SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 6. Petak, 27. veljače 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

9.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 23/01, 8/06, 18/06 - pročišćeni tekst i 12/08), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 19. veljače 2009. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U članku 29. Odluke o socijalnoj skrbi (»Službene novine PGŽ« broj 46/06, 49/07 i 46/08), riječi: »Upravni odjel za samoupravu i upravu« (u daljnjem tekstu: Odjel), zamjenjuje se riječima: »upravno tijelo Grada Opatije nadležno za poslove socijalne skrbi« (u daljnjem tekstu: Nadležno tijelo).

U cijelom tekstu Odluke o socijalnoj skrbi riječ: »Odjel« zamjenjuje se riječima »Nadležno tijelo« u odgovarajućim padežima.

Članak 2.

U članku 31. stavku 1. i stavku 3. alineja 1. riječi: »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuje se riječju: »gradonačelnik«, u odgovarajućem padežu.

U članku 31. stavku 3. alineja 1. riječi: »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju: »gradonačelnik«.

U članku 31. stavku 3. alineja 6. riječi: »i Gradskog poglavarstva« se brišu.

Članak 3.

U članku 32. stavku 2. riječi »Upravnom odjelu za samoupravu i upravu« zamjenjuju se riječima: »upravno tijelo Grada Opatije nadležno za poslove socijalne skrbi.«

Članak 4.

U članku 38. riječi: »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju: »gradonačelnik«.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 17. svibnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/06-01/8

Ur. broj: 2156/01-01-08-5

Opatija, 19. veljače 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr