SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 7. Petak, 6. ožujka 2009.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

13.

Na temelju članka 48. i 56.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 44. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 01 i 8/06) i članka 8. Pravilnika o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 01/ 07), Gradsko poglavarstvo Grada Crikvenice, na 111. sjednici održanoj 23. veljače 2009. godine, donijelo je

PLAN
stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika
i namještenika Grada Crikvenice za 2009. godinu

I.

Ovim Planom stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika Grada Crikvenice za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se broj službenika i namještenika Grada Crikvenice koji će biti uključeni u stručno osposobljavanje i usavršavanje u 2009. godini, iz područja:

- informatike,

- učenja stranog jezika i

- ostalih specijaliziranih programa.

II.

U program stručnog osposobljavanja i usavršavanja bit će uključeno:

a) iz područja informatike:

stjecanje ECDL - FULL diplome - 1 dužnosnik, 7 službenika i 1 namještenik,

b) iz područja učenja stranog jezika - 2 službenika,

- ostali specijalizirani programi provodit će se u grupama za područja: strateško planiranje i vođenje projekata, izobrazba u sustavu javne nabave, upravljanje ljudskim resursom, financijsko upravljanje, timsko vođenje, kvaliteta pružanja usluga građanima (ISO standard i dr.) upravljanje vremenom, komunikacijske vještine i drugo, prema potrebi.

III.

Financijska sredstva za provedbu ovoga Plana osigurana su u razdjelu Ureda Grada i upravnih odjela Grada Crikvenice na pozicijama »Stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika«.

IV.

Za provedbu, kao i vođenje evidenciju stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika prema ovom Planu zadužuje se Ured Grada.

V.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 112-01/09-01/05

Ur. broj: 2107/01-04-09-7

Crikvenica, 23. veljače 2009.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Grada Crikvenice
Božidar Tomašek, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr