SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 6. Petak, 27. veljače 2009.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

3.

Na temelju članka 3. st. 13., članka 11. st. 2. i članka 15. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 21. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 25/01, 29/01, 15/03 i 37/06), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 17. veljače 2009. donijelo je sljedeću

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se komunalne djelatnosti koje su temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu od interesa za Grad Cres, način obavljanja komunalnih djelatnosti, te uvjeti i mjerila za provedbu postupaka povjeravanja komunalnih djelatnosti putem javnog natječaja odnosno putem koncesije.

Članak 2.

Komunalne djelatnosti od interesa za Grad Cres su:

1. opskrba pitkom vodom,

2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

3. odvodnja atmosferskih voda,

4. održavanje čistoće javno-prometnih površina,

5. odlaganje komunalnog otpada,

6. održavanje javnih površina,

7. održavanje nerazvrstanih cesta,

8. održavanje javne rasvjete i proširenje mreže javne rasvjete,

9. održavanje groblja,

10. obavljanje dimnjačarskih poslova,

11. organizacija i naplata parkirališta,

12. blokiranje, deblokiranje i premještanje nepropisno parkiranih vozila, te čuvanje premještenih vozila.

NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

1. Komunalne djelatnosti koje obavlja društvo u suvlasništvu Grada Cresa

Članak 3.

Komunalnu djelatnost opskrbe pitkom vodom obavlja društvo »Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o.« na temelju zakonskih odredbi, Društvenog ugovora i odluka Grada Cresa.

Članak 4.

Društvu »Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj« d.o.o. povjerava se obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:

1. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

2. odvodnja atmosferskih voda,

3. održavanje čistoće javno-prometnih površina,

4. odlaganje komunalnog otpada,

5. održavanje javnih površina,

6. održavanje groblja.

Članak 5.

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda kao i odlaganje komunalnog otpada obavlja se temeljem zakonskih propisa i u skladu s odlukama Grada Cresa.

Članak 6.

Djelatnosti odvodnje atmosferskih voda, održavanje čistoće javno prometnih površina, održavanje javnih površina i održavanje groblja obavljaju se u skladu s Godišnjim planom i programom pružanja zajedničkih komunalnih usluga za Grad Cres, koji je sastavni dio Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te u skladu s ostalim aktima Grada Cresa.

2. Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova

Članak 7.

Obavljanje komunalnih djelatnosti: održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje javne rasvjete te proširenje mreže javne rasvjete, povjeravaju se fizičkoj ili pravnoj osobi, nakon provedenog javnog natječaja, temeljem pisanog ugovora, na razdoblje od 4 godine.

Članak 8.

Javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova iz članka 7. ove Odluke fizičkoj ili pravnoj osobi, provest će se sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova mora sadržavati:

- naziv djelatnosti za koju se objavljuje javni natječaj,

- vrstu i opseg poslova,

- razdoblje obavljanja djelatnosti,

- upit o iznosu cijene,

- način i rokove plaćanja,

- isprave i dokaze koje mora sadržavati ponuda,

- uvjete odabira najpovoljnije ponude,

- način, mjesto i rok za podnošenje ponuda.

Na natječaju mogu sudjelovati sve pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske, odnosno fizičke

osobe hrvatski državljani, s prebivalištem na području Republike Hrvatske pod sljedećim uvjetima:

- da su registrirani za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta odnosno poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete,

- da raspolažu dovoljnim brojem zaposlenika odgovarajućih zvanja,

- da imaju u vlasništvu i na raspolaganju mehanizaciju i opremu potrebnu za obavljanje komunalnih poslova,

- da su u posljednjih godinu dana prije javljanja na natječaj obavljale iste ili slične komunalne poslove, te da su ih uspješno obavljale,

- da su u posljednje tri godine uredno izvršile sve svoje ugovorne obveze prema naručiteljima,

- da su solventni i da nisu prezaduženi,

- da su uredno izvršili svoje obveze plaćanja poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

- da im članovi uprave ili druge odgovorne osobe nisu pravomoćno osuđene za kaznena dijela protiv gospodarstva u posljednih 5 godina.

Članak 9.

Prednost prilikom odabira najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 7. ove Odluke, imati će ponuditelji koji ponude najnižu cijenu za obavljanje komunalnih poslova.

U slučaju da više ponuditelja ponudi istu cijenu sljedeći kriteriji za odabir su:

- najbolje reference za ranije obavljene iste ili slične poslove,

- najduži jamstveni rok,

- najkraći rok izvršenja komunalnih poslova.

Članak 10.

Nadležno tijelo provest će postupak javnog natječaja sukladno odredbama članka 8. ove Odluke, te na temelju provedenog javnog natječaja predložiti Gradskom vijeću fizičku ili pravnu osobu kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova iz članka 7. ove Odluke.

3. Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji

Članak 11.

Komunalne djelatnosti: obavljanje dimnjačarskih poslova; organizacija i naplata parkirališta; blokiranje, deblokiranje te premještanje nepropisno parkiranih vozila i čuvanje premještenih vozila, obavljaju se temeljem ugovora o koncesiji.

Članak 12.

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova daje se na 4 godine a uvjeti i mjerila utvrđeni su Odlukom o koncesijskom obavljanju komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova u Gradu Cresu.

Članak 13.

Za komunalne djelatnosti: organizacija i naplata parkirališta; blokiranje, deblokiranje te premještanje nepropisno parkiranih vozila i čuvanje premještenih vozila, koncesija se daje za razdoblje do 8 godina.

Odluku o objavi javnog natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, donosi nadležno tijelo. Javni natječaj za dodjelu koncesije mora sadržavati:

- djelatnost za koju se daje koncesija,

- vrijeme za koje se daje koncesija,

- visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

- upit o cijeni i načinu naplate za pružene usluge,

- jamstvo izvršitelja za ispunjenje koncesije,

- isprave i dokaze koje je ponuditelj obvezan priložiti ponudi,

- način, mjesto i rok za podnošenje ponude,

- uvjete za odabir najpovoljnije ponude.

Na natječaju mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe koje su registrirane odnosno imaju prebivalište na području Republike Hrvatske, a ponuda mora sadržavati:

- naziv i adresu ponuditelja,

- dokaz o registraciji za obavljanje poslova koji su predmet natječaja,

- dokaz o potrebnoj stručnoj, tehničkoj i financijskoj sposobnosti,

- potvrdu nadležnog tijela o plaćenim porezima i doprinosima za zdravstveno i mirovinsko osiguranje,

- dokaz da direktor ili druga odgovorna osoba ponuditelja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela u gospodarstvu u posljednjih 5 godina.

Članak 14.

Prednost prilikom odabira najpovoljnijeg ponuditelja na javnom natječaju za dodjelu koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 11. ove Odluke, imati će ponuditelji koji imaju: najbolju ponudu u tehničkom i financijskom smislu, najbolju sposobnost za ostvarenje koncesije, najbolje reference za obavljene iste ili slične poslove, te najpovoljniju ponudu s obzirom na očuvanje i zaštitu okoliša.

Nadležno tijelo provesti će postupak javnog natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 11. ove Odluke, te će predložiti Gradskom vijeću donošenje Odluke o dodjeli koncesije pravnoj ili fizičkoj osobi, sve sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 15.

Obavljanje djelatnosti iz članka 11. ove odluke, može se povjeriti trgovačkom društvu u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Cresa.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Ugovori o povjeravanju poslova i dodjeli koncesije koji su sklopljeni prije donošenja ove odluke, ostaju na snazi do isteka ugovora.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju komunalnih poslova koji se na temelju ugovora povjeravaju fizičkoj ili pravnoj osobi i o uvjetima i mjerilima za provedbu javnog natječaja za povjeravanje tih komunalnih poslova (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 7/00).

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/09-1/1

Ur. broj: 2213/02-01-01-09-3

Cres, 17. veljače 2009.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik
Gradskog vijeća
Danijel Kučić, ing. građ., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr