SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 55. Ponedjeljak, 29. prosinca 2008.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

16.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 26. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/02 i 46/04) Općinsko vijeće Općine Malinska- Dubašnica, na sjednici održanoj 19. prosinca 2008. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2009. godinu

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabava opreme (u daljnjem tekstu Program) na području Općine Malinska- Dubašnica (u daljnjem tekstu: Općina) u 2009. godini za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblja,

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom,

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

- održavanje čistoće,

- odlaganje komunalnog otpada.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te za nabavu opreme, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA, NERAZVRSTANIH CESTA, GROBLJA I JAVNE RASVJETE

Članak 2.

Građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete financirat će se iz prihoda od:


- komunalnog doprinosa 9.000.000,00

- naknade za koncesije 277.000,00

- pomoći iz državnog proračuna 3.000.000,00

- sredstava HBOR-a 1.101.000,00

- nenamjenskih sredstava proračuna 2009. 557.000,00


UKUPNO: 13.935.000,00


za namjene kako slijedi:

JAVNE POVRŠINE


1. nabava komunalne opreme za javne površine:

- klupe, koševi za smeće, stupići i ostala

oprema javnih površina 100.000,00

2. uređenje etno kuće 800.000,00

3. uređenje Jaza 500.000,00

4. uređenje parka Draga 300.000,00

5. uređenje dječjeg igrališta Krokišće 100.000,00

6. uređenje morske obale: izgradnja i proširenje

površina za sunčanje 200.000,00

7. izrada potrebne prostorno planske

dokumentacije:

- dovršetak izmjena i dopuna PPUO

Malinska-Dubašnica

- izrada UPU-a poslovnih zona Sv. Vid i

Barušići

- izrada ostalih UPU-a u skladu sa izmjenom

i dopunom PPUO Malinska-Dubašnica

- izrada potrebne dokumentacije za ishođenje

lokacijske i građevinske dozvole za uređenje

luke i priobalja centra naselja Malinska

- izrada idejnog rješenja uređenja centra

naselja Sv. Vid (placa, park i okoliš doma

Mate Justinić)

- izrada prometne studije naselja Malinska

- izrada potrebne prostorne dokumentacije

za izgradnju prometnica i ostalih sadržaja

na prostoru između tržnice do Ulice N. Tesle

i obilaznice, te od tržnice do bivše pekare

- izrada potrebne prostorno planske

dokumentacije za izgradnju manjih

prometnica na području Općine 600.000,00

8. otkup zemljišta na kojem se grade objekti

i uređaji komunalne infrastrukture 2.500.000,00

5. geodetska izmjera 100.000,00


UKUPNO: 5.200.000,00


NERAZVRSTANE CESTE


- uređenje ceste na spoju tržnica Markat

- Ulica N.Tesle - proširenje i asfaltiranje

- uređenje ulice Grič - proširenje postojeće

prometnice i asfaltiranje

- asfaltiranje ulice u Portu - od kapelice kroz

centar mjesta do plaže Uhlić

- asfaltiranje ulice u Portu - od kapelice do

parkirališta

- asfaltiranje ulice Braće Turčić

- asfaltiranje Ulice I.M.Matine

- asfaltiranje Ulice Kralja Tomislava do Drage

- proširenje i asfaltiranje županijske ceste

od Milčetić do Vantačić (dio)

- asfaltiranje odvojka Lišine

- asfaltiranje odvojka Črni pesak

- asfaltiranje odvojka Kvarnerske ulice

- asfaltiranje proširenja prometnice na ulazu

u Zidarić i asfaltiranje ulice u centru sela

- rekonstrukcija raskrsnice u Milčetićima

(u suradnji sa ŽUC)

- asfaltiranje Omišljanske ulice

- asfaltiranje ulice u Milčetići (kod Imamović)

- probijanje i uređenje ulice u Sv. Vidu preko

puta parka do spoja na novu obilaznicu Sv.Vid

- asfaltiranje ceste u Sv.Vidu preko puta

suhe marine (Nenadić)

- asfaltiranje dijela ulice u Sablićima prema

Strilčić

- uređenje parkirališta u Portu

asfaltiranje i uređenje cesta ukupno: 2.100.000,00


nabava prometnih znakova, stupića i sl.: 80.000,00


UKUPNO: 2.180.000,00


OBILAZNICA SV. VID


Izgradnja obilaznice Sv. Vid


UKUPNO: 5.705.000,00


JAVNA RASVJETA


- Ulica Lišina - jedan stup javne rasvjete

- Odvojak Stipkino - jedan rasvjetni stup

sa svjetiljkom

- Kremenići (kod br. 27) - jedan rasvjetni

stup sa svjetiljkom

- Kvarnerska (kod marketa i na kraju ulice)

- dva rasvjetna stupa sa svjetiljkama

- Dubašljanska (kod br. 44) - jedan rasvjetni

stup sa svjetiljkom

- Ulica Rudine (prema Kitriću) - izgradnja

mreže i postavljanje tri rasvjetna stupa

sa svjetiljkama

- Sablići (Pejić Žarko) - jedan rasvjetni stup

sa svjetiljkom

- Riječka ulica (kod br.19) zamjena stupa sa

svjetiljkom

- Sv. Anton (kod br. 58) - instalacija svjetiljke

na postojeći stup

- Milčetići (kod BR 21A) - jedan rasvjetni stup

sa svjetiljkom

- Ulica Sv.Apolinara zamjena lampi i nadopuna

- Ulica 17. travanj - jedan stup sa svjetiljkom

- Maslinska ulica (kod kbr. 25) - jedan rasvjetni

stup sa svjetiljkom

- Put Radići - dva stupa sa svjetiljkama

(prekop zaobilaznice)

- TS - Milčetići prema Karinovu - izrada mreže

i postavljanje 4 stupa javne rasvjete sa

svjetiljkama

- TS - Milčetići prema Bodulskoj ulici - izrada

mreže i postavljanje 4 stupa javne rasvjete

sa svjetiljkama

- Postavljanje stupa JR kod pošte Malinska

- Ulica Kralja Tomislava od ambulante

prema Dragi - 3 stupa javne rasvjete sa

svjetiljkama

- Ulica B.Fučića Zaobilazica Malinske do

spoja sa Dubašljanskom ulicom - postavljanje

10 stupova javne rasvjete sa svjetiljkama

na postojeće stupove

- Zaobilaznica Sv.Vida - prema projektu

izgradnje

- Ulica L.Bolmarčića - postavljanje rasvjetnih

stupova sa svjetiljkama na postojeće temelje

- Kupalište Draga postavljanje rasvjete u parku,

prema projektu

- Obalna šetnica Vrtača - Cuklićevo i Rova -

Bajder - izgradnja mreže i postavljanje 6

stupova javne rasvjete sa svjetiljkama

- Istarska ulica - izgradnja mreže javne rasvjete

i montaža 6 komada rasvjetnih stupova sa

svjetiljkama

- Prhovićeva (kod br. 6) - postavljanje 1 stupa

javne rasvjete sa svjetiljkom

- Izmještanje kandelabera iz privatne parcele

u Ulici M. Radića

- Pavus (kod Škorić) - postavljanje 1 stupa

sa svjetiljkom

- Draga na cesti kraj kupališta - postavljanje

1 stupa javne rasvjete sa svjetiljkom

- Cesta Milčetići - Porat kod trgovine Zrilić

- postavljanje 2 stupa javne rasvjete sa

svjetiljkom

- Pančićeva ulica - četiri rasvjetna stupa

sa svjetiljkama

- Ulica Grdine - tri rasvjetna stupa sa

svjetiljkama

- Odvojak B. Fučića - postavljanje stupa sa

svjetiljkom (kod Morožin)

- Turističko naselje u Rovi - izgradnja mreže

javne rasvjete i postavljanje 8 stupova javne

rasvjete sa svjetiljkama

- Priko polja - podstavljanje 1 rasvjetnog

stupa sa svjetiljkom

- Omišaljska ulica - postavljanje 2 stupa

javne rasvjete sa svjetiljkom

- Sv. Vid kod Milohnića - izgradnja mreže

javne rasvjete

- Porat - rekonstrukcija javne rasvjete


UKUPNO: 600.000,00


GROBLJA


- Radovi na uređenju groblja Sv. Vid

- uređenje centralnog parka na groblju Bogović

- uređenje starih kola

- izrada željeznih vrata kućice na groblju


UKUPNO: 250.000,00


III. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM I ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Članak 3.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za opskrbu pitkom vodom i za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financirat će se iz:


- cijene komunalne usluge 460.000,00

- sredstava HBOR-a 584.000,00

- naknade za priključenje 1.200.000,00

- prihoda od prodaje nefinancijske imovine 1.100.000,00


UKUPNO: 3.344.000,00


za namjene kako slijedi:

KONCEPCIJA VODOOPSKRBE 1.044.000,00


Izgradnja kanalizacije u ulicama, kako slijedi:

- Ulica između Markata i Ulice N. Tesle,

oborinska i fekalna kanalizacija

- Ulica Braće Turčić, fekalna kanalizacija

- Pavus I, oborinska kanalizacija

- Ulica B.Fručića od raskrsnice Pavus do

spoja s Ulicom Petrlini, oborinska odvodnja

- Odvojak Kvarnerske ulice, oborinska kanalizacija

- Ulica I. M. Matine, fekalna kanalizacija

- Ulica Kralja Tomislava do Drage, oborinska

kanalizacija

- Zagrebačka ulica, fekalna kanalizacija

- Županijska cesta Milčetić - Porat, od

spoja s Ulicom Zvezdan do spoja s

Riječkom ulicom, fekalna kanalizacija

- Ulica Duhljica (Vantačić) - nizbrdica

Studenac - oborinska kanalizacija

Vodovod:

- U skladu sa uplatom samodoprinosa

- Županijska cesta Milčetić - Porat, od spoja

s Riječkom ulicom do spoja s Ulicom Rova,

vodovod

- Potrebna rekonstrukcija vodovoda uz radove

na izgradnji sustava kanalizacije

VODOVOD I KANALIZACIJA: 2.300.000,00


UKUPNO: 3.344.000,00


IV. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Članak 4.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za odlaganje komunalnog otpada i održavanje čistoće financirat će se iz:


- sredstava HBOR-a 151.000,00

- cijene komunalne usluge 10.000,00


UKUPNO: 161.000,00


za namjene kako slijedi:


- sanacija odlagališta Treskavac i ekološki

zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog

otpada na otoku Krku 161.000,00


UKUPNO: 161.000,00


V. KAPITALNI PROJEKT - IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE

Članak 5.

Izgradnja sportskog parka i rekonstrukcija kotlovnice škole, u planiranom iznosu od 1.500.000,00 kn, financirat će se iz:


- prihoda od prodaje nefinancijske imovine 1.000.000,00

- potpore PGŽ 500.000,00


UKUPNO: 1.500.000,00


Članak 6.

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 18.940.000,00 kn.

Članak 7.

Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godine stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-08-19

Malinska, 19. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=593&mjesto=51511&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr