SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 54. Subota, 27. prosinca 2008.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

73.

Na temelju članka 2. i članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba i 178/04) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/01, 8/06, 18/06 - pročišćeni tekst i 12/ 08), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 22. prosionca 2008. godine, donosi

ODLUKU
o prijevozu putnika u javnom prometu na području
Grada Opatije

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom uređuje se organizacija i uvjeti obavljanja prijevoza putnika u javnom prometu (u daljnjem tekstu Javni gradski prijevoz).

Javni gradski prijevoz u smislu ove Odluke je prijevoz na linijama unutar područja Grada Opatije.

Članak 2.

Linija javnog gradskog prijevoza je relacija ili skup relacija odvijanja prijevoza od početnog do završnog stajališta.

Linije na kojima se obavlja javni gradski prijevoz na području Grada Opatije su:

n Ika (Hotelijerski fakultet) - Opatija (Slatina) - Škrbići - Kosovo - Pobri (»Liburnija«),

n Punta Kolova - Slatina - Škrbići - Jakus - Tošina (»Kamelija-crvena«),

n Punta Kolova - Slatina - Vrutki - Jakus - Škrbići - Tošina (»Kamelija-bijela«),

n Opatija - Ičići - Poljane - Veprinac - Kalina.

Članak 3.

Javni gradski prijevoz obavlja se autobusima ili minibusevima (u daljnjem tekstu: vozila) po unaprijed utvrđenim linijama, voznom redu, tarifi kao i ostalim uvjetima prijevoza.

Vozila kojima se obavlja javni gradski prijevoz moraju ispunjavati uvjete utvrđene propisima o prijevozu u cestovnom prometu, ovom Odlukom te drugih odluka nadležnih tijela Grada Opatije.

II. ORGANIZACIJA PRIJEVOZA

Članak 4.

Javni gradski prijevoz obavlja pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza putnika (u daljnjem tekstu »prijevoznik«) sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima te posebnim propisima koji reguliraju način obavljanja komunalnih djelatnosti.

Prijevoznik je dužan osigurati trajno i kvalitetno obavljanje javnog gradskog prijevoza. Prijevoznik je dužan poduzimati mjere i aktivnosti radi povećanja kvalitete usluga i sigurnosti u javnom gradskom prijevozu.

Prijevoznik obavlja javni gradski prijevoz sukladno uvjetima utvrđenim zakonom, podzakonskim aktima i ovom Odlukom.

Članak 5.

Cijena prijevoza utvrđuje se tarifom.

Prijevoznik koji obavlja prijevoz donosi akt kojim utvrđuje tarifu prijevoznih usluga na osnovu prethodno pribavljene suglasnosti Gradskog poglavarstva odnosno tijela izvršne vlasti Grada Opatije.

Na prijedlog prijevoznika Gradsko poglavarstvo odnosno tijelo izvršne vlasti Grada Opatije odobrava promjene cijene prijevoza te promjene tarifnog sustava.

Cijenu prijevoza prijevoznik je dužan objaviti na način dostupan putnicima.

Članak 6.

Prijevoznik je dužan putem tiska ili drugog sredstva javnog priopćavanja prije početka obavljanja prijevoza, objaviti početak prijevoza na liniji i izvod iz voznog reda.

Izvod iz voznog reda mora sadržavati:

- tvrtku prijevoznika,

- naziv i vrstu lokalne linije,

- vrijeme dolaska i polaska sa početnih, usputnih i završnih stajališta,

- rok važenja voznog reda.

Članak 7.

U slučaju zastoja i kraćih poremećaja u prometu, prijevoznik je dužan u što kraćem roku osigurati prijevoz vlastitim vozilima ili vozilima drugih prijevoznika.

Ako prijevoznik iz opravdanih razloga ne može obavljati linijski prijevoz putnika dužan je Gradu Opatiji podnijeti zahtjev za odobrenje privremenog prekida prijevoza.

Privremeni prekid prijevoza može trajati dok traju opravdani razlozi, ali najduže 6 mjeseci.

U slučaju privremenog prekida Gradsko poglavarstvo odnosno tijelo izvršne vlasti Grada Opatije donosi odluku o privremenom obavljanju lokalnog linijskog prijevoza sa drugim prijevoznikom.

Prijevoznik je dužan snositi troškove organiziranja privremenog obavljanja lokalnog linijskog prijevoza.

Prijevoznik je dužan izmjenu prijevoznog pravca te privremeni prekid prijevoza na odobrenoj liniji objaviti putem tiska ili drugog sredstva javnog priopćavanja.

Članak 8.

Prijevoznik može na cijeloj liniji ili dijelu linije obavljati prijevoz sa više vozila.

Članak 9.

Prijevoznik mora obavljati prijevoz vozilom koje pored tehničkih uvjeta o ispravnosti vozila treba ispunjavati i uvjet da je vozilo uredno, obojano u prepoznatljivu boju prijevoznika te prije upućivanja u dnevni promet očišćeno i prozračeno.

Smjer kretanja vozila mora biti obilježen brojem linije, nazivom početnog, najmanje jednog prolaznog i završnog stajališta na liniji.

Vozilo mora imati na prednjoj i na desnoj bočnoj strani oznaku cilja vožnje odnosno relacije kretanja i oznaku linije, a na stražnjoj strani oznaku linije.

Kada se vozilom ne obavlja javni prijevoz, u donjem desnom dijelu vjetrobranskog stakla mora se postaviti odgovarajuća oznaka (garaža, slobodan prijevoz).

Odgovarajuća oznaka mora na isti način biti postavljena i kada vozilo obavlja prijevoz na izvanrednim linijama, mijenja smjer, skraćuje put ili se upućuje u garažu.

Članak 10.

Na vozilu mora uočljivo biti istaknut skraćeni naziv prijevoznika.

Vrata za ulaz i izlaz moraju biti jasno i vidljivo označena natpisima i grafičkim simbolima s vanjske i unutarnje strane vozila.

Prijevoznik je dužan u vozilu označiti mjesto za trudnice i invalidne osobe.

Prijevoznik je dužan pridržavati se registriranog i objavljenog voznog reda.

Članak 11.

Vozila su se dužna zaustavljati na svim stajalištima svoje linije.

Na stajalištu mora biti istaknut red vožnje.

Lokaciju stajališta određuju prometne potrebe, tehnički elementi ceste i sigurnost prometa uz uvjete utvrđene posebnim propisima.

Stajališta određuje odjel gradske uprave nadležan za područje prometa uz prethodnu suglasnost nadležnih tijela.

III. PRAVA I OBVEZE PUTNIKA

Članak 12.

Način ulaska putnika u vozilo i izlaska iz vozila propisuje prijevoznik ovisno o načinu naplate prijevoznih usluga.

Prilikom ulaska u vozilo putnik je obvezan vozaču, linijskom kontroloru ili drugoj ovlaštenoj osobi pokazati putnu kartu ili ispravu o pravu na prijevoz, odnosno obvezan je kod vozača platiti uslugu prijevoza ili važeću putnu kartu odmah poništiti.

Putnik u vozilu smije zauzeti jedno sjedeće mjesto te se na vrijeme pripremiti za izlazak.

Prilikom ulaska u vozilo i zauzimanja mjesta za sjedenje prednost imaju invalidne osobe, trudnice, osobe s malom djecom te starije i nemoćne osobe.

Članak 13.

Na početnim polaznim stanicama vozač je dužan otvoriti vrata za ulaz putnika i to najkasnije pet minuta prije polaska vozila po voznom redu.

U slučaju nepredviđenih događaja na trasi linija (prometne nezgode, elementarne nepogode i sl.) vozač smije mijenjati trasu, smjer kretanja ili skraćivati liniju.

Članak 14.

Vozilom javnog prijevoza ne smije se prevoziti osoba koja bi svojim ponašanjem, prtljagom ili stvarima koje unosi u vozilo, mogla ugroziti sigurnost putnika te osoba mlađa od šest godina bez pratnje odrasle osobe.

Članak 15.

Putnik smije u vozilo unijeti ručnu prtljagu, dječja kolica, invalidska kolica, sportsku opremu i drugu prtljagu koja svojim dimenzijama i svojstvima ne ugrožava sigurnost putnika i prometnog osoblja.

Putnik je dužan voditi brigu o svojoj prtljazi. Prtljagu iz stavka 1. ovog članak, potrebno je smjestiti u prostoru vozila gdje najmanje smeta ostalim putnicima kako bi se smanjila mogućnost ugrožavanja sigurnosti ostalih putnika i prometnog osoblja.

Članak 16.

Putniku nije dozvoljeno:

1) koristi uslugu prijevoza bez putne karte ili s neispravnom putnom kartom,

2) unositi u vozilo predmete koji mogu povrijediti, oštetiti ili uprljati vozilo (zapaljivi ili eksplozivni materijal, oštre, lomljive, prljave ili masne predmete i sl.) kao ni sve druge predmete veće težine i dimenzija od onih koje odredi prijevoznik,

3) uznemiravanje drugih putnika i prometnog osoblja u obavljaju svoje službe,

4) bacati otpatke, prljati i oštećivati vozilo i njegove oznake,

5) pušiti i piti u vozilu,

6) zadržavati se u vozilu na način kojim se ometa naplata putne karte, ulaz odnosno izlaz iz vozila, onemogućava ili otežava smještaj putnika u vozilo,

7) ulaziti na vrata predviđena za izlazak i izlaziti na vrata predviđena za ulazak putnika,

8) onemogućavati otvaranje i zatvaranje vrata kao i nasilno otvaranje vrata,

9) ulaziti ili izlaziti iz vozila u pokretu, hvatati se ili voziti s vanjske strane vozila,

10) ulaziti u vozilo kada odgovorna osoba objavi da je vozilo popunjeno i da ne može primiti,

11) putnika na prijevoz,

12) ulaziti u vozilo neodjeven ili u odjeći koja je nečista u mjeri da može uprljati druge putnike ili vozilo.

Prometno osoblje dužno je opomenuti putnika koji postupa protivno odredbama iz stavka 1. ovog članka, a ukoliko i unatoč opomeni izvrši koju od navedenih radnji, pozvati će putnika da napusti vozilo.

Članak 17.

Vozilom javnog prijevoza nije dozvoljen prijevoz:

1) osobama pod očiglednim utjecajem alkohola ili opojnih sredstava,

2) osobama koje ne mogu ili ne žele platiti uslugu prijevoza.

Članak 18.

Vozilom javnog prijevoza nije dozvoljen prijevoz životinja, izuzev kućnih ljubimaca u odgovarajućim spremnicima.

Članak 19.

Nemoćnoj osobi dozvoljen je prijevoz vozilom javnog prijevoza samo uz pratnju.

Slijepoj osobi dozvoljeno je uvođenje u vozilo specijalno dresiranog psa vodiča s brnjicom.

Članak 20.

S predmetima nađenim u vozilu prijevoznik je dužan postupati sukladno odredbama propisa o nađenim stvarima.

Članak 21.

Prometno osoblje mora za vrijeme obavljanja posla (službe) nositi službenu odjeću.

Izgled i boju službene odjeće određuje prijevoznik.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, službenu odjeću ne mora nositi linijski kontrolor po odluci prijevoznika.

Prometno osoblje je dužno za vrijeme obavljanja službe imati korektan odnos s putnicima.

Članak 22.

Putnik je dužan za vrijeme vožnje imati ispravnu putnu kartu ili ispravu na osnovi koje ostvaruje pravo na prijevoz.

Na zahtjev ovlaštene osobe putnik je dužan pokazati putnu kartu odnosno ispravu radi kontrole.

Putnik koji se u vozilu zatekne bez putne karte, s neispravnom putnom kartom ili ispravom na osnovi koje ostvaruje pravo na prijevoz, dužan je ovlaštenoj osobi platiti odgovarajuću putnu i dodatnu kartu na licu mjesta ili dati vjerodostojne podatke o svom identitetu i obje karte platiti u roku od 3 dana prijevozniku.

Aktom iz članka 5. stavka 1., prijevoznik utvrđuje visinu i način naplate redovne i dodatne karte od putnika, koji se u vozilu zatekne bez putne karte ili s neispravnom putnom kartom.

IV. FINANCIRANJE PRIJEVOZA

Članak 23.

Izvori sredstava za financiranje obavljanja lokalnog linijskog prijevoza putnika jesu:

1. cijena vozne karte,

2. drugi izvori po posebnim propisima.

Članak 24.

Ako se obavljanje lokalnog linijskog prijevoza putnika ne može pokriti iz cijene vozne karte i drugih izvora, isti će se sufinancirati iz sredstava Proračuna Grada Opatije.

Ugovorom između Grada Opatije i prijevoznika utvrđivati će se visina i način sufinanciranja lokalnog prijevoza te druga pitanja od utjecaja na potrebu i visinu sufinanciranja.

U slučaju promjena uvjeta poslovanja prijevoznik može zatražiti promjenu iznosa sufinanciranja te je u tom slučaju obvezan, uz zahtjev za sufinanciranje javnog gradskog prijevoza, dostaviti sve podatke i analize potrebne za ocjenu opravdanosti svog zahtjeva.

V. NADZOR

Članak 25.

Nadzor nad primjenom ove Odluke provodi Komunalno redarstvo.

U obavljanju nadzora tijelo iz stavka 1. ovoga članka ovlašteno je:

* pregledati vozila, uređaje i opremu, poslovne knjige, ugovore i druge isprave u svezi s obavljanjem javnog gradskog prijevoza,

* naložiti radnje i poduzeti mjere radi otklanjana nedostataka uočenih pri obavljanju nadzora i pokrenuti prekršajni postupak.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 26.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kazniti će se prijevoznik-pravna osoba za povrede odredbi članka 3. stavka 2., članka 4. stavka 3., članka 5. stavka 4., članka stavka 1., članka 7., članka 9., članka 10. i članka 11. stavka 1.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kazniti će se prijevoznik - fizička osoba (obrtnik)za povrede odredbi članka 3. stavka 2., članka 4. stavka 3., članka 5. stavka 4., članka stavka 1., članka 7., članka 9., članka 10. i članka 11. stavka 1.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27

Ugovori o povjeravanju poslova zaključeni do donošenja ove Odluke ostaju na snazi do isteka ili raskida istih.

Članak 28

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o organizaciji linijskog prijevoza putnika na području Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/99).

Klasa: 011-01/08-01/16

Ur. broj: 2156-01-01-08-1

Opatija, 22. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr