrenja sukladno članku 33. stavak ove odluke,

9. spomenike oštećuje, uništava ili nagrđuje protivno članku 35. ove odluke,

10. koristi javnu površinu protivno članku 43. st. 1. točke 3., 4., 9. i 11. ove odluke

11. koristi javnu površinu protivno članku 44. ove odluke,

12. na javnim zelenim površinama obavlja radove protivno čanku 49. stavak 3. ove odluke,

13. izvođač radova ne sačuva postojeća stabla ili ih ne zaštiti sukladno članku 50. ove odluke,

14. obavlja radove i koristi javnu površinu protivno odredbi članka 51. ove odluke,

15. postupa protivno članku 55. stavak 1., 2. i 5. ove odluke,

16. Postupa protivno članku 57. st. 1. ove Odluke,

17. postavlja predmete, odnosno zauzima ili koristi javnu površinu protivno članku 59. ove odluke,

18. uz ugostiteljsku terasu dodatno postavlja druge predmete protivno članku 61. stavak 2. ove odluke,

19. na javnu površinu postavlja pomičnu montažnu podlogu protivno članku 61. stavak 3. ove odluke,

20. koristi javnu površinu protivno članku 72. stavak 1. i 2. ove odluke,

21. koristi javnu površinu protivno članku 73. ove odluke,

22. zdravstvene i veterinarske ustanove ne prikupljaju i ne odlažu otpad sukladno članku 83. stavak 4. ove odluke.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000 kn kaznit će se za prekršaj iz st. 1. odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, koji je počinila u vezi obavlja

nja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti, koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 108.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 7.500,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. uništava pročelja zgrada, ispisuje poruke, obavijesti, crta i šara i na drugi način ih prlja ili protivno članku 11. stavak 2. ove odluke,

2. postavlja javnu rasvjetu protivno članku 25. ove odluke,

3. postavlja reklamne ploče protivno članku 27. ove odluke,

4. uništava, oštećuje, šara ili na drugi način prlja ili nagrđuje komunalne objekte iz članka 28. protivno članku 29. stavak 2. ove odluke,

5. na groblju ne održava mir i red, odnosno groblja ne drži urednima i čistima sukladno članku 36. stavak 2. ove odluke,

6. ne osigurava održavanje čistoće javne površine i prostora sukladno članku 42. stavak 2. ove odluke,

7. ne očisti prostor po završetku priredbe u roku utvrđenim člankom 42. stavak 3. ove odluke,

8. ne održava javnu zelenu površinu sukladno članku 48. ove odluke,

9. stabla i drugo zelenilo uz prometnice ne održava sukladno članku 49. stavak 1. ove odluke,

10. građevni materijal na javnoj površini odlaže suprotno uvjetima i bez odobrenja sukladno članku 64. i 65. ove odluke,

11. kod izvođenja građevinskih radova ne poštuje uvjete iz članka 66. ove odluke,

12. kod izvođenja građevinskih radova ne poštuje uvjete iz članka 67. ove odluke.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1.5000 kn kaznit će se za prekršaj iz st. 1. odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 3.750,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, koji je počinila u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti, koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 109.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne uređuje, ne čisti i ne popravlja oštećenja vanjskih dijelova zgrada sukladno članku 11. stavak 1. ove odluke,

2. na prozorima, balkonima i drugim dijelovima zgrada vješa ili izlaže rublje i druge predmete protivno članku 12. stavak 1., 2. i 4. ove odluke,

3. rekreacijske javne površine, igrališta, javne sportske objekte i uređaje ne održavaju urednima i koriste protivno članku 15. ove odluke,

4. zaštitne naprave na izlozima postavlja bez odobrenja protivno članku 17. ove odluke,

5. plakate, oglase i druge objave ističe protivno članku 18. stavak 1. i 3. ove odluke,

6. ne održava natpise, reklame, zaštitne naprave, urbanu opremu i signalizaciju, odnosno ne drži ih čistima, urednima i ispravnima sukladno članku 20. ove odluke,

7. izloge i druge slične objekte ne uređuje sukladno članku 21. stavak 1. ove odluke,

8. izvodi i pušta glazbu, zvučne poruke i drugo bez odobrenja ili se ne pridržava odobrenja protivno članku 23. ove odluke,

9. na rasvjetne stupove postavlja oglase, obavijesti, reklame. putokaze i slično protivno članku 26. stavak 2. ove odluke,

10. drži divlje životinje i zvijeri protivno članku 37. stavak 1. ove odluke,

11. pušta pse u parkove i druge javne površine protivno članku 39. stavak 1. i 2. ove odluke,

12. ne održava javnu površinu čistom i urednom sukladno članku 42. stavak 1. ove odluke, 13. onečišćuje javnu površinu ili je koristi protivno članku 43. stavak 1, točke 1., 8. ove odluke,

14. boja, crta i piše po javno prometnim površinama protivno članku 45. st. 1. ove odluke,

15. na javnu površinu uz prometnicu i javno prometnu površinu postavlja fizičke prepreke, stupiće, lance, stolice, vaze, reklamne table i druge predmete protivno članku 45. stavak. 2. ove odluke,

16. postavlja ukrasne posude s biljem i druge predmete na javnu površinu protivno članku 54. ove odluke,

17. postupa protivno članku 55. stavak 4. i 6. ove odluke,

18. postupa protivno članku 56. ove odluke,

19. postupa protivno članku 68. ove odluke,

20. postupa protivno članku 83. stavak 3. ove odluke,

21. djelatnici komunalne službe postupaju protivno članku 88. ove odluke,

22. ne očisti vozilo sukladno članku 90. stavak 2. ove odluke,

23. komunalni i drugi otpad zakopava, spaljuje i odlaže protivno članku 91. ove odluke,

24. ne omogući komunalnom redaru nesmetano obavljanje nadzora sukladno članku 105. stavak 6. ove odluke.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 kn kaznit će se za prekršaj iz st. 1. odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, koji je počinila u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti, koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 110.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. okućnicu, odnosno ogradu uz javnu površinu i zelenilo zasađeno u dvorištu oko zgrade te neizgrađena građevna zemljišta uz javne površine ne održava sukladno članku 14. stavak 1., 2., 3., 4., i 7. ove odluke,

2. postupa protivno članku 14. stavak 6. ove odluke,

3. plakate, oglase i druge objave ističe protivno članku 19. ove odluke,

4. vrši zvučno oglašavanje protivno članku 22. ove odluke,

5. čekaonice autobusnog i drugih prometa, stajališta javnog prometa i pristaništa ne održava sukladno članku 30. ove odluke,

6. domaće životinje - kopitare, papkare i perad u određenim naseljima drži protivno članku 37. stavak 2. ove odluke,

7. u ostalim naseljima ne drži domaće životinje sukladno članku 37. stavak 4. ove odluke,

8. postupa protivno članku 38. ove odluke,

9. ne čisti javnu površinu od psećih otpadaka (izmeta) sukladno članku 39. stavak 3. ove odluke,

10. onečišćuje javnu površinu ili je koristi protivno članku 43. stavak 1, točke 2., 5., 6., 7., 10., 12., 13. i 14. ove odluke,

11. onečišćuje javnu zelenu površinu ili je koristi protivno članku 52. ove odluke,

12. ne koriste usluge odvoza komunalnog otpada sukladno članku 80. ove odluke,

13. ne nosi i ne odlaže otpad sukladno članku 82. stavak 2. ove odluke,

14. rasipa otpad i oštećuje posude za otpad protivno članku 82. stavak 2. i 3. ove odluke,

15. ne poštuje naputke komunalne službe sukladno članku 82. stavak 4. ove odluke,

16. odlaže otpad u posude za otpad koje nisu za takav otpad namijenjene protivno članku 83. stavak 1., 2., 5., ove odluke,

17. pomiče posude za otpad s mjesta označenog za njihov smještaj protivno članku 84. stavak 1. ove odluke,

18. parkira vozilo na mjestu označenom za smještaj posuda protivno članku 84. stavak 2. ove odluke,

19. omogući pristup fizičkih osoba na odlagalištu protivno članku 90. stavak 4. ove odluke,

20. na odlagalište otpada pušta ili dovodi domaće životinje protivno članku 90. stavak 5. ove odluke,

21. postavlja košarice za otpatke na stupove javne rasvjete i drugdje protivno članku 96. stavak 1., 2. i 4. ove odluke,

22. postupa protivno članku 97. ove odluke,

23. ne ukloni snijeg i led sukladno članku 99. stavak 1. ove odluke,

24. ne ukloni snijeg i led s javno-prometnih površina sukladno članku 99. stavak 2. ove odluke,

25. ne postupi sukladno članku 100. stavak 2. ove odluke.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 500 kn kaznit će se za prekršaj iz st. 1. odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 1.250,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, koji je počinila u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti, koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 111.

(1) Za prekršaj iz članka 109. stavak 1. i članka 110. stavak 1. ove Odluke komunalni redar može naplaćivati novčanu kaznu u iznosu do 1.000,00 kuna fizičkoj osobi, na mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde.

(2) Ako fizička osoba iz stavka 1.ovog članka ne plati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, može to učiniti u roku 8 (osam) dana, računajući od dana kada je počinjen prekršaj.

(3) U slučaju neplaćanja novčane kazne u roku iz stavka 2. ovog članka, pokrenut će se prekršajni postupak i podnijeti optužni prijedlog.

Članak 112.

(1) Roditelji ili staratelji malodobnog djeteta koje je počinilo prekršaj iz članka 107., članka 108., članka 109. i članka 110. ove Odluke, kaznit će se novčanom kaznom predviđenom u navedenom članku, ako su propustili dužnost staranja o malodobnom djetetu.

XV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 113.

(1) Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu (»Službene novine PGŽ« broj 29/06).

Članak 114.

(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 363-05/08-01/03

Ur. broj: 2213/01-01-09-7

Mali Lošinj, 3. ožujka 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

mr. Milan Mužić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=601&mjesto=10005&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr