SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 55. Ponedjeljak, 29. prosinca 2008.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

17.

Na osnovi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 26. Statuta Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/02 i 46/04) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 19. prosinca 2008. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se opis poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2008. godini (u daljnjem tekstu: Program).

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:


Komunalna naknada 1.450.000,00

Naknada za groblje 36.000,00

Naknada za koncesije na pomorskom dobru 50.000,00

Naknada za koncesijska odobrenja na

pomorskom dobru 135.000,00

Proračun Općine Malinska-Dubašnica 784.500,00

Boravišna pristojba 420.000,00


Ukupno: 2.875.500,00


Članak 3.

Sredstva namijenjena za održavanje komunalne infrastrukture iz prethodnog članka raspoređuju se kako slijedi:

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA


Odvoženje otpada s javnih površina 400.000,00

1. Poslovi obuhvaćaju redovno čišćenje javnih

površina ručnim pometanjem, prema

sljedećem rasporedu:

- ulica Obala do hotela Maestral, parkiralište

Markat, Jaz, Radnička ulica, Ulica Lina

Bolmarčića, Dubašljanska ulica od raskrsnice

za Haludovo do vulkanizera, Ulica Joakima

Tončića prema Ulici Obala, Ulica Mihovila

Radića, autobusna stanica i parkiralište

ispred poslovnog cenrta Polje, Ulica Kralja

Tomislava od ambulante do hotela Malin,

svakodnevno u razdoblju od 1. srpnja do

31. prosinca;

- Ulica Kralja Tomislava od hotela Malin do

Ulice Dub, cesta uz more od hotela Malin

prema naselju Dub dva puta tjedno u

razdoblju od 1. srpnja do 15. rujna, u ostalom

razdoblju 2 - 3 puta mjesečno;

- Ulica Dub i javne površine u apartmanskom

naselju Dub - dva puta tjedno u razdoblju

od 1. srpnja do 15. rujna,

- okoliš crkve Sv. Apolinara, Dubašljanska

ulica od kružnog toka do vulkanizera i ulica

Sv. Apolinara, dva puta tjedno od 1. siječnja

do 31. prosinca;

ostalo po potrebi.


2. U razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna tjedni

angažman pometačice od 30 radnih sati, koja

se prema potrebi i mogućnostima raspoređuje

na čišćenje sljedećih ulica:

Ulica Branka Fučića, Dubašljanska ulica,

Parkiralište Markat, Ulica Obala, Ulica Lina

Bolmarčića, Radnička ulica, Kvarnerska ulica,

Ulica Kralja Tomislava od ambulante do

ulice Dub, Ulica Joakima Tončića (prema

Ulici Obala) i Ulica Slavka Pančića,

županijske ceste od raskrsnice u Milčetićima

do Porta i naselje Porat. U preostalom

periodu pometačića se angažira prema potrebi.


3. Svakodnevno pražnjenje košića za smeće, a

po potrebi i češće.


4. Pranje, čišćenje divljih deponija i dr. poslovi.


Higijenski servis 15.000,00


Dezinsekcija i deratizacije, nadzor nad

provođenjem mjera dezinsekcije i deratizacije 65.500,00


UKUPNO: 480.500,00


ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA


- Održavanje zelenih površina prema programu

uređenja i održavanja zelenih površina 690.000,00

- Navodnjavanje zelenih površina 105.000,00

- Tekuće održavanje i uređenje morske obale:

čišćenje plaža u toku turističke sezone i

nasipavanja plaža pijeskom pred sezonu,

održavanje rukohvata i prilaza moru 450.000,00

- Zakup kemijskih WC kabina koje se

postavljaju na plažama u toku turističke

sezone 100.000,00

- Zaštita bilja - kemijsko tretiranje biljaka 25.000,00

- Ostale usluge tekućeg i investicijskog

održavanja, ostali potrebni nepredviđeni

zahvati na održavanju komunalne

infrastrukture koji se pojave tokom godine 50.000,00

- Održavanje komunalne opreme: farbanje

klupa, koševa, zamjena uništenih dijelova

komunalne opreme i sl. 35.000,00


UKUPNO: 1.455.000,00


NERAZVRSTANE CESTE:


- Tekuće i investicijsko održavanje prometnih

površina, sanacija udarnih rupa, održavanje

horizontalne signalizacije, čišćenje slivnika

oborinske odvodnje 600.000,00

- Održavanje protupožarnih putova 300.000,00


UKUPNO: 900.000,00


GROBLJA:


- Tekuće održavanje groblja na području

Općine Malinska-Dubašnica 40.000,00


UKUPNO: 40.000,00


JAVNA RASVJETA:


- Utrošak električne energije za javnu

rasvjetu 540.000,00

- Održavanje javne rasvjete 250.000,00

- Novogodišnja dekorativna rasvjeta 50.000,00


UKUPNO: 840.000,00


Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-08-20

Malinska, 19. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=593&mjesto=51511&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr