SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 3. Petak, 6. veljače 2009.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

1.

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 91/96, 124/97 i 174/04) i članka 44. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine PGŽ« broj 26/01 i 8/06) Gradsko poglavarstvo Grada Crikvenice, na 108. sjednici održanoj dana 26. siječnja 2009. godine donijelo je

PRAVILNIK
o načinu upravljanja i korištenja odnosno davanja u
zakup prostora kojima raspolaže Grad Crikvenica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način upravljanja i korištenja poslovnog prostora koji je u vlasništvu odnosno kojim raspolaže Grad Crikvenica (u daljnjem tekstu:Grad), uvjeti, kriteriji kao i postupak davanja na korištenje odnosno u zakup prostora te visina naknada i ostalih troškova vezanih za korištenje odnosno zakup prostora.

Članak 2.

Prostorima iz članka 1. ovog Pravilnika smatraju se:

- Dom prosvjete u Selcu

- Dom kulture u Jadranovu

- Narodni dom i Zadružni dom u Dramlju

- Atelje Zvonka Cara u Crikvenici, Ulica bana Jelačića

- suteren i prizemlje Gradske vjećnice u Crikvenici

- Dječji vrtić »Radost« Crikvenica, Šet. Vl. Nazora 2a i Selce, A. Antića 33

- galerijski prostor, Crikvenica, Frankopanska 6

- te ostali prostori u vlasništvu Grada koji nemaju poslovnu namjenu

Gradsko poglavarstvo Grada je prostore iz prethodnog stavka dalo na upravljanje i korištenje proračunskim korisnicima Mjesnim odborima (Dom prosvjete u Selcu - MO- u Selce, Dom kulture u Jadranovu - MO-u Jadranovo, Narodni i Zadružni dom u Dramlju - MO-u Dramalj) Centru u kulturi »Dr. Ivana Kostrenčića« (Atelje Zvonka Cara u Crikvenici), Muzeju Grada (suteren i prizemlje Gradske vjećnice u Crikvenici) i Dječjem vrtiću »Radost« Crikvenica (u daljnjem tekst: upravitelji) bez naknade na neodređeno vrijeme.

Članak 3.

Tekuće troškove održavanja (struja, voda, troškovi telefona, čišćenje i sl.) za prostor iz stavka 1. članka 2. ovog Pravilnika plaćaju upravitelji kojima su prostori dani na upravljanje i korištenje.

II. UVJETI I NAČIN DAVANJA POSLOVNOG PROSTORA NA PRIVREMENO ILI POVREMENO KORIŠTENJE

Članak 4.

Upravitelji mogu davati na korištenje prostore iz članka 2. ovog Pravilnika privremeno ili povremeno.

Privremenim korištenjem u smislu prethodnog stavka smatra se kontinuirano svakodnevno ili periodično korištenje koje traje određeno vrijeme, ali ne duže od 1 godine.

Povremenim korištenjem u smislu stavka 1. ovog članka smatra se korištenje za kojim se potreba pojavljuje od vremena do vremena.

Članak 5.

O povremenom i privremenom korištenju prostora u predmetnoj nekretnini odlučuje upravitelj i to za povremeno korištenje odobrenjem, dok se za privremeno korištenje sklapa ugovor o korištenju.

Članak 6.

Prostori iz članka 2. ovog Pravilnika mogu se davati na korištenje uz naknadu, a iznos naknade za privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora utvrđen je u prilogu koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Iznos naknade iz stavka 1. ovog članka obračunava se u satima, danima ili mjesecima, ovisno o vrsti programa, aktivnosti ili djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru.

Naknada se uplaćuje na žiro-račun Proračun Grada Crikvenice broj 2402006-1805300007, a navedena sredstva koriste se za održavanje poslovnog prostora za koji se plaća.

Članak 7.

Bez naknade iz članka 6. ovog Pravilnika prostori se mogu davati na korištenje za:

- rad Vijeća mjesnog odbora i njegovih radnih tijela,

- redovne djelatnosti ogranaka registriranih političkih stranaka koje djeluju na području mjesnog odbora te registriranih političkih stranaka za održavanje tribina,

- rad udruga koje se skrbe za osobe s posebnim potrebama,

- potrebe humanitarnih, socijalnih, kulturnih i sportskih te drugih pravnih osoba koje djeluju na području mjesnog odbora,

- književne, kazališne i glazbene priredbe ukoliko se organiziraju bez naplaćivanja ulaznica.

Članak 8.

Upravitelji prostora donose godišnji Plan upravljanja prostorima iz članka 2. Pravilnika do kraja tekuće godine za iduću godinu u kojem će navesti prostorije koje će se davati na korištenje, namjenu korištenja prostora, termini korištenja prostora te se isti nakon suglasnosti Gradskog poglavarstva ističe na oglasnoj ploči upravitelja.

O načinu korištenja prostora i upotrebi ključeva brine se osoba koju odredi upravitelj uz naknadu troškova osobi koje ona u obavljanju tog posla ima.

Članak 9.

Prostori iz članka 2. ovog Pravilnika će se dati na korištenje temeljem zahtjeva.

Zahtjev za korištenje prostora iz stavka 1. ovog članka podnosi se upravitelju, a obavezno sadrži:

- podatke o poslovnom prostoru za koji se podnosi zahtjev,

- podatke o podnositelju zahtjeva,

- vremensko razdoblje i dužinu trajanja privremenog ili povremenog korištenja prostora (broj sati, dana ili mjeseci),

- vrstu djelatnosti koja se želi obavljati u prostoru.

Članak 10.

Na temelju podnijetog zahtjeva i nakon utvrđenog termina privremenog korištenja upravitelj iz stavka 2. članka 2. i podnositelj zahtjeva sklapaju ugovor o korištenju najkasnije osam dana prije početka korištenja prostora, a Ugovor upravitelj sklapa uz supotpis Odjela za razvoj i upravljanje imovinom.

Članak 11.

Ugovor o privremenom korištenju poslovnog prostora sadrži sljedeće:

- podatke o ugovornim stranama,

- podatke o poslovnom prostoru koji se daje na privremeno ili povremeno korištenje,

- podatke o programu odnosno aktivnosti koje će se u prostoru obavljati,

- iznos naknade za privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora ili osnovu na temelju koje se poslovni prostor daje bez naknade,

- obveze korisnika glede mjera zaštite na radu, protupožarne zaštite, osiguranja reda i mira te prijavljivanje javnog okupljanja,

- obveze korisnika glede isticanja reklamnih poruka i natpisa.

III. UVJETI I NAČIN DAVANJA POSLOVNOG PROSTORA U ZAKUP

Članak 12.

Ukoliko se ukaže potreba za davanjem u zakup prostora iz članka 2. ovog Pravilnika, a od interesa je za Grad, upravitelj se obvezuje o istome obavijestiti Grad koji će putem svojih službi provesti javni natječaj sukladno Zakonu o zakupu i prodaji poslovnoga prostora (»Narodne novine« RH broj 91/96, 124/97 i 174/04) i Odluci o davanju u zakup poslovnog prostora Grada Crikvenice (»Službene novine PGŽ« broj 8/98).

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača donosi Gradsko poglavarstvo i nakon toga sklapa ugovor o zakupu, najduže do 5 godina.

Članak 13.

Odluku o cijeni zakupa ili o davanju na korištenje bez naknade donosi Gradsko poglavarstvo Grada posebnim zaključkom, a na temelju prijedloga upravitelja poslovnog prostora iz stavka 2. članka 2. ovog Pravilnika.

Članak 14.

Upravitelj poslovnog prostora iz članka 2. ovog Pravilnika dostavlja Gradu svake godine Plan upravljanja prostorom kao i godišnja izvješća o korištenju i zakupu istog zajedno sa prijedlogom financijskog plana za iduću godinu.

Članak 15.

Upravitelj će obavljati nadzor nad korištenjem prostora i sa svom potrebnom pažnjom savjesnog gospodara voditi brigu o održavanju i čišćenju istog uz evidenciju korištenja navedenog prostora.

Članak 16.

Ugovori o zakupu zaključeni prije stupanja na snagu ovog Pravilnika ostaju na snazi do isteka vremena na koje su zaključeni.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 372-01/09-01/03

Ur. broj: 2107/01-02-09-3

Crikvenica, 26. siječnja 2009.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Grada Crikvenice
Božidar Tomašek, v.r.

PRILOG 1

TABELA

- programi iz javnih potreba u kulturi Grada Crikvenice, kao i drugi kulturni, znanstveni, obrazovni, socijalni, zdravstveni, humanitarni, izložbeni programi te programi od posebnog interesa za Grad Crikvenicu - bez naknade

- programi kulture - književne i glazbene priredbe, predavanja, godišnje skupštine, kulturne tribine, kazališne predstave, koncerti, seminari, radionice i sl. - naknada jednokratnog korištenja (maksimalno ukupno korištenje do četiri sata) 100,00 kn po satu

- samostalne likovne i slične izložbe - naknada 50,00 kn po danu korištenja

- povremeno korištenje za razne udruge, vježbe sportskih, glazbenih i kulturno-umjetničkih društava
- naknada 15,00 kn po satu
- naknada 50,00 kn po danu

- povremeno korištenje za uredski prostor - naknada 40,00 kn mjesečno po m2

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr