SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 3. Petak, 6. veljače 2009.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

3.

Temeljem članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), te članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/08), nakon provedenog Javnog natječaja oglašenog u Novom listu 18. prosinca 2008. godine, Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 14. siječnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti
»održavanje javnih zelenih površina« na području
Općine Baška temeljem ugovora

1. Općina Baška, kao naručitelj (u daljnjem tekstu: naručitelj), povjerava obavljanje komunalne djelatnosti »održavanje javnih zelenih površina« na području Općine Baška temeljem ugovora obrtu »Luna«, vl. Mirjana Dorčić iz Drage Bašćanske, Draga Bašćanska 93, kao izvršitelju (u daljnjem tekstu: izvršitelj).

2. Ugovor o povjeravanju obavljanja djelatnosti iz točke 1. zaključuje se na razdoblje od 4 (četiri) godine, počevši od dana zaključenja ugovora.

3. Sastavni dio ugovora iz točke 2. čine površine, opseg, vrste i količine poslova iz točke 1., te dinamika izvođenja, sve za razdoblje od 12 mjeseci (jedna kalendarska godina).

4. Godišnja cijena obavljanja djelatnosti iz točke 1. sukladno ponudi izvršitelja utvrđuje se u iznosu od 299.613,75 kn (bez PDV-a).

5. Naručitelj se obvezuje izvršitelju plaćati izvršene radove prema ispostavljenim situacijama i računima za izvršene radove, ovjerene od strane osobe zadužene za nadzor, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja.

6. Izvršitelj je obvezan:

. zaposliti na neodređeno vrijeme jednog zaposlenika T.D. Baška d.o.o., sada raspoređenog na poslovima u svezi s održavanjem javnih zelenih površina, najkasnije u roku od 1 (jedan) mjesec dana od dana zaključenja ugovora iz točke 2., te o istome naručitelju dostaviti odgovarajući dokaz (prijava zaposlenika Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje),

. snositi trošak vode koja će se koristiti za zalijevanje zelenih površina ili isti nadoknađivati Općini Baška,

. iskopati jame za sadnju sadnica koje će korisnici s područja Općine Baška naručiti preko Općine Baška (najviše 300 jama godišnje).

7. Temeljem ove Odluke, u skladu s uvjetima iz natječaja i prihvaćene ponude, Općinsko poglavarstvo Općine Baška će, u ime naručitelja, zaključiti ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti iz točke 1. s naručiteljem, kojim će se pobliže utvrditi međusobna prava i obveze.

8. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Klasa: 363-01/08-01/123

Ur. broj: 2142-03-09-7

Baška, 14. siječnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr