SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 6. Petak, 27. veljače 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

10.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 23/01, 8/06, 18/06 - pročišćeni tekst i 12/08), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 19. veljače 2009. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o stipendiranju učenika i studenata

Članak 1.

U članku 2. stavku 1. Odluke o stipendiranju učenika i studenata (»Službene novine PGŽ« broj 31/06, 15/07 i 23/ 07 - pročišćeni tekst), riječi: »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuje se riječju: »gradonačelnik«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1., 3. i 4. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju: »gradonačelnik«, u odgovarajućem padežu.

U članku 3. stavak 2. se mijenja na način da sada glasi:

»Obradu prijava pristiglih na natječaj i sastavljanje rang- liste prijava obavlja upravno tijelo Grada Opatije nadležno za poslove obrazovanja te podnosi gradonačelniku prijedlog za odabir stipendija.«

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. riječi »Gradskog poglavarstva« zamjenjuje se riječju: »gradonačelnika«.

Članak 4.

U članku 14. stavku 2. riječi: »Gradskom poglavarstvu, koje« zamjenjuje se riječima »gradonačelniku, koji«.

Članak 5.

U članku 15. riječi: »Gradsko poglavarstvo«, zamjenjuje se riječju: »gradonačelnik«.

Članak 6.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 17. svibnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/06-01/04

Ur. broj: 2156/01-01-09-3

Opatija, 19. veljače 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr