SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 3. Petak, 6. veljače 2009.
GRAD KASTAV
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

3.

Na temelju odredbe članka 100. stavak 7. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 38. sjednici održanoj 29. siječnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenja povijesne jezgre Grada Kastva

Članak 1.

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenja povijesne jezgre Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/ 99, 23/99, 37/04 i 22/07).

Članak 2.

Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja povijesne jezgre Grada Kastva (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana), odnose se na promjenu namjene i detaljnu razradu uvjeta za gradnju na građevinskim česticama 54-M1 i 56-S koje su locirane na katastarskim česticama: 3520, 3523/1, 3523/2 sve k.o. Kastav.

Članak 3.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat »Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja povijesne jezgre Grada Kastva« koji se sastoji od:

UVOD

TEKSTUALNI DIO PLANA

I. OBRAZLOŽENJE

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

GRAFIČKI DIO PLANA

KARTOGRAFSKI PRIKAZI:

0. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA

1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA 1:1000

2. KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

2.2. Elektroopskrba 1:1000

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

3.1. Uvjeti korištenja 1:1000

3.2. Uvjeti uređenja 1:1000

3.3. Oblici korištenja 1:1000

3.4. Uvjeti zaštite 1:1000

4. UVJETI GRADNJE

4.1. Uvjeti građenja 1:1000

4.2. Način gradnje 1:1000

4.4. Nove parcele 1:1000

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/1

Ur. broj: 2170-05-01-1-09-3

Kastav, 29. siječnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Kastva
Dalibor Ćiković, dipl. ing. građ., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr