SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 35. Utorak, 30. prosinca 2003.
OPĆINA MATULJI
16

30.

Na temelju članka 1. i članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 30/01) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 4. prosinca 2003., donosi

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture i građenja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2004. godinu

OPĆE ODREDBE

1. Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture, kao i izvori i namjena sredstava za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2004. god.

2. Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

a/ prihodi od komunalne naknade2.350.000,00 kn

b/ učešće investitora u izgradnji
komunalnih objekata3.550.000,00 kn

c/ sredstva Proračuna 13.830.547,00 kn

d/ kreditna sredstva 7.000.000,00 kn

e/ dotacija države i županije1.150.000,00 kn


UKUPNO: 27.880.547,00 kn


3. Sredstva iz prethodne točke raspoređuju se za sljedeće namjene:

A/ Održavanje komunalne infrastrukture3.550.000,00 kn

a/ prihodi od komunalne naknade2.350.000,00 kn

d/ sredstva Proračuna 1.200,000,00 kn

B/ Građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture23.780.547,00 kn

b/ učešće investitora u izgradnji kom.
objekata3.550.000,00 kn

c/ sredstva Proračuna 12.080.547,00 kn

d/ kreditna sredstva 7.000.000,00 kn

e/ dotacija države i PGŽ 1.150.000,00 kn

C/ Program održavanja stambenog i poslovnog
prostora 550.000,00 kn

a/ sredstva Proračuna 550.000,00 kn


UKUPNO: 27.880.547,00 kn


A. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE 3.550.000,00 kn

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Matulji čine:

1. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

2. Održavanje čistoće javnih površina,

3. Održavanje javnih površina,

4. Održavanje nerazvrstanih cesta,

5. Održavanje groblja i spomen obilježja,

6. Javna rasvjeta

7. Ostalo.

A. 1. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA100.000,00 kn

Potrebno je dovršiti radove na odvodnji atmosferskih voda u naselju Božinići (30.000 kn), a potrebno je riješiti i prihvat atmosferskih voda u naseljima Pasjak (30.000 kn) i Brdce (30.000 kn). Ostatak od 10.000 kn predviđen je za održavanje postojećeg sistema odvodnje, te za pomoći mjesnim odborima u materijalu za rješavanje manjih, lokalnih problema odvodnje.

A. 2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH
POVRŠINA 280.000,00 kn

Obuhvaća pometanje javno-prometnih površina, odvoz smeća sa odmorišta, uklanjanje smeća iz divljih deponija i akciju odvoza krupnog otpada.

Pometanjem javno-prometnih površina obuhvaćene su ulice u centru Matulja, te ulice do želj. stanice Matulji, a planirani iznos je 100.000 kn.

Odvoz smeća vrši se sa odmorišta od Permana do granice sa Republikom Slovenijom. Planirani iznos je 15.000 kn.

Uklanjanje smeća iz divljih deponija vrši se u dogovoru sa mjesnim odborima, u skladu s mogućnostima. Predviđena je sanacija divljih deponija u Munama, Žejanama, Mučićima i Velom Brgudu, a predviđa se utrošiti 65.000 kn.

Akcija odvoza krupnog otpada - jednom godišnje, program je napravljen na temelju dosadašnjih iskustava iako bi akciju, barem na nekim područjima trebalo nastaviti kroz čitavu godinu. Planiran je iznos od 90.000 kn.

Programom se predviđaju sredstva i za intervencije po nalogu komunalnog redara, u slučajevima kada one idu na teret Općine ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati. Predviđen je iznos od 10.000 kn.

A. 3. ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA
575.000,00 kn

A.3.1. ODRŽAVANJE ZELENIH
POVRŠINA 140.000,00 kn

Redovnim održavanjem obuhvaćene su površine koje su planirane i u 2003. godini te novoizgrađene površine na ulazu u radnu zonu RZ-1 i RZ-2. Za navedeno je predviđen iznos od 110.000 kn.

Predviđeno je i uređenje novih površina na ulazu u zone RZ-1 i RZ-2, za što je planirano utrošiti 30.000 kn.

A.3.2. SJEČA SUHIH STABALA I
OBREZIVANJE STABALA20.000,00 kn

Sječa suhih stabala i obrezivanje stabala (rez u glavu) vršit će se prema zahtjevu mjesnih odbora, u okviru raspoloživih sredstava.

A.3.3. ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA 170.000,00 kn

U 2004. godini predviđeno je uređenje nogostupa na šetalištu D. Gervaisa u Matuljima (100.000 ), zatim izvođenje pripremnih radova za asfaltiranje »Kružnog toka« kod groblja Rukavac (50.000 ), te uređenje i djelomična rekonstrukcija ograde (20.000) na nadvožnjaku u naselju Jankovići.

A.3.4. DEKORACIJA 60.000,00 kn

Predviđena je novogodišnja dekoracija i dekoracija za vrijeme karnevala i lokalnih blagdana po mjesnim područjima, sve na nivou 2003. godine.

A.3.5. ODRŽAVANJE JAVNOG
SATA 5.000,00 kn

Zbog potrebe pojačanog održavanja sata na zgradi Općine predviđen je iznos od 5.000 kn.

A.3.6. ODRŽAVANJE JAVNIH
CISTERNI 35.000,00 kn

Predviđeno je uređenje javne cisterne na području naselja Vlahov Breg (15.000), rušenje zidova i krovišta na cisterni u Bregima (15.000), te popravak cisterni u Lipi (5.000)

A.3.7. NABAVA, POSTAVA I POPRAVAK
KLUPA, KOŠARICA, OGLASNIH TABLI
I NAPRAVA 25.000,00 kn

Planira se dobava i postava novih košarica za smeće (5.000 kn), kao i popravak i održavanje parkovnih klupa (5.000 kn), te oglasnih tabli (5.000 kn). Predviđeno je i uređenje panoa sa planom naselja Matulji (10.000 kn)

A.3.8. UREĐENJE IGRALIŠTA 110.000,00 kn

Predviđa se nastavak radova na uređenju igrališta u Munama, Lipi, Jušićima i Pasjaku, kao i uređenje ograde na igralištu u Rukavcu i nabavka opreme za igralište u Trtnima.

Predviđena je sljedeća raspodjela sredstava:

- igralište Mune 30.000 kn

- igralište Lipa 10.000 kn

- igralište Jušići 30.000 kn

- igralište Pasjak 20.000 kn

- igralište Rukavac 10.000 kn

- igralište Trtni 10.000 kn

A.3.9. HITNE INTERVENCIJE 10.000,00 kn

Obuhvaćeni su radovi koji se izvode u slučaju elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Općinu Matulji.

A. 4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA 1.620.000,00 kn

A.4.1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
ULICA I PUTEVA 1.100.000,00 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta (ulice i putevi) obuhvaća redovno održavanje preko 100 km cesta na području općine Matulji. Za redovno održavanje postoji poseban plan održavanja za 2004. god. kao i plan održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - zimska služba. Za isto je planirano 1.000.000 kn.

Osim sredstava za redovno održavanje planirana su i sredstva u vidu pomoći mjesnim odborima za uređenje nerazvrstanih cesta, kao i sredstva za čišćenje cestovnog pojasa uz državne i županijske ceste u naseljenim mjestima, u iznosu od 100.000 kn.

A.4.2. ZIMSKA SLUŽBA 80.000,00 kn

U ovoj stavci planirana su sredstva za razvoz rizle i soli na nerazvrstane ceste kao i rad traktorista (pluženje snjega) na gornjem području Općine.

A.4.3. HORIZONTALNA PROMETNA
SIGNALIZACIJA 60.000,00 kn

Planirana je obnova horizontalne prometne signalizacije na svim nerazvrstanim cestama. Izvršit će se obnavljanje pješačkih prijelaza, obnova autobusnih stajališta te »stop« linija.

A.4.4. ODRŽAVANJE BUS STANICA I
UGIBALIŠTA40.000,00 kn

U 2003. god. planira se postava BUS čekaonice u naselju Brdce (30.000 kn), kao i čišćenje i održavanje postojećih BUS čekaonica (10.000 kn).

A.4.5. HITNI POPRAVCI I INTERVENCIJE,
USPOSTAVA PRIVREMENOG REŽIMA
PROMETA20.000,00 kn

Obuhvaća radove koji se izvode u slučaju organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa za Općinu, a koje zahtijevaju zahvate na objektima komunalne infrastrukture (njihova zaštita, preregulacija prometa i sl.).

A.4.6. ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH
CESTA 320.000,00 kn

U 2004. god. planira se asfaltiranje sljedećih cesta:

1) VELE MUNE - dionica ambulanta
- cesta za Starod 120.000,00 kn

2) MALE MUNE - ulaz sa strane Vodica20.000,00 kn

3) ZVONEĆA - ulaz sa strane Perke60.000,00 kn

4) VELI BRGUD - ceste u naselju20.000,00 kn

5) BREGI - cesta Frlići50.000,00 kn

6) RUKAVAC - habajući sloj Sušnji-Črnčići25.000,00 kn

7) RUKAVAC - dionica Toniši - Perčići25.000,00 kn

A.5. ODRŽAVANJE GROBLJA I SPOMEN
OBILJEŽJA 75.000,00 kn

A.5.1. UREĐENJE GROBLJA
I SPOMENIKA55.000,00 kn

Predviđeno je uređenje groblja Mune - Žejane, prema zahtjevu MO (20.000).

Tijekom 2004. god. planira se čišćenje i uređenje spomenika palima u Drugom svjetskom i Domovinskom ratu, kao i žrtvama fašističkog terora i to prigodom obilježavanja Dana antifašističke borbe i Svih svetih (10.000 kn). Također je predviđeno uređenje natpisnih ploča na spomenicima u Mihotićima i na groblju Rukavac, te postava spomen-ploče na raskrsnici u Trtnima i pomoć u materijalu za uređenje »Križa« u Jurdanićima (25.000).

A.5.2. POMOĆ ZA UREĐENJE CRKVI20.000,00 kn

Predviđena je pomoć (financijska ili materijalna) za uređenje crkvi prema zahtjevima Crkvenih ili Mjesnih odbora i odlukama Poglavarstva.

A. 6. JAVNA RASVJETA 900.000,00 kn

A.6.1. JAVNA RASVJETA - za potrošnju javne rasvjete planiran je utrošak od 700.000,00 kn

A.6.2. JAVNA RASVJETA - za održavanje javne rasvjete planiran je utrošak od 200.000,00 kn

B/ PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I
UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUK
TURE ZA 2004. GOD. 23.780.547,00 kn

B.1. VODOOPSKRBA . 18.950.000,00 kn

- TLAČNI CJEVOVOD ORLJAK
- BREGI BENČINIĆI 1.100.00000 kn

Planirana sredstva nedostaju za zatvaranje financijske konstrukcije, a osiguravaju se iz kredita za vodoopskrbu u 2004. god.

- TLAČNI CJEVOVOD JUŠIĆI
- ZDEMER3.850.000,00 kn

Stavkom je predviđena izgradnja tlačnog i dijela gravitacijskog kolektora na dionici od Jušića do vodospreme Zdemer. Sredstva se osiguravaju iz kredita (3.160.000) i razlike u cijeni vode (4 kn - 690.000).

- VODOSPREMA ZDEMER 3.000.000,00 kn

Planirana vrijednost investicije iznosi 3.500.000,00 kn. Sredstva će se osigurati najvećim dijelom s naslova prihoda iz brdsko-planinskog područja (2.630.000 kn), te iz kredita (370.000).

Razlika će se podmiriti rebalansom iz prenesenih sredstava iz 2003.

- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA1.000.000,00 kn

Predviđena je izrada projektne dokumentacije za transportne i opskrbne cjevovode od vodospreme Zdemer prema Zvoneći i Ružićima, ovisno o mogućnostima financiranja i daljnje izgradnje. Sredstva se isiguravaju iz kredita za vodoopskrbu.

- TLAČNI CJEVOVOD MUNE
- ŽEJANE10.000.000,00 kn

Predviđena je izgradnja tlačnog i djela gravitacijskog cjevovoda prema Munama te za opskrbu naselja Kriva i Škrapna, kao i područja Lisine. Sredstva su predviđena iz prihoda koji se ostvaruje svrstavanjem Općine Matulji u brdsko-planinska područja i nisu dostatna za realizaciju cjelokupnog projekta dovoda vode da naselja Mune.

B.2. KANALIZACIJA LIBURNIJSKE
RIVIJERE 1.000.000,00 kn

Obveza Općine Matulji u sufinaciranju radova na izgradnji građevina sanitarne kanalizacije na području Grada Opatija, Općine Lovran, i Općine Matulji, čija izgradnja je planirana u periodu 2003-2007. godine iznosi ukupno 2.669.336 kn. Od toga je za 2004. godinu planiran iznos od 680.000 kn, dok je ostatak od 320.000 kn predviđen za izgradnju dijela sanitarne kanalizacije na potezu gdje se rekonstruira raskrsnica Trtni. Sredstva za sufinanciranje osiguravaju se iz prihoda od razlike u cijeni vode, a sredstva za izgradnju iz Proračuna za 2004. god.

B.3. IZGRADNJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE-CESTE 2.685.547,00 kn

B.3.1. Raskrsnica Trtni 500.000,00 kn

Predviđeno je učešće u sufinaciranju II. faze radova na rekonstrukciji raskrsnice Trtni za izgradnju autobusnih ugibališta

B.3.2. Raskrsnica »TIBO« 700.000,00 kn

Predviđena je rekonstrukcija raskrsnice kod poduzeća »TIBO« u Matuljima, a radi mogućnosti izgradnje zdravstvenog centra.

B.3.3. Ceste u RZ-1, RZ-2, 1.485.547,00 kn

Planiranim sredstvima predviđena je izgradnja prilazne ceste u radnu zonu RZ-1 (cesta »CDOPTU«), kao i otkup dijela zemljišta za spojnu cestu u RZ-2 (kod nadvožnjaka). Nisu osigurana sredstva za izgradnju ove ceste, što bi trebalo osigurati rebalansom iz prenesenih sredstava iz 2003. godine.

B.4. IZGRADNJA PARKIRALIŠTA
JUŠIĆI 400.000,00 kn

Zbog problema oko rješavanja imovinsko-pravnih odnosa radovi se prenose u 2004. godinu.

B.5. IZGRADNJA NOGOSTUPA100.000,00 kn

Predviđeni su sljedeći radovi:

- Nogostup uz zgradu Općine 40.000,00 kn

- Nogostup kod ambulante Jušići50.000,00 kn

- Nogostup na raskrsnici Kuk10.000,00 kn

B.6. PROŠIRENJE GROBLJA
RUKAVAC 150.000,00 kn

Predviđeno je sufinaciranje u troškovima proširenja groblja Rukavac u iznosu 50%.

B.7. PROŠIRENJE GROBLJA ZVONEĆA
(zemljište)50.000,00 kn

Predviđen je otkup zemljišta za potrebe proširenja groblja

B.8. DJEČJE IGRALIŠTE BRGUD
(zemljište) 150.000,00 kn

Predviđen je otkup zemljišta za potrebu izgradnje dječjeg igrališta

B.9. PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA
JAVNE RASVJETE 225.000,00 kn

Predviđeni su sljedeći radovi:

- JR na dionici »TIBO« - Jušići150.000,00 kn

- JR na dionici do škole Rupa50.000,00 kn

- interpolacija 25.000,00 kn

B.10. IZGRADNJA SPOMENIKA BRANI-
TELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA 70.000,00 kn

Predviđena je izgradnja spomenika na lokaciji groblja Matulji, a prema prihvaćenom riješenju

C/ ODRŽAVANJE STAMBENOG I
POSLOVNOG FONDA 550,000 kn

C.1. ODRŽAVANJE STAMBENOG
FONDA20.000,00 kn

Sredstva su predviđena za tekuće održavanje stambenih zgrada i pričuvu.

C.2. IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE
POSLOVNOG PROSTORA180.000,00 kn

Sredstva su namijenjena za tekuće održavanje poslovnog prostora i to podmirenje troškova električne enerigije, vode, odvoza smeća. telefon, čišćenje objekata, te za sitnije popravke i potrošni materijal vezano za održavanje objekata, kao i za pričuvu.

C.3. OSTALI FINANCIJSKI IZDACI
POSLOVNOG PROSTORA50.000,00 kn

Sredstva su namijenjena za osiguranje objekata, za objavu natječaja za najam poslovnog prostora, za sudske pristojbe kod eventualnih sporova, za privremene priključke i sl.

C.4. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
POSLOVNOG PROSTORA300.000,00 kn

Predviđeno je uređenje poslovnog prostora u zgradi Općine (preseljenje knjižnice - 140.000 kn), zatim poslovnog prostora na adresi Kastavska cesta 23 (odvajanje - 60.000 kn), te poslovnog prostora u društvenom domu Permani (100.000 kn), u dogovoru sa mjesnim odborom.


SVEUKUPNO /A + B + C/ 27.880.547,00 kn


Klasa: 400-08/03-01/8

Ur. broj: 2156-04/03-29

Matulji, 4. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog Vijeća
Općine Matulji
Klaudio Jelenić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=51&mjesto=51211&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr