SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 7. Petak, 6. ožujka 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

8.

Na temelju članka 6. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 31/02, 19/05, 32/06, 22/07 i 13/08), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 3. ožujka 2009. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi na području Grada
Malog Lošinja u 2009. godini

Članak 1.

Ovim Programom određuju se javne potrebe u kulturi , raspored i sredstava namijenjena za redovno financiranje i realizaciju kulturnih programa ustanova i udruga u kulturi na području Grada Malog Lošinja u 2009. god, sukladno pojedinačnim programima ustanova i udruga, te sukladno ukupnim sredstvima iz Proračuna Grada Malog Lošinja namijenjenim ovim potrebama.

Članak 2.

Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti koji pridonose razvitku i unapređivanju kulturnog života u Gradu Malom Lošinju, a uključuju:

- sustavnu brigu o iniciranju osnovnih potreba ustanova u kulturi te osiguranju nesmetanog redovnog rada (plaće djelatnika i izdaci za materijal, usluge i programi),

- osiguranje uvjeta za razvoj knjižnične djelatnosti, što uključuje sustavnu brigu o nabavci knjižne i ne knjižne građe, proširenju prostornih uvjeta matične službe i održavanju mreže područnih odjela,

- osiguranje uvjeta za obavljanje muzejske i likovno- galerijske djelatnosti te poticanje organiziranja izložbi eminentnih hrvatskih i stranih umjetnika,

- sustavna briga o zaštiti kulturne baštine,

- investicijsko održavanje i adaptacija objekata sa namjenom u kulturi te opremanje istih,

- osiguranje uvjeta za akcije i manifestacije u kulturi koje će pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog života u gradu i manjim mjestima.

Članak 3.

Ukupna sredstva iz proračuna Grada Malog Lošinja kojima će se zadovoljavati javne potrebe u kulturi na području Grada Malog Lošinja za 2009. godinu iznose 7.981.000,00 kn.

Članak 4.

Programi javnih potreba u kulturi na području Grada Malog Lošinja za 2009. godinu provodit će se kroz sljedeće ustanove i udruge u kulturi te razne programe, a rasporedit će se na sljedeći način:

1. Ustanove u kulturi 4.453.000,00 kn

1.1. Pučko otvoreno učilište 2.397.000,00 kn

- za redovnu djelatnost 1.686.000,00 kn

- za programe 495.000,00 kn

- za opremanje 51.000,00 kn

- za investicijske projekte 165.000,00 kn

Redovna djelatnost

Osiguravaju se plaće na prošlogodišnjoj razini uz primjenu novopotpisanog Kolektivnog ugovora za djelatnike u kulturi i sezonsko zapošljavanje djelatnika u Malom Lošinju (ljeto). Grad Cres sudjeluje u općim poslovima za financiranje plaća i materijalnih rashoda sa 32 posto ili 549.000,00 kn.

Program Kultura

Pučko otvoreno učilište, kojeg je osnivač Grad Mali Lošinj, ustanova je koja pokriva više kulturnih i obrazovnu aktivnost i djeluje na području Grada Malog Lošinja i Grada Cresa. U sastavu POU djeluje kino-prikazivačka i glazbeno-scenska djelatnost te muzejsko-galerijska djelatnost u Cresu.

Program Obrazovanje

Obrazovanje se odvija putem Osnovne glazbene škole Josipa Kašmana, u matičnoj školi u Malom Lošinju i područnom odjelu u Cresu, kroz individualni i grupni rad u petodnevnom radnom tjednu, u popodnevnoj smjeni, a sukladno Zakonu o osnovnom školstvu i zakonu o umjetničkom obrazovanju. Osim redovnog programa verificiranog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, javnost rada Škola će osigurati uključivanjem u glazbene programe od lokalnog značaja te obilježavanjem važnih datuma i blagdana.

Programska djelatnost

Kroz programsku djelatnost organizirati će se kvalitetne kazališne predstave gostujućih kazališnih kuća namijenjene odraslim osobama, mladima i djeci. Ustanova će surađivati s lokalnim amaterskim kazalištem JAK pružajući potporu u osiguranju prostornih uvjeta. Osigurati će se broj kino predstava na prošlogodišnjem nivou odnosno oko tri naslova u tjednu. Koncertna aktivnost odvijati će se prigodom obilježavanja blagdana i važnih datuma, posebno i pojačano u vrijeme turističke sezone uz nastupe renomiranih hrvatskih i stranih izvođača te uključivanjem lokalnih izvođača. Projekt Dani Josipa Kašmana najvažniji je samostalni projekt ustanove. Kao suorganizator ustanova će pružati tehničku i organizacionu potporu održavanju kvalitetnih projekata, kao što je Jazz festival i sl. Aktivnosti će se izvoditi samostalno i u suradnji s nadležnim službama u Gradu i Turističkom zajednicom grada. Predviđaju se sredstva u visini od 495.000,00 kn od čega za potrebe, i od Grada Cresa, 165.000,00 kn.

Investicijski projekti

Nastavit će se sa radovima na uređenju Kina V. Nazora u sklopu kojeg je i nabava novih stolica u visini od 120.000,00 kn, nabava nove zavjese za pozornicu te manji popravci i održavanje garderobe i same pozornice.

Opremanje-Glazbena škola

Opremanje se odnosi na Glazbenu školu u Cresu za nabavku kompjutora te popravak stepeništa u glazbenoj školi u Malom Lošinju.

1.2. Gradska knjižnica i čitaonica 789.000,00 kn

- za redovnu djelatnost 669.000,00 kn

- za nabavku knjižne građe i opreme 120.000,00 kn

Gradska knjižnica i čitaonica je ustanova koja je izdvojena iz Pučkog otvorenog učilišta i djeluje kao samostalna ustanova od 01. 10. 2006. god. Osnivanje prve Knjižnice i čitaonice datira iz 1887. godine.

Redovna djelatnost / nabavka knjiga / uređenja

Osnovni zadatak ustanove je nabavka i obrada, čuvanje i zaštita knjižne građe, izrada biltena i kataloga, osiguranje pristupačnosti, korištenje i posudba knjižne građe te protok informacija. KIČ ima odjele za odrasle, djecu, čitaonički prostor, prostor za korištenje elektroničkih medije, prostor za studijski rad, referentnu i zavičajnu zbirku. Osnovna potreba i dalje je proširenje sadašnjeg skučenog prostora Knjižnice i čitaonice i početak radova te osiguranje privremenog smještaja na novoj lokaciji. Knjižna građa nabavlja se sredstvima Grada i Ministarstva kulture. Knjižnica ima ogranke u Velom Lošinju, Nerezinama i Unijama te od prošle godine i ogranak u Ćunskom. Knjižnica i čitaonica u Malom Lošinju otvorena je za korisnike 40 sati tjedno, a ogranci u Nerezinama i Ćunskom 14 sati tjedno, Unijama 4 sata tjedno, te u Velom Lošinju sa 3 sata na 14 sati tjedno.

Plaće se usklađuju s novim Kolektivnim ugovorom za djelatnike u kulturi, a povećanje mase se odnosi na rad pomoćnog knjižničara u Velom Lošinju odnosno povećanje tjedne satnice rada ovog ogranka.

1.3. Lošinjski muzej 1.267.000,00 kn

- za redovnu djelatnost 945.000,00 kn

-za ulaganje u održavanje muzej.
objekata/postava 97.000,00 kn

- za opremanje ustanove 35.000,00 kn

- za otkup i restauraciju muzejske građe 40.000,00 kn

- za promidžbu i programsku aktivnost 150.000,00 kn

Lošinjski muzej izdvojen je, kao zasebna ustanova, iz Pučkog otvorenog učilišta u rujnu 2007. godine. Rad muzeja organiziran je u četiri muzejska prostora, palači Fritzy u kojoj su smještene Umjetničke zbirke Maloga Lošinja i ured Muzeja, muzejsko-galerijskom prostoru Kula u Velom Lošinju, Gradskoj vijećnici i loggi u Osoru u kojoj je smještena Arheološka zbirka te palači Kvarner u kojoj će se smjestiti postav Apoksiomena. Osim osnovne djelatnosti sakupljanja, zaštite i dokumentiranja muzejske građe, ustanova će raditi na zaokruživanju i dorađivanju stalnih postava.

Redovna djelatnost

U okviru redovne djelatnosti planirane su plaće postojećeg broja djelatnika uvečano za plaću kustosa, etnologa- povjesničara umjetnosti, i muzejskog tehničara za Umjetničke zbirke-palaču Fritzy. Plaće se usklađuju s novopotpisanim Kolektivnim ugovorom za djelatnike u kulturi.

Održavanje muzejskih objekata/postava

U Umjetničkim zbirkama, kroz materijal za tekuće i investicijsko održavanje i samo održavanje zamijeniti će se rasvjeta u galerijskom dijelu te poboljšati sustav vješanja slika također u galerijskom prostoru i na balkonskoj galeriji te će se izvršiti popravci i bojanje stropa u galeriji. Nabaviti će se oprema i namještaj za čuvaonicu i stalni postav.

U Kuli će se raditi na održavanju stalnog postava (zamjena dotrajalih/uništenih dijelova) te će se kroz održavanje raditi na suzbijanju crvotočine u gredama međukatne konstrukcije.

U Arheološkoj zbirci u Osoru prići će se nastavku održavanja poda u loggiji.

Opremanje ustanove

Ustanova će raditi na opremanju novouređene glavne čuvaonice opremom i namještajem te zajedno s Ministarstvom prići će se nabavi računalne opreme potrebne zbog uključenja ustanove u projekt programa za obradu muzejske građe (M++).

Promidžba i programska aktivnost

Radi boljeg pozicioniranja i prezentacije na tržištu ustanova će poticati stvaranje umjetničkog i upotrebnog suvenira te će raditi na reprintu i novom izdavačko-promidžbneom materijalu.

U okviru programskih aktivnosti Muzej će kroz galerijsku djelatnost organizirati povremene izložbe u galerijskim prostorima Kule, Umjetničkih zbirki i loggie u Arheološkoj zbirci, samostalno i kao tehnička i organizacijska potpora umjetničkoj agenciji »Kopart« iz Rijeke, s kojom je utemeljena višegodišnja poslovna suradnja. Za dvije izložbe eminentnih slikara s agencijom »Kopart« predviđaju se sredstva u visini od 40.000,00 kn, a preostala sredstva za jednu gostujuću izložbu s Primorsko-goranskom županijom i Ministarstvom kulture (Mađarska avangarda) te vlastite, studijske i ostale likovne izložbe.

2. Udruge u kulturi 866.000,00 kn

Grad Mali Lošinj podržava razne oblike udruživanja građana čija je programska aktivnost usmjerena na zaštitu i promicanje kulture, etničkih i nacionalnih vrednota i kulturno-umjetničkog amaterizma, u cilju očuvanja običaja i tradicije ali i promicanja kulturnog stvaralaštva i izdavaštva te osmišljavanje slobodnog vremena, građana, posebice djece i mladeži.

2.1. Kazalište JAK 135.000,00 kn

Jedna premijerna predstava u vezi s proslavom 30.godišnjice rada kazališta i izvedba starih predstava. Sredstva su namijenjena honorarima vanjskih umjetničkih suradnika, oprema predstava, promidžba i gostovanje. Sredstva se namijenjuju i za sufinanciranje izrede monografije i izložbe u povodu jubileja te potpora organiziranju susreta otočkih kazališta.

2.2. Puhački orkestar Josipa Kašmana 179.000,00 kn

Za redovnu djelatnost: nabavka košulja za uniforme (10.000,00 kn), popravak instrumenata (3.000,00 kn), nabavku partitura (3.000,00 kn), zakup i održavanje prostora (7.000,00 kn) božićni i nautički koncert (6.000,00 kn) te sufinanciranje plaća voditelja (150.000,00 kn).

2.3. Folklorna grupa Manfrina 32.000,00 kn

Za kupnju materijala za obnovu i izradu novih nošnji (10.000,00 kn), sudjelovanje na dvije smotre (20.000,00 kn), zakup i ostale troškove (2.000,00 kn).

2.4. Folklorna grupa Studenac 6.000,00 kn

Izvorno folklorno društvo koje promiće izvorne nerezinske običaje, pjesme i plesove. Redovni troškovi za izradu nošnji i sparticipacija u sudjelovanju na smotri folklora.

2.5. Lošinjske mažoretkinje 75.000,00 kn

Rad sa dva uzrasta mažoretkinja, vođenje i koreografija (40.000,00 kn), nabavka novih čizama (20.000,00 kn), sudjelovanje na smotri (13.000,00 kn).nabavka novih rekvizita (2.000,00 kn).

2.6. Društvo naša djeca 40.000,00 kn

Okupljanje djece i djelovanje kroz rad više sekcija i radionica, likovna, aviomodelarska (20.000,00 kn), obilje

žavanje prigodnih datuma, Dani kruha, Dan voda, Dječji tjedan, majčin dan (ukupno 10.000,00 kn), eko-kviz, zaštita okoliša, kompostiranje (ukupno 10.000,00 kn).

2.7. Ogranak Matice Hrvatske 32.000,00 kn

Redovna djelatnost, prijevod i tiskanje knjiga po programu (30.000,00 kn), organiziranje književnih večeri (2.000,00 kn).

2.8. Ogranak Katedre Čakavskog Sabora 21.000,00 kn

Redovna djelatnost, Otočki ljetopis i Zavičajni kalendar.

2.9. Zavičajni klub studenata 25.000,00 kn

Redovna djelatnost: kulturna događanja i susreti, opremanje, po dostavi programa.

2.10. Harmonija, Ćunski 15.000,00 kn

Redovna djelatnost očuvanja tradicije maslinarstva u Ćunskom, nabavka športi.

2.11. Lošinjsk karneval 20.000,00 kn

Organiziranje karnevalskih zabava, izrada kostima, sudjelovanje na smotrama za odrasle i djecu.

2.12. Zavičajno društvo Puntari 15.000,00 kn

Redovan djelatnost, izdavanje lista »Puntarski fuoj« i organiziranje lokalne fešte »Ivanje«.

2.13. Zajednica Talijana 70.000,00 kn

Redovna djelatnost, kulturna događanja i aktivnosti na očuvanju identiteta, kulture i jezika, pjevački zbor, likovne radionice, tečajevi talijanskog jezika, sportska grupa.

2.14. Klapa Čikat 7.000,00 kn

Redovan djelatnost, afirmacija i izvođenja autohtonih klapskih pjesama, po dostavi programa.

2.15. Osorske glazbene večeri 150.000,00 kn

Redovna djelatnost organiziranja ljetnog programa klasične muzike u Osorskoj katedrali, po dostavi programa.

2.16. Udruga Artour, Nerezine 16.000,00 kn

Projekt umjetničke ture, oživljavanje manjih mjesta i interesantnih otočkih lokaliteta nekonvencionalnim kulturnim sadržajem (izložba fotografija).

2.17. Društvo Sv. Frane, Nerezine 5.000,00 kn

Redovna djelatnost, po dostavi programa.

2.18. Klapa Augusta 13.000,00 kn

Redovna djelatnost kroz održavanje, unapređivanje i promociju ženskog klapskog pjevanja, istraživanje autohtonih pjesama sa otočkog područja, naknade za vođenje i obradu pjesama i naknade za satove solo pjevanja (10.000,00 kn), sudjelovanje na smotri i festivalu klapa (3.000,00 kn).

2.19.Udruga Uklad 10.000,00 kn

Redovna djelatnost, po dostavi programa.

3. Ostali programi 625.000,00 kn

3.1. Glazbene aktivnosti 370.000,00 kn

3.1.1. Jazz festival 200.000,00 kn

Organizacija 5. Jazz festivala (honorari, putni troškovi, smještaj, tehnika i promidžba), gostovanje renomiranih inozemnih i domaćih jazz i srodnih glazbenika u trajanju od tri dana, kraj srpnja/početak kolovoza, uz tehničku i organizacijsku pomoć ustanove Pučkog otvorenog učilišta (Korisnik i organizaror Umah fashion d.o.o.).

3.1.2. Festival MIK 70.000,00 kn

Sufinanciranje Festivala u dijelu održavanja u Malom Lošinju uz potporu Turističke zajednice Grada (Korisnik i organizator Melody d.o.o.).

3.1.3. Udruga Glazbena rotacija 80.000,00 kn

Novoformirana udruga s ciljem podrške mladim glazbenim talentima, održavanje koncerata, edukacije djece i mladeži na glazbeno-scenskom i tehničkom planu.

3.2. Film

3.2.1. Lošinj events 20.000,00 kn

U okviru sveobuhvatnog projekta kulturnoumjetničkih događanja u Velom Lošinju financirat će se APOX filmski festival kratkih filmova, kraj kolovoza.

3.3. Znanstvena aktivnost 240.000,00 kn

3.3.1. Hrvatsko filozofsko društvo 40.000,00 kn

Sufinanciranje organizacije i održavanja 8. Lošinjskih dana bioetike i 5. Bioetičkog foruma za jugoistočnu Europu.

3.3.2. Institur za istraž.i razvoj održivih eko sustava 200.000,00 kn

Financiranje redovnih rashoda novoustrojene podružnice u Malom Lošinju (plaće i materijalni rashodi).

3.4. Arheološko-konzervatorske aktivnosti 15.000,00 kn

Projekt »Samostan i crkva Sv. Petar u Osoru«, participacija za istraživanje, konzervaciju, idejni porjekt prezentacije s ciljem revalorizacije spomenika (Korisnik i provoditelj Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu).

4. Djelatnost medija 362.000,00 kn

Potpore provedbi redovnih programa tiskanog, audio i vizuelnih medija od interesa za Grad.

4.1. Avix-za Otočki vjesnik 60.000,00 kn

Izdavanje mjesečnog lista Otočki vjesnik.

4.2. Radio Lošinj-radio Jadranka 220.000,00 kn

Emitiranje redovnog svakodnevnog radijskog programa.

4.3. Kanal RI 45.000,00 kn

Emitiranje emisija s područja Grada Malog Lošinja, sufinanciranje i Turističke zajednice grada.

4.4. Novi list 37.000,00 kn

Sufinanciranje izdavanje priloga o otocima.

5. Programska aktivnost ureda 495.000,00 kn

Ovim programom osiguravaju se sredstva za obilježavanje značajnih datuma, gradskih manifestacija i blagdana s ciljem kvalitetnijeg osmišljavanja i provedbe istih kako u samom gradu tako i okolnim mjestima. Nadalje, financirati će se razni projekti i manifestacije od gradskog interesa uz suradnju sa ustanovama u kulturi, Turističkom zajednicom Grada i raznim udrugama u kulturi, kao npr.: Dan grada Dan glazbe, pučke fešte, Dječji tjedan, Dan iseljenika, Nova godina i ostala događanja. Dio sredstava namjenjue se promidžbenoj aktivnosti na polju kulture te za tekuće pomoći programima i projektima pojedinaca u umjetničkoj djelatnosti.

6. Kapitalna ulaganja u objekte kulture 1.050.000,00 kn

Obveza je Grada kontinuirana zaštita i očuvanje kulturnih dobara te kapitalna ulaganjae u objekte kulture temeljeno na posebnim zakonskim odredbama i potrebama zajednice da njeguje i čuva te unapređuje kulturna dobra.

6.1. Palača Kvarner-Apoksiomen 1.000.000,00 kn

Izrada projektne dokumentacija rekonstrukcije objekta i muzejskog postava sa ciljem trajnog smještaja Apoksiomena kao zajednički projekt s Ministarstvom kulture te

ishođenje potrebnih suglasnosti (800.000,00 kn), početne i pripremne radnje izgradnje Muzeja Apoksiomena.

6.2. Crkvica Sv. Andrije, Ilovik 20.000,00 kn

Čišćenje lokaliteta, markiranje i zaštita, arheološka istraživanja uz potporu Mjesnog odbora Ilovik.

7. Investicijska aktivnosti 130.000,00 kn

7.1. Knjižnica i čitaonica 130.000,00 kn

Za rekonstrukciju - proširenje Knjižnice i čitaonice ishođene su potrebne suglasnosti pa će se raditi na pripremi investicije za 2010. godinu.

Članak 5.

Nadležni Ured grada i upravljanja gradskom imovinom vrši raspodjelu sredstava nositeljima programa, prati njihovo namjensko korištenje, daje prijedloge Gradskom poglavarstvu i podnosi izvješće o ostvarivanju programa.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 612-01/09-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-09-4

Mali Lošinj, 3. ožujka 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

mr. Milan Mužić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=601&mjesto=10005&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr