SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 3. Petak, 6. veljače 2009.
GRAD KASTAV
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

2.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 38. sjednici održanoj 29. siječnja 2009. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Kastva za 2009. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavke komunalne opreme na području Grada Kastva za 2009. godinu za:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- javnu rasvjetu

- groblja

- opskrbu pitkom vodom

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

- održavanje čistoće

- odlaganje komunalnog otpada

- prijevoz putnika

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za kupnju zemljišta, gradnju, dodatna ulaganja i uređenje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te iskaz sredstava u kunama potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa tijekom 2009. godine je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa 5.000.000,00 kn

- prihodi od naknade za koncesije 10.000,00 kn

- prijenos sredstava komunalnog doprinosa

iz Proračuna za 2008. (prema procjeni) 195.500,00 kn

- Proračun Grada Kastva za 2009. 4.874.500,00 kn

- prihod iz cijene komunalne usluge, povrata

zajmova i kamata (komunalna društva) 1.880.700,00 kn


ukupno 11.960.700,00 kn

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se za sljedeće namjene:

1. Javne površine 3.180.000,00 kn

. Tekuće i investicijsko održavanje Lokvine u površini od 620,00 m2, u iznosu od 1.600.000,00 kuna.

Financira se iz Proračuna Grada u iznosu od 330.000,00 kuna, iz komunalnog doprinosa 1.260.000,00 kuna, iz koncesija 10.000,00 kuna.

. Izgradnja parkirališta kod Dječjeg vrtića Kastav (Skalini istarskog tabora k.br. 1) u površini od 1100,00 m2, sufinanciranje u iznosu od 800.000,00 kuna.

Kapitalna pomoć »Bršjanovac d.o.o.«, financira se iz Proračuna Grada 114.500,00 kuna, iz komunalnog doprinosa u iznosu od 500.000,00 kn, te iz prenešenih sredstava komunalnog doprinosa iz 2008. godine 185.500,00 kuna.

. Pješačke staze, trgovi i nogostupi na raznim lokacijama u iznosu od 100.000,00 kn

Nogostup u ulici Brozovo u dužini 80,00 m

Nogostup u Ulici Draga i Miserkino u dužini 100,00 m

Pješačka površina u Jurčićima od k.br. 11 do ceste Jurčići - Jurjenići u dužini 140,00 m

Pješačka staza u Rubešima kod k.br. 104a u dužini 45,00 m

Financira se iz komunalnog doprinosa.

. Projektna dokumentacija pothodnika za sportsku zonu u iznosu od 30.000,00 kuna

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 20.000,00 kuna, te iz prenešenih sredstava komunalnog doprinosa iz 2008. godine 10.000,00 kuna.

. Izgradnja nogostupa Spinčići - Belići u dužini od 100 m (jednostrano) u iznosu od 200.000,00 kn.

Kapitalna pomoć Županijskoj upravi za ceste, financira se iz Proračuna Grada.

. Otkup zemljišta u iznosu od 400.000,00 kn

Financira se iz Proračuna Grada.

. Nabava komunalne opreme u iznosu od 50.000,00 kn

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

Javne površine financiraju se iz Proračuna Grada u iznosu od 1.044.500,00 kuna, iz naknade za koncesije u iznosu od 10.000,00 kuna, iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 1.930.000,00 kuna, te iz prenešenih sredstava komunalnog doprinosa iz 2008. godine 195.500,00 kuna.

2. Nerazvrstane ceste3.030.000,00 kn

. Cesta Jurjenići - Belići - ulaz u sportsku zonu, dionica ulaz u sportsku zonu - I dio, u iznosu od 1.200.000,00 kuna.

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

. Otplata glavnice te kamate za primljeni zajam za cestu 233 u ukupnom iznosu od 1.070.000,00 kuna.

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

. Otkup dijela zemljišta za dionicu ceste Jurjenići - Belići - Ulaz u sportsku zonu u iznosu od 300.000,00 kuna

Financira se iz Proračuna Grada.

. Asfaltiranje makadamskih cesta u iznosu od 200.000,00 kn

Poljana od k.br. 5 do 9 u dužini od 60,00 m

Put Srdočen od k.br.42 do 60 u dužini od 150,00 m

Trinajstići - prilazni put do k.br.112 a i b u dužini od 50,00 m

Ćikovići od k.br. 45 do 47 u dužini od 40,00 m

Selino - prilazni put do k.br. 25 u dužini od 35,00 m

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

. Dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama u iznosu od 200.000,00 kn

Trinajstići od k.br. 74 do trga u dužini od 180,00 m

Rubeši od k.br. 113 do k.br. 124a u dužini od 160,00 m

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

. Projektna dokumentacija za rekonstrukciju instalacija u svrhu uređenja i rekonstrukcije ceste i nogostupa u Ćikovićima u iznosu od 60.000,00 kn

Financira se iz Proračuna Grada.

Nerazvrstane ceste se financiraju iz Proračuna Grada u iznosu od 360.000,00 kuna, te iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 2.670.000,00 kuna.

3. Javna rasvjeta 215.000,00 kn

. Izrada rješenja i ishodovanje potrebnih elektroenergetskih suglasnosti u iznosu od 15.000,00 kn

Financira se iz Proračuna Grada.

. Proširenje javne rasvjete u iznosu od 200.000,00 kn

Ćikovići - 2 rasvjetna tijela

Ćikovići NN - 1 rasvjetno tijelo

Kastav - rasvjeta parka Belveder

Klesarija - 1 rasvjetno tijelo

Martići - 1 rasvjetno tijelo

Poljana - 2 rasvjetna tijela

Principovo - 2 rasvjetna tijela

Rubeši - 1 rasvjetno tijelo

Spinčići - 1 rasvjetno tijelo

Šporeri 5 - 1 rasvjetno tijelo

Tometići - 1 rasvjetno tijelo

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

Iz Proračuna Grada javna rasvjeta se financira u iznosu od 15.000,00 kuna, a iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 200.000,00 kuna.

4. Groblje 1.400.000,00 kn

. Izgradnja zapadnog dijela gradskog groblja Kastav - polje C I faza sa infrastrukturom u iznosu od 1.400.000,00 kn.

Financira se iz Proračuna Grada u iznosu od 1.200.000,00 kuna, te iz komunalnog doprinosa 200.000,00 kuna.

5. Građenje objekata i uređaja za
opskrbu pitkom vodom580.000,00 kn

. Izgradnja vodovodnog ogranka Put Rešetaron u dužini 100 m u iznosu od 160.000,00 kuna.

Kapitalna pomoć KD Vodovod i kanalizacija, financira se iz Proračuna Grada.

. Razvoj vodoopskrbe prema planu KD Vodovod i kanalizacija u iznosu od 420.000,00 kuna.

Kapitalna pomoć KD Vodovod i kanalizacija, financira se iz prihoda iz cijene komunalne usluge.

Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom financira se iz cijene komunalne usluge i Proračuna Grada.

6. Građenje objekata i uređaja za odvodnju
i pročišćavanje otpadnih voda 470.000,00 kn

. Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju Ćikovići i spoja na kolektor u dužini od 390 m, u iznosu od 50.000,00 kuna.

Kapitalna pomoć KD Vodovod i kanalizacija, financira se iz Proračuna Grada.

. Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju u iznosu od 200.000,00 kuna.

Financira se iz Proračuna Grada.

. Razvoj odvodnje prema planu KD Vodovod i kanalizacija u iznosu od 60.000,00 kuna.

Kapitalna pomoć KD Vodovod i kanalizacija, financira se iz cijene komunalne usluge.

. Izgradnja kanalizacije Grobnik - Klana u iznosu od 160.000,00 kuna.

Kapitalna pomoć KD Vodovod i kanalizacija, financira se iz cijene komunalne usluge.

Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financira se iz cijene komunalne usluge u iznosu od 220.000,00 kuna, te iz Proračuna Grada u iznosu od 250.000,00 kuna.

7. Građenje objekata i uređaja i nabava
opreme za održavanje čistoće701.700,00 kn

. Nabava komunalne opreme za održavanje čistoće u iznosu od 485.000,00 kuna

Kapitalna pomoć KD Čistoća, financira se iz cijene komunalne usluge, povrata zajmova i kamata.

. Sanacija odlagališta u iznosu od 216.700,00 kuna

Kapitalna pomoć KD Čistoća, financira se iz cijene komunalne usluge, povrata zajmova i kamata.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za održavanje čistoće financira se iz cijene komunalne usluge, povrata zajmova i iz kamata na oročena sredstva u ukupnom iznosu od 701.700,00 kuna.

8. Građenje objekata i uređaja i nabava
opreme za prijevoz putnika584.000,00 kn

. Kapitalna pomoć trgovačkim društvima u javnom sektoru - Autotrolej u iznosu od 539.000,00 kuna

Kapitalne pomoći KD Autotrolej, financira se iz cijene usluge i povrata zajmova.

. Nabava autobusa u iznosu od 45.000,00 kuna.

Kapitalne pomoći KD Autotrolej, financira se iz Proračuna Grada.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za prijevoz putnika financira se iz cijene usluge i povrata zajmova u iznosu od 539.000,00 kuna, te Proračuna Grada u iznosu od 45.000,00 kuna.

9. Izgradnja radne zone Žegoti1.800.000,00 kn

. Rekonstrukcija križanja - ulaz u radnu zonu Žegoti u dužini od 300,00 m, sufinanciranje u iznosu od 1.800.000,00 kn

Kapitalna pomoć Županijskoj upravi za ceste, financira se iz Proračuna Grada u iznosu od 1.800.000,00 kuna.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/1

Ur. broj: 2170-05-01-1-09-6

Kastav, 29. siječnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Kastva
Dalibor Ćiković, dipl. ing. građ., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr