SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 54. Subota, 27. prosinca 2008.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

74.

Na temelju članka 4. stavka 1., članka 11. stavka 2. i članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba i 178/04) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/01, 8/06, 18/06-pročišćeni tekst i 12/08), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2008. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima na području Grada Opatije

Članak 1.

I. OPĆE ODREDBE

Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Grada Opatije (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Grada Opatije, način i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Opatije.

Članak 2.

Na području Grada Opatije obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti:

1. opskrba pitkom vodom,

2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

3. prijevoz putnika u javnom prometu,

4. održavanje čistoće javnih površina,

5. odlaganje komunalnog otpada,

6. održavanje javnih površina,

7. održavanje nerazvrstanih cesta,

8. tržnice na malo,

9. održavanje groblja i prijevoz pokojnika,

10. obavljanje dimnjačarskih poslova,

11. održavanje javne rasvjete.

Člankom 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je što se podrazumijeva pod pojmom svake od navedenih komunalnih djelatnosti iz prethodnog stavka.

II. NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 3.

Komunalne djelatnosti na području Grada Opatije obavljaju:

1. Komunalno poduzeće »Komunalac« d.o.o. Opatija

2. Komunalno poduzeće Parkovi d.o.o. Opatija

3. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji,

4. pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova

Članak 4.

Komunalno društvo »Komunalac« d.o.o. Opatija obavlja sljedeće komunalne djelatnosti:

- opskrba pitkom vodom,

- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

- odlaganje komunalnog otpada,

- održavanje čistoće javnih površina,

- održavanje javnih površina,

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- održavanje groblja i prijevoz pokojnika.

Komunalno društvo »Parkovi« d.o.o. Opatija obavljaju slijedeće komunalne djelatnosti:

- održavanje čistoće javnih površina - obalni put i pristupna stubišta, pomorsko dobro, igrališta,

- održavanje javnih površina - zelene površine, obalni put i pristupna stubišta, pomorsko dobro, igrališta, uključujući i odvodnju atmosferskih voda, čekaonice na autobusnim stajalištima, fontane i kipovi,

- održavanje nerazvrstanih cesta - raslinje uz komunikacije.

Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. Rijeka obavlja komunalnu djelatnost prijevoza putnika u javnom prometu sukladno Ugovoru o uređivanju međusobnih prava i obveza u obavljanju javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika na području Grada Opatije.

Komunalno poduzeće »Komunalac« d.o.o. Opatija i komunalno poduzeće Parkovi d.o.o. Opatija obavljaju komunalne djelatnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka sukladno ovoj Odluci, posebnim propisima kojima se regulira obavljanje pojedine komunalne djelatnosti i odlukama Gradskog vijeća donesenih sukladno tim propisima, a na temelju ugovora koje zaključuje Gradsko poglavarstvo odnosno izvršna vlast Grada Opatije.

Navedeni ugovori zaključuju se na osnovi godišnjih Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Opatije.

III. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU UGOVORA O KONCESIJI

Članak 5.

Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji mogu obavljati na području Grada Opatije sljedeće komunalne djelatnosti:

- obavljanje dimnjačarskih poslova,

- tržnice na malo.

Članak 6.

Postupak dodjele koncesije provodi se javnim natječajem, u skladu sa posebnim propisima koji reguliraju pitanje dodjela koncesija.

Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja donosi Gradsko poglavarstvo odnosno tijelo izvršne vlasti Grada Opatije.

Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo koje ima predsjednika i najviše 6 članova, a imenuje ga Gradsko poglavarstvo odnosno tijelo izvršne vlasti Grada Opatije.

Članak 7.

Oglas za prikupljanje ponuda ili javni natječaj mora sadržavati:

- djelatnost za koju se daje koncesija,

- vrijeme za koje se daje koncesija,

- vrstu i opseg poslova,

- način određivanja cijene za obavljanje poslova,

- najniži iznos naknade za koncesiju te način i rok plaćanja,

- jamstvo korisnika koncesije za ispunjenje ugovora.

- način, mjesto i rok za podnošenje ponude,

- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,

- mjesto i vrijeme otvaranja ponuda,

- uvjete za odabir najpovoljnije ponude,

- ostali sadržaj propisan posebnim propisima.

Oglas se objavljuje u dnevnom ili tjednom tisku.

Članak 8.

Ponuditelji su dužni uz ponudu priložiti slijedeće isprave:

- dokaz o registraciji za obavljanje komunalne djelatnosti

(obrtnica ili izvod iz registra trgovačkog suda)

- dokaz o bonitetu

- potvrde o plaćenim porezima i doprinosima za zadnji mjesec prije objave oglasa

- reference tvrtke za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet javnog natječaja (oprema, poslovni prostor, broj i struktura zaposlenih, dosadašnji poslovi)

Članak 9.

Koncesija se može dati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti iz članka 6. ove Odluke na vrijeme od najduže 30 godina.

Članak 10.

Odluku o davanju koncesije donosi Gradsko vijeće.

Kriteriji i mjerila na temelju kojih se donosi odluka određuju se javnim natječajem, a mogu biti sljedeći:

1. sposobnosti za ostvarivanje koncesije (bolja oprema, poslovni prostor, broj zaposlenih)

2. poslovni ugled podnositelja ponude (broj zaključenih ugovora za djelatnost za koju se daje koncesija)

3. povoljnosti ponude (najviša naknada za koncesiju, najniža cijena za pruženu uslugu)

4. povoljnosti ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša

Kriterije te rok trajanja koncesije za odabir najpovoljnije ponude za davanje koncesije za svaku pojedinu djelatnost utvrđuje Gradsko poglavarstvo odnosno tijelo izvršne vlasti Grada Opatije u zaključku o raspisivanju natječaja u skladu sa stavkom 2. ovog članka i specifičnostima za pojedinu djelatnost za koju se daje koncesija.

Članak 11.

Odluka o davanju koncesije obvezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija daje,

2. vrijeme na koje se koncesija daje,

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

5. obveze koncesionara,

6. drugi sadržaj propisan posebnim propisom kojim je regulirano davanje koncesije.

Članak 12.

Na temelju Odluke o davanju koncesije Gradsko poglavarstvo odnosno g tijelo izvršne vlasti Grada Opatije s odabranim ponuditeljem sklapa ugovor o koncesiji.

Ugovor o koncesiji obavezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje,

2. vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje,

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

5. prava i obveze davatelja koncesije,

6. prava i obveze korisnika koncesije,

7. jamstva korisnika koncesije,

8. uvjete otkaza ugovora,

9. ugovorne kazne.

Članak 13.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne usluge na temelju koncesije iz članka 6. alineje 1. i 2.. ove Odluke dužne su prije svake promjene cijene odnosno tarife svojih usluga izvršiti prijavu cjenika i zatražiti prethodnu suglasnost Gradskog poglavarstva odnosno tijela izvršne vlasti Grada Opatije.

Prijava cjenikom iz prethodnog stavka obavezno sadrži:

- vrstu komunalne usluge, te način obračuna i plaćanja usluge,

- strukturu postojeće cijene komunalne usluge,

- predloženu novu cijenu usluge i njenu strukturu,

- postupak promjene cijene s obrazloženjem i kalkulacijama,

- dan primjene nove cijene.

Članak 14.

Gradsko poglavarstvo odnosno tijelo izvršne vlasti Grada Opatije dužno je dati suglasnost na prijavu cjenika u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za pribavljanje prethodne suglasnosti, a u protivnom će se smatrati da je suglasnost dana.

U slučaju uskrate suglasnosti na prijavljeni cjenik od strane Gradskog poglavarstva, isti se ne može primjenjivati.

Članak 15.

Naknada za koncesiju uplaćuje se u korist Proračuna Grada Opatije, a koristi se za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

IV. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA NA TEMELJU PISANOG UGOVORA

Članak 16.

Pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova mogu obavljati na području Grada Opatije slijedeće komunalne djelatnosti- poslove:

1. održavanje nerazvrstanih cesta - poslovi obnove i postave horizontalne i vertikalne prometne signalizacije,

2. javna rasvjeta - poslovi održavanja javne rasvjete,

- poslovi održavanja javne rasvjete obalnog puta,

- poslovi dekorativne rasvjete,

3. održavanje čistoće javnih površina - poslovi veterinarsko-higijeničarske službe.

Pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta, poslova obnove i postave horizontalne i vertikalne prometne signalizacije podrazumijeva se: obnova i izrada horizontalnih oznaka na kolniku, obnova i postava vertikalne prometne signalizacije, provedba prometnih rješenja privremenih regulacija prometa.

Pod obavljanjem poslova održavanja javne rasvjete podrazumijeva se zamjena dotrajalih i istrošenih elemenata javne rasvjete, zamjena dotrajalih stupova i ličenje istih.

Pod obavljanjem poslova održavanja rasvjete obalnog puta podrazumijeva se zamjena dotrajalih i istrošenih elemenata javne rasvjete na obalnom putu.

Pod obavljanjem poslova dekorativne rasvjete podrazumijeva se postava dekoracije svjetlećim elementima na stupove javne rasvjete, drveće, fasade i druge javne površine u vrijeme Božićnih i novogodišnjih blagdana kao i drugih blagdana i manifestacija.

Pod obavljanjem poslova veterinarsko-higijeničarske službe podrazumijevaju se poslovi dezinfekcije i deratizacije na površinama u vlasništvu Grada Opatije, uklanjanje lešina životinja sa ulica, neškodljivo uklanjanje pasa i mačaka.

Članak 17.

Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja donosi Gradsko poglavarstvo odnosno tijelo izvršne vlasti Grada Opatije.

Članak 18.

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova (u daljnjem tekstu:ugovor) iz članka 16. stavka 1. ove Odluke može se zaključiti najdulje na vrijeme od 4 godine.

Opseg i cijena komunalnih poslova odredit će se na osnovi Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 28. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu i troškovnika izrađenog na temelju Programa održavanja komunalne infrastrukture za godinu u kojoj se zaključuje ugovor, a do isteka roka na koji se zaključuje ugovor bit će utvrđeni naprijed navedenim godišnjim Programom i troškovnicima za predmetne poslove.

U slučaju povećanja ili smanjena opsega komunalnih poslova ili cijene, u tijeku roka na koji je zaključen ugovor, sporazumno će se sačiniti aneks ugovora kojeg odobrava Gradsko poglavarstvo odnosno tijelo izvršne vlast Grada Opatije.

Cijena usluge isplaćuje se izvršitelju usluge prema dostavljenim računima o izvršenim poslovima, koje ovjerava osoba naručitelja koja vrši nadzor nad obavljanjem poslova.

Članak 19.

Na postupak odabira ponuditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 17. ove Odluke primjenjuju se odredbe propisa kojima je uređen postupak javne nabave roba i usluga.

Članak 20.

Gradsko Poglavarstvo odnosno tijelo izvršne vlasti Grada Opatije razmotriti će prijedlog za odabir ponude te isti uputiti Gradskom vijeću na donošenje Odluke.

Članak 21.

Na temelju odluke iz članka 20. Gradsko poglavarstvo odnosno tijelo izvršne vlasti Grada Opatije sklapa ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova koji obvezatno sadrži:

- djelatnost za koju se sklapa ugovor,

- vrijeme na koje se sklapa ugovor,

- vrstu i opseg poslova,

- način određivanja cijene za obavljanje poslova te način i rok plaćanja,

- jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti ili pojedinih poslova iz komunalnih djelatnosti ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni ili do raskida istih.

Komunalnu djelatnost tržnice na malo do provedbe natječaja za dodjelu koncesije obavlja Komunalac d.o.o. Opatija.

U slučaju raskida Ugovora o uređivanju međusobnih prava i obveza u obavljanju javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika na području Grada Opatije iz članka 4. stavka 3. ove Odluke ili u slučaju uvođenja novih linija javnog prijevoza putnika ukoliko iste ne budu predmet tog Ugovora, komunalnu djelatnost prijevoza putnika u javnom prijevozu, za sve ili za pojedine linije, obavlja se na temelju ugovora o koncesiji sklopljenog u postupku i na način propisan člancima 5. - 15. ove Odluke.

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora (»Službene novine PGŽ« broj 56/06), članci 6.- 14. Odluke o dimnjačarskoj službi (»Službene novine PGŽ« broj 21/95).

Klasa: 011-01/08-01/15

Ur. broj: 2156-01-01-08-1

Opatija, 22. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Adriano Požarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr