SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
78

73.

Na temelju odredbe članka 6., stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici 18. prosinca 2003. godine, donijela je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije
za 2004. godinu

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Primorsko-goranske županije za 2004. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županija), opseg zaduživanja i jamstva, prava i obveze proračunskih korisnika, ovlasti Županijskog poglavarstva (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo) i predsjednika Županijskog poglavarstva (u daljnjem tekstu: Predsjednik Poglavarstva), te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Članak 2.

Odredbe ove Odluke odnose se na proračunske korisnike. Do donošenja pravilnika iz članka 2. stavka 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03.), proračunskim korisnicima smatraju se:

. upravna tijela Županije (u daljnjem tekstu: upravna tijela),

. ustanove kojih je osnivač Županija,

. centri za socijalnu skrb na području Primorsko-goranske županije i

. proračunski fondovi.

II. Struktura Proračuna

Članak 3.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, te Račun financiranja / zaduživanja.

U Računu prihoda i rashoda iskazuju su prihodi po izvorima i vrstama, te rashodi po vrstama i osnovnim namjenama.

U Računu financiranja / zaduživanja iskazuju se primici od financijske imovine, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Posebni dio Proračuna sadrži raspored svih rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima, odnosno projektima.

Plan razvojnih programa sadrži razvojne programe proračunskih korisnika za razdoblje 2004. - 2006. godine, koji su utvrđeni dokumentom o srednjoročnom planu razvitka Županije. Plan iskazuje rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu, kapitalne pomoći i kapitalne donacije, a usklađuje se svake godine prilikom donošenja Proračuna.

Članak 4.

Provedbeni dokumenti Posebnog dijela Proračuna jesu pojedinačni godišnji financijski planovi ustanova čija se djelatnost decentralizirano financira, a koje će izraditi upravna tijela Županije nadležna za djelatnost školstva, zdravstva i socijalne skrbi, nakon što Vlada Republike Hrvatske donese odgovarajuće Odluke o minimalnim financijskim standardima, financijski planovi proračunskih fondova, te mjesečni planovi proračunskih korisnika kojima se planira dinamika korištenja proračunskih sredstava tijekom godine.

Članak 5.

Sredstva za rashode i izdatke korisnika Proračuna osiguravaju se upravnim tijelima koja su u Posebnom dijelu Proračuna određena za nositelje sredstava.

Članak 6.

Poglavarstvo može osnovati proračunski fond za posebne namjene sukladno odredbama članka 57. Zakona o proračunu.

Proračunski fond je proračunski korisnik koji ima otvoren račun u okviru Proračuna za odvojeno vođenje određenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, a za namjene utvrđene aktom o osnivanju proračunskog fonda.

Članak 7.

Upravni odjel za proračun i financije obvezan je u roku od osam dana od dana stupanja na snagu Proračuna, izvijestiti sva upravna tijela o odobrenim sredstvima u Proračunu za 2004. godinu, a upravna tijela obvezna su u daljnjem roku od osam dana izvijestiti o istome krajnje korisnike za koje su određeni kao nositelji sredstava u Posebnom dijelu Proračuna.

Krajnji korisnici, za koje su sredstva planirana u posebnim glavama (ustanove čiji je osnivač Županija i centri za socijalnu skrb), obvezni su do 15. siječnja 2004. godine dostaviti svoje financijske planove usuglašene s odobrenim sredstvima u Proračunu, proračunski nadležnim upravnim tijelima.

III. Izvršavanje Proračuna

Članak 8.

Za izvršenje Proračuna odgovorno je Poglavarstvo.

Korisnici Proračuna smiju koristiti proračunska sredstva samo za namjene koje su iskazane u Proračunu i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Čelnik proračunskih korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna.

Odgovornost za izvršavanje Proračuna znači odgovornost za preuzimanje i verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, te utvrđivanje prava naplate i za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za zakonitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Pročelnik, predstojnik odnosno ravnatelj upravnog tijela (u daljnjem tekstu: rukovoditelj upravnog tijela) odgovoran je kako za naplatu prihoda i primitaka, tako i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u okviru svojih ovlaštenja i djelokruga rada.

Članak 9.

Prihode koje ostvaruju ustanove kojih je osnivač Županija, obavljanjem vlastite djelatnosti, ustupaju se tim ustanovama.

Ustanove iz stavka 1. ovog članka obvezne su o ostvarenju vlastitih prihoda mjesečno izvještavati proračunski nadležna upravna tijela.

Iznimno, Poglavarstvo može posebnom odlukom obvezati ustanove da dio vlastitih prihoda uplaćuju u Proračun i utvrditi namjenu korištenja tih prihoda.

O korištenju ostvarenog viška prihoda ustanova kojih je osnivač Županija, odlučuje upravno vijeće ustanove uz prethodnu suglasnost Poglavarstva.

Članak 10.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda, na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Nalog za povrat prihoda iz stavka 1. ovoga članka daje pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije.

Članak 11.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka (prihodi s protuobvezom), izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, Poglavarstvo može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa.

Namjenski prihodi i primici koji se ne iskoriste u tekućoj godini, prenose se u slijedeću proračunsku godinu.

Neiskorištena sredstva na računu proračunskog fonda na kraju tekuće godine prenose se u slijedeću proračunsku godinu.

Članak 12.

Predsjednik Poglavarstva, uz suglasnost Poglavarstva, može u cijelosti ili djelomično otpisati dug, ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja, odnosno zbog drugog opravdanog razloga.

Članak 13.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena visinom prihoda utvrđenih u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna smatraju se najvišim iznosima, pa stvarni rashodi i izdaci za pojedinu aktivnost odnosno projekt ne smiju biti veći od odobrenih iznosa.

Članak 14.

Sredstva za subvencije, donacije i pomoći po pojedinom korisniku, raspoređuju se temeljem zaključka Poglavarstva ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen samim Proračunom.

Poglavarstvo može ovlastiti Predsjednika Poglavarstva za poslove iz stavka 1. ovog članka.

Iznimno od stavka 1. i 2. ovog članka raspored sredstava po pojedinom korisniku u iznosu manjem od 20.000,00 kuna donosi rukovoditelj proračunski nadležnog upravnog tijela.

Rukovoditelji upravnih tijela obvezni su izvijestiti Predsjednika Poglavarstva do 15. dana u mjesecu o izvršenim rasporedima iz stavka 3. ovog članka, u prethodnom mjesecu.

Članak 15.

Odluku o rasporedu sredstava za održavanje objekata, nabavu opremu i kapitalna ulaganja u programima decentraliziranog financiranja ustanova školstva i zdravstva, te u programu javnih potreba donosi Poglavarstvo.

Članak 16.

Sredstva za pokroviteljstva raspoređuju, temeljem zaključka, Županijska skupština i Poglavarstvo.

Članak 17.

Rukovoditelj pojedinog upravnog tijela jest naredbodavatelj za sve isplate na teret proračunskih sredstava za koje je to upravno tijelo određeno nositeljem sredstava.

Isplatu sredstava za djelatnost županijskih ustanova kulture, te ustanova školstva i socijalne skrbi odobravaju rukovoditelji nadležnih upravnih tijela, sukladno financijskim planovima ovih ustanova i mjesečnih planova.

Isplatu sredstava korisnicima Programa javnih potreba odobrava rukovoditelj upravnog tijela.

Svi nalozi za plaćanje, odnosno doznaku sredstava moraju biti u pisanom obliku, uz naznaku pozicije Proračuna na teret koje se vrši plaćanje.

Članak 18.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a koristit će se za zakonski utvrđene namjene.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje Poglavarstvo, odnosno Predsjednik Poglavarstva za pojedinačne namjene do 100.000,00 kuna.

Predsjednik Poglavarstva je obvezan svaki mjesec izvijestiti Poglavarstvo o korištenju proračunske zalihe.

Članak 19.

Godišnji plan nabave Županije donosi Poglavarstvo na prijedlog upravnih tijela najkasnije do 31. siječnja 2004. godine.

Odluku o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave roba, radova i usluga, kao i odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01) donosi Poglavarstvo.

Odluku o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave roba, radova i usluga male vrijednosti kao i odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, sukladno Uredbi o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (»Narodne novine« broj 13/02) donosi rukovoditelj upravnog tijela - nositelja sredstava uz suglasnost predsjednika Poglavarstva.

Upravna tijela Županije mogu sklapati ugovore o nabavi roba, obavljanju usluga i ustupanju radova sukladno zakonskim propisima koji uređuju ovo područje, Uputstvu o nabavi kojeg donosi Predsjednik Poglavarstva, Godišnjem planu nabave i mjesečnim planovima.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti Poglavarstva.

Članak 20.

Zaključivanje pisanog ugovora obvezno je u slijedećim slučajevima:

. za sredstva koja se izvršavaju kroz Program javnih potreba bez obzira na visinu iznosa,

. za sredstva Proračuna koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći bez obzira na visinu iznosa,

. za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova od 20.000,00 kuna i više.

Ugovore iz stavka 1. ovog članka potpisuju:

. u vrijednosti ispod 20.000,00 kuna rukovoditelj upravnog tijela,

. u vrijednosti od 20.000,00 do 200.000,00 kuna Predsjednik Poglavarstva ili osoba koju on ovlasti,

. u vrijednosti iznad 200.000,00 kuna potpisuje Predsjednik Poglavarstva.

III. Upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom

Članak 21.

Raspoloživim novčanim sredstva na računu Proračuna upravlja Poglavarstvo.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama putem kratkoročnih pozajmica poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Odluku o oročavanju sredstava ili davanju kratkoročnih pozajmica donosi Poglavarstvo ili Predsjednik Poglavarstva po ovlaštenju Poglavarstva.

Sredstva dana kao kratkoročna pozajmica moraju se vratiti u Proračun do 31. prosinca 2004. godine.

Članak 22.

U slučaju da prestane javni interes za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba, Županijska skupština može odlučiti da se dionice odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ukoliko to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.

Ostvarena sredstva od prodaje dionica ili udjela u kapitalu, mogu se koristiti samo za otplatu duga ili za nabavu imovine.

IV. Zaduživanje

Članak 23.

Županija se može zaduživati za kapitalna ulaganja, te izdavati jamstva u skladu sa Zakonom o proračunu.

Odluku o zaduživanju Županije, te o izdavanju jamstva donosi Županijska skupština.

Članak 24.

Trgovačko društvo i javna ustanova čiji je osnivač i većinski vlasnik Županija može se zadužiti samo uz suglasnost Županijske skupštine.

Županijska skupština može dati jamstvo za ispunjenje obveza trgovačkog društva i javne ustanove čiji je osnivač i većinski vlasnik Županija, sukladno Zakonu.

V. Uravnoteženje Proračuna

Članak 25.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna, izvršit će se njihovo ponovno uravnoteženje, putem Izmjena i dopuna Proračuna.

Predsjednik Poglavarstva može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela na zahtjev rukovoditelja upravnog tijela ili između pojedinih razdjela, s time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5%.

VI. Izvještavanje

Članak 26.

Upravni odjel za proračun i financije izvještavat će mjesečno Predsjednika Poglavarstva i rukovoditelje upravnih tijela o izvršenju Proračuna.

Upravni odjel za proračun i financije podnosit će Poglavarstvu tromjesečne izvještaje o izvršenju Proračuna, a rukovoditelji upravnih tijela tromjesečne izvještaje o izvršenju programskih aktivnosti.

Polugodišnji i godišnji izvještaj o poslovanju Županije dostavlja se i Županijskoj skupštini.

Članak 27.

Ustanove kojima je osnivač Županija i centri za socijalnu skrb dužni su dostaviti tromjesečne izvještaje o izvršenju financijskog plana iz članka 3. ove Odluke proračunski nadležnom upravnom tijelu sukladno odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine« broj 74/02).

Članak 28.

Proračunski korisnik dostavlja godišnji obračun svog financijskog plana za 2003. godinu nadležnom upravnom tijelu do 28. veljače 2004. godine.

Upravna tijela Županije dostavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje (za sebe i svoje korisnike) Upravnom odjelu za proračun i financije do 31. ožujka 2004. godine.

Nacrt prijedloga konsolidiranog godišnjeg obračuna Proračuna za 2003. godinu Upravni odjel za proračun i financije dostavlja Poglavarstvu do 1. svibnja 2004. godine.

Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Županije za 2003. godinu Poglavarstvo dostavlja Županijskoj skupštini na usvajanje do 1. lipnja 2004. godine.

Poglavarstvo dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju prijedlog Godišnjeg obračuna proračuna Županije za 2003. godinu do 31. ožujka 2004. godine, a u roku od 15 dana nakon što ga usvoji Županijska skupština o tome izvještava Ministarstvo financija.

VII. Završne odredbe

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 021-04/03-02/72

Ur. broj: 2170/01-92-01-03-3

Rijeka, 18. prosinca 2003.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
dr. sc. Miljenko Dorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr