SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 6. Petak, 27. veljače 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

11.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 14. i 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 23/01, 8/06, 18/06-pročišćeni tekst i 12/08), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 19. veljače 2009. godine donosi

ODLUKU
izmjeni Odluke o javnim priznanjima Grada Opatije

Članak 1.

U članku 4. Odluke o javnim priznanjima Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 32/05, 15/07 i 54/07), riječi: »članovima Gradskog poglavarstva«, se brišu.

Članak 2.

U članku 8. stavak 3. riječi: »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuje se riječju: »gradonačelnik«.

Članak 3.

U članku 16. stavak 1. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju: »gradonačelnik«.

Članak 4.

U članku 17. stavku 1. alineji 3. riječi: »Poglavarstvo Grada Opatije« zamjenjuju se riječju: »gradonačelnik«.

U članku 17. stavku 1. alineja 4. se briše.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 17. svibnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/07-01/14

Ur. broj: 2156/01-01-08-2

Opatija, 19. veljače 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr