SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 7. Petak, 6. ožujka 2009.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

4.

Na osnovi odredbe članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 39. sjednici održanoj dana 26. veljače 2009. godine donijelo je

ANALIZU STANJA
Sustava zaštite i spašavanja na području
Grada Crikvenice u 2008. godini

UVOD

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonima, ureduju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje.

Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje (npr. pri donošenju proračuna) razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i načine financiranja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

Procjenjivanje ugroženosti ljudi i materijalnih dobara od opasnosti i posljedica ratnih razaranja, prirodnih, tehničko- tehnoloških i ekoloških nesreća, kontinuirano je vršeno neposredno prije, tijekom i poslije Domovinskog rata, a u skladu sa stečenim iskustvima. Posljednja usvojena Procjena ugroženosti područja Grada Crikvenice datira iz 2003. godine prema tada važećoj metodologiji izrade.

Kroz taj period preustroj civilne zaštite kretao se je na tragu jednog od težišnih pravaca daljnjeg razvoja civilne zaštite zacrtanih temeljem iskustava iz Domovinskog rata, a to je pretvaranje bivše masovne organizacije CZ u manji, kvalitetniji, mobilniji i bolje opremljeni stručno-operativni sustav zaštite i spašavanja s modernim zahtjevima i redefiniranoj ulozi redovnih organiziranih snaga zaštite i spašavanja.

Zapovjedna tijela tadašnjeg sustava civilne zaštite (zaštite i spašavanja) i postrojbe civilne zaštite (bivše općine Crikvenica i kasnije Grada Crikvenice), osim u Domovinskom ratu u sklopu OA »POVRATAK«-1995. godine, dijelom su učestvovale u gašenju većih šumskih požara na vinodolskom području.

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Dosadašnje stanje organiziranosti sustava zaštite i spašavanja na području grada Crikvenice karakterizira činjenica da je isti do donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju, bio organiziran i proveden sukladno odredbama Zakona o unutarnjim poslovima, koje su se odnosile na civilnu zaštitu, te Zakona o zaštiti od požara, Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda i podzakonskim propisima donesenim temeljem navedenih zakona.

Program rada na izradi nove Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i imenovanje osoba zaduženih za suradnju na izradi Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i Plana zaštite i spašavanja iz 2006. godine, temelji se na sada nevažećoj metodologiji izrade iz 2005. godine.

Novi Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 38/08), izradu nove Procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja sukladno navedenom Pravilniku, stavlja u obvezu JL(R)S i moći će se definirati u konačnom obliku i usvojiti tek nakon suglasnosti i usklađenja sa procjenama ugroženosti viših razina.

Izrađena je Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Crikvenice, koju je prethodno razmatralo Poglavarstvo Grada Crikvenice, a Gradsko vijeće je ovu Procjenu usvojilo 2003. godine uz obvezno godišnje ažuriranje sukladno propisima i zahtjevima Plana aktivnosti u zaštiti od požara Vlade RH.

Plan zaštite od požara za Grad Crikvenice Gradsko vijeće Grada Crikvenice, donijelo je srpnja 2005. godine.

Operativne planove zaštite od požara vezane za pripremu i provedbu protupožarne sezone donosi Gradsko poglavarstvo svake tekuće godine temeljem godišnjeg Programa Vlade Republike Hrvatske.

U periodu od stupanja na snagu Zakona o zaštiti i spašavanju, ustrojavanjem i organizacijom rada Državne uprave za zaštitu i spašavanje, te donošenja novih podzakonskih propisa na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju, Grad Crikvenice je izradio i donio sljedeće akte:

Odluku o imenovanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja Grada Crikvenice koju je donio gradonačelnik 2006. godine, a koja se radi usklađivanja s novim propisa stavlja izvan snage, kao i dokumenti:

Plan pozivanja članova Zapovjedništva zaštite i spašavanja Grada Crikvenice iz 2006. godine, Poslovnik o radu Zapovjedništva zaštite i spašavanja Grada Crikvenice iz 2006. godine, Plan rada Zapovjedništva zaštite i spašavanja iz 2006. godine.

U tijeku 2008. godine izrađeni su sljedeći dokumenti:

Sukladno odredbi članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 79/07) Zapovjedništvo ZiS-a je preimenovano u Stožer za zaštitu i spašavanje, a ostali dokumenti: Plan pozivanja Stožera, Poslovnik o radu Stožera i Program rada Stožera su u pripremi;

 

› Plan operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara za područje Grada Crikvenice;

› Financijski plan za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara (sadržan u Proračunu Grada Crikvenice);

› Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara (s ažuriranim popisom) na području Grada.

Po usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Crikvenice (u periodu 2009./2010. godinu), potrebno je izraditi i donijeti sljedeće dokumente:

1) Plan zaštite i spašavanja grada Crikvenice, (sastoji se od planova djelovanja po mjerama zaštite i spašavanja) - u periodu 2010/2011. godine,

2) Plan civilne zaštite koji se sastoji od: a) mjera sklanjanja, b) mjera evakuacije i c) mjera zbrinjavanja,

3) Izraditi izvode za sve učesnike u akcijama zaštite i spašavanja, (utvrditi potrebne elemente za izradu operativnih planova zaštite i spašavanja za pravne osobe čija je djelatnost vezana uz opskrbu energijom ili vodom i druge pravne osobe kojima su planom utvrđene zadaće u zaštiti i spašavanju),

4) Odluku o (eventualnom) ustrojavanju postrojbi (timova),

5) Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite za mjesne odbore i naselja.

STANJE PO SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

1. CIVILNA ZAŠTITA

1.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Odlukom o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Crikvenice, temeljem Zakonao zaštiti i spašavanju i Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga za zaštitu i spašavanje, u Stožer zaštite i spašavanja imenovano je 8 osoba.

Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće.

Stožer zaštite i spašavanja Grada Crikvenice na sljedećoj sjednici razmatrat ce i usvojiti sljedeće dokumenti: Poslovnik o radu Stožera, Plan rada Stožera i Plan pozivanja članova Stožera.

1.2. ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE ZAŠTITE

Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga za zaštitu i spašavanje, bit ce potrebno osnovati Zapovjedništvo civilne zaštite i odlukom imenovati članove Zapovjedništva civilne zaštite Grada Crikvenice.

Temeljem dosadašnjih iskustava u primjeni načela jedinstvenosti područja ugroženosti, planiranja i organiziranja ljudskih i materijalnih resursa civilne zaštite tog područja i vođenja tako organiziranih snaga civilne zaštite, realno je zaključiti da je teritorij gradova Crikvenice i Novog Vinodolskog, te Općine vinodolske, ujedno područje sličnih ugrožavanja, za koje se ustrojavaju slične postrojbe od Ljudi s istog područja, organiziraju iste redovne organizirane snage zaštite i spašavanja i drugi javni resursi koji djeluju prema jedinstvenim operativnim planovima po kojima može postupati i jedno zajedničko zapovjedništvo civilne zaštite. Grad Crikvenica mogao bi biti inicijator osnivanja i imenovanja takvog zapovjedništva (u 2009. godini) temeljem Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08).

Zapovjedništvo civilne zaštite poziva se i aktivira u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području odgovornosti, za zapovijedanje aktivnostima, snagama i sredstvima civilne zaštite.

1.3. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE i POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE

Vrste, ustroj i broj pripadnika postrojbi civilne zaštite (timova) za područje grada Crikvenice potrebno je odrediti temeljem nove Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara. Nakon sto ista bude potvrđena od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje bit ce vjerojatno potrebno osnovati određene vrste postrojbi, ali je vjerojatnija mogućnost da konačni zaključci procjene ugroženosti ukazu na određenu tvrtku, postojeću operativnu snagu ili udrugu u sastavu tehničke kulture kojoj je zaštita i spašavanje djelomično ili u cijelosti redovna djelatnost, a koja bi mogla pod određenim uvjetima predstavljati postrojbu civilne zaštite (specijalistički tim adekvatne namjene) u skladu s Pravilnikom o ustroju, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (»Narodne novine« broj 111/07).

Takve mogućnosti, stoga ovdje nećemo sire obuhvatiti po mjerama zaštite i spašavanja, ali je, sukladno propisanoj strukturi, moguće za period iza 2010. godine predložiti neke:

- za spašavanje na moru formirati u okviru Javne vatrogasne postrojbe Grada Crikvenice specijalistički tim za spašavanje na moru, uz angažiranje vlastitih ronilaca i pridodanih članova ronilačkih klubova s adekvatnim brodicama s crikveničko - novo vinodolskog priobalja,

- za provođenje mjera RKB zaštite predložiti osnivanje specijalističkog tima na razini Primorsko-goranske županije,

- za mjere zbrinjavanja ugroženih i nastradalih građana, te osiguranja prehrane istih, ugovorom obvezati Gradsko društvo Crvenog kriza Crikvenice, uz formiranje skupina za pripravu hrane i distribuciju pitke vode,

Neke je potrebe moguće i prije realizirati: za promidžbene aktivnosti animiranja novih darivatelja krvi (posebno u vrijeme turističke-ljetne sezone), kao i učešće u opremanju Regionalnog centra za intervencije u katastrofama - preko Gradskog društva Crvenog kriza Crikvenice.

U dosadašnjim postrojbama civilne zaštite opće namjene došlo je do prestarjelosti i veće fluktuacije raspoređenih pripadnika, kao i do zastarjelosti i otpisa opreme i sredstava CZ, pa postrojbe nisu upotrebljive.

Nakon usvajanja nove Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i Plana zaštite i spašavanja grada, potrebno je rasporediti veći broj volontera - povjerenika civilne zaštite za vođenje zaštitom i spašavanjem po mjestu stanovanja u povjereništvima CZ(ZS) po mjesnim odborima i dijelovima naselja.

1.4. PREVENTIVA I PLANOVI CZ

Do donošenja nove Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i Planova zaštite i spašavanja za područje grada Crikvenice, mogu se primjenjivati dosadašnji dokumenti, te Procjena ugroženosti od požara i eksplozija i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Crikvenice, te drugi doneseni dokumenti.

U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju razine opće kulture ljudi

o zaštiti i spašavanju na području Grada, Poglavarstvo Grada, odnosno stručne službe Grada i sve žurne službe koje djeluju na području Grada Crikvenice, trebale bi provoditi informiranje, edukaciju i upoznavanje građana, mladeži i djece s izvanrednim situacijama i postupcima osobne i uzajamne pomoći te pridržavanju naređenih mjera i postupaka operativnih snaga zaštite i spašavanju, ukoliko do takvih potreba dođe.

Građane je također potrebno upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112 i o drugim važećim pozivnim brojevima za interventne službe, a vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi upoznati su s obvezom postavljanja na vidljivom mjestu novih znakova za uzbunjivanje.

U preventivnim aktivnostima zaštite i spašavanja i zaštite od požara vrlo zapaženu ulogu moralo bi biti inzistiranje na ugrađivanju i integriranju posebnih stručnih zahtjeva zaštite i spašavanja i zaštite od požara u prostornom planiranju, uređenju, organizaciji, razvoju i izgradnji prostora (u skladu s utvrđenim takvim zahtjevima u Prostornom planu PGZ i Grada Crikvenice), kao i učešće grada Crikvenice u eventualnom financiranju panoramskog požarnog monitoringa ugroženih suma i drugog otvorenog prostora i projektiranju sustava za uzbunjivanje građana u slučaju pojave poplavnog vala s jezera Tribalj.

1.5. SKLONIŠTA

U cilju stvaranja uvjeta za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara, neophodno je novom Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara utvrditi da (bez obzira sto ni do sada nije bilo izgradnje novih skloništa osnovne zaštite s otpornošću na moderna napadna sredstva na području grada Crikvenice) je umjesto izgradnje novih skloništa potrebno procjenjivati potrebe za sklanjanjem ljudi u pogodnim dijelovima stambenih i drugih građevina, te za planskim privremenim izmještanjem ljudi.

2. VATROGASTVO

Javna vatrogasna postrojba Grada Crikvenice i Dobrovoljno vatrogasno društvo »Crikvenica« djeluju na području grada Crikvenice i području bivše općine Crikvenica, a po zahtjevu i dalje.

Gradsko vijeće Grada Crikvenice je svojim Proračunom za 2008. godinu osiguralo sredstva za rad vatrogastva, a osigurana su i sredstva za provedbu Plana motrenja čuvanja i ophodnje građevina i površina otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i sirenja požara na području grada putem Sezonske vatrogasne službe.

Također se može istaknuti da su vatrogasne postrojbe (profesionalna i dobrovoljna) efikasno obavile sve zadaće u tekućoj godini, sto je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području grada Crikvenice.

Vatrogastvo grada Crikvenice je po stručnosti, opremljenosti, osposobljenosti i spremnosti, najkvalitetnija postojeća operativna i organizirana snaga zaštite i spašavanja i njen glavni nositelj na ovom području, pa je kroz posebne proračunske stavke potrebno predvidjeti financijska sredstva za vatrogastvo za 2009. i 2010. godinu uz neophodna procijenjena uvećanja sukladno propisima, strukovnim zahtjevima i funkcionalnim potrebama.

3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

U 2008. godini Stožer zaštite i spašavanja Grada Crikvenice je u izravnim kontaktima s udrugama građana od značaja za zaštitu i spašavanje (HGSS - Stanica Rijeka, Gradsko društvo Crvenog kriza Crikvenice, Klub podvodnih aktivnosti i dr.), te je sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima i podacima koje se odnose na daljnje materijalno tehničko i kadrovsko jačanje udruge u dijelu od značaja za sustav zaštite i spašavanja, utvrdilo aktivnosti koje se financiraju iz Proračuna Grada Crikvenice u 2008. godini, kao i u periodu 2009/2010. godinu.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Grada Crikvenice.

Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu i suvlasništvu Grada Crikvenice imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Planu djelovanja civilne zaštite.

Preostaje procjenom ugroženosti i planovima zaštite i spašavanja (civilne zaštite) utvrditi načine dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav zaštite i spašavanja.

Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite i spašavanja: Doma zdravlja Crikvenice i Turističke ambulante, Ustanove hitne medicinske pomoći, Gradskog društva Crvenog kriza Crikvenice i dr.

Sve na višim razinama utvrđene obveze nositelja zadaća u zaštiti i spašavanju javnih društava državne i županijske razine (ovdje nisu spomenute), na snazi su do donošenja nove Procjene ugroženosti ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i Planova zaštite i spašavanja za područje nadležnosti Grada.

ZAKLJUČAK

Temeljem ove analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području grada Crikvenice moglo bi se zaključiti:

- za Grad Crikvenicu postoji Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara iz 2003. godine. Predmetna Procjena mora biti izrađena sukladno novom Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 38/ 08) najkasnije u 2010. godini, a Planovi zaštite i spašavanja i civilne zaštite - do kraja 2011. godine;

- na osnovi iznesenog može se konstatirati da Javna vatrogasna postrojba Grada Crikvenice i Dobrovoljno vatrogasno društvo Crikvenica zadovoljavaju sve kriterije koji su propisani Zakonom i podzakonskim propisima i zasigurno u ovom trenutku predstavljaju najbolje organizirane snage u sustavu zaštite i spašavanja i nositelja cijelog sustava;

- okosnicu svih organiziranih snaga za zaštitu spašavanje čini vatrogastvo Grada Crikvenice. Stanje zaštite i spašavanja u gradu Crikvenici je na razini koja osigurava uspješno funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja kada se radi o redovnim prilikama;

- u situacijama koje bi se mogle smatrati velikim nesrećama i katastrofama, Grad Crikvenica mogao bi se osloniti i na dodatnim operativnim snagama zaštite i spašavanja kao što su Dom zdravlja Crikvenica, UHMP, ekipe HEP- a i dr. javnih-državnih društava, te udruga građana HGSS i drugih, Gradsko društvo Crvenog križa Crikvenice, te zdravstva i socijalnih ustanova, kao i interventnih snaga šireg okruženja i razina.

Klasa: 351-01/08-01/18

Ur. broj: 2107/01-01-09-5

Crikvenica, 26. veljače 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr