SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 7. Petak, 6. ožujka 2009.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

10.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06 i 146/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 01 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 39. sjednici održanoj dana 26. veljače 2009. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da k.č. 8291/6 upisana u zk. ul. 307 k.o. Sv. Jakov - javno dobro, u površini od 9 čhv koja je nastala po prijedlogu Parcelacije od 4. lipnja 2007. godine ne predstavlja u naravi javno dobro - put već dijelom izgrađeni dio TS Perhati u Jadranovu, a kako je to prikazano na kopiji katastarskog plana od 4. lipnja 2007. god. koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Nekretnina iz članka 1. ove Odluke isključuje se iz opće uporabe kao javno dobro, te će nakon stupanja na snagu ove Odluke zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Crikvenici kao vlasnika na nekretnini upisati Grad Crikvenicu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 944-01/08-01/89

Ur. broj: 2107/01-01-09-3

Crikvenica, 26. veljače 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr