SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 54. Subota, 27. prosinca 2008.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

76.

Temeljem članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona o zaštite i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07), te članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 8/06 i 18/06 - pročišćeni tekst, 12/08), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 22. prosinca 2008. godine donosi

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Opatije za period 2009. - 2010. godine

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama nesreća, velikih nesreća i katastrofa utvrđenih prethodnom Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, a s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe, stožeri, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti), a koristeći polazišta i zaključke Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Opatije u 2008. godini, donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Opatije za period 2009.-2010. godine.

Smjernice se odnose na sljedeće:

1. CIVILNA ZAŠTITA (stožer zaštite i spašavanja, zapovjedništvo civilne zaštite, i postrojbe civilne zaštite)

Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, Planu zaštite i spašavanja, srednjoročnom planu razvoja, osobnom i materijalnom sklopu, te usklađeno s osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu, a u cilju razvoja vlastitih snaga za djelovanje na sprječavanju i otklanjanju štetnih posljedica koje nadilaze mogućnosti djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovna djelatnost, stožer zaštite i spašavanja, iskazuju prioritete materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i skupne opreme sukladno Pravilniku o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje iz »Narodnih novina« broj 111/07), te planira provođenje osposobljavanja, uvježbavanja, aktiviranja i drugih aktivnosti.

Također treba prikazati mogućnosti osiguravanja uvjeta za zbrinjavanje i sklanjanje ljudi i materijalnih dobara, provođenje edukacije, te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja, sukladno Planu zaštite i spašavanja.

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 79/07) Poglavarstvo Grada, na svojem području djelovanja dužno je izraditi nacrt Procjene ugroženosti i predložiti ga Gradskom vijeću Grada Opatije na usvajanje uz prethodnu suglasnost DUZS.

2. VATROGASTVO

Proračunom Grada Opatije za 2009. godinu planirana su sredstva za rad vatrogasnih organizacija (JVP Opatije i DVD »Opatija«) u ukupnom iznosu od 10.022.450 kn, a u 2010. godini 10.091.000 kn odnosno uz neophodna procijenjena uvećanja sukladno propisima, strukovnim zahtjevima i funkcionalnim potrebama.

Kao posebna proračunska stavka predviđena su i financijska sredstva u iznosu od 65.000,00 kn za 2009. godinu i za Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2009. godini, te za svaku od narednih planskih godina u istovjetnom iznosu uz procijenjena povećanja.

3. SKLONIŠTA

Za tekuće održavanje skloništa i investicijsko održavanje skloništa s ciljem stvaranja uvjeta za sklanjanje ljudi, Proračunom Grada Opatije u okviru Programa upravljanja imovinom-tekuće i investicijsko održavanje predviđen je iznos od 20.000,00 kuna. Sredstva će se utrošiti za popravak i obnavljane limenih vrata na javnim tunelskim skloništa, te održavanje kućnih i blokovskih skloništa kako bi se podigao standard održavanja i stanja skloništa na području Grada. Posebno je potrebno poraditi na skloništima osnovne zaštite koja ne zadovoljavaju postavljene normative, ali je tehničkom kontrolom moguće dokazati da su u funkciji dopunske zaštite što bi značilo da bismo u svim kućnim - blokovskim skloništima trebali imati u funkciji elektroinstalacije, ispravna ulazna vrata, ispravne rezervne izlaze, te osigurane minimalne uvjete za boravak u skloništu do završetka ugroze.

4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE (GSS, planinari, kinolozi, ronilački klubovi, radioamateri, aeroklub i dr.)

Sukladno odredbama članka 9. i 11. Pravilnika o ustroju, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (»Narodne novine« broj 111/07), Grad Opatija je za potrebe Hrvatske gorske službe spašavanja - Područna stanica Rijeka, utvrdio iznos od 20.000,00 kuna, a temeljem međusobnih dogovora i Programa aktivnosti za sljedeće planske godine. Pri utvrđivanju iznosa razmatrana je i realizacija i vrste provedenih aktivnosti iz Programa aktivnosti u 2008. godini.

Za rad ostalih udruga kao i ranijih godina osiguravaju se posebna sredstva.

5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI (npr. hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, crveni križ, veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture - kao što su vodovod, kanalizacija, čistoća, groblja i druga, te pravne osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i spašavanje).

Grad Opatije je putem svojih stručnih službi u stalnom kontaktu, radi razmatranja programskih aktivnosti za 2009. godinu, s Gradskim društvom Crvenog križa (planirano 259.000,00 kn) s ciljem utvrđivanja potreba od zajedničkog interesa i zajednički usvojenih prioriteta.

Klasa: 011-01/08-01/09

Ur. broj: 2156-01-01-08-2

Opatija, 22. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Adriano Požarić, v.r.

NAPOMENA:

Sastavni dio ovih Smjernica je Izvod iz proračuna o visini osiguranih sredstava za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2008. godini i planirana sredstva namijenjenih za razvoj pojedinih dijelova operativnih snaga jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja za 2009. te Projekcije za 2010. godinu.

PREGLED PLANIRANIH SREDSTAVA ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
U RAZDOBLJU 2008. - 2010. GODINE

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Smjernice za organizaciju i razvoj susta  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr