SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 7. Petak, 6. ožujka 2009.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

5.

Na temeljeu članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona o zaštite i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/ 07), ), članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01 i 08/06) i Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Crikvenice u 2008. godini, Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 39. sjednici održanoj dana 26. veljače 2009. godine donijelo je

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Grada Crikvenice za 2008. - 2010. godine

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama nesreća, velikih nesreća i katastrofa utvrđenih prethodnom Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, a s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe, Stožeri, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti), a koristeći polazišta i zaključke Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Crikvenice u 2008. godini, donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Crikvenice za period 2008.-2010. godine.

Smjernice se odnose na sljedeće:

1. CIVILNA ZAŠTITA (Stožer zaštite i spašavanja, zapovjedništvo civilne zaštite i postrojbe civilne zaštite)

Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, Planu zaštite i spašavanja, srednjoročnom planu razvoja, osobnom i materijalnom sklopu, te usklađeno s osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu, a u cilju razvoja vlastitih snaga za djelovanje na sprečavanju i otklanjanju štetnih posljedica koje nadilaze mogućnosti djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovna djelatnost, Stožer zaštite i spašavanja, iskazuju prioritete materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i skupne opreme sukladno Pravilniku o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje iz »Narodnih novina« broj 111/07), te planira provođenje osposobljavanja, uvježbavanja, aktiviranja i drugih aktivnosti.

Također treba prikazati mogućnosti osiguravanja uvjeta za zbrinjavanje i sklanjanje ljudi i materijalnih dobara, provođenje edukacije, te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja, sukladno Planu zaštite i spašavanja.

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 79/07) Poglavarstvo Grada, na svojem području djelovanja dužno je izraditi nacrt Procjene ugroženosti i predložiti ga Gradskom vijeću Grada Crikvenice na usvajanje uz prethodnu suglasnost DUZS.

2. VATROGASTVO

Proračunom Grada Crikvenice za 2008. godinu planirana su sredstva za rad vatrogasnih organizacija (JVP Crikvenica i DVD »Crikvenica«) u ukupnom iznosu od 3.141.247,00 kn, a u 2009. i 2010. godini s procjenom povećanja od cca 7% ili do iznosa inflacije, odnosno uz neophodna procijenjena uvećanja sukladno propisima, strukovnim zahtjevima i funkcionalnim potrebama.

Kao posebna proračunska stavka predvedena su i financijska sredstva u iznosu od 104.789,00 kn za 2008, godinu i za Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2008. godini (Sezonsku vatrogasnu službu), te za svaku od narednih planskih godina u istovjetnom iznosu uz procijenjena povećanja.

3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE (GSS, planinari, kinolozi, ronilački klubovi, radioamateri, aeroklub i dr.)

Sukladno odredbama članka 9. i 11. Pravilnika o ustroju, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (»Narodne novine« broj 111/07.), Grad Crikvenica je za potrebe Hrvatske gorske službe spašavanja - Područna stanica Rijeka, utvrdio iznos od 5.000,00 kuna, za Klub podvodnih aktivnosti 10.000,00 kn, a temeljem međusobnih dogovora i Programa aktivnosti za 2008. godinu. Pri utvrđivanju iznosa razmatrana je i realizacija i vrste provedenih aktivnosti iz Programa aktivnosti u 2007. godini.

Financiranje rada predmetnih udruga građana planirano je i Proračunom Grada Crikvenice za 2009. godinu.

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI (npr. hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, crveni križ, veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture - kao sto su vodovod, kanalizacija, čistoća, groblja i druga, te pravne osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i spašavanje).

Grad Crikvenica je putem svojih stručnih službi u stalnom kontaktu, radi razmatranja programskih aktivnosti za 2008. godinu, s Gradskim društvom Crvenog kriza (planirano 154.000,00 kn), Dom zdravlja i turističku ambulantu (planirano 345.000,00 kn), s ciljem utvrđivanja potreba od zajedničkog interesa i zajednički usvojenih prioriteta. Financiranje rada navedenih djelatnosti planirano je i Proračunom Grada Crikvenice za 2009. godinu.

Klasa: 351-01/08-01/18

Ur. broj: 2107/01-01-09-6

Crikvenica, 26. veljače 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

NAPOMENA:

Sastavni dio ovih Smjernica je Izvod iz proračuna o visini osiguranih sredstava za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2008. godini i planirana sredstva namijenjenih za razvoj pojedinih dijelova operativnih snaga jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja za 2009. i 2010. godinu.

IZVOD IZ PRORACUNA I PLAN SREDSTAVA ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
U PERIODU 2008.-2010. GODINE

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Smjernice za organizaciju i razvoj susta  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr