SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 54. Subota, 27. prosinca 2008.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

75.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 8/06 i 18/ 06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 22. prosinca 2008. godine donosi

ODLUKU
o stipendiranju studenata i studentica prava
»Dr. sc. Jadranko Crnić«

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se mjerila i način ostvarivanja prava na stipendiju »Dr. Jadranko Crnić« (u nastavku teksta: stipendija), ustanovljene u spomen na istaknutog pravnika i prijatelja Grada Opatije pokojnog dr. sc. Jadranka Crnića.

Članak 2.

Visinu pojedinačnog iznosa stipendije utvrđuje Gradsko poglavarstvo, a sredstva se osiguravaju u Programu srednjega i ostalog obrazovanja, koji se donosi uz Proračun Grada Opatije.

MJERILA I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA STIPENDIJU

Članak 3.

Grad Opatija dodjeljuje stipendiju studentima i studenticama integriranoga sveučilišnog studija prava, odnosno dodiplomskog studija prava prema ranijim propisima.

Članak 4.

Za dodjelu stipendija mogu se natjecati studenti i studentice koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su državljani Republike Hrvatske;

- da student ili studentica ima prebivalište na području Grada Opatije, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima;

- da je redoviti student ili studentica druge i viših godina studija koji je u prethodnoj akademskoj godini imao/la prosjek najmanje 4,00.

Studenti ili studentice koji su korisnici stipendije ili kredita po drugoj osnovi, ukoliko je iznos stipendije niži od iznosa stipendije »Dr. sc. Jadranko Crnić«, mogu ostvariti pravo na stipendiju u visini razlike između stipendije »Dr. sc. Jadranko Crnić« i stipendije, odnosno kredita po drugoj osnovi.

Članak 5.

Natječaj za dodjelu stipendija Gradsko poglavarstvo raspisuje jednom godišnje. Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku i na web stranici Grada Opatije.

Rok za dostavu prijave na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku.

Stručnu i administrativnu obradu prijava pristiglih na natječaj obavlja upravno tijelo gradske prave nadležno za poslove obrazovanja.

Ne razmatraju se nepravovremene i nepotpune prijave, kao ni prijave podnositelja/podnositeljica koji ne ispunjavaju uvjete propisane ovom Odlukom.

Gradsko poglavarstvo donosi odluku o odabiru korisnika ili korisnice stipendije u roku od 30 dana od zaključenja natječaja.

Odluka Gradskog poglavarstva objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Opatije i na web stranici Grada Opatije.

Članak 6.

Prijave na natječaj za dodjelu stipendija se podnose na obrascu koji se može podići u pisarnici Grada Opatije ili preuzeti s web stranice Grada Opatije.

Uz prijavu se dostavljaju sljedeći dokumenti:

- preslika domovnice podnositelja prijave,

- potvrda o prebivalištu na području Grada Opatije, iz koje će biti razvidno udovoljenje uvjetima iz članka 4. stavka 1. alineje 2. ove Odluke,

- potvrda o upisu na studij prava za akademsku godinu za koju se traži stipendija,

- prijepis ocjena prethodne godine studija,

Uz prijavu podnositelj/podnositeljica može dostaviti pisma potpore (profesora, voditelja projekata, urednika stručnih publikacija, voditelja udruga te drugih fizičkih i pravnih osoba relevantnih za razvoj zajednice), kao i kratak opis (do 500 riječi) eventualnog doprinosa lokalnoj zajednici (humanitarni rad i drugi oblici angažiranja na općem dobru, nagrade na natjecanjima i sl.).

Članak 7.

Na temelju odluke Gradskog poglavarstva o odabiru korisnika ili korisnice stipendije, s odabranim korisnikom ili korisnicom se zaključuje ugovor, koji sadrži posebice podatke o ugovornim stranama, iznosu stipendije i načinu isplate, roku na koji je ugovor sklopljen, odredbe o obvezama korisnika, odnosno korisnice stipendije, odredbe o

vraćanju stipendije, te mjesto i nadnevak zaključenja ugovora i potpise ugovornih strana.

Članak 8.

Stipendija se dodjeljuje podnositelju/podnositeljici s najboljim prosjekom ocjena u prethodnoj godini studija.

Ako dvoje ili više podnositelja ima jednak prosjek ocjena, odabir korisnika/korisnice stipendije provodi se vrednovanjem aktivnosti navedenih u prilozima iz članka 6. stavka 3. ove Odluke. Vrednovanje provodi Odbor za pitanja mladih.

Članak 9.

Stipendija se dodjeljuju bespovratno, osim u slučajevima određenima u članku 10. ove Odluke.

Korisnici/korisnice stipendije obvezuju se dati doprinos razvoju lokalne zajednice, volontiranjem u ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama na području Grada Opatije, na način utvrđen ugovorom iz članka 7. ove Odluke, u vremenu od najmanje 80 sati godišnje.

Članak 10.

Ugovor iz članka 7. ove Odluke se raskida, uz obvezu povrata primljene stipendije u slučaju:

- samovoljnog prekida studija ili gubitka studentskog statusa zbog neispunjavanja studijskih obveza,

- da korisnik/korisnica stipendije ne dovrši izobrazbu u vremenu predviđenom za pojedinu vrstu izobrazbe, a u slučaju bolesti, u vremenu dvostruko dužem od predviđenog za pojedinu vrstu izobrazbe,

- pravomoćne sudske presude na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti,

- ako se naknadno utvrdi da je korisnik/korisnica stipendije dostavio/dostavila netočne podatke prilikom podnošenja prijave na natječaj.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, stipendist je dužan vratiti isplaćenu stipendiju u roku od tri mjeseca od dana raskida ugovora.

Članak 11.

U slučaju nastupa okolnosti prouzročenih višom silom, zbog kojih je korisnik/korisnica stipendije bio onemogućen ispunjavati ugovorom preuzete obveze, dužan je u roku od 30 dana od dana nastupa takvih okolnosti o tome obavijestiti Gradsko poglavarstvo, uz podnošenje odgovarajućih dokaza.

Gradsko poglavarstvo ocjenjuje opravdanost razloga koje iznese korisnik/korisnica stipendije te ugovorne obveze korisnika stipendije može uskladiti s promijenjenim okolnostima.

Članak 12.

Upravno tijelo gradske uprave nadležno za poslove obrazovanja vodi evidenciju dodijeljenih stipendija te nadzire ispunjavanje ugovornih obveza.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Danom 18. svibnja 2009. ovlaštenja i dužnosti Gradskog poglavarstva propisane ovom Odlukom prelaze na gradonačelnika.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 604-01/08-01/01

Ur. broj: 2156/01-01-08-1

Opatija, 22. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr