SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 54. Subota, 27. prosinca 2008.
OPĆINA MRKOPALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

35.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/06) Općinsko

vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2008. godine

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
Općine Mrkopalj za 2009. godinu

A) UVODNE ODREDBE

I.

Godišnjim programom održavanja komunalne infrastrukture utvrđuju se opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova kao i izvor financiranja.

B) PLANIRANA SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA

II.

Sredstva za ostvarenje Programa čine:

-komunalna naknada 471.000,00 kn

-grobna naknada 44.000,00 kn

-sredstva Proračuna 282.000,00 kn


UKUPNO: 797.000,00 kn

C) PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

III.

Program održavanja komunalne infrastrukture čine sljedeće djelatnosti:

1.Odlaganje komunalnog otpada 90.000,00 kn

2.Održavanje javnih površina i
održavanje čistoće javnih površina 130.000,00 kn

3.Odvoz smeća sa javnih površina 50.000,00 kn

4.Održavanje groblja 80.000,00 kn

5.Održavanje nerazvrstanih cesta 200.000,00 kn

6.Održavanje javne rasvjete 195.000,00 kn

7.Deratizacija i dezinsekcija 10.000,00 kn

8.Održavanje javnih sportskih terena 42.000,00 kn


UKUPNO: 797.000,00 kn

1.Odlaganje komunalnog otpada- trajno odlaganje brzo razgradivog komunalnog otpada na odlagalište komunalnog otpada u sanaciji, na temelju posebnih propisa.

Izvođač radova komunalno poduzeće »Mrzle Drage« (osim za stavku 3.)

Tijekom 2009. godine u planu je daljnja sanacija odlagališta Mrzle Drage u smislu navoženja inertnog materijala i planiranja istog. Za stalni nadzor na odlagalištu zadužuje se komunalno poduzeće »Mrzle Drage«. U tu svrhu poduzeće će donijeti Pravilnik o načinu i mogućnostima korištenja odlagališta u sanaciji, dok će za sankcioniranje nepravilnosti u korištenju odlagališta biti nadležan komunalni redar.

-nadziranje odlagališta Mrzle Drage,
travanj - studeni 20.000,00 kn

-održavanje odlagališta, strojno 20.000,00 kn

-nabavka PVC posuda za komunalni
otpad (1100 lit) 50.000,00 kn


UKUPNO: 90.000,00 kn

2.Održavanje javnih površina i održavanje čistoće javnih površina

Izvođač radova komunalno poduzeće »Mrzle Drage« (osim za stavku 4.)

Javne površine na području Općine Mrkopalj čine: oborinski kanali uz nerazvrstane i javne ceste, nogostupi uz javne ceste, parkirališni prostor ispred trgovina (2 metra od ulaza), ambulante, škole, mrtvačnice, vatrogasnih spremišta, općinske zgrade, prostori na kojima su smještene javne šterne, parkirališni prostori oko sportskih terena.

Održavanje javnih površina čine slijedeće djelatnosti:

-održavanje parka (košnja i uređenje
niskog i visokog raslinja) 5.000,00 kn

-osiguravanje čistoće svih oborinskih
kanala (kanali uz javne i nerazvrstane ceste)
te popravak šahti i slivnika 30.000,00 kn

-čišćenje javnih površina (pijeska poslije
zime, lišća, ostataka poslije raznih
elementarnih nepogoda i sl.) 20.000,00 kn

-čišćenje mjesta u suradnji s učenicima
OŠ »Mrkopalj« 10.000,00 kn

-dekoracija i iluminacija tijekom
blagdana 10.000,00 kn

-kresanje i rušenje stabala uz javne
i nerazvrstane ceste u svrhu nesmetanog
prometovanja vozila i pješaka 15.000,00 kn

-čišćenje nogostupa i stazica od snijega
- ručno (stepenice u crkvu i grobljanske
staze u vrijeme pogreba) 10.000,00 kn

-strojno čišćenje snijega (odnosi se
na javne površine koje se ne nalaze
u registru nerazvrstanih cesta) 30.000,00 kn


UKUPNO: 130.000,00 kn

3.Odvoz smeća s javnih površina

Odvoz smeća sa javnih površina čini odvoz većih kontejnera za otpad s lokacija groblje, Dom kulture te odvoz kontejnera koji se postavljaju po potrebi u svrhu održavanja raznih priredbi i sl.

Izvođač radova Obrt »Juranić« Delnice.

-odvoz prikupljenog smeća sa javnih površina

kontejnerima (5 m3) 50.000,00 kn


UKUPNO: 50.000,00 kn

4.Održavanje groblja

Izvođač radova komunalno poduzeće »Mrzle Drage«.

Program održavanja groblja planira se kroz slijedeće djelatnosti:

-košnja i čišćenje groblja četiri puta
godišnje 30.000,00 kn

-održavanje i čišćenje mrtvačnice 5.000,00 kn

-sadnja čempresa (cca 30 kom. Mrkopalj,
40 kom. Tuk) 10.000,00 kn

-postavljanje nove ograde (85 m)
groblje Mrkopalj 25.000,00 kn

-postavljanje dva rasvjetna tijela
na novom dijelu groblja 10.000,00 kn


UKUPNO: 80.000,00 kn

Navedeni program održavanja provodi se na općinskom groblju u Mrkoplju i mjesnom groblju u Tuku.

5.Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta

Izvođač radova Obrt »Tadejević« za poslove čišćenja, održavanje po narudžbi.

Prema registru nerazvrstanih cesta Općina Mrkopalj ima 14,75 km nerazvrstanih cesta.

Uslijed karakterističnih vremenskih prilika veliki dio sredstava otpada na čišćenje snijega. Ostatak sredstava raspoređuje se na najnužnije djelatnosti vezane uz održavanje nerazvrstanih cesta.

-čišćenje snijega s nerazvrstanih cesta 135.000,00 kn

-održavanje nerazvrstanih cesta 65.000,00 kn


UKUPNO: 200.000,00 kn

6.Održavanje javne rasvjete

Izvođač radova Elektroinstalaterski obrt »Šporčić« Brod Moravice.

Program održavanja javne rasvjete obuhvaća:

-predviđenu potrošnju električne
energije za javnu rasvjetu 90.000,00 kn

-izmjenu neispravnih žarulja i ostalih
armatura, održavanje stupova rasvjete
i postavljanje novih rasvjetnih tijela 105.000,00 kn

(izmijeniti čim više starih armatura u svrhu smanjenja potrošnje električne energije i smanjenja troškova održavanja)


UKUPNO: 195.000,00 kn

7.Deratizacija i dezinsekcija

Izvođač radova Zavod za javno zdravstvo PGŽ.

Deratizacija i dezinsekcija obavlja se dva puta godišnje na javnim površinama a naročita se pažnja obraća na prostor oko napuštenih kuća, odvodnih kanala i sl. U tu svrhu sklapa se ugovor sa stručnom službom za provođenje navedenih mjera.

-deratizacija i dezinsekcija 10.000,00 kn


UKUPNO: 10.000,00 kn

8.Održavanje javnih sportskih terena

Izvođač radova komunalno poduzeće »Mrzle Drage«.

Programom održavanja javnih sportskih terena predviđena su sredstva i djelatnosti za održavanje sportskih terena koje koriste razne sportske udruge i rekreativci tijekom cijele godine. U tu svrhu potrebno je osigurati redovitu košnju terena, kao i krčenje postojećih skijaških staza, najkasnije do kraja mjeseca rujna. Na skijaškim stazama je potrebno ublažiti vododerine i izraditi dodatne zemljane kanale za odvodnju bujica. Također će se pokupiti veće kamenje koje izbaci voda erozijskim djelovanjem.

-planirana sredstva za održavanje
nogometnog igrališta 20.000,00 kn

-planirana sredstva za održavanje
skijaških staza Zagmajna 12.000,00 kn

-planirana sredstva za održavanje
skijaških staza Čelimbaša 10.000,00 kn


UKUPNO: 55.000,00 kn


SVEUKUPNO: 797.000,00 kn

D) ZAVRŠNE ODREDBE

IV.

Za ostvarenje ovog Programa ovlašćuje se Općinsko poglavarstvo i Jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-08-25

Mrkopalj, 15. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE MRKOPALJ

Predsjednik

Tomislav Cuculić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr